Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ НА ЕС С ПРЯКОТО УЧАСТИЕ НА ШУ – АРХИВ

  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

  „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

  2014 – 2020

  Бенефициент – Министерството на образованието и науката.

  Шуменският университет е партньор с бюджет в размер на 1 217 512.90 лева.

   

  ЕКИП НА ПРОЕКТА

  Водещ функционален експерт
  доц. д-р Константин Трендафилов Константинов 054/830 495, в. 104К1/105k.konstantinov@shu.bg
  Педагогически факултет
  проф. д-р Стефан Христев Базелков – функционален експерт054/830 365, в. 208К2/06аs.bazelkov@shu.bg
  преп. Христина Коларова-Василева – функционален експерт054/830 365, в. 160К2/220h.vasileva@shu.bg
  Илияна Георгиева Петрова – технически изпълнител 054/830 339К2/203pf@shu.bg
  Калина Иванова Алексиева – технически изпълнител 0898 663 685К2/305аk.aleksieva@shu.bg
  Факултет по хуманитарни науки
  доц. д-р Цветана Георгиева Иванова – функционален експерт054/830 495, в. 253К1/209ts.ivanova@shu.bg
  Ани Георгиева Ангелова – технически изпълнител054/830 773К1/115аa.angelova@shu.bg
  Факултет по технически науки
  гл. ас. д-р Цветослав Станиславов Цанков – функционален експерт

  054/830 495, в. 191                      

  0899 377 696

  К3/401c.cankov@shu.bg
  Миглена Йорданова Труфчева – технически изпълнител054/830 495, в. 159К3/412 ftn@shu.bg
  Факултет по природни науки
  доц. д-р Милен Руменов Пенерлиев -функционален експерт

   054/830 495, в. 258

  0895 439 393

  К1/401m.penerliev@shu.bg
  Вергиния Величкова Василева-Тодорова – технически изпълнител  054/830 495, в. 125 К1/307fpn@shu.bg
  Факултет по математика и информатика
  гл. ас. д-р Мирослав Колев Христов – функционален експерт054/830 495, в. 112К3/210miroslav.hristov@shu.bg
  Радостинка Асенова Адамидовска – технически изпълнител 054/830 495, в. 150К3/202r.adamidovska@shu.bg
  Колеж-Добрич
  доц. д-р Божанка Раднева Байчева – функционален експерт058/602 778Корпус А/202b.baycheva@shu.bg
  Павлета Иванова Масларска – технически изпълнител 058/602 778Корпус А/202p.maslarska@shu.bg
  Технически изпълнители
  Златка Евгениева Енчева – технически изпълнител/ Информационен център054/832 106К1/ Информационен центърz.encheva@shu.bg
  преп. Веселина Радева Иванова – функционален експерт за ШУ0899 155 800К1/115вv.ivanova@shu.bg
  Мариела Любчева Великова – технически изпълнител за ШУ

   054/830 495, в. 103

  0882 885 755

  К1/113m.velikova@shu.bg
  Мариана Апостолова Петева – технически изпълнител/Застраховки

   054/830 495, в. 168

  0899 901 915

  К3/108m.peteva@shu.bg
  Стоянка Въчкова Стоянова – технически изпълнител/Деловодство054/830 495, в. 234К1/124st.stoyanova@shu.bg
  Експерти финансово-счетоводно обслужване за ШУ
  Мариана Маринова Паскова – ръководител ФСО054/830 495, в. 235К1/117m.paskova@shu.bg
  Наталия Веселинова Найденова – ръководител ОЧР054/830 495, в. 215К1/115бnataly@shu.bg
  Анка Каменова Стоянова054/830 495, в. 227К1/213бani@shu.bg
  Дияна Димитрова Донева054/830 495, в. 227К1/213бd.doneva@shu.bg
  Силвия Венкова Михайлова-Радославова054/830 495, в. 273К1/213аs.mihaylova@shu.bg
  Йорданка Маринова Тодорова054/830 495, в. 273К1/213аy.todorova@shu.bg

   

  http://shu.bg/sites/default/files/drugi/praktiki.pngОфициална страница на проект “Студентски практики” -> http://praktiki.mon.bg/sp/

  СЪОБЩЕНИЕ

  Към 29.06.2018 г. поради изчерпване на отпуснатите бройки за практическо обучение и във връзка с крайния срок за приключване на проект „Студентски практики – Фаза 1“ ШУ „Епископ Константин Преславски“ не приема договори за провеждане на практическо обучение по Проекта.

