Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Проекти, финансирани от бюджетната субсидия на ШУ

  ФАКУЛТЕТ ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ

  1. ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ
  ПроектРъководителСума в лв.
  1

  Филологиите в дигиталното съвремие – традиции и предизвикателства

  РД-08-97/ 01.02.2021 г.

  ст. преп. д-р Наталия Лечева2800,00
  2

  Турската народна култура в контекста на туркологичните изследвания

  РД-08-96/ 01.02.2021 г.

  доц. д-р. Неврие Чуфадар

  2450,00

  3

  Жените в историята

  РД-08-99/ 01.02.2021 г.

  проф. д-р Росица Ангелова

  8050,00

  4

  Отговорността пред езика

  РД-08-95/ 01.02.2021 г.

  доц. д-р Калина Йочева

  2450,00

  5

  Съвременната русистика: актуални въпроси и тенденции при описанието и изучаването на езика

  РД-08-93/ 01.02.2021 г.

  ст. преп. д-р Надежда Стойкова

  2800,00

  6

  Limes slavicus: Културни концепти на славянството

  РД-08-98/ 01.02.2021 г.

  проф. д-р Младен Енчев

  2275,00

  7

  Дискурси на промяната: език, литература, култура и ЧЕО

  РД-08-94/ 01.02.2021 г.

  доц. д-р Десислава Чешмеджиева-Стойчева

  2275,00

  Общо
  2275,00
  2. ПРОЕКТИ ЗА ЧАСТИЧНО ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЛИ ТВОРЕСКИ ФОРУМИ
  ПроектРъководителСума в лв.
  1

  Подпомагане на научни и творчески прояви във ФХН за 2021 г.

  РД-08-100/ 01.02.2021 г.

  Доц. д-р Тодор Тодоров4932.30
  Общо
  4932.30
  3. ПРОЕКТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА НАУЧНИ ТРУДОВЕ
  ПроектРъководителСума в лв.
  1

  Studia academica Šumenensia 9

  РД-08-101/ 01.02.2021 г.

  проф. д.теол.н. Румен Ваташки

  700,00

  Общо

  700,00

  ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на ФХН
  ПероСума (в лева)
  1. Проекти за финансиране на научно изследване – 7 бр.24325,00
  2. Проекти за частично финансиране на научни или творчески форуми –  1 бр.4932.30
  3. Проекти за издаване на научни трудове – 1 бр.700,00
  Рецензиране на проектите900,00
  Общо – 9 проекта
  30857,30

  ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

  1. ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ
  ПроектРъководителСума в лв.
  1

  Несамоспрегнати оператори и алгебри на Бурген, нелинейни вълнови уравнения и хетерогенни среди

  РД-08-42/18.01.2021 г.

  Доц. д-р Галина Борисова

  2422,30

  2

  Стохастични методи за анализ на данни и методи за решаване на нелинейни матрични и скаларни уравнения

  РД-08-75/27.01.2021 г.

  Доц. д-р Павлина Йорданова

  1763,45

  3

  Изследване на информационни модели

  РД-08-107/02.02.2021 г.

  Проф. д.н. Борислав Стоянов

  3112,29

  4

  Интелигентно управление: устойчиво социално-икономическо развитие

  РД-08-108/02.02.2021 г.

  Доц. д.н. Румяна Златева

  2424,29

  5

  Иновативни дидактически технологии в  обучението по математика и информационни технологии

  РД – 08-111/02.02.2021 г.

  Доц. д-р Лиляна Каракашева

  1838,45

  6

  Конструиране на специални  линейни  кодове чрез автоморфизми. Ньотеровата задача за р-групи. Нови асоциирани криви и повърхнини на регулярни криви

  РД-08-129/04.02.2021 г.

  Доц. д-р Радка Русева

  2515,34

  7

  Надеждност и защита на информация във видео и видеопотоци, графични обекти, 3D моделиране на терени

  РД-08-130/04.02.2021 г.

  Доц. д-р Христо Параскевов

  2918,29

  Общо

  16994,40

  ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на ФМИ
  ПероСума (в лева)
  Проекти за финансиране на научно изследване – 7 бр.16994,40
  Рецензиране на проектите700,00
  Общо – 7 проекта

  17694,40

  ФАКУЛТЕТ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ

  1. ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ
  ПроектРъководителСума в лв.
  1

  Биоразнообразие, екосистемни услуги и здраве на човека

  РД-08-67/25.01.2021 г.

  Доц. д-р Ася Драгоева

  4319,05

  2

  Приложение на съвременните географски, регионални и туристически изследвания в условията на криза

  РД-08-68/26.01.2021 г.

  Доц. д-р Веселин Петков

  3029,24

  3

  Биологични и растителнозащитни проучвания в Североизточна България – фаза II

  РД-08-109/02.02.2021 г.

  Проф. д-р Димчо Захариев

  2528,93

  4

  Изследване на различни типове променливи звезди

  РД-08-125/03.02.2021 г.

  Проф. д-р Драгомир Марчев

  2754,01

  5

  Актуални проблеми в химията

  РД-08-131/04.02.2021 г.

  Проф. дн Христомир Христов

  3071,07

  Общо

  15702,30

  2. ПРОЕКТИ ЗА ЧАСТИЧНО ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЛИ  ТВОРЧЕСКИ ФОРУМИ
  ПроектРъководителСума в лв.
  1

  XIX Национална конференция с международно участие „Природни науки’2021”

  РД-08-126/03.02.2021 г.

  Доц. д-р Нина Архангелова

  1500,00

  Общо

  1500,00

  ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на ФПН
  ПероСума (в лева)
  Проекти за финансиране на научно изследване – 5 бр. 15702,30

  Проекти, свързани с частично финансиране на научни или творчески форуми –

  1 бр.

  1500,00

  Рецензиране на проектите

  600,00
  Общо – 6 проекта

  17802,30

  ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

  1. ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ
  ПроектРъководителСума в лв.
  1

  Арт структури

  РД-08-116/03.02.2021г.

  проф. Валери

  Чакалов

  2977,60

  2

  Съвременни предизвикателства пред социалната работа

  РД-08-117/03.02.2021г.

  доц. д-р Павлина Лазарова

  3190,27

  3

  50 години спорт в Шуменски университет.

  РД-08-118/03.02.2021г.

  ст. преп. д-р Крум Минев

  3828,32

  4

  Традиции и иновации в предоставянето на социална услуга – част II

  РД-08-119/03.02.2021г.

  доц. д-р Светлана Игнатовска

  4679,05

  5

  Компетентностният подход в обучението – традиции и иновации

  РД-08-120/03.02.2021г.

  доц. д-р Снежанка Добрева

  6380,53

  6

  Училището на бъдещето

  РД-08-121/03.02.2021г.

  проф. д. н. Наталия Витанова

  1701,48

  7

  Предизвикателства пред съвременното обучение по теория и история на музиката

  РД-08-122/03.02.2021г.

  доц. д-р Тодорка Малчева

  1701,48

  Общо

  24458,73

  2. ПРОЕКТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ – КОНЦЕРТИ, ИЗЛОЖБИ И ДРУГИ ПРОЯВИ, СВЪРЗАНИ С ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ НА ШУ “ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”
  ПроектРъководителСума в лв.
  1

  Цикъл художественотворчески дейности, посветени на 50-годишнината на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”

  РД-08-123/03.02.2021г.

  доц. д-р Янна Рускова

  2977,57

  Общо

  2977,57

  ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на ПФ
  ПероСума (в лева)
  1. Проекти зафинансиране на научно изследване – 7 бр. 24458,73
  2. Проекти за провеждане на културни мероприятия – концерти, изложби, постановки и други прояви, свързани с художествено-творческата дейност – 1 бр. 2977,57
  Рецензиране на проектите 400,00
  Общо – 8 проекта
  27836,30

  ФАКУЛТЕТ ПО ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ

  1. ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ
  ПроектРъководителСума в лв.
  1

  Лаборатория за изпитване на топологии и комуникации

  РД-08-128/04.02.2021 г.

