Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Публична защита на дисертационния труд на Янислав Йорданов Тачев за придобиване на образователната и научна степен “доктор”