Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Проекти, финансирани от бюджетната субсидия на ШУ

  ФАКУЛТЕТ ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ

  1. ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ
  ПроектРъководителСума в лв.
  1

  Дигитален профил на хуманитаристиката – отправни точки и посоки | ФИШ

  РД-08-137/ 24.02.2023 г.

  гл. ас. д-р Айля Илиязова

  6867,00

  2

  Туркологията и масмедиите – минало, настояще, бъдеще | ФИШ

  РД-08-134/ 24.02.2023 г.

  доц. д-р. Менент Шукриева

  5341,00

  3

  Забравени/забранени книги | ФИШ

  РД-08-133/ 24.02.2023 г.

  проф. д-р Росица Ангелова 

  17549,00

  4

  Отговорността пред езика – 9 | ФИШ

  РД-08-136/ 24.02.2023 г.

  гл. ас. д-р Стефка Александрова

  5341,00

  5

  Русистика: език, култура, комуникация | ФИШ

  РД-08-138/ 24.02.2023 г.

  доц. д-р Надежда Стойкова 

  6867,00

  6

  Limes slavicus 8: Културни концепти на славянството | ФИШ

  РД-08-132/ 24.02.2023 г.

  доц. д-р Надежда Цочева

  4196,50

  7

  Англицистиката в един пост-КОВИД свят: нови предизвикателства и перспективи | ФИШ

  РД-08-105/ 15.02.2023 г.

  доц. д-р Христо Боев 

  7630,00

  Общо

  53791,50

  2. ПРОЕКТИ ЗА ЧАСТИЧНО ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЛИ ТВОРЧЕСКИ ФОРУМИ
  ПроектРъководителСума в лв.
  1

  Подпомагане на научни и творчески прояви във ФХН за 2023 г. | ФИШ

  РД-08-135/ 24.02.2023 г.

  Доц. д-р Тодор Тодоров

  14 231,30

  3. ПРОЕКТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА НАУЧНИ ТРУДОВЕ
  ПроектРъководителСума в лв.
  1

  Studia academica Šumenensia 11 | ФИШ

  РД-08-139/ 24.02.2023 г.

  проф. дин. Стела Дончева

  2289,00

  ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

  1. ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ
  ПроектРъководителСума в лв.
  1

  Задачата за вложимост и Ньотеровата задача за крайни групи от ред n с клас на нилпотентност 2.  Конструиране на LCD кодове чрез автоморфизми. Асоциирани криви и повърхнини на регулярни криви. | ФИШ

  РД-08-32/17.01.2023 г.

  Доц. д-р Радка Русева

  5593,59

  2

  Математически и икономически методи за анализ на данни. | ФИШ

  РД-08-35/18.01.2023 г.

  Проф  д-р Павлина Йорданова

  6140,38

  3

  STEAMIE – възможности и приложение | ФИШ

  РД-08-50/24.01.2023 г.

  Проф. д.н. Наталия Павлова 

  2802,13

  4

  Паралелни алгоритми за защита на данни в графични обекти и триизмерното моделиране | ФИШ

  РД – 08-125/22.02.2023 г.

  Доц. д-р Христо Параскевов 

  7163,32

  5

  Синтезиране на криптографски данни | ФИШ

  РД-08-141/24.02.2023 г.

  Проф. д.н. Борислав Стоянов 

  6285,84

  6

  Несамоспрегнати оператори и солитонни комбинации, алгебри на Бурген и неподвижни точки, положително определени решения на системи матрични уравнения | ФИШ

  РД-08-155/01.03.2023 г.

  Доц. д-р Галина Борисова

  4321,75

  Общо

  32307,00

  ФАКУЛТЕТ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ

  1. ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ
  ПроектРъководителСума в лв.
  1

  Интегративен подход при решаване на екологични проблеми – фаза 1 | ФИШ

  РД-08-113/20.02.2023 г.