   ЦЕЛИ
  • Да подпомогнем подобряването на качеството на образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на студентите от висшите училища в съответствие с потребностите на пазара на труда;
  • Да улесним прехода от образователните институции към работното място и повишим успешната реализация на младите хора на трудовия пазар;
  • Да подпомогнем и насърчим изграждането на стабилни партньорства между образователните институции и бизнеса;
  • Да увеличим стимулите на студентите за участие в допълнително практическо обучение в реална работна среда;
  • Да стимулираме нарастването на броя на студентите, които си намират работа непосредствено след дипломирането;
  • Да осигурим предпоставки за осъвременяване както на учебните планове като цяло, така и на преподаваните дисциплини, курсове и теми според нуждите на пазара на труда;
  • Да подпомогнем създаването на устойчиви механизми и възможности на работдателите за подбор на студенти, доказали умения в реална работна среда, и за непосредственото им включване на пазара на труда.
  ИЗИСКВАНИЯ
  • Практическо обучение е провеждане на практика, която съответства на изучаваната от студента специалност или професионално направление (професионални направления или област на висше образование), в рамките на 240 (астрономически) часа в реална работна среда в изпълнение на задачи, възложени от обучаващата организация съгласно нарочно изготвена програма;
  • Практическото обучение по проекта е различно от предвидената по учебен план за съответната специалност и образователно-квалификационна степен практика;
  • Практическото обучение се провежда индивидуално или в групи с помощта и под контрола на служител на обучаващата организация – ментор, и при наставничеството на преподавател от висшето училище – академичен наставник;
  • Студентът се регистрира и попълва профила си в изградения в уеб базираната система модул, след което може да кандидатства за обяви публикувани от обучаваща организация.
  ДЕЙНОСТИ

  Дейности по методическо, техническо и административно осигуряване на процедурите по провеждане на студентски практики:

  • Проучване и анализ на състоянието;
  • Разработване на методика, материали и програми;
  • Създаване и поддръжка на уеб-платформа и модули за обслужване процеса по координиране и провеждане на студентските практики;
  • Провеждане на обучение за функционални експерти;
  • Провеждане на обучение за функционални експерти.

  Дейности по координация и обезпечаване на студентските практики:

  • Реализация на информационни кампании сред обучаващи организации;
  • Набиране на обучаващи организации;
  • Реализация на информационни кампании сред студенти и преподаватели;
  • Кандидатстване, набиране, одобряване на студенти, обучение, осъществяване и удостоверяване на студентски практики в реална работна среда;
  • Извършване на текущ мониторинг на изпълнение на дейностите по провеждане на студентските практики;
  • Мултиплициране на резултатите от реализацията на студентските практики
  УЧАСТНИЦИ
  • „Обучаваща организация” – организация, в която се провежда студентска практика, и работодател на ментора;
  • „Практикант” – студент, избран от обучаваща организация и потвърдил участието си в практическо обучение в обучаваща организация;
  • „Ментор“ – лице, което е в трудови или други допустими от законодателството правоотношения с обучаваща организация, в която се провеждат студентски практики;
  • „Академичен наставник” – преподавател от висшето училище, в което се обучават студентите, които ще участват в практическо обучение;
  • „Функционален експерт“ – представител от висшето училище, който подпомага, организира и следи за реализацията на дейностите по проекта в съответното висше училище – партньор по проекта;
  • „Водещ функционален експерт“ – представител от висшето училище, който носи отговорност пред ръководството на висшето училище за организацията и контрола на реализацията на дейности по проекта и е контактно лице с екипа за управление на проекта в МОН.
  ДРУГИ ДОКУМЕНТИ

  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд за регионално развитие

  Бенефициент по проекта е Министерството на образованието, младежта и науката чрез дирекция “Висше образование”.

  Общата сума на проекта: 26 000 000 лв

   

  ЕКИП НА ПРОЕКТА

  Ръководител на проекта

  Мануел Таквор Мануелян

  m.manuelian@shu.bg

  Финансист на проекта

  Мариана Паскова

  m.paskova@shu.bg

  Член на екипа

  Боряна Петрова

  b.petrova@shu.bg

  Член на екипа

  Павлин Иванов

   

  Член на екипа

  Симеон Симеонов

   

  Член на екипа

  Иванка Неделчева

   

   

  Проект BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии – фаза 1“ е финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Проектът се изпълнява в рамките на приоритетна ос „Образование и учене през целия живот” и е с обща продължителност 20 месеца (29.03.2016 – 29.11.2017 год.). В рамките на този период ще бъдат обхванати три учебни семестъра – летен семестър на 2015/2016 и зимен и летен семестър на 2016/2017 учебна година.

