Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • ПУБЛИЧНА АКАДЕМИЧНАЛЕКЦИЯ НА ПРОФ. Д–Р СТРАШИМИР ЦАНОВ