  доц. д-р Ася Драгоева-Кирилова

  13297,01

  2

  Теоретични, експериментални и методологични изследвания в химията | ФИШ

  РД-08-122/21.02.2023 г.

  гл. ас. д-р Хасан Хасанов

  8265,64

  3

  Агроекологични и биологични изследвания на природни и изкуствени съобщества – фаза I | ФИШ

  РД-08-140/24.02.2023 г.

  проф. д-р Димчо Захариев 

  9277,94

  4

  Изследване на млади звезди от типа T Tau, симбиотични, катаклизмични и рентгенови двойни звезди. Приложение на изследванията в обучението по природни науки. | ФИШ

  РД-08-157/01.03.2023 г.

  проф. д-р Драгомир Марчев

  8391,41

  Общо

  39232,00

  2. ПРОЕКТИ ЗА ЧАСТИЧНО ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЛИ ТВОРЧЕСКИ ФОРУМИ
  ПроектРъководителСума в лв.
  1

  XXI Национална конференция с международно участие „Природни науки‘2023“ | ФИШ

  РД-08-129/23.02.2023 г.

  доц. д-р Нина Архангелова  

  2000,00

  ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

  1. ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ
  ПроектРъководителСума в лв.
  1

  Дидактико-методически технологии в обучението в контекста на компетентностния подход – част първа | ФИШ

  РД-08-161/02.03.2023 г.

  проф. д-р  Севджихан Еюбова

  10552,70

  2

  Иновационни модели за реализиране на квалификации и формиране на компетентности в образователната система | ФИШ  

  РД-08-160/02.03.2023 г.

  проф. д. н. Нели  Димитрова

  4796,60 

  3

  Традиции и иновации в социалната работа | ФИШ

  РД-08-159/02.03.2023 г.

  доц. д-р  Лора  Рашкова

  9113,70 

  4

  Спорт за всички | ФИШ

  РД-08-164/02.03.2023 г.

  ст. преп. д-р Крум Минев 

  9593,30

  5

  Създаване на условия за самоактуализация и стимулиране на адаптивните ресурси при лица в риск и с нарушения | ФИШ

  РД-08-163/02.03.2023 г.

  доц. д-р Пламен Петков 

  10552,70 

  6

  Традиции и иновации в съвременното музикално-теоретично обучение | ФИШ

  РД-08-165/02.03.2023 г.

  доц. д-р Николай Андриянов

  3837,30 

  7

  Образователните технологии на XXI век | ФИШ

  РД-08-162/02.03.2023 г.

  гл. ас. д-р Милко Иванов 

  2878,40 

  Общо

  51324,70 

  2. ПРОЕКТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ – КОНЦЕРТИ, ИЗЛОЖБИ И ДРУГИ ПРОЯВИ, СВЪРЗАНИ С ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ НА ШУ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“
  ПроектРъководителСума в лв.
  1

  Развитие и формиране на професионална компетентност на бъдещите учители по музика чрез художественотворчески дейности | ФИШ

  РД-08-166/02.03.2023 г.

  доц. д-р Янна Рускова

  5756,00 

  2

  „Код Визуално“ – художественотворчески дейности на студентите от специалност „Педагогика на обучението по изобразително изкуство | ФИШ

  РД-08-167/02.03.2023 г.

  проф. Валери  Чакалов

  4796,60

   

  Общо

   

  10552,60

  ФАКУЛТЕТ ПО ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ

  1. ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ
  ПроектРъководителСума в лв.
  1

  Програмиране на PIC и AVR микроконтролери | ФИШ

  РД-08-153/28.02.2023 г.

  доц. д-р инж. Димитър Чобанов

  21877,18 

  2

  Мониторинг в реално време на движението на материален поток чрез използване на RTLS технологии и платформи | ФИШ

  РД-08-150/28.02.2023 г.

  доц. д-р инж. Антон Антонов

  4581,82

   

  Общо

   

  26459,00

  КОЛЕЖ – ДОБРИЧ

  1. ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ
  Тема на проектаРъководител на проекта Сума в лв.
  1

  Компетентнoстният подход в обучението на студентите колежани | ФИШ

  РД-08-31/ 16.01.2023 г.

