Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Десети академични Рождественски четения – 16 декември, 2020 г. Програма