Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ НА ЕС С ПРЯКОТО УЧАСТИЕ НА ШУ

  ПРОЕКТИ ПО ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014 – 2020

   

  Проект BG05M2OP001-2.016-0010 „Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението по професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ в Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски““

  Проект BG05M2OP001-2.016-0018 „МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната екосистема“

  Проект BG05M2OP001-2.016-0002 “Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация”, EDUTransform

  Проект BG05M2OP001-2.016-0022 „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“, NatuResEdu

  Проект BG05М2ОР001-1.001-0004 Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе)

  Проект BG05М2ОР001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2

  Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“


  ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА: КУЛТУРНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, НАСЛЕДСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО

  Проект BGCULTURE-1.002-0010-С01 Създаване и представяне на дигитално достъпно културно наследство на община Шумен


  Приключени проекти