  доц. д-р Живка Стоянова

  8620,00

   

  Общо

   

  8620,00

  ДИКПО – ВАРНА

  1. ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ
  Тема на проектаРъководител на проекта Сума в лв.
  1

  Ефективни образователни технологии – 2 | ФИШ

  РД-08-126/23.02.2023 г.

  Преп. д-р  Севджан Сабриева

  11531,00 

  ОБЩОУНИВЕРСИТЕТСКИ ПРОЕКТИ

  Тема на проектаРъководител на проекта Сума в лв.
  1

  Чуждоезиково обучение на преподаватели и докторанти в Шуменския университет | ФИШ

  РД-08-130/ 23.02.2023 г.

  Доц. д-р Даниела Кирова

  5921,30
  2

  Образователна политика на Шуменски университет в контекста на европейската система за висше образование | ФИШ

  РД-08-154/01.03.2023 г.

  Доц. д-р Росица Михайлова

  5786,72
  3

  Възможности за развиване на конкурентните предимства на центъра за кариерно развитие чрез сътрудничество и иновации | ФИШ

  РД-08-66/30.01.2023 г.

  Проф. д-р Милен Пенерлиев

  6594,17
  4

  Повишаване квалификацията на преподавателите в ШУ по информационни технологии | ФИШ

  РД-08-52/24.01.2023 г.

  гл. ас. д-р Боряна Узунова

  6123,17
  Общо

  24425,36

  Класирането е прието на заседание на конкурсната комисия за класиране на проектите, кандидатстващи за предоставената от държавния бюджет субсидия за присъщата НИХТД на Университета (Протокол № 1/21.03.2023 г.). Проектите са утвърдени на АС, Протокол № РД-05-8/24.03.2023 г.

   

  ФАКУЛТЕТ ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ

  1. ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ
  ПроектРъководителСума в лв.
  1

  Съвременната научна продукция в хуманитаристиката и световната система за научно публикуване

  РД-08-135/ 01.03.2022 г.

  гл. ас. д-р Айля Илиязова

  5920,00

  2

  30 години туркологични изследвания в Шуменския университет: традиции и съвременност

  РД-08-143/ 01.03.2022 г.

  гл. ас. д-р. Ембие Кязимова

  5180,00

  3

  Границата

  РД-08-141/ 01.03.2022 г.

  проф. д-р Росица Ангелова

  17020,00

  4

  Отговорността пред езика – 8

  РД-08-136/ 01.03.2022 г.

  доц. д-р Анета Тихова

  5550,00

  5

  Проблеми на когнитивното и функционалното описание на руския и българския език

  РД-08-142/ 01.03.2022 г.

  доц. д-р Ирена Петрова

  5920,00

  6

  Limes slavicus 7: Културни концепти на славянството

  РД-08-137/ 01.03.2022 г.

  проф. д.ф.н. Денка Кръстева

  5180,00

  7

  Issues, Challenges and Solutions in English Studies/ Проблеми, предизвикателства и решения в англицистиката

  РД-08-139/ 01.03.2022 г.

  доц. д-р Десислава Чешмеджиева-Стойчева

  7400,00

  Общо

  52170,00

  2. ПРОЕКТИ ЗА ЧАСТИЧНО ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЛИ ТВОРЧЕСКИ ФОРУМИ
  ПроектРъководителСума в лв.
  1

  Подпомагане на научни и творчески прояви във ФХН за 2022 г.

  РД-08-140/ 01.03.2022 г.

  Доц. д-р Тодор Тодоров

  13695,00

  3. ПРОЕКТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА НАУЧНИ ТРУДОВЕ
  ПроектРъководителСума в лв.
  1

  Studia academica Šumenensia 10

  РД-08-138/ 01.03.2022 г.

