Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА на дисертационния труд на Ирина Стоянова-Георгиева

  ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА на дисертационния труд на Ирина Пламенова Стоянова-Георгиеваза придобиване на образователната и научна степен „доктор”в област на висше образование Хуманитарни науки,професионално направление Филология, научна специалност Германски езици (Съвременен английскиезик).

  Тема: „Използване на интензифактори в писма до редактора в британски и български вестници и списания (съпоставително изследване )/ The Use of Intensifiers in Letters to the Editor in British and Bulgarian Newspapers and Magazines (comparative study)”

  Дата: 3.12.2018 г. от 13. 30 ч.

  Място: Корпус 2на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”

  Публикувано на 05/12/2018