Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Проект № BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, EDUTransform

  Проект № BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, EDUTransform

  Финансираща програма: Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

  Период на изпълнение: 30 месеца, 14.07.2021 г. – 31.12.2023 г.

  Общ бюджет на проекта: 2 538 121.08 лв. 

  • Финансиране от ЕС чрез ЕСИФ: 85 %,  2 157 402.92 лв. 
  • Национално финансиране: 15 %, 380 718.16 лв.

  Консорциум:

  Бенефициент: Икономически университет – Варна

  Партньори:  Технически университет – Варна, гр. Варна

    Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Варна

    Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, гр. Шумен

  Асоциирани партньори:

  – University of Rjeka, Хърватска

   – University of Economics in Bratislava, Словакия

  – Bucharest University of economic studies, Румъния

  – Liepāja University, Латвия

  – Lucian Blaga University of Sibiu, Румъния

  – University of Bucharest, Румъния

  – University of Pavia, Италия

  – Tomas Bata University in Zlin, Чехия

  – Spiru Haret University of Bucharest, Румъния

  – Riga Technical university, Латвия

  – IPVC, Instituto Politechnikode Viana di Castelo, Португалия

  – Wroclaw University of Science and Technology, Полша

  – Kazimierz Wielki University, Полша

   

  Цели на проекта:

  Фокусът на проект „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“ е да развива предлаганите образователни продукти в контекста на бързо навлизащите цифрови технологии и да адаптира и интегрира натрупаните знания и умения към съвременните изисквания на пазара на труда.

  Въз основа на това и съгласно заложената основна цел по процедура „BG05M2OP001-2.016 „Модернизация на висшите училища“, общата цел на проекта е: Да се допринесе за синхронизиране на предоставяната образователна услуга с изискванията на пазара на труда чрез модернизация на учебните програми; постигане на интердисциплинарност в обучението; внедряване на добри практики от утвърдени европейски образователни институции и по-широко използване на иновационните образователни технологии, базирани на цифрова трансформация и високотехнологичен подход на усвояване на необходимите знания и умения.

  Посочената обща цел на проектното предложение би могла да се декомпозира в следните специфични цели:

  Специфична цел 1. Да се проектират, разработят и въведат нови учебни планове и програми, които да осигурят интердисциплинарна подготовка на обучаващите се чрез интегриране на спецификите, характерни за професионални направления 3.8 Икономика, 4.6 Информатика и компютърни науки, 5.3 Комуникационна и компютърна техника; 5.1 Машинно инженерство и 5.13 Общо инженерство.

  Специфична цел 2. Да се проектират, разработят и въведат курсове с богато дигитално образователно съдържание, осигуряващи равен достъп до качествено обучение за всички заинтересовани лица, в т.ч. и за лица в неравностойно положение, водещо до по-висока ефективност при усвояване на учебния материал чрез цифровизация и дигитализация на процесите.

  Специфична цел 3. Да се въведат електронни ресурси и облачни технологии в учебния процес, с помощта на които да се повиши ефективността и качеството на обучението и да се отговори на все по-нарастващите нужди на средата от цифрова трансформация на процесите.

  Специфична цел 4. Да се предоставят допълнителни образователни услуги на студентите, подпомагащи тяхното успешно реализиране на пазара на труда, в т.ч. кариерни борси, обучения в сферата на предприемачеството и презентационните умения, както и да се формират различни клубове по интереси, които чрез активната си дейност да повишат конкурентоспособността на завършилите.

  Специфична цел 5. Да се развие капацитета и квалификацията на академичния състав и най-вече на младите преподаватели, докторанти, постдокторанти и изследователи чрез участия в различни форми на обучения, специализации и подпомагане внедряването на съвременни методи на преподаване, базирани на иновационни образователни технологии.

  Специфична цел 6. Да се разширят и утвърдят партньорските взаимоотношения между висшите училища – партньори по проекта, а така също и между тях и водещи европейски научни и образователни институции, което ще повиши още повече интернационализацията на образователния процес и ще помогне за трансфер на знания и технологии чрез методите на споделено преподаване.

   

  Професионални направления (ПН), с които всяко висше училище – партньор участва в проекта:

  ПН 3.8 Икономика:

  Икономически университет – Варна

  ПН 4.6 Информатика и компютърни науки:

  Икономически университет – Варна

  Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

  ПН 5.1 Машинно инженерство

  Технически университет – Варна

  ПН 5.3 Комуникационна и компютърна техника

  Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“

  Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

  ПН 5.13 Общо инженерство

  Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

   

  Сайт на проекта: edutransform.ue-varna.bg


  Съобщения, обяви и конкурси:

   

  Информация във връзка с изпълнението на Дейност 12 „Студентски клубове за развитие на предприемачески умения, презентационни умения и дигитална креативност“:  Информация във връзка с изпълнението на Дейност 12 „Студентски клубове за развитие на предприемачески умения, презентационни умения и дигитална креативност“:

   


  Протоколи от подбор:

  1. Протокол от подбор за изходяща мобилност на студенти и докторанти, Етап 2;
  2. Протокол от подбор за мобилност с цел преподаване, обучение, изследвания Етап 2;
  3. Протокол от подбор на преподаватели дейност 10, Етап 2;
  4. Протокол от подбор на преподаватели дейност 16.