  проф. дин. Стела Дончева

  2220,00

  ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

  1. ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ
  ПроектРъководителСума в лв.
  1

  Несамоспрегнати оператори и солитонни комбинации, алгебри на Бурген и неподвижни точки, нелинейни вълнови уравнения и хетерогенни среди

  РД-08-28/12.01.2022 г.

  Доц. д-р Галина Борисова

  5297,59

  2

  Изследване на данни и приложението им

  РД-08-110/22.02.2022 г.

  Проф. д.н. Борислав Стоянов

  6221,04

  3

  Устойчиви образователни практики по икономика и математическо моделиране

  РД-08-144/01.03.2022 г.

  Доц. д.н. Румяна Златева

  5855,65

  4

  STEAME в светлината на компетентностния подход

  РД – 08-146/02.03.2022 г.

  Доц. д-р Красимир Харизанов

  3254,42

  5

  Защита и надеждност на информация в мултимедийни обекти, 3D моделиране на терени

  РД-08-147/02.03.2022 г.

  Доц. д-р Христо Параскевов

  6349,45

  6

  Конструиране на специални  линейни  кодове чрез автоморфизми. Ньотеровата задача за някои р-групи с клас на нилпотентност 2. Асоциирани криви и повърхнини на регулярни криви.

  РД-08-148/02.03.2022 г.

  Доц. д-р Радка Русева

  4944,85

  Общо

  31923,00

  2. ПРОЕКТИ ЗА ЧАСТИЧНО ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЛИ ТВОРЧЕСКИ ФОРУМИ
  ПроектРъководителСума в лв.
  1

  Научни конференции през 2022 г. на ФМИ (МАТТЕХ 2022 и „Икономически науки и устойчиво образование“)

  РД-08-149/02.03.2022 г.

  Проф. д-р Вежди Хасанов

  3000,00

  ФАКУЛТЕТ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ

  1. ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ
  ПроектРъководителСума в лв.
  1

  Биоразнообразие, екосистемни услуги и здраве на човека

  РД-08-80/09.02.2022 г.

  доц. д-р Ася Драгоева-Кирилова

  11713,46

  2

  Изследване и популяризиране на геоглобалните проблеми на регионално ниво

  РД-08-95/16.02.2022 г.

  доц. д-р Росица Владева

  6795,29

  3

  Изследване на различни типове променливи звезди

  РД-08-100/16.02.2022 г.

  проф. д-р Драгомир Марчев

  5147,30

  4

  Биологични и растителнозащитни проучвания в Североизточна България – фаза III

  РД-08-113/23.02.2022 г.

  проф. д-р Димчо Иванов

  8170,23

  5

  Актуални проблеми в химията

  РД-08-160/04.03.2022 г.

  проф. дхн Христомир Христов

  6882,72

  Общо

  38709,00

  2. ПРОЕКТИ ЗА ЧАСТИЧНО ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЛИ ТВОРЧЕСКИ ФОРУМИ
  ПроектРъководителСума в лв.
  1

  XX Национална конференция с международно участие „Природни науки‘2022“

  РД-08-122/25.02.2022 г.

  доц. д-р Нина Николова-Тодорова

  1590,00

  ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

  1. ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ
  ПроектРъководителСума в лв.
  1

  Компетентностният подход като алтернатива пред предизвикателствата на 21. век

  РД-08-150/04.03.2022 г .

  доц. д-р Снежанка Георгиева10243,95
  2

  Компетентности и квалификация в образователната система

  РД-08-151/04.03.2022 г

  проф. д-р Нели Димитрова3725,08
  3

  Сравнителен анализ на обучението в специалност „Социални дейности“ на фона на националния пазар на образователни услуги

  РД-08-152/04.03.2022 г.

  доц. д-р Веселина Илиева8847,05
  4

  Традиции и иновации в предоставянето на социална услуга – част III

  РД-08-153/04.03.2022 г.

  доц. д-р Веселина Иванова10243,95
  5

  РИТЪМ / ПРОСТРАНСТВО / ЕМОЦИЯ

  РД-08-154/04.03.2022 г.

