Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  • en
  • ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИЯТА НА НИКОЛА ДИМИТРОВ БЕНИН ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН “ДОКТОР”