  доц. д-р инж. Цветослав Цанков

  13278,70

  Общо

  13278,70

  ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на ФТН
  ПероСума (в лева)
  Проекти за финансиране на научно изследване – 1 бр. 13278,70
  Рецензиране на проектите100,00
  Общо – 1 проект13378,70

  КОЛЕЖ – ДОБРИЧ

  1. ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ
  Тема на проектаРъководител на проекта Сума в лв.
  1

  Съвременното образование под влияние на общественото развитие

  РД-08-91/ 01.02.2021

  доц. д-р Живка Стоянова

  3318,92

  2

  Проектиране и експериментиране на тримерни обекти, модели на машинното обучение  и  интелигентни приложения в учебния процес

  РД-08-92/ 01.02.2021

  проф. д-р Найден Ненков

  1660,00

  Общо

  4978,92

  ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на КОЛЕЖ
  ПероСума (в лева)
  Проекти за финансиране на научно изследване – 2 бр.4978,92
  Рецензиране на проектите200,00
  Общо – 2 проекта
  5178,92

  ДИКПО – ВАРНА

  1. ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ
  Тема на проектаРъководител на проекта Сума в лв.
  1

  Експериментиране на иновативни образователни технологии – II част

  РД-08-132/04.02.2021 г.

  Преп. д-р  Севдалина Георгиева5078,92
  ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на ДИКПО
  ПероСума (в лева)
  Проекти за финансиране на научно изследване – 1 бр. 5078,92
  Общо – 1 проект 100,00
  Общо – 1 проекта
  5178,92

  ОБЩОУНИВЕРСИТЕТСКИ ПРОЕКТИ

  Тема на проектаРъководител на проекта Сума в лв.
  1

  Езикови курсове по английски, немски, руски и турски език за преподаватели и докторанти в Шуменския университет

  РД-08-88/01.02.2021 г.

  Проф. дфн Снежана Бойчева

  4900,00

  2

  Динамика на конкурентната среда на националния пазар на образователни услуги (2015-2021), 2 част

  РД-08-81/29.01.2021 г.

  Доц. д-р Росица Михайлова

  2120,31

  3

  Оптимизиране на приложно-аналитичните функции на Центъра за кариерно развитие на Шуменския университет

  РД-08-115/03.02.2021 г.

  Проф. д-р Милен Пенерлиев

  2120,31

  Общо

  9140,62

   
  ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за ОБЩОУНИВЕРСИТЕТСКИ ПРОЕКТИ
  ПероСума (в лева)
  Проекти за финансиране на научно изследване – 3 бр. 9140,62
  Рецензиране на проектите300,00
  Общо – 3 бр. проекти9440,62
   
  ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за Фонд “Подкрепа на публикации с импакт фактор (IF) и импакт ранг (SJR) и за Административно обслужване на Комисията по НИХТД
  ПероСума (в лева)
  Фонд “Подкрепа на публикации с импакт фактор (IF) и импакт ранг (SJR)4045,98
  Административно обслужване на Комисията по НИХТД3452,56

  Класирането е прието на заседание на конкурсната комисия за класиране на проектите, кандидатстващи за предоставената от държавния бюджет субсидия за присъщата НИХТД на Университета (Протокол № 1/23.02.2021 г.). Проектите са утвърдени на АС, Протокол № РД-05-6/26.02.2021г.

  ФАКУЛТЕТ ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ

  1. ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ
  ПроектРъководителСума в лв.
  1

  Митовете в историята

  РД-08-144/ 5.02.2020 г.

  проф. д-р Росица Ангелова7245
  2

  Отговорността пред езика

  РД-08-131/ 4.02.2020 г.

  гл. ас. д-р Николай Николов2760
  3

  Проблеми на когнитивното и функционалното описание на славянските езици

  РД-08-132/ 4.02.2020 г.

  Гл. ас. д-р Ирена Петрова2760
  4

  Limes slavicus 5 Културни концепти на славянството

  РД-08-129/ 4.02.2020 г.

  Доц. д-р Пламен Панайотов2070
  5

  Изследвания в областта на англицистиката: лингвистични, културни и педагогически аспекти/ Exploring English Studies: Aspects of Language, Culture and Education

  РД-08-128/4.02.2020 г.

  Доц. д-р Десислава Чешмеджиева-Стойчева3105
  6

  Интегративни, интеркултурни и интерактивни аспекти на чуждоезиковото обучение

  РД-08-142/ 5.02.2020 г.

  ст. преп. д-р Аглика Добрева2760
  7

  Архивните източници в интердисциплинарните изследвания

  РД-08-133/ 4.02.2020 г.

  гл. ас. д-р. Мемиш Мердан2415
  Общо
  23115
  2. ПРОЕКТИ ЗА ЧАСТИЧНО ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЛИ ТВОРЕСКИ ФОРУМИ
  ПроектРъководителСума в лв.
  1

  Подпомагане на научни и творчески прояви във ФХН за 2020 г.

  РД-08-130/ 4.02.2020 г.

  Проф. д-р Веселин Панайотов5038,98
  Общо
  5038,98
  3. ПРОЕКТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА НАУЧНИ ТРУДОВЕ
  ПроектРъководителСума в лв.
  1

  Преславска книжовна школа, Том 21

  РД-08-145/ 5.02.2020 г.

  Гл. ас. д-р Грета Живкова Стоянова690
  2

  Studia academica Šumenensia 8

  РД-08-143/ 5.02.2020 г.

  проф. д-р Бисер Георгиев690
  Общо
  1380
  ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на ФХН
  ПероСума (в лева)
  1. Проекти за финансиране на научно изследване – 7 бр.23115,00
  2. Проекти за частично финансиране на научен форум – 1 бр.5038,98
  3. Проекти за издаване на научни трудове1380,00
  Рецензиране на проектите1000,00
  Общо – 10 проекта
  30533,98

  ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

  1. ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ
  ПроектРъководителСума в лв.
  1

  Електронна защита и моделиране на данни

  РД-08-63/20.01.2020

  Проф. д.н. Борислав Стоянов1821,50
  2

  Изследване и приложение на криптографски алгоритми

  РД-08-71/22.01.2020

  Доц. д-р Красимир Кордов1524,87
  3

  Несамоспрегнати оператори и аналитични функции, нелинейни уравнения и хетерогенни среди

  РД-08-73/23.01.2020

  Доц. д-р Галина Борисова2763,16
  4

  Съвременни дидактически технологии в обучението по информационни технологии и математика

  РД -08-89/28.01.2020

  Проф. д.н. Наталия Павлова1694,14
  5

  Икономика 2020: национални приоритети и стратегии

  РД-08-93/28.01.2020

  Доц. д-р Славена Стоянова2244,63
  6

  Нелинейни скаларни и матрични уравнения. Модели на риск и математически методи за оценка наекстремалнисъбития

  РД-08-112/31.01.2020

  Доц. д-р Гюрхан Неджибов1486,34
  7

  Надеждност и защита на информация в web среда, графични и 3D обекти, 3D моделиране на терени

  РД-08-134/04.02.2020

  Доц. д-р Христо Параскевов2815,28
  8

  Ньотеровата задача за р-групи. Крайно мерни алгебри и групови пръстени. Полета с крайна абсолютна p-размерност наБрауер

  РД-08-136/04.02.2020

  Проф. д.н. Иво Михайлов977,72
  9

  Конструиране на специални линейни кодове чрез автоморфизми. Изследване на обобщенифокални криви

  РД-08-137/04.02.2020

  Доц. д-р Радка Русева1524,87
  Общо
  16852,51
  2. ПРОЕКТИ ЗА ЧАСТИЧНО ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЛИ ТВОРЕСКИ ФОРУМИ
  ПроектРъководителСума в лв.
  1

  Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2020 –ФМИ

  РД-08-139/04.02.2020

  Проф. д-р Вежди Хасанов1500,00
  ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на ФМИ
  ПероСума (в лева)
  Проекти за финансиране на научно изследване – 9 бр.16852,51
  Проект за частично финансиране на научни или творческифоруми–1бр.1500,00
  Рецензиране на проектите1000,00
  Общо – 9 проекта
  19352,51

  ФАКУЛТЕТ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ

  1. ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ
  ПроектРъководителСума в лв.
  1

  Актуални проблеми в химията

  РД-08-117/03.02.2020 г.

  Доц. д-р Ивайло Иванов2255,22
  2

  Биоразнообразие,   екосистемни   услуги и здраве на човека

  РД-08-104/30.01.2020 г.

