Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

  • en
  • ПУБЛИЧНА АКАДЕМИЧНАЛЕКЦИЯ НА ПРОФ. Д–Р СТРАШИМИР ЦАНОВ