Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  • en
  • Провеждане на обучение на студентите в ОКС магистър, зимен семестър на учебната 2020/2021 г. във ФХН при Шуменския университет