  Бенефициент по проекта е Министерството на образованието и науката, а партньори в изпълнението са всички 51 висши училища в Република България, създадени в съответствие със Закона за висшето образование.

  Проектът „Студентски стипендии – фаза 1” цели чрез система от стипендии да стимулира обучението в дадени области на висшето образование, определени като приоритетни за страната и да разшири обхвата на образователната услуга посредством допълнителен ресурс, който да направи следването по-достъпно.
  Пълна и подробна информация за всички проектни дейности, указания и графици се публикуват своевременно на интернет страница на проекта (http://eurostipendii.mon.bg), на интернет страницата на МОН, във фейсбук групата на проекта и по висши училища. 

  Стипендии по Проекта могат да получават студенти в редовна форма на обучение във всички висши училища в Република България, създадени в съответствие със Закона за висшето образование.

  Стипендии за стимулиране обучение в приоритетни за икономиката области, наричани за краткост „стипендии за успех“, могат да получават само студенти, обучаващи се по специалности за приоритетните професионални направления по смисъла на & 4д, т. 9 от Допълнителните разпоредби на Закона за висшето образование.(ПМС №64/25.03.2016 г. – списък на приоритетните професионални направления).

  Стипендии за специални постижения в науката, инженерно-техническите дейности, педагогическите науки, иновациите и предприемачеството, изкуството, културата и спорта, наричани за краткост „стипендии за специални постижения“, могат да получават студентите, обучаващи се по специалности от всички професионални направления, които имат разработки или са участвали в дейности в областта на науката, инженерно-техническите дейности, педагогическите науки, иновациите и предприемачеството, изкуството, културата и спорта.

  Кандидатстването се осъществява чрез регистриране от студентите в създаден специално за проекта интернет сайт http://eurostipendii.mon.bg и попълнят индивидуален формуляр за стипендия за успех и/или формуляр(и) за стипендия за специални постижения. Попълнените формуляри се разпечатват, подписват, заверяват се в съответната студентска канцелария и се подават в Корпус 3, ет. 3, стая № 310.

   

  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

  „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“

  Инвестира във вашето бъдеще!

  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

  Бенефициент по проекта: Шуменски университет

  Стойност на проекта : 705 026.19 лв.

  Начало на проекта: 29.10.2012 г.

  Край на проекта: 29.10.2014 г.

  ЕКИП НА ПРОЕКТА
  Ръководител на проекта

  проф. д.п.н. Маргарита Георгиева

  rector@shu-bg.net

  Координатор на проекта

  проф. д.ф.н. Добрин Добрев

  dobrin@shu-bg.net

  Финансист на проекта

  Силвия Драганова

  sidraganova@shu-bg.net

  Ключов експерти 1

  проф. д – р Драгомир  Марчев

  d.marchev@shu-bg.net

  Ключов експерти 2

  проф. д – р Иван Иванов;

  ivanov1@gbg.bg
  Технически сътрудник

  Пламенка Христова

  plam@shu-bg.net
  Технически консултант

  Тасин Тасинов

  tyse@abv.bg

  ЕКСПЕРТИ

  проф. Добромир Енчев (Факултет по природни науки)

  enchev@shu-bg.net

  доц. Вежди Хасанов (Факултет по математика и информатика)

  v.hasanov@fmi.shu-bg.net

  доц. Николай Досев (Факултет по технически науки)

  ndosev@abv.bg

  доц. Пенка Кожухарова (Педагогически факултет)

  p_kozhuharova@abv.bg

  доц. Таня Вълкова (ДИКПО – Варна)

   febs@abv.bg

  гл. ас. д-р Снежана Великова (Факултет по хуманитарни науки)

  swelikova@abv.bg

  гл. ас. Ивелин Иванов (Колеж – Добрич)

  iwelin.ivanow@gmail.com

   

  Официална страница на проект “Модернизиране на Центъра за дистанционно обучение на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” чрез въвеждане на съвременни електронни форми на обучение”

  http://cdo.shu.bg/

   

   
  ЦЕЛИ НА ПРОЕКТИ

  Модернизирането на съществуващия Център за дистанционно обучение на Шуменския университет има за цел да оптимизира процеса за осигуряване на бърз достъп за добиване на нови знания и умения от млади хора, които учат и работят едновременно, от майки с малки деца, от хората със специфични потребности и др.