  Доц. д-р Ася Драгоева2665,42
  3

  Биологични и растителнозащитни проучвания в Североизточна България –фаза 1

  РД-08-135/04.02.2020 г.

  проф. д-р Димчо Захариев2004,99
  4

  ОТ АТОМА ДО КОСМОСА

  РД-08-116/03.02.2020 г.

  Доц. д-р Нина Архангелова1997,94
  5

  Изследване на различни типове променливи звезди.

  РД-08-122/03.02.2020 г.

  Проф. д-р Драгомир Марчев1931,94
  6

  Разработване и приложение на информационни ресурси по география, регионално развитие и туризъм

  РД-08-118/03.02.2020 г.

  Доц. д-р Милена Стоянова2049,25
  7

  Разработване и окомплектоване на термодинамична база от данни за природни геохимични системи

  РД-08-124/03.02.2020 г.

  Проф. д-р Христомир Христов1347,58
  8

  Изследване на ресурсния потенциал на туристически райони в България

  РД-08-141/05.02.2020 г.

  Доц. д-р Дора Кабакчиева1840,07
  Общо
  16092,41
  2. ПРОЕКТИ ЗА ЧАСТИЧНО ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧЕИ ИЛИ  ТВОРЧЕСКИ ФОРУМИ
  ПроектРъководителСума в лв.
  1

  XVIII Национална конференция с международно участие „Природни науки’2020”

  РД-08-77/24.01.2020г.

  Доц. д-р Петинка Галчева1500
  Общо
  1500
  ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на ФПН
  ПероСума (в лева)
  Проекти зафинансиране на научно изследване – 8 бр.16092,41
  Проекти, свързани с частично финансиране на научни или творчески прояви – 1 бр.1500
  Рецензиране на проектите900
  Общо – 9 проекта
  18492,41

  ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

  1. ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ
  ПроектРъководителСума в лв.
  1

  Предизвикателствата пред съвременното компетентностно ориентирано образование

  РД-08-153/05.02.2020 г.

  доц. д-р Снежанка Добрева6366,33
  2

  Пътят / изкуство

  РД-08-154/05.02.2020 г.

  проф. Валери Чакалов2970,95
  3

  Съвременни тенденции в обучението по физическо възпитание.

  РД-08-155/05.02.2020 г.

  преп. д-р Янко Янков3389,76
  4

  Стимулиране на международна мобилност на студенти и докторанти от специалност „Социални дейности“ –етап втори

  РД-08-156/05.02.2020 г.

  доц. д-р Милослава Янкова3819,80
  5

  Традиции и иновации в предоставянето на социална услуга

  РД-08-157/05.02.2020 г.

  доц. д-р Екатерина Люцканова4244,22
  6

  Образованието и възпитанието в XXI век

  РД-08-158/05.02.2020 г.

  проф. д-р Светлозар Вацов2970,95
  7

  Актуални проблеми при музикално-теоретичната подготовка на студентите

  РД-08-159/05.02.2020 г.

  доц. д-р Тодорка Малчева2122,11
  Общо
  25884,12
  2. ПРОЕКТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ – КОНЦЕРТИ, ИЗЛОЖБИ И ДРУГИ ПРОЯВИ, СВЪРЗАНИ С ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ НА ШУ “ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”
  ПроектРъководителСума в лв.
  1

  Художественотворческа дейност и професионална компетентност на бъдещите учители по музика

  РД-08-160/05.02.2020 г.

  доц. д-р Янна Рускова3819.80
  Общо
  3819.80
  ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на ПФ
  ПероСума (в лева)
  1. Проекти за финансиране на научно изследване – 7 бр.25884,12
  2. Проекти за провеждане на културни мероприятия – концерти, изложби, постановки и други прояви, свързани с художествно-творческата дейност – 1 бр.3819.80
  Рецензиране на проектите400
  Общо – 8 проекта
  30103,92

  ФАКУЛТЕТ ПО ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ

  1. ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ
  ПроектРъководителСума в лв.
  1

  Изследване приложението на дистанционните методи и технологии в картографирането на пространствени обекти

  РД-08-82/27.01.2020 г.

  доц. д-р инж. Събин Иванов10556,60
  Общо
  10556,60
  2. ПРОЕКТИ ЗА ЧАСТИЧНО ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЛИ ТВОРЧЕСКИ ФОРУМИ
  ПроектРъководителСума в лв.
  1

  Научна конференция с международно участие „МАТТЕХ 2020” ФТН

  РД-08-107/31.01.2020 г.

  Доц. д-р инж. Цветослав Цанков1500,00
  Общо
  1500,00
  ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на ФТН
  ПероСума (в лева)
  Проекти за финансиране на научно изследване – 1 бр.10556,60
  Проекти, свързани с частично финансиране на научни или творчески форуми–1 бр.1500,00
  Рецензиране на проектите200
  Общо – 2 проекта
  12256, 60

  КОЛЕЖ – ДОБРИЧ

  1. ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ
  Тема на проектаРъководител на проекта Сума в лв.
  1

  Съвременни методи и подходи за ефективно обучение на студентите

  РД-08-126/03.02.2020 г.

  доц. д-р Живка Стоянова3740,78
  2

  Съвременни изследвания и приложения на информационното и математическо моделиране

  РД-08-125/03.02.2020 г.

  проф. дмн Николай Янков2080,00
  Общо
  5820,78
  ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на КОЛЕЖ
  ПероСума (в лева)
  Проекти за финансиране на научно изследване – 2 бр.5820,78
  Рецензиране на проектите200
  Общо – 2 проекта
  6020,78

  ДИКПО – ВАРНА

  1. ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ
  Тема на проектаРъководител на проекта Сума в лв.
  1

  Експериментиране на иновативни образователни технологии

  РД-08-127/04.02.2020 г.

  Преп. д-р Севдалина Георгиева3340,45
  ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на ДИКПО
  ПероСума (в лева)
  Проекти за финансиране на научно изследване – 1 бр.3340,45
  Рецензиране на проектите100
  Общо – 1 проекта
  3440,45

  ОБЩОУНИВЕРСИТЕТСКИ ПРОЕКТИ

  Тема на проектаРъководител на проекта Сума в лв.
  1

  Чуждоезиково и интеркултурно обучение на преподавателите и докторантите в Шуменския университет

  РД-08-113/03.02.2020 г.

  Доц. дфн Снежанка Бойчева5000
  2

  Динамика на конкурентната среда на националния пазар на образователни услуги (2015-2020)

  РД-08-123/03.02.2020 г.

  Доц. д-р Росица Михайлова2000
  Общо
  7000,00
  2. ПРОЕКТИ ЗА ЧАСТИЧНО ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЛИ ТВОРЧЕСКИ ФОРУМИ
  ПроектРъководител Сума в лв.
  1

  Научни и творчески прояви на студентите и докторантите от Шуменски университет

  РД-08-120/03.02.2020г.

  Доц. д-р Станимир Железов2316.53
  ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на ОБЩОУНИВЕРСИТЕТСКИ ПРОЕКТИ
  ПероСума (в лева)
  Проекти за финансиране на научно изследване – 2 бр.7000,00
  Проекти за частичнофинансиране на научни или творчески форуми–1 бр.2316.53
  Рецензиране на проектите300
  Общо – 3 проекта
  9616,53
  ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за Фонд “Подкрепа на публикации с импакт фактор (IF) и импакт ранг (SJR) и за Административно обслужване на Комисията по НИХТД
  ПероСума (в лева)
  Фонд “Подкрепа на публикации с импакт фактор (IF) и импакт ранг (SJR)4121,37
  Административно обслужване на Комисията по НИХТД3440,45

  Класирането е прието на заседание на конкурсната комисия за класиране на проектите, кандидатстващи за предоставената от държавния бюджет субсидия за присъща НИХТД на Университета (Протокол No 1/25.02.2020г.). Проектите са утвърдени на АС, Протокол No РД-05-6/28.02.2020г.

  Зам.-Ректор: доц. д-р Р. Давидова

  ФАКУЛТЕТ ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ

  1. ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ
  ПроектРъководителСума в лв.
  1

  Туркологията – мост за научноизследователско сътрудничество в Европа

  РД 08-106/ 1.02.2019 г.

  Преп. д-р Менент Османова Шукриева2660
  2

  Език и комуникация – медиалингвистични измерения

  РД 08-105/ 1.02.2019 г.