  проф. Валери Чакалов5587,61
  6

  Традиции и иновации в спорта в Шуменски университет

  РД-08-155/04.03.2022 г.

  доц. д-р Теодора Игнатова9312,69
  7

  Иновативни училища

  РД-08-156/04.03.2022 г.

  доц. д-р Наташа Колева3725,08
   8

  Съвременни тенденции в образованието по музикално-теоретичните дисциплини

  РД-08-157/04.03.2022 г.

  доц. д-р Тодорка Малчева 3725,08
  Общо
  55410,49
  2. ПРОЕКТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ – КОНЦЕРТИ, ИЗЛОЖБИ И ДРУГИ ПРОЯВИ, СВЪРЗАНИ С ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ НА ШУ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“
  ПроектРъководителСума в лв.
  1

  Музикална арена – художественотворческа дейност на студентите от специалност „Педагогика на обучението по музика“

  РД-08-158/04.03.2022 г.

  доц. д-р Янна Рускова5587,61

  ФАКУЛТЕТ ПО ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ

  1. ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ
  ПроектРъководителСума в лв.
  1

  Мониторинг в реално време на движението на материален поток в симулационна среда, чрез използване на технология за радиочестотна идентификация

  РД-08-145/01.03.2022 г.

  доц. д-р инж. Антон Антонов27856,00

  КОЛЕЖ – ДОБРИЧ

  1. ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ
  Тема на проектаРъководител на проекта Сума в лв.
  1

  Научни и образователни иновации в обучението на студентите колежани

  РД-08-53/ 31.01.2022

  доц. д-р Живка Стоянова9287,00

  ДИКПО – ВАРНА

  1. ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ
  Тема на проектаРъководител на проекта Сума в лв.
  1

  Ефективни образователни технологии

  РД-08-131/28.02.2022 г.

  Преп. д-р Севджан Сабриева11167,40

  ОБЩОУНИВЕРСИТЕТСКИ ПРОЕКТИ

  Тема на проектаРъководител на проекта Сума в лв.
  1

  Чуждоезиково обучение на преподаватели и докторанти в Шуменския университет

  РД-08-54/01.02.2022 г.

  Проф. дфн Снежана Бойчева6 725,00
  2

  Педагогически практики и продължаващо образование – актуални проблеми и предизвикателства

  РД-08-159/04.03.2022 г.

  Доц. д-р Росица Михайлова6 712,00
  3

  Адаптиране на научния и практико-приложния потенциал на Центъра за кариерно развитие чрез оптимизиране на междуинституционалните връзки

  РД-08-130/28.02.2022 г.

  Проф. д-р Милен Пенерлиев6 711,83
  Общо
  20148,83

  Класирането е прието на заседание на конкурсната комисия за класиране на проектите, кандидатстващи за предоставената от държавния бюджет субсидия за присъщата НИХТД на Университета (Протокол № 1/04.04.2022 г.). Проектите са утвърдени на АС, Протокол № РД-05-8/05.04.2022г.

   

  ФАКУЛТЕТ ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ

  1. ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ
  ПроектРъководителСума в лв.
  1

  Филологиите в дигиталното съвремие – традиции и предизвикателства

  РД-08-97/ 01.02.2021 г.

  ст. преп. д-р Наталия Лечева2800,00
  2

  Турската народна култура в контекста на туркологичните изследвания

  РД-08-96/ 01.02.2021 г.

  доц. д-р. Неврие Чуфадар2450,00
  3

  Жените в историята

  РД-08-99/ 01.02.2021 г.

  проф. д-р Росица Ангелова8050,00
  4

  Отговорността пред езика

  РД-08-95/ 01.02.2021 г.

  доц. д-р Калина Йочева2450,00
  5

  Съвременната русистика: актуални въпроси и тенденции при описанието и изучаването на езика

  РД-08-93/ 01.02.2021 г.