  Електронните форми за дистанционно обучение осигуряват достъп до учебно съдържание, характеризиращо се с динамика и възможност за самостоятелно планиране и разработване на гъвкави  учебни пътеки, съобразени с образователните потребности на обучавания. Прилагането им ще подобри професионалните умения и компетентностите на целевите групи.

  Проектът ще позволи разработването на приложими учебни планове и програми за дистанционно обучение в системата на продължаващото образование (за квалификация и преквалификация на безработни, на специалисти с висше образование и др.).

  Центърът за дистанционно обучение ще бъде обезпечен с необходимите квалифицирани преподаватели и експерти, с технологична и информационна инфраструктура, със софтуер и литература.

  Предвижда се минимум 2000 студенти да се възползват от новите възможности за обучение.

  ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА

  1. Дейности по организацията на дистанционното обучение (ДО) и цифровизацията му:

  • обучение на преподавателския техническия и административния състав,  обвързан с изпълнението на проекта –  157 души;
  • разработване на две методически ръководства за изготвяне на стандартизирани учебни компоненти и съставяне на електронни учебници и учебни помагала за курсове на ДО;
  • разработване на седем учебни програми за електронни форми на ДО – една за ОКС “бакалавър”, четири за ОКС “магистър”, една докторска програма по журналистика и една за допълнително обучение за придобиване на професионална квалификация;
  • разработване на електронни курсове/модули, тестове и др. електронни помагала за ДО – 356 модула в т.ч. 91 учебника
  • провеждане на курсове/модули чрез електронни форми на ДО.
  В проекта взеха участие 199 преподаватели, 2805 студенти от ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър” и 8 докторанти.

  2. Дейности по обновяването на Центъра за дистанционно обучение:

  • осъвременяване на хардуерната база;
  • реконструкция и реновиране на инфраструктурата за администриране на електронния учебен процес.

  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

  Бенефициент по проекта: Шуменски университет

  Стойност на проекта : 451 745.22 лв.

  Начало на проекта: 04.10.2012 г.

  Край на проекта: 30.09.2014 г.

  ЕКИП НА ПРОЕКТА
  Ръководител на проекта
  проф. д.т.н. Борислав Беджев  bedzhev@abv.bg
  Координатори на проекта

  проф. д-р Добромир Енчев

  доц. д-р Вежди Хасанов

  enchev@shu-bg.net

  v.hasanov@fmi.shu-bg.net

  Финансист на проекта

  Йорданка Тодорова

  danche59@abv.bg
  Технически сътрудник

  Миглена Труфчева 

  ftn@shu-bg.net

  ЕКСПЕРТИ

  ФАКУЛТЕТ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ
  проф. Добромир Енчев

  enchev@shu-bg.net

  проф. дхм Валерий Христов vchristo@shu-bg.net
  проф. д-р Драгомир Марчев 

  d.marchev@shu-bg.net

  проф. д-р Николай Узунов nick.uzunov@gmail.com
  доц. д-р Жана Ангарскаangarska@shu-bg.net
  ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
  доц. д-р Вежди Хасанов

  v.hasanov@fmi.shu-bg.net

  доц. д-р Радка Русева

  russeva@fmi.shu-bg.net

  доц. д-р Маргарита Василеваmargovasileva@gmail.com
  доц. д-р Борислав Панайотовborislav.stoyanov@shu-bg.net
  доц. д-р Александър Милевal_milev@fmi.shu-bg.net
  ФАКУЛТЕТ ПО ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ
  проф. д.т.н. Борислав Беджевbedzhev@abv.bg
  проф. д-р Иван Цоневtsonev@shu-bg.net
  проф. дтн Христо Лалев lalev1953@abv.bg
  проф. д.ик.н. Андрей Андреев

  andreev_an@yahoo.com

  проф. д-р Георги Геновgenov.g.b@abv.bg
  доц. д-р Огнян Фетфовo_fetfov@abv.bg
  доц. д-р Пламен Михайловplamen_mi2@abv.bg
  проф. д-р Стефан Желевjelevs@gmail.com
  доц. д-р Жанета Савова – Ташеваtashevi86@yahoo.com
  гл. ас. д-р Тихомир Трифонов

  trif.69@abv.bg

  ЦЕЛИ НА ПРОЕКТИ

  Повишаване качеството на обучението и нивото на научните изследвания, осъществявани от докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на природните, техническите и математическите науки. Нарастване на мотивацията, развитие и обогатяване на материалните и информационните предпоставки за провеждане на научни и научно-приложни изследвания в посочените области.

  ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА

  Подкрепа на нови и започнали докторантури

     1. Създаване на условия и подходяща среда за осигуряване на високо качество на научните изследвания посредством:

  • хабилитирани преподаватели с богат опит при планирането на научните разработки;
  • специализирана апаратура, оборудване, софтуер, материали, преобразуватели, консумативи за експериментите и др.;
  • достъп до тясно специализирани информационни ресурси и бази от данни.

     2. Насочване работата на докторантите към решаване на проблеми, водещи до повишаване на конкурентоспособността на българската икономика;

     3. Повишаване мотивацията за разработване в срок и на високо ниво на дисертационните трудове чрез осигуряване на обучение в краткотрайни специализирани научни курсове и семинари и предоставяне на допълнителни финансови средства;

     4. Подкрепа на научната мобилност и на участието в научни мрежи, работещи върху значими научни и научно-приложни проблеми;

     5. Стимулиране на публикационната активност и представянето на резултати по дисертациите в международно признати списания и на престижни международни форуми (симпозиуми, конференции, семинари и др.).

  Програми за развитие на постдокторанти и млади учени

     1. Създаване на условия и подходяща среда за осигуряване на високо качество на научните изследвания посредством:

  • програми за обучение и повишаване квалификацията с участието на водещи специалисти в съответната научна област;
  • специализирана апаратура, оборудване, софтуер, материали, преобразуватели, консумативи за експериментите и др.;
  • достъп до тясно специализирани информационни ресурси и бази от данни;
  • предоставяне на стипендии на докторантите.

     2. Насочване на творческата активност към решаване на задачи в помощ на бизнеса и изграждане на икономика, базирана на знанието;

     3. Развитие на научния потенциал за провеждане на задълбочени научни изследвания чрез стимулиране на обмена на добри практики чрез обучение в специализирани научни курсове, водени от утвърдени учени;

     4. Подкрепа на академичната мобилност и на участието в научни мрежи, работещи върху значими научни и научно-приложни проблеми;

     5. Стимулиране на публикационната активност и представянето на резултати по провежданите изследвания в международно признати списания и на престижни международни форуми (симпозиуми, конференции, семинари и др.);

     6. Изграждане на „Център на младия учен” в Шуменския университет.

  РЕЗУЛТАТИ

     1. Беше модернизирана научната инфраструктура на ШУ „Еп. К. Преславски”, като бяха създадени 3 нови научноизследователски лаборатории.

     2. Бяха осигурени стипендии на 6 докторанти.

     3. Проведоха се 65 специализирани курсове, от които 10 езикови.

     4. Научните екипи реализираха над 250 научни публикации в страната и чужбина, финансирани по проекта.

     5. Бяха осъществени над 40 командировки, включително за участия в национални и международни научни конференции. Всички участници в проекта преминаха специализации.

     6. Пет докторанти защитиха дисертациите си, а 4 са отчислени с право на защита. Дванадесет млади учени бяха зачислени в докторантура. Трима постдокторанти получиха академичната длъжност „Доцент“.

     7. Бяха разработени и внедрени 27 нови модели, методики, материали, стоки и услуги в интерес на фирми от Северо-източния икономически регион на Р. България.

