Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИЯТА НА ВЛАДИМИР РОСЕНОВ ВАСИЛЕВ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН “ДОКТОР”