Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • Публична защита на дисертационния труд на Илина Цветанова Дойкова за придобиване на образователната и научна степен доктор