Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  • en
  • Публична защита на дисертационния труд на Красимира Атанасова Вайс за придобиване на образователната и научна степен “доктор”