Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИЯТА НА Десислава Тодорова

  ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИЯТА НА Десислава Тодорова на тема: „СПОРТНИТЕ МЕТАФОРИ В СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ОНЛАЙН МЕДИИ“ ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН “ДОКТОР”

  • Дата: 31 март, 2017 г., 13.30 ч.
  • зала 309, Централна сграда на Шуменския университ

  Обява

  Публикувано на 14/03/2017