  ст. преп. д-р Надежда Стойкова2800,00
  6

  Limes slavicus: Културни концепти на славянството

  РД-08-98/ 01.02.2021 г.

  проф. д-р Младен Енчев2275,00
  7

  Дискурси на промяната: език, литература, култура и ЧЕО

  РД-08-94/ 01.02.2021 г.

  доц. д-р Десислава Чешмеджиева-Стойчева2275,00
  Общо
  2275,00
  2. ПРОЕКТИ ЗА ЧАСТИЧНО ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЛИ ТВОРЧЕСКИ ФОРУМИ
  ПроектРъководителСума в лв.
  1

  Подпомагане на научни и творчески прояви във ФХН за 2021 г.

  РД-08-100/ 01.02.2021 г.

  Доц. д-р Тодор Тодоров4932.30
  Общо
  4932.30
  3. ПРОЕКТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА НАУЧНИ ТРУДОВЕ
  ПроектРъководителСума в лв.
  1

  Studia academica Šumenensia 9

  РД-08-101/ 01.02.2021 г.

  проф. д.теол.н. Румен Ваташки700,00
  Общо
  700,00

  ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

  1. ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ
  ПроектРъководителСума в лв.
  1

  Несамоспрегнати оператори и алгебри на Бурген, нелинейни вълнови уравнения и хетерогенни среди

  РД-08-42/18.01.2021 г.

  Доц. д-р Галина Борисова2422,30
  2

  Стохастични методи за анализ на данни и методи за решаване на нелинейни матрични и скаларни уравнения

  РД-08-75/27.01.2021 г.

  Доц. д-р Павлина Йорданова1763,45
  3

  Изследване на информационни модели

  РД-08-107/02.02.2021 г.

  Проф. д.н. Борислав Стоянов3112,29
  4

  Интелигентно управление: устойчиво социално-икономическо развитие

  РД-08-108/02.02.2021 г.

  Доц. д.н. Румяна Златева2424,29
  5

  Иновативни дидактически технологии в  обучението по математика и информационни технологии

  РД – 08-111/02.02.2021 г.

  Доц. д-р Лиляна Каракашева1838,45
  6

  Конструиране на специални  линейни  кодове чрез автоморфизми. Ньотеровата задача за р-групи. Нови асоциирани криви и повърхнини на регулярни криви

  РД-08-129/04.02.2021 г.

  Доц. д-р Радка Русева2515,34
  7

  Надеждност и защита на информация във видео и видеопотоци, графични обекти, 3D моделиране на терени

  РД-08-130/04.02.2021 г.

  Доц. д-р Христо Параскевов2918,29
  Общо
  16994,40

  ФАКУЛТЕТ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ

  1. ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ
  ПроектРъководителСума в лв.
  1

  Биоразнообразие, екосистемни услуги и здраве на човека

  РД-08-67/25.01.2021 г.

  Доц. д-р Ася Драгоева4319,05
  2

  Приложение на съвременните географски, регионални и туристически изследвания в условията на криза

  РД-08-68/26.01.2021 г.

  Доц. д-р Веселин Петков3029,24
  3

  Биологични и растителнозащитни проучвания в Североизточна България – фаза II

  РД-08-109/02.02.2021 г.

  Проф. д-р Димчо Захариев2528,93
  4

  Изследване на различни типове променливи звезди

  РД-08-125/03.02.2021 г.

  Проф. д-р Драгомир Марчев2754,01
  5

  Актуални проблеми в химията

  РД-08-131/04.02.2021 г.

  Проф. дн Христомир Христов3071,07
  Общо
  15702,30
  2. ПРОЕКТИ ЗА ЧАСТИЧНО ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЛИ  ТВОРЧЕСКИ ФОРУМИ
  ПроектРъководителСума в лв.
  1

  XIX Национална конференция с международно участие „Природни науки’2021”

  РД-08-126/03.02.2021 г.