  Преп. д-р Гергана Георгиева Герова3040
  3

  Град и градска култура

  РД 08-110/ 1.02.2019 г.

  Проф. д-р Росица Жечкова Ангелова8170
  4

  Актуални проблеми на съвременната русистика

  РД 08-113/ 1.02.2019 г.

  Ас. д-р Татьяна Васильевна Терзиева3610
  5

  Limes slavicus 4 Културни концепти на славянството

  РД 08-112/ 1.02.2019 г.

  Доц. д-р Теменуга Ганчева Тенева5130
  6

  Гледни точки и перспективи в англицистиката

  РД 08-107/ 1.02.2019 г.

  Доц. д-р Ирина Николова Иванова3420
  Общо
  26030
  2. ПРОЕКТИ ЗА ЧАСТИЧНО ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧЕН ФОРУМ
  ПроектРъководителСума в лв.
  1

  Подпомагане на научни и творчески прояви във ФХН за 2019 г.

  РД 08-111/ 1.02.2019 г

  Проф. д-р Веселин Божков Панайотов5205.9
  Общо
  5205.9
  3. ПРОЕКТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА НАУЧНИ ТРУДОВЕ
  ПроектРъководителСума в лв.
  1

  Преславска книжовна школа, Том 20

  РД 08-109/ 1.02.2019 г.

  Гл. ас. д-р Грета Живкова Стоянова1520
  2

  Studia academica Šumenensia 7

  РД 08-108/ 1.02.2019 г.

  Доц. д-р Иво Симеонов Топалилов (3 уч.)1140
  Общо
  2660
  ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на ФХН
  ПероСума (в лева)
  1. Проекти за финансиране на научно изследване – 6 бр.26030
  2. Проекти за частично финансиране на научен форум – 1 бр.5205.9
  3. Проекти за издаване на научни трудове2660
  Рецензиране на проектите900
  Общо – 9 проекта
  34795,9

  ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

  1. ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ
  ПроектРъководителСума в лв.
  1

  Tеория на операторите и аналитични функции, нелинейни уравнения и  хетерогенни среди.

  РД-08-61/25.01.2019

  Доц. д-р Галина Борисова3562,48
  2

  Компютърни алгоритми за защита на мултимедийни файлове.

  РД-08-71/29.01.2019

  Доц. д-р Красимир Кордов1843,91
  3

  Синтез на алгоритми за защита на данни.

  РД-08-74/30.01.2019

  Проф. д.н. Борислав Стоянов2206,28
  4

  Финансирането като фактор на ефективността и растежа.

  РД-08-79/30.01.2019

  Доц. д-р Свилен Тонев2554,83
  5

  Нелинейни скаларни и матрични уравнения. Модели на риск и анализ на тежестта на опашките на вероятностните разпределения.

  РД -08-93/01.02.2019

  Доц. д-р Гюрхан Неджибов1804,63
  6

  Защита и надеждност на данни във виртуални и web среди, графични файлове, 3D моделиране на терени.

  РД-08-96/01.02.2019

  Доц. д-р Христо Параскевов3136,23
  7

  Конструиране на изодуални кодове чрез автоморфизми. Изследване на обобщени фокални криви.

  РД-08-103/01.02.2019

  Доц. д-р Радка Русева1857
  8

  Информационни и комуникационни технологии в съвременното обучение по математика, информатика и информационни технологии.

  РД-08-117/04.02.2019

  Доц. д-р Красимир Харизанов1958,19
  9

  Ньотеровата задача за р-групи. Крайно мерни алгебри и PI-теория. Полета с крайна абсолютна p-размерност на Брауер.

  РД-08-118/04.02.2019

  гл. ас. д-р Иван Славейков1194,16
  Общо
  20 117,70
  ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на ФМИ
  ПероСума (в лева)
  Проекти за финансиране на научно изследване – 9 бр.20 117,70
  Рецензиране на проектите900
  Общо – 9 проекта
  21017,70

  ФАКУЛТЕТ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ

  1. ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ
  ПроектРъководителСума в лв.
  1

  Съвременни научни разработки в химията

  РД-08-94/01.02.2019 г.

  Проф. д.х.н. Валерий Христов2676.25
  2

  Биоразнообразие,   екосистемни   услуги и здраве на човека

  РД-08-104/01.02.2019 г.

  Доц. д-р Ася Драгоева3298.25
  3

  Проучване, мониторинг и контрол на различни организми в естествени биоценози и агроценози – фаза 2

  РД-08-73/29.01.2019 г.

  Доц. д-р Росица Давидова2538.65
  4

  От атома до космоса

  РД-08-92/31.01.2019 г

  Доц. д-р Нина Архангелова2780.75
  5

  Изследване на различни типове променливи звезди

  РД-08-37/17.01.2019 г.

  Проф. д-р Драгомир Марчев2517.50
  6

  Ресурсният потенциал като възможност за трансгранично сътрудничество

  РД-08-121/04.02.2019 г.

  Доц. д-р Милена Стоянова2157.70
  7

  Разработване и окомплектоване на термодинамична база от данни за природни геохимични системи

  РД-08-120/04.02.2019 г.

  Проф. д-р Христомир Христов1215.60
  Общо
  17184.70
  2. ПРОЕКТИ ЗА ЧАСТИЧНО ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧЕН ФОРУМ
  ПроектРъководителСума в лв.
  1

  XVII Национална конференция с международно участие “Природни науки ‘2019”

  РД-08-48/21.01.2019 г.

  Доц. д-р Петинка Галчева1500
  Общо
  1500
  ПРОЕКТИ СВЪРЗАНИ С ДОПЪЛНИТЕЛНА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА КЪМ ТЕКУЩ ПРОЕКТ
  ПроектРъководителСума в лв.
  1

  Изследване на екологичния натиск в българската акватория на Черно море чрез интегрирани  микробиологични и биохимични маркери в черноморската мида Mytilus galloprovincialis Lam.

  РД-08-45/18.01.2019 г.

  Проф. д-р Николай Начев2000
  ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на ФПН
  ПероСума (в лева)
  Проекти зафинансиране на научно изследване – 7 бр.17184.70
  Проекти, свързани с частично финансиране на научни или творчески прояви – 1 бр.1500
  Проект свързан с допълнителна финансова подкрепа към текущ проект – 1 бр.2000 
  Рецензиране на проектите800
  Общо – 9 проекта
  21484.70

  ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

  1. ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ
  ПроектРъководителСума в лв.
  1

  Съвременни аспекти на педагогическата комуникация

  РД-08-81/31.02.2019г.

  Доц. д-р Снежанка Добрева Георгиева5993,52
  2

  Стратегии и технологии за преодоляване на агресията, насилието и девиациите в учебна среда

  РД-08-82/31.02.2019 г.

  Доц. д-р Божена Левон Такворян-Солакян4149,36
  3

  Двигателна активност за справяне с наднормено тегло

  РД-08-83/31.02.2019 г.

  Доц. д-р Теодора Николаева Симеонова3688,56
  4

  Концепции в музикално теоретичната подготовка на студентите

  РД-08-84/31.02.2019 г.

  Доц. д-р Тодорка Малчева Иванова2305,20
  5

  Визуални изследвания, форми на сетивност

  РД-08-85/31.01.2019 г.

  Проф. Валери Христов Чакалов3227,28
  6

  Стимулиране на международна мобилност на студенти и докторанти от специалност „Социални дейности“

  РД-08-86/31.01.2019 г.

  Доц. д-р Милослава Русинова Янкова3918,84
  7

  Актуални проблеми на мениджмънта на класа

  РД-08-87/31.01.2019 г.

  Проф. д-р Светлозар Петков Вацов3227,28
  Общо
  26510,04
  2. ПРОЕКТИ ЗА ПРПВЕЖДАНЕ НА КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ – КОНЦЕРТИ, ИЗЛОЖБИ И ДРУГИ ПРОЯВИ, СВЪРЗАНИ С ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ НА ШУ “ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”
  ПроектРъководителСума в лв.
  1

  Цикъл художественотворчески дейности на студентите от специалност „Педагогика на обучението по музика“

  РД-08-88/31.02.2019 г.

