Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  • en
  • ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИЯТА НА ВЛАДИМИР РОСЕНОВ ВАСИЛЕВ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН “ДОКТОР”