Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

  • en
  • Десети академични Рождественски четения – 16 декември, 2020 г. Програма