  Протокол от подбор на преподаватели във връзка с изпълнението на дейност 16 „Входяща мобилност на чуждестранни преподаватели с цел преподаване“


  Информация във връзка с изпълнението на дейности 16 „Входяща мобилност на чуждестранни преподаватели с цел преподаване“:

  Information on the implementation of Activity 16 „Incoming mobility of foreign teachers for the purpose of teaching“:

  1. Покана за входяща мобилност с цел преподаване / Invitation to an incoming mobility;
  2. Заявление за входяща мобилност / Application for an incoming teaching mobility.

  Протокол от подбор за целева група Студенти – етап II


  Информация във връзка с изпълнението на дейности 10 „Краткосрочни специализации на преподаватели в асоциирани партньори“ – Етап 2, 14 “ Изходяща мобилност за обучение на студенти и докторанти“ – Етап 2 и 15 „Изходяща мобилност за обучение, преподаване и научноизследователска дейност на постдокторанти, специализанти, млади учени, изследователи и учени“ – етап 2″:

  1. Покана за кандидатстване за изходяща мобилност за обучение на студенти и докторанти – Етап 2;
  2. Заявление за участие в мобилност (докторанти);
  3. Заявление за участие в мобилност (студенти);
  4. Покана за кандидатстване за изходяща мобилност с цел обучение, преподаване или научноизследователска дейност на постдокторанти, млади учени, специализанти или учени – Етап 2;
  5. Заявление за мобилност с цел преподаване, обучение, изследвания;
  6. Покана за кандидатстване за краткосрочна специализация – Етап 2;
  7. Заявление за Краткосрочна специализация.

  План-график за организиране и провеждане на семинари за обучения по повод кариерното консултиране и ориентиране на студенти за модулите 2, 4, 6 и 7


  Информация във връзка с изпълнението на дейности 12 и 13:


  План-график за организиране и провеждане на семинари за обучения по повод кариерното консултиране и ориентиране на студенти


  Информация във връзка с изпълнението на дейности 14 „Изходяща мобилност за обучение на студенти и докторанти“ и 15 „Изходяща мобилност за обучение, преподаване и научноизследователска дейност на постдокторанти, специализанти, млади учени, изследователи и учени“:


  Информация във връзка с изпълнението на дейности 9 “ Обучения на преподаватели“ и 10 „Краткосрочни специализации на преподаватели в асоциираните партньори“:


  Информация във връзка с дейности 14 „Изходяща мобилност за обучение на студенти и докторанти“ и 15 „Изходяща мобилност за обучение, преподаване и научноизследователска дейност на постдокторанти, специализанти, млади учени, изследователи и учени“:

  1. Покана за кандидатстване за изходяща мобилност за обучение на студенти и докторанти;
  2. Заявление за участие в мобилност (докторанти);
  3. Заявление за участие в мобилност (студенти);
  4. Покана за кандидатстване за изходяща мобилност с цел обучение, преподаване или научноизследователска дейност на постдокторанти, млади учени, специализанти или учени;
  5. Заявление за мобилност с цел преподаване, обучение, изследвания.


  График за продължаващо обучение по английски език от 160 часа на тема „Подобряване на говорно-комуникативните, презентационни и четивни умения на чужд език (английски език) в академична среда – етап III


  График за продължаващо обучение по английски език от 80 часа на тема „Подобряване на комуникативните и презентационни умения на чужд език (английски език) – етап III“


  График за интензивно обучение по дигитални умения от 24 часа на тема „Геймификация на учебния процес – етап III“


  В изпълнение на дейност 9 „Обучение на преподаватели“ по проект №BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ организира интензивни 24-часови обучения по следните теми:

  Тема: „Уеб базирани платформи за управление на процеса на обучение“
  Тема: „Геймификация на учебния процес“
  Тема: „Уеб базирани инструменти за комуникация в реално време“
  Тема: „Подобряване на комуникативни умения на английски език“
  Тема: „Подобряване на умения за преподаване на английски език“
  Тема: „Подобряване на презентационни умения на английски език“
  Тема: „Уеб базирани инструменти за комуникация в реално време“ – Етап 2
  Тема: „Уеб базирани платформи за управление на процеса на обучение“ – Етап 2


  ГРАФИК за продължаващо обучение от 80 часа по проект BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“ на тема „Усъвършенстване на комуникативни и презентационни умения в академична среда на английски език


  ГРАФИК за продължаващо обучение по проект BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“ на тема „Подобряване на говорно-комуникативните и четивни умения на английски език“


  Протокол от подбор за целева група Студенти


  ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПОДБОР НА ОБУЧИТЕЛИ – ЕТАП 3


  ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ЦЕЛЕВА ГРУПА „СТУДЕНТИ“


  Покана за кандидатстване за краткосрочна специализация


  Покана за кандидатстване за изходящи мобилности с цел обучение, преподаване и научноизследователска дейност


  График за обучение по проект BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“ по: „Подобряване на комуникативните и презентационни умения на чужд език (английски език)“


  Протокол № 2 от подбор на обучители с цел участие в дейност № 9 „Обучение на преподаватели“ – Етап 2


  Покана за участие в подбор на обучители по проект BG05M2OP001-2.016-0002 “Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация”, EDUTransform – Етап 2


  Протокол от подбор за целева група Преподаватели

  Протокол от подбор за целева група Обучители


  Покана за участие в подбор на обучители по проект BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, EDUTransform


  Покана за участие в подбор на целева група ПРЕПОДАВАТЕЛИ по проект BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, EDUTransform