  Доц. д-р Нина Архангелова1500,00
  Общо
  1500,00

  ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

  1. ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ
  ПроектРъководителСума в лв.
  1

  Арт структури

  РД-08-116/03.02.2021г.

  проф. Валери

  Чакалов

  2977,60
  2

  Съвременни предизвикателства пред социалната работа

  РД-08-117/03.02.2021г.

  доц. д-р Павлина Лазарова3190,27
  3

  50 години спорт в Шуменски университет.

  РД-08-118/03.02.2021г.

  ст. преп. д-р Крум Минев3828,32
  4

  Традиции и иновации в предоставянето на социална услуга – част II

  РД-08-119/03.02.2021г.

  доц. д-р Светлана Игнатовска4679,05
  5

  Компетентностният подход в обучението – традиции и иновации

  РД-08-120/03.02.2021г.

  доц. д-р Снежанка Добрева6380,53
  6

  Училището на бъдещето

  РД-08-121/03.02.2021г.

  проф. д. н. Наталия Витанова1701,48
  7

  Предизвикателства пред съвременното обучение по теория и история на музиката

  РД-08-122/03.02.2021г.

  доц. д-р Тодорка Малчева1701,48
  Общо
  24458,73
  2. ПРОЕКТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ – КОНЦЕРТИ, ИЗЛОЖБИ И ДРУГИ ПРОЯВИ, СВЪРЗАНИ С ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ НА ШУ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“
  ПроектРъководителСума в лв.
  1

  Цикъл художественотворчески дейности, посветени на 50-годишнината на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”

  РД-08-123/03.02.2021г.

  доц. д-р Янна Рускова2977,57
  Общо
  2977,57

  ФАКУЛТЕТ ПО ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ

  1. ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ
  ПроектРъководителСума в лв.
  1

  Лаборатория за изпитване на топологии и комуникации

  РД-08-128/04.02.2021 г.

  доц. д-р инж. Цветослав Цанков13278,70
  Общо
  13278,70

  КОЛЕЖ – ДОБРИЧ

  1. ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ
  Тема на проектаРъководител на проекта Сума в лв.
  1

  Съвременното образование под влияние на общественото развитие

  РД-08-91/ 01.02.2021

  доц. д-р Живка Стоянова3318,92
  2

  Проектиране и експериментиране на тримерни обекти, модели на машинното обучение  и  интелигентни приложения в учебния процес

  РД-08-92/ 01.02.2021

  проф. д-р Найден Ненков1660,00
  Общо
  4978,92

  ДИКПО – ВАРНА

  1. ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ
  Тема на проектаРъководител на проекта Сума в лв.
  1

  Експериментиране на иновативни образователни технологии – II част

  РД-08-132/04.02.2021 г.

  Преп. д-р  Севдалина Георгиева5078,92

  ОБЩОУНИВЕРСИТЕТСКИ ПРОЕКТИ

  Тема на проектаРъководител на проекта Сума в лв.
  1

  Езикови курсове по английски, немски, руски и турски език за преподаватели и докторанти в Шуменския университет

  РД-08-88/01.02.2021 г.

  Проф. дфн Снежана Бойчева4900,00
  2

  Динамика на конкурентната среда на националния пазар на образователни услуги (2015-2021), 2 част

  РД-08-81/29.01.2021 г.

  Доц. д-р Росица Михайлова2120,31
  3

  Оптимизиране на приложно-аналитичните функции на Центъра за кариерно развитие на Шуменския университет

  РД-08-115/03.02.2021 г.

  Проф. д-р Милен Пенерлиев2120,31
  Общо
  9140,62

  Класирането е прието на заседание на конкурсната комисия за класиране на проектите, кандидатстващи за предоставената от държавния бюджет субсидия за присъщата НИХТД на Университета (Протокол № 1/23.02.2021 г.). Проектите са утвърдени на АС, Протокол № РД-05-6/26.02.2021г.

  ФАКУЛТЕТ ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ

  1. ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ
  ПроектРъководителСума в лв.
  1

  Митовете в историята

  РД-08-144/ 5.02.2020 г.

