Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

  • en
  • Публична лекция на Кристин Шайо (Швейцария)