Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  • en
  • ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА на Татьяна Терзиева за придобиване на образователната и научната степен „доктор”

    • Дата: 10 февруари 2017 г., 13.00 ч.
    • Зала 211, К2 на Шуменския университет

    Обява

    Публикувано на 27/01/2017