  УЧАСТНИЦИ В ПРОЕКТА

  Факултет по природни науки

  Млади учени

  1. ас. Людмира Христова Нанева
  2. ас. Диляна Стефанова Иванова
  3. 3. гл. ас. д-р Борислав Станишев Борисов
  4. ас. Исмаил Ефремов Исмаилов
  5. гл. ас. Ивайло Дианов Парушев
  6. ас. Ивалена Живкова Вълчева – Георгиева

  Постдокторанти

  7. гл. ас. Нина Златкова Ченкова

  8. гл. ас. д-р Дарина Христова Бъчварова

  9. гл.ас.д-р Корнелия Спасова Йорданова

  Факултет по математика и информатика

  Млади учени

  1. ас. Теодора Тихомирова Стоянова

  2. ас. Петър Йорданов Петров

  3. гл. ас. Милко Иванов Янков

  4. гл. ас. Красимир Валентинов Харизанов

  5. гл. ас. Боряна Христова Узунова-Димитрова –нова

  6. ас. Красимир Митков Кордов – нов

  Постдокторанти

  7. гл. ас. д-р Валентина Спасова Дянкова

  8. гл. ас. д-р Светлана Желязкова Василева – Бояджиева

  9. гл. ас. д-р Бисерка Бончева Йовчева

  Факултет по технически науки

  Млади учени

  1. ас. Пламен Борисов Дянков

  2. ас. Петър Красенов Боянов

  Постдокторантию

  3. гл. ас. д-р Антон Янков Антонов

  Докторанти

  4. ас. Цветослав Станиславов Цанков

  5. ас. Доника Величкова Диманова

  6. ас. Филип Илиев Любомиров

  7. ас. Евгени Гришев Стойков

  8. Живко Василев Живков

  9. Стефан Маринов Казаков

  Бенефициент на проекта – Шуменски университет

  Стойност на проекта: 241 063,79 лв.

  Начало на проекта: 28.05.2013 г.

  Край на проекта: 31.10.2014 г.

  http://shumenconnect.com/

  ЕКИП НА ПРОЕКТА
  Ръководител на проекта

  доц. д-р Живко Жеков 

  jekovj@shu-bg.net
  Координатор на проекта

  доц. д-р Труфка Димитрова

  trufkatd@abv.bg
  Финансист на проекта

  Силвия Драганова

  sidraganova@shu-bg.net
  Ключов експерт 1

  доц. д-р Борислав Стоянов 

  borislav.stoyanov@shu-bg.net
  Ключов експерт 2

  Петър Ганчев АДЕКО България

   
  Технически сътрудник

  Пламенка Христова

  plam@shu-bg.net
   
  Цели на проекта

  Проектът имаше за цел подобряване на качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда чрез укрепване на връзките между образователните институции и научноизследователския сектор, от една страна, и бизнеса, от друга. Основен партньор по проекта беше Адеко България ЕООД. http://www.adeccobulgaria.com/bg/

  Специфични задачи:
  • обследване на актуалното състояние и настоящите потребности на пазара на труда;
  • определяне на направленията, при които практическото реализиране на обучените кадри е най-неадекватно спрямо реалните работни условия;
  • изграждане и укрепване на връзките между Университета и потенциалните работодатели;
  • актуализиране на учебните програми в резултат на събраната и анализирана информация и на установените контакти с бизнеса;
  • установяване на трайно партньорство между Университета и представителите на бизнеса за осигуряване на реална работна среда по време на подготовката на бъдещите кадри и непрекъснат диалог между научните звена и бизнеса.
  Дейности по проекта
  1. Анализ на изискванията и потребностите на пазара на труда и определяне на приоритетни специалности и квалификационни характеристики в съответствие с изискванията на икономиката, основана на знанието.
  2. Изграждане на пряка връзка между университетското ръководство и представители на работодателски организации и работодатели.
  3. Актуализиране на учебните програми в приоритетни специалности спрямо изискванията на пазара на труда.
  4. Апробиране на актуализираните учебни програми.
  Резултати

  В дейностите по изпълнение на проекта са включени 29 работодатели, представители на различни фирми, с които са подписани споразумения за сътрудничество и съвместна работа и е създаден консултативен борд на работодателите. Работните групи с експерти на Шуменския университет и членове на борда актуализираха 56 учебни програми в 20 специалности.

  Създадените трайни партньорства между академическата общност и представителите на бизнеса осигуриха реална работна среда по време на подготовката на бъдещите кадри и непрекъснат диалог между научните звена и бизнеса. Разработени са 12 методически ръководства, насочени към практическото овладяване на знания и умения.

  В рамките на проекта бяха организирани множество посещения на студенти в различни фирми и предприятия на територията на страната, за да се запознаят в реална работна среда със същността на дейностите, които трябва да умеят да изпълняват след приключване на обучението си. В проекта взеха участие 905 студенти.

  Бенефициент – Министерството на образованието и науката.

  Шуменският университет е партньор с бюджет в размер на 1 336 540.80 лева.