  Доц. д-р Янна Павлова Рускова4149,36
  Общо
  4149,36
  ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на ПФ
  ПероСума (в лева)
  1. Проекти за финансиране на научно изследване – 7 бр.26510,04
  2. Проекти за провеждане на културни мероприятия – концерти, изложби, постановки и други прояви, свързани с художествно-творческата дейност – 1 бр.4149,36
  Рецензиране на проектите400
  Общо – 8 проекта
  31059,40

  ФАКУЛТЕТ ПО ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ

  1. ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ
  ПроектРъководителСума в лв.
  1

  Изследване ефективността на ГНСС технологии в режим RTK съвместно с мобилни ГИС, за нуждите на кадастъра

  РД-08-161/09.02.2019

  доц. д-р инж. Пламен Михайлов Михайлов3 656,48
  2

  Инженерно проектиране и моделиране в логистиката

  РД-08-89/31.01.2019

  доц. д-р инж. Антон Янков Антонов3 199,42
  3

  Усъвършенстване на способностите за съхранение на данни в интегрирана среда за информационна сигурност

  РД-08-75/30.01.2019

  гл. ас. д-р инж. Здравко Юриев Кузманов6 855,90
  Общо
  13 711,80
  ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на ФТН
  ПероСума (в лева)
  Проекти за финансиране на научно изследване – 3 бр.13 711,80
  Рецензиране на проектите300
  Общо – 3 проекта
  14011.8

  КОЛЕЖ – ДОБРИЧ

  1. ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ
  Тема на проектаРъководител на проекта Сума в лв.
  1

  Традиционни и иновативни форми на работа със студентите колежани

  РД-08-114/04.02.2019

  доц. д-р Живка Стоянова4072,30
  2

  Компютърни системи и математически модели в обучението и науката

  РД-08-115/04.02.2019

  проф. дмн Николай Янков2500
  Общо
  6572,30
  ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на КОЛЕЖ
  ПероСума (в лева)
  Проекти за финансиране на научно изследване – 2 бр.6572,30
  Рецензиране на проектите200
  Общо – 2 проекта
  6772,30

  ДИКПО – ВАРНА

  1. ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ
  Тема на проектаРъководител на проекта Сума в лв.
  1

  Очаквания и удовлетвореност на участниците в образователния процес от обучението – втора част

  РД-08-116/04.02.2019

  гл. ас. д-р Ризов Илиян Стефанов4103,50
  ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на ДИКПО
  ПероСума (в лева)
  Проекти за финансиране на научно изследване – 1 бр.4103,50
  Рецензиране на проектите100
  Общо – 1 проекта
  4203,50

  ОБЩОУНИВЕРСИТЕТСКИ ПРОЕКТИ

  Тема на проектаРъководител на проекта Сума в лв.
  1

  Чуждоезиково обучение на преподавателите и докторантите в Шуменския университет

  РД-08-97/01.02.2019 г.

  Доц. дфн Снежанка Бойчева5000
  2

  Мониторинг на информационната среда в Шуменски университет

  РД-08-91/31.01.2019 г.

  Доц. д-р Стефка Калева2000
  3.

  Художественотворческа дейност на студенти и докторанти от Шуменския университет

  РД-08-128/4.02.2019г.

  Проф. д-р Димчо Захариев3361.9
  Общо
  10361.9
  ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на ОБЩОУНИВЕРСИТЕТСКИ ПРОЕКТИ
  ПероСума (в лева)
  Проекти за финансиране на научно изследване – 3 бр.10361.9
  Рецензиране на проектите300
  Общо – 3 проекта
  10661.9
  ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за Фонд “Подкрепа на публикации с импакт фактор (IF) и импакт ранг (SJR) и за Административно обслужване на Комисията по НИХТД
  ПероСума (в лева)
  Фонд “Подкрепа на публикации с импакт фактор (IF) и импакт ранг (SJR)4569.4
  Административно обслужване на Комисията по НИХТД3736

  Класирането е прието на заседание на конкурсната комисия за класиране на проектите, кандидатстващи за предоставената от държавния бюджет субсидия, за присъща НИХТД на Университета (Протокол № 1/18.02.2019 г.) Проектите са утвърдени на АС, Протокол № РД- 05-06/22.02.2019 г.

  Зам.-Ректор: доц. д-р Е. Люцканова

  ФАКУЛТЕТ ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ
  1. ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ

  Проект

  Ръководител

  1

  Преславска книжовна школа, Том 19;

  РД 08-147/ 9.02.2018 г.

  Гл. ас. д-р Грета Живкова Стоянова

  2

  Тюркологията в образованието – традиции, иновации, перспективи

  РД 08-148/ 9.02.2018 г.

  Гл. ас. д-р Вежди Мехмед Хасан

  3

  Политиката, прогресът и войните (ХVІІІ – ХХІ век)

  РД 08-152/ 9.02.2018 г.

  Доц. д-р Иво Симеонов Топалилов

  4

  Личността в историята

  РД 08-156/ 9.02.2018 г.

  Проф. д-р Росица Жечкова Ангелова

  5

  Технологии за подобряване на качеството на образователната услуга

  РД 08-151/ 9.02.2018 г.

  Доц. д-р Теменужка Ганчева Тенева

  6

  Културни концепти на славянството

  РД 08-149/ 9.02.2018 г.

  Доц. д-р Страшимир Митков Цанов

  7

  Пресечни точки и тенденции в лингвистиката, културата и обучението по чужд език

  РД 08-153/ 9.02.2018 г.

  Гл. ас. д-р Десислава Стоянова Чешмеджиева-Стойчева
  2. ПРОЕКТИ ЗА ЧАСТИЧНО ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧЕН ФОРУМ

  Проект

  Ръководител

  1

  Юбилейна научна конференция на тема:  „Българският език – минало, настояще, бъдеще“ (По случай 40 години от създаването на Катедрата по български език в Шуменския университет)

  РД 08-150/ 9.02.2018 г.

  Проф. д-р Марияна Иванова Стефанова

  2

  Подпомагане на научни и творчески прояви във ФХН за 2018г.

  РД 08-154/ 9.02.2018 г.

  Проф. д-р Веселин Божков Панайотов

  3

  Научен симпозиум „Екология на езика и съвременна комуникация“

  РД 08-155/ 9.02.2018 г.

  Проф. д-р Елена Викторовна Стоянова

  4

  Дни на немския език и култура 5-16 февруари 2018 г.

  РД 08-92/ 31.01.2018 г.

  Гл. ас. д-р Даниела Кирова
  ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
  1. ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ

  Проект

  Ръководител

  1

  Теория на Галоа за р-групи с клас на нилпотентност 2. Полета с крайна абсолютна p-размерност на Брауер
  РД-08-86/30.01.2018

  Проф. д.н. Иво Михайлов

  2

  Приложни модели на изкуствения интелект за анализ на данни и оптимизиране на административни системи
  РД-08-104/02.02.2018

  Проф. д-р Найден Ненков

  3

  Конструиране на оптимални изодуални и самодуални кодове. Специални криви
  РД-08-111/05.02.2018

  Доц. д-р Радка Русева

  4

  Теория на операторите и аналитични функции, нелинейни уравнения и хетерогенни среди
  РД-08-119/06.02.2018

  Доц. д-р Галина Борисова

  5

  Изследване на алгоритми за електронна идентификация РД-08-121/06.02.2018

  Проф. д.н. Борислав Стоянов

  6

  Компютърни алгоритми за защита на цифрова информация
  РД-08-122 / 06.02.2018

  Доц. д-р Красимир Кордов

  7

  Стохастично моделиране в икономиката
  РД-08-125/06.02.2018

  Доц. д-р Павлина Йорданова

  8

  Инвестиционно планиране и инвестиционни рискове в съвременни условия
  РД-08-126/07.02.2018

  Доц. д-р Свилен Тонев

  9

  Нелинейни скаларни и матрични уравнения и модели на риск
  РД -08-145/08.02.2018

  Доц. д-р Вежди Хасанов

  10

  Надеждност и защита на информация в социалните мрежи, графичните и 3D обекти в добавена и виртуална реалност
  РД-08-159/09.02.2018

  Доц. д-р Христо Параскевов

  11

  Образователни технологии за модернизация на обучението по математика, информатика и информационни технологии РД-08-164/09.02.2018

  Доц. д-р Лиляна Каракашева
  2. ПРОЕКТИ ЗА ЧАСТИЧНО ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧЕН ФОРУМ

  Проект

  Ръководител

  1

  Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2018
  РД-08-146/08.02.2018

  Доц. д-р Теодоси Теодосиев
  ФАКУЛТЕТ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ
  1. ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ

  Проект

  Ръководител

  1

  Актуални научниизследвания в химията
  РД-08-158/09.02.2018 г.

