Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

 • en
 • ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА на дисертация на МАРИАНА ЧЕКЕ

  ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА на дисертация на МАРИАНА ЧЕКЕ на тема: „Българската диаспора в Румъния през последната четвърт на XIX век” за придобиване на образователна и научна степен „доктор”

  • Дата: 28 март 2017 г., 15.00 ч.
  • зала 309, Централна сграда на Университета.

  Обява

  Публикувано на 22/03/2017