  ЕКИП НА ПРОЕКТА

  проф. д-р Русанка Петрова

  водещ функционален експерт

  054/830 495/вътр. 160

  rpetrova@fmi.shu-bg.net

  гл. ас. д-р Константин Константинов

  функционален експерт

   konstantinov_k_t@yahoo.com

  Силвия Драганова

  счетоводно обслужване

  054 830 478, 054 830 495/вътр. 235

  sidraganova@shu-bg.net

  Севгинар Динчерова Ибрям

  технически изпълнител

  054/830 350

  rector@shu-bg.net

   

  Официална страница на проект “Студентски практики”
  http://praktiki.mon.bg/sp/

   

  Схемата “Студентски и ученически парктики” включва:
  • предоставяне на качествена професионална подготовка в реални работни условия за ученици и студенти;
  • улесняване на прехода от училище към работното място и повишаване на успешната реализация на трудовия пазар;
  • изграждане на стабилни партньорства между образователните и обучителни институции и бизнеса.
  Предвидено е:
  • Включването на бизнеса още в процеса на планиране и анализ на нуждите от практическо обучение на бъдещите кадри – ученици и студенти. 
  • Проектът се изпълнява в партньорство с всичките 51 висши училища в България;
  • Практическо обучение по проекта трябва да проведат 62 700 студенти;
  • Бюджетът на проект “Студентски практики” е 60 000 000 лева.
  • В проекта могат да участват всички редовни и задочни студенти, вписани в Регистъра на действащите и прекъснали студенти на МОН;
  • За успешно приключило се счита практическото обучение, проведено от един студент в реална работна среда в рамките на 240 часа;
  • След приключването и отчитането на практиката на студента се изплаща стипендия в размер на 480 лв.;
  • Студентите имат право да се включат в практическо обучение в реална работна среда само веднъж в рамките на своето обучение като бакалавър и само веднъж като магистър. 
  • За целите на изпълнението и управлението на процеса по реализация на студентските практики е разработена уеб-базирана система, в която се извършват основните дейности по:
   • набиране на работодатели и ментори;
   • публикуване на свободни позиции за практическо обучение;
   • осигуряване на процеса на кандидатстване за практическо обучение от студентите;
   • набиране на преподаватели за академични наставници; и др.
  В уеб-базираната система ще бъдат достъпни още:
  • модули за е-обучения – въвеждащи обучения на наставници и ментори;
  • модули за е-обслужване – електронни формуляри, договори за практическо обучение, методически и обучителни документи, отчетни и други документи, справочни данни за контрол на извършените практически обучения и др.;
  • модули за е-удостоверяване на проведената практика – отчети от страна на наставника и ментора, оценка за проведеното обучение, сертификати за завършена практика и др.
  • модули за персонализация – с индивидуални профили на студентите, работодателите и висшите училища.
  • Като работодатели по двата проекта имат право да се регистрират всички стопански и нестопански организации, държавна и общинска администрация, търговски дружества, обучителни организации и други юридически лица с дейност в Република България;
  • Достъпът и регистрацията на работодателите е напълно свободен, безплатен и отворен чрез уеб-системата;
  • Чрез нейните уеб-модули работодателите могат да регистрират собствен профил в системата, в който да публикуват описание на организацията си, профили на позициите, за които се предоставя практика, изискванията си и др.
  • Регистрацията студенти в уеб-системата е напълно безплатна като първоначалните данни за тях ще бъдат въведени от съществуващите информационни регистри на МОН;
   Специфики при студентите:
  • На етап регистрация студентите могат да създадат свой профил, в който да представят накратко себе си, да публикуват документи (автобиография, сертификати за умения, уверения за студентско положение и др.);
  • С профила си те ще могат да кандидатстват за обявените от работодателите свободни позиции за практическо обучение;
  • Системата ще филтрира и насочва студентите към свободните позиции в тяхната област на обучение.
  По проекта ще бъдат създадени и изпробвани в реална среда и достъпни онлайн:
  • методически материали – напр. програма за практическо обучение, отчетни и оценъчни формуляри;
  • учебни помагала за обучение на студенти, академични наставници от ВУ и ментори от организациите-работодатели;
  • аналитични доклади за проведените практически обучения с препоръки към МОМН, висшите училища и работодателите;
  • обработена статистическа информация за проведените практически обучения по ВУ, включени сектори, специалности, работодатели.