  Проф. д.х.н. Валерий Христов

  2

  Аспекти на изследване и опазване на околната среда и здравето на човека
  РД-08-167/09.02.2018 г.

  Доц. д-р Ася Драгоева

  3

  Проучване, мониторинг и контрол на различни организми в естествени биоценози и агроценози – фаза1
  РД-08-120/06.02.2018 г.

  Доц.д-р Росица Давидова

  4

  От атома до космоса
  РД-08-142/08.02.2018 г.

  Доц. д-р Нина Архангелова

  5

  Изследване на променливи звезди и малки тела от Слънчевата система
  РД-08-112/05.02.2018 г.

  Проф. д-р ДрагомирМарчев

  6

  Популяризиране на знанията по география, регионална политика и туризъм
  РД-08-160/09.02.2018 г.

  Доц. д-р Милен Пенерлиев
  2. ПРОЕКТИ ЗА ЧАСТИЧНО ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧЕН ФОРУМ

  Проект

  Ръководител

  1

  XVI Национална конференция с международно участие „Природни науки’ 2018”
  РД-08-116/06.02.2018 г.

  Доц. д-р Петинка Галчева
  ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
  1. ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ

  Проект

  Ръководител

  1

  Предизвикателствата пред съвременното образование
  РД-08-135/07.02.2018 г.

  проф. д-р Светлозар Петков Вацов

  2

  Музикална епоха и музикален стил – музикално-теоретични и образователни аспекти
  РД-08-127/07.02.2018 г.

  доц. д-р Тодорка Малчева Иванова

  3

  Формат А 4 +
  РД-08-132/07.02.2018 г.

  проф. Валери Христов Чакалов

  4

  Стимулиране на научното творчество на студенти и докторанти от специалност „Социални дейности“
  РД-08-131/07.02.2018 г.

  проф. д.с.н. Соня Борисова Илиева

  5

  Социално-педагогическа превенция на престъпността
  РД-08-129/07.02.2018 г.

  Проф. д-р Живка Енчева Воекинова

  6

  Специфични и неспецифични нарушения на способността за учене
  РД-08-128/07.02.2018 г.

  доц. д-р Виолета Иванова Кюркчийска

  7

  Съвременни аспекти на образователния дискурс
  РД-08-130/07.02.2018 г.

  доц. д-р Светла Христова Петкова

  8

  Превенция на агресията чрез спорт
  РД-08-134/07.02.2018 г.

  гл. ас. д-р Чавдар Николаев Стойчев
  2. Проект за културни мероприятия – концерти, изложби, и други прояви, свързани с художествено-творческата дейност на ШУ

  Проект

  Ръководител

  1

  Музика и празник – студентски художественотворчески дейности
  РД-08-133/07.02.2018 г.

  доц. д-р Янна Павлова Рускова
  ФАКУЛТЕТ ПО ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ
  1. ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ
   

  Проект

  Ръководител

   

  1

  Мониторинг на мелиоративни и хидротехнически обекти с използване на ГНСС технологии и безпилотни управляеми въздушни и аква технически средства
  РД-08-161/09.02.2018

  доц. д-р инж. Пламен Михайлов 

  2

  Приложение на радиочестотното разпознаване в логистичните системи
  РД-08-117/06.02.2018

  доц. д-р инж. Антон Антонов 

  3

  Интегрирана развойна тестова среда за информационна сигурност
  РД-08-144/08.02.2018

  гл. ас. д-р инж. Здравко Кузманов
  КОЛЕЖ
  1. ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ

  Проект

  Ръководител

  1

  Образователни модели и практики при подготовката на студентите колежани
  РД-08-138/ 08.02.2018

  доц. д-р Живка Стоянова Илиева

  2

  Онлайн информационни системи и приложения в учебния процес
  РД-08-139/ 08.02.2018

  проф. дн Николай Иванов Янков
  ДИКПО
  1. ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ

  Проект

  Ръководител

  1

  Очаквания и удовлетвореност на участниците в образователния процес от обучението

  РД-08-168/09.02.2018

  Гл. ас. д-р Илиян Стефанов Ризов
  ОБЩОУНИВЕРСИТЕТСКИ ПРОЕКТИ

  Проект

  Ръководител

  1

  Монигоринг на образователната и научноизследователската дейност в Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” в контекста на взаимодействието образование-наука-практика”

  РД – 08- 140/08.02.2018

  доц. д-р Стефка Янчева Калева

  2

  Повишаване на чуждоезиковата компетентност на преподавателите и докторантите в Шуменския университет РД – 08-157/09.02.2018

  доц. д.ф.н. Снежана Петрова Бойчева
  ФАКУЛТЕТ ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ
  1. ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ

  Проект

  Ръководител

  1.

  Език – реч – комуникация (втори етап)

  РД-08-110/ 06.02.2017 г.

  доц. д-р Димитър Попов

  2.

  Шумен – център на българската и византийската сфрагистика

  РД-08-111/ 06.02.2017 г.

  доц. д-р Иво Топалилов

  3.

  Език, медии, култура във взаимодействие

  РД-08-112/ 06.02.2017 г.

  доц. д-р Нели Митева

  4.

  Война и общество

  РД-08-113/ 06.02.2017 г.

  проф. д-р Росица Ангелова

  5.

  Изкуството в урока

  РД-08-114/ 06.02.2017 г.

  доц. д-р Калина Йочева

  6.

  Езиковата личност в контекста на националното и универсалното

  РД-08-115/ 06.02.2017 г.

  проф. д-р Елена Стоянова

  7.

  Културни концепти на славянството

  РД-08-116/ 06.02.2017 г.

  проф. д.ф.н. Денка Кръстева-Петрова

  8.

  Градът: памет и медии

  РД-08-117/ 06.02.2017 г.

  проф. д.ф.н. Елка Рачева Добрева

  9.

  Граници и мостове в преподаването и изследванията на английски език

  РД-08-118/ 06.02.2017 г.

  гл. ас. д-р Десислава Чешмеджиева-Стойчева
  2ПРОЕКТИ ЗА ЧАСТИЧНО ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЛИ ТВОРЧЕСКИ ПРОЯВИ

  Проект

  Ръководител

  10.

  Юбилейна научна конференция с международно участие „По пътя на Евлия Челеби”

  РД-08-79/ 03.02.2017 г.

  доц. д-р Венета Янкова

  11.

  Подпомагане на научни и творчески прояви във ФХН за 2017 г.

  РД-08-108/ 06.02.2017 г.

  проф. д-р Веселин Панайотов

  12.

  Международен симпозиум „Константин Преславски и неговата епоха“

  РД-08-109/ 06.02.2017 г.

  доц. д-р Тодор Тодоров
  ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
  1. ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ

  Проект

  Ръководител

  1

  Изследване и конструиране на самодуални кодове

  РД-08-68/02.02.2017

  Доц. д-р РадкаРусева

  2

  Стохастично моделиране в икономиката

  РД-08-96/06.02.2017

  Доц. д-р Павлина Йорданова

  3

  Изследванеповедението на безжичнисензорни мрежи и тяхната сигурност

  РД-08-97/06.02.2017

  Доц. д-р Александър Милев

  4

  Надеждност, ефективност и безопасност на интегрирани в единнаинформационна среда комуникационни и компютърни системи и мрежи

  РД-08-101/06.02.2017

  Гл. ас. д-р Христо Параскевов

  5

  Ньотеровата задача за р-групи с клас на нилпотентност 2. Полета с крайна абсолютна p-размерност на Брауер

  РД-08-104/06.02.2017

  Проф. д.н. Иво Михайлов

  6

  Образователни технологии за модернизация на обучението по математика, информатика и информационни технологии

  РД-08-105/06.02.2017

  Доц. д-р Лиляна Каракашева

  7

  Конкуренция и нововъведения във финансовия сектор

  РД-08-119/06.02.2017

  Доц. д-р СвиленТонев

  8

  Теория на операторите, аналитични функции и хетерогенни среди

  РД-08-120/06.02.2017

  Доц. д-р Галина Борисова

  9

  Генератори на псевдослучайни числа и странниатрактори

  РД-08-121/06.02.2017

  Проф. д.н. Борислав Панайотов

  10

  Модели и приложения на дълбокото машинно обучение  винтелигентни системи

  РД-08-122/06.02.2017

  Проф. д-р Найден Ненков

  11

  Матрични уравнения в теория на управлението

  РД -08-123/06.02.2017

  Доц. д-р Вежди Хасанов

  12

  Компютърнасигурност и защита на информация

  РД-08-124 / 06.02.2017

  Гл. ас. д-р Красимир Кордов
  ФАКУЛТЕТ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ
  1. ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ

  Проект

  Ръководител

  1.

  Теоретични, експериментални и методологични изследвания в химията

  РД-08-98/06.02.2017 г.

  Проф. д.х.н. Валерий Христов

  2.

  Проучвания върху аспекти на биологичната активност на обекти от различни равнища на организация на живата материя

  РД-08-125/06.02.2017 г.

  Доц. д-р Ася Драгоева

  3.

  Опазване на биологичното разнообразие и поддържане устойчиво развитие на биоценозите

  РД-08-93/03.02.2017 г.

  Доц. Д-р Росица Давидова

  4.

  Изследване на физични процеси в микро- и макро- космоса

  РД-08-102/06.02.2017 г.

  Доц. д-р Нина Архангелова

  5.

  Изследване на физични характеристики на кондензираната материя и на космически обекти

  РД-08-80/03.02.2017 г.

  Проф. д-р Валентин Велев

  6.

  Оценка на степента на уязвимост от опасни природни явления на селищата и инфраструктурата в Североизточна България

  РД-08-103/06.02.2017 г.

  Доц. д-р Димитър Владев

  7.

  Комуникацията като фактор за развитието на туризма

  РД-08-92/03.02.2017 г.

  Доц. д-р Тодорка Кабакчиева
  2. ПРОЕКТИ, СВЪРЗАНИ С ЧАСТИЧНО ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЛИ ТВОРЧЕСКИ ПРОЯВИ

  Проект

  Ръководител

  1.

  XV Национална конференция с международно участие „Природни науки’2017”

  РД-08-65/01.02.2017 г.

  Доц. д-р Петинка Галчева
  ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
  1. ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ

  Проект

  Ръководител

  1.

  Българското образование в контекста на новата нормативна уредба

  РД-08-82/03.02.2017 г.

  проф. д-р Светлозар Петков Вацов

  2.

  Иновации при историко-теоретичните изследвания – принос за обогатяване на българската музикална култура.

  РД-08-83/03.02.2017 г.

  доц. д-р Тодорка Малчева Иванова

  3.

  Изкуство – традиции – иновации.

  РД-08-84/03.02.2017 г.

  проф. Валери Христов Чакалов

  4.

  Практико-приложни аспекти на социалната работа с група в обучението на социални работници.

  РД-08-85/03.02.2017 г.

  гл.ас. д-р Росица Петрова Михайлова

  5.

  Иновации в социалната педагогика.

  РД-08-86/03.02.2017 г.

  доц. д-р Зейнур Муталиб Мустафа

  6.

  Ролята на извънучилищните дейности в социализацията на деца със специални образователни потребности.

  РД-08-87/03.02.2017 г.

  доц. д-р Гергана Кирилова Събева

  7.

  Образователни технологии.

  РД-08-88/03.02.2017 г.

  доц. д-р Йорданка Стоянова Пейчева

  8.

  Актуални проблеми на спортно-педагогическия процес в образователната система и спорта

  РД-08-89/03.02.2017 г.

  гл. ас. д-р Теодора Желязкова Игнатова
  2. ПРОЕКТИ, СВЪРЗАНИ С ЧАСТИЧНО ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЛИ ТВОРЧЕСКИ ПРОЯВИ

  Проект

  Ръководител

  1.

  Музикална работилница – студентски художествено-творчески дейности.

  РД-08-81/03.02.2017 г.

  доц. д-р Дарина Георгиева Василева
  ФАКУЛТЕТ ПО ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ 
  1. ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ
   

  Проект

  Ръководител

   

  1.

  Програмиране на микроконтролери в развойна среда Arduino

  РД -08-78/03.02.2017 г.

  доц. д-р Чавдар Николаев Минчев 

  2.

  Оценка на надеждността при радиочестотното разпознаване в логистичните системи

  РД-08-90/03.02.2017 г.

  доц. д-р Антон Янков Антонов 

  3.

  Дистанционни методи за събиране и обработка на оперативна геопространствена информация в кризисни ситуации, базирана на безпилотни управляеми въздушни и аква технически средства

  РД-08-66/01.02.2017 г.

  доц. д-р Пламен Михайлов 

  4.

  Създаване на пространствена база данни на обектите от критичната инфраструктура в сектор енергетика (подсектор електроенергетика)

  РД-08-77/03.02.2017 г.

  гл. ас. д-р Здравко Юриев Кузманов 
  КОЛЕЖ
  1. ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ

  Проект

  Ръководител

  1

  Актуални проблеми в подготовката на студентите за бъдещата им професио­нална реализация

  РД-08-106/ 06.02.2017

  доц. д-р Живка Стоянова Илиева

  2

  Информационни системи и математи­чески модели – възможност за повиша­ване качеството на преподаване

  РД-08-107/ 06.02.2017

  проф. д.м.н. Николай Иванов Янков
  ДИКПО
  1. ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ

  Проект

  Ръководител

  1.

  Интегративността в обучението

  РД-08-126/06.02.2017

  Гл. ас. д-р Марияна Минчева-Ризова
  ОБЩОУНИВЕРСИТЕТСКИ ПРОЕКТИ

  Проект

  Ръководител

  1.

  Чуждоезиковата подготовка на кадрите в Шуменския университет – практикоприложни аспекти

  РД-08-94/06.02.2017

  доц. д-р Снежана Бойчева

  2.

  Мониторинг на реализацията на възпитаниците на Шуменския университет (2014-2016 г.)

  РД-08- 95/06.02.2017

   
  ФАКУЛТЕТ ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ
  1. ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ

  Проект

  Ръководител

  1.

  Език –литература – меди

  РД-08-120/08.02.2016 г.

  доц. д-р Нели Митева

  2.

  Литература и общество. Опасни връзки.

  РД-08-121/08.02.2016 г.

  доц. д-р Младен Енчев

  3.

  Непознати приятели, познати неприятели

  РД-08-122/08.02.2016 г.

  проф. д-р Росица Ангелова

  4.

  Иновативни практики в урока като основна форма на съвременния педагогически дискурс

  РД-08-123/08.02.2016 г.

  доц. д-р Цветана Иванова

  5.

  Теоретични и практико-приложни изследвания като база за създаване на учебници по туркологични дисциплини

  РД-08-125/08.02.2016 г.

  проф. д-р Татяна Чалъкова

  6.

  Проблеми на прехода от късно езичество към ранно християнство на Балканите (по данни на мозаечното изкуство)

  РД-08-127/08.02.2016 г.

  доц. д-р Иво Топалилов

  7.

  Език. Култура. Комуникация

  РД-08-128/08.02.2016 г.

  проф. д-р Елена Стоянова

  8.

  Предизвикателства в обучението и изследванията на английски език

  РД-08-129/08.02.2016 г.

  доц. д-р Светлана Неделчева

  9.

  ЕЗИК – РЕЧ – КОМУНИКАЦИЯ

  РД-08-126/08.02.2016 г.

  доц. д-р Добрина Даскалова
  2. ПРОЕКТИ ЗА ЧАСТИЧНО ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЛИ ТВОРЧЕСКИ ПРОЯВИ

  Проект

  Ръководител

  1.

  Подпомагане на научни и творчески прояви във ФХН за 2016 г.

  РД-08-130/08.02.2016 г.

  проф. д.ф.н. Ивелина Савова

  2.

  Международен симпозиум “КИРИЛО-МЕТОДИЕВИТЕ УЧЕНИЦИ В ПЛИСКА”

  РД-08-124/08.02.2016 г.

  проф. д-р Веселин Панайотов
     
  ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
  1. ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ

  Проект

  Ръководител

  1.

  Компютърна сигурност и нелинейни системи

  РД-08-68/02.02.2016

  доц. д.н. Борислав Панайотов

  2.

  Математически методи за анализ на многомерни данни

  РД-08-69/02.02.2016

  доц. д-р Павлина Йорданова

  3.

  Теория на операторите и аналитични функции, устойчивост на периодични вълни и хетерогенни среди

  РД-08-75/03.02.2016

  проф. д-р Димчо Станков

  4.

  Ньотеровата задача и множители на Богомоловза групи с клас на нилпотентност 2. Полета с крайна абсолютна p-размерност на Брауер

  РД-08-82/03.02.2016

  проф. д.м.н. Иво Михайлов

  5.

  Технологии за личностно-ориентирано обучение по математика, информатика и информационни технологии

  РД-08-98/05.02.2016

  доц. д-р Лиляна Каракашева

  6.

  Специални криви и централни проекции

  РД-08-102/05.02.2016

  доц. д-р Радостина Енчева

  7.

  Изследване на оптимални самодуални кодове чрез автоморфизми

  РД-08-103/05.02.2016

  доц. д-р Радка Русева

  8.

  Влияние на промените във финансовия сектор върху решенията на икономическите единици

  РД-08-107/05.02.2016

  доц. д-р Свилен Тонев

  9.

  Корпоративна социална отговорност и стратегии в бизнеса

  РД-08-108/08.02.2016

  доц. д-р Труфка Димитрова

  10.

  Модели и алгоритми за извличане на знания от големи данни, симулиране на невронни мрежи и оптимални учебни процедури

  РД-08-113/08.02.2016

  доц. д-р Найден Ненков

  11.

  Стеганография в мобилните устройства и триизмерното моделиране

  РД-08-119/08.02.2016

  гл. ас. д-р Станимир Железов
  ФАКУЛТЕТ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ
  1. ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ

  Проект

  Ръководител

  1.

  Иновационни практики в научно-екперименталната и образователна дейност по ХООС

  РД-08-65/01.02.2016 г.

  Доц. д-р Петинка Галчева

  2.

  Изследване еколого-биологичния статус на различни биологични обекти

  РД-08-66/02.02.2016

  Проф. д-р Цветеслава Иванова

  3.

  Биоценотични проучвания в естествени иизкуствени екосистеми. Мониторингови стратегии за управление и опазване на екосистемите

  РД-08-70/02.02.2016 г.

  Проф. д-р Свилен Райков

  4.

  Изследване на физични процеси в Микро- и Макро- Космоса

  РД-08-81/03.02.2016 г.

  Доц. д-р Нина Архангелова

  5.

  Изследване на физични характеристики на кондензираната материя и на астероиди

  РД-08-86/04.02.2016

  Проф. д-р Валентин Велев

  6.

  Дизайн на 1,1- и 1,3-бифункционализирани алени и изследване на реакциите им на електрофилна циклизация и циклоизомеризация

  РД-08-109/08.02.2016 г.

  Проф. д.х.н. Валерий Христов

  7.

  Оценка на природния и антропогенен риск в района на Шуменското плато

  РД-08-117/08.02.2016 г.

  Доц. д-р Димитър Владев

  8.

  Алтернативният туризъм като фактор за повишаване на конкурентоспособността на туризма в Североизточния регион за планиране

  РД-08-142/08.02.2016 г.

  Доц. д-р Ваня Василева
  2. ПРОЕКТИ, СВЪРЗАНИ С ЧАСТИЧНО ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЛИ ТВОРЧЕСКИ ПРОЯВИ
   

  Проект

  Ръководител

  1.

  XIV Национална конференция с международно участие за докторанти и студенти „Природни науки’2016”

  РД-08-101/05.02.2016 г.

  Проф. д-р Добромир Енчев
  ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
  1. ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ

  Проект

  Ръководител

  1.

  Интегративни тенденции при музикално- теоретичните дисциплини в образователния процес по музика.

  РД-08-137/08.02.2016 г.

  доц. д-р Тодорка Иванова Малчева

  2.

  Спортно педагогически аспекти на обучението по физическо възпитание.

  РД-08- 136/08.02.2016 г.

  гл. ас. д-р Чавдар Николаев Стойчев

  3.

  Иновации в образователните технологии.

  РД-08-131/08.02.2016 г.

  доц. д-р Йорданка Стоянова Пейчева

  4.

  Изследователска дейност свързана с приложната социална работа.

  РД-08-135/08.02.2016 г.

  проф. д.с.н.Соня Борисова Илиева

  5.

  „Арт“ ателие.

  РД-08-139/08.02.2016 г.

  проф.д-р Благомир Кирилов Папазов

  6.

  Обект – субект – комуникация.

  РД-08-140/08.02.2016 г.

  проф. Валери Христов Чакалов

  7.

  Социално-педагогически практики при деца със специални образователни потребности.

  РД-08-132/08.02.2016 г.

  доц. д-р Екатерина Любомирова Люцканова

  8.

  Студентско иконографско ателие: „Никола Василев и Шуменската иконописна школа”.

  РД-08-133/08.02.2016 г.

  доц. д-р Ростислава Георгиева Тодорова

  9.

  Възгледи за дисциплината в Европейската и Българската педагогика“.

  РД-08-141/08.02.2016 г.

  доц.д-р ВиолетаКириловаАтанасова

  10.

  Мениджмънт на качеството на образованието.

  РД-08-138/08.02.2016 г.

  доц.д-р Пенка Петкова Кожухарова
  2. ПРОЕКТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ – КОНЦЕРТИ, ИЗЛОЖБИ, ПОСТАНОВКИ И ДРУГИ ПРОЯВИ, СВЪРЗАНИ С ХУДОЖЕСТВЕНО- ТВОРЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ

  Проект

  Ръководител

  1.

  VIVA LA MUSICA! VIVA ACADEMIA! – цикъл студентски музикално творчески дейности посветени на 45 години на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

  РД-08-134/08.02.2016 г.

  доц. д-р Дарина Василева
  ФАКУЛТЕТ ПО ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ 
  1. ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ
   

  Проект

  Ръководител

   

  1.

  Програмиране и приложение на PLC

  РД -08-87/04.02.2016 г.

  проф. д.т.н. Христо Лалев 

  2.

  Изследване възможностите за прилагане на логистични методи при логистичното осигуряване

  РД-08-99/05.02.2016 г.

  доц. д-р Красимир Стоянов Давидов 

  3.

  Изследване на съвременни геоинформационни моделирания на базата на фотограметрични и дистанционни методи

  РД-08-97/05.02.2016 г.

  доц. д-р Пламен Михайлов 

  4.

  Ситуационен център за управление на кризи и реагиране при бедствия – наводнения

  РД-08-111/08.02.2016 г.

  доц. д-р Христо Атанасов Христов 
  КОЛЕЖ
  1. ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ

  Проект

  Ръководител

  1.

  Иновативни и интегративни технологии иподходи в обучението на студентите педагози

  РД-08-143/ 08.02.2016

  доц. д-р Живка Стоянова Илиева

  2.

  Информационни технологии за изграждане наконкурентни умения у колежаните

  РД-08-144/ 08.02.2016

  доц. д.м.н. Николай Иванов Янков

  3.

  Системи и фактори за производство на екологична земеделска продукция

  РД-08-145/ 08.02.2016

  проф. д.с.н. Илия Иванов Учкунов
  ДИКПО
  1. ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ

  Проект

  Ръководител

  1.

  Облак технологиите в работата на учителя

  РД-08-84/04.02.2016

  гл. ас. д-р Елена Колева
  ОБЩОУНИВЕРСИТЕТСКИ ПРОЕКТИ

  Проект

  Ръководител

  1.

  Интердициплинарно изследване на мегалити вБългария

  РД-08-100/05.02.2016 г.

  проф. д.ф.н. Диана Кюркчиева

  2.

  Мониторинг на дейностите за оценка и управление на качеството на образованието в ШУ в контекста на новите образователни политики и динамиката на пазара на образователни услуги

  РД-08-85/04.02.2016 г.

  доц. д-р Стефка Петкова-Калева

  3.

  Повишаване на чуждоезиковата квалификацияна преподавателите в ШУ с цел участие в международни проекти и научни прояви в чужбина

  РД-08- 065/01.02.2016

  доц. д-р Снежана Бойчева