  проф. д-р Росица Ангелова7245
  2

  Отговорността пред езика

  РД-08-131/ 4.02.2020 г.

  гл. ас. д-р Николай Николов2760
  3

  Проблеми на когнитивното и функционалното описание на славянските езици

  РД-08-132/ 4.02.2020 г.

  Гл. ас. д-р Ирена Петрова2760
  4

  Limes slavicus 5 Културни концепти на славянството

  РД-08-129/ 4.02.2020 г.

  Доц. д-р Пламен Панайотов2070
  5

  Изследвания в областта на англицистиката: лингвистични, културни и педагогически аспекти/ Exploring English Studies: Aspects of Language, Culture and Education

  РД-08-128/4.02.2020 г.

  Доц. д-р Десислава Чешмеджиева-Стойчева3105
  6

  Интегративни, интеркултурни и интерактивни аспекти на чуждоезиковото обучение

  РД-08-142/ 5.02.2020 г.

  ст. преп. д-р Аглика Добрева2760
  7

  Архивните източници в интердисциплинарните изследвания

  РД-08-133/ 4.02.2020 г.

  гл. ас. д-р. Мемиш Мердан2415
  Общо
  23115
  2. ПРОЕКТИ ЗА ЧАСТИЧНО ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЛИ ТВОРЕСКИ ФОРУМИ
  ПроектРъководителСума в лв.
  1

  Подпомагане на научни и творчески прояви във ФХН за 2020 г.

  РД-08-130/ 4.02.2020 г.

  Проф. д-р Веселин Панайотов5038,98
  Общо
  5038,98
  3. ПРОЕКТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА НАУЧНИ ТРУДОВЕ
  ПроектРъководителСума в лв.
  1

  Преславска книжовна школа, Том 21

  РД-08-145/ 5.02.2020 г.

  Гл. ас. д-р Грета Живкова Стоянова690
  2

  Studia academica Šumenensia 8

  РД-08-143/ 5.02.2020 г.

  проф. д-р Бисер Георгиев690
  Общо
  1380

  ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

  1. ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ
  ПроектРъководителСума в лв.
  1

  Електронна защита и моделиране на данни

  РД-08-63/20.01.2020

  Проф. д.н. Борислав Стоянов1821,50
  2

  Изследване и приложение на криптографски алгоритми

  РД-08-71/22.01.2020

  Доц. д-р Красимир Кордов1524,87
  3

  Несамоспрегнати оператори и аналитични функции, нелинейни уравнения и хетерогенни среди

  РД-08-73/23.01.2020

  Доц. д-р Галина Борисова2763,16
  4

  Съвременни дидактически технологии в обучението по информационни технологии и математика

  РД -08-89/28.01.2020

  Проф. д.н. Наталия Павлова1694,14
  5

  Икономика 2020: национални приоритети и стратегии

  РД-08-93/28.01.2020

  Доц. д-р Славена Стоянова2244,63
  6

  Нелинейни скаларни и матрични уравнения. Модели на риск и математически методи за оценка наекстремалнисъбития

  РД-08-112/31.01.2020

  Доц. д-р Гюрхан Неджибов1486,34
  7

  Надеждност и защита на информация в web среда, графични и 3D обекти, 3D моделиране на терени

  РД-08-134/04.02.2020

  Доц. д-р Христо Параскевов2815,28
  8

  Ньотеровата задача за р-групи. Крайно мерни алгебри и групови пръстени. Полета с крайна абсолютна p-размерност наБрауер

  РД-08-136/04.02.2020

  Проф. д.н. Иво Михайлов977,72
  9

  Конструиране на специални линейни кодове чрез автоморфизми. Изследване на обобщенифокални криви

  РД-08-137/04.02.2020

  Доц. д-р Радка Русева1524,87
  Общо
  16852,51
  2. ПРОЕКТИ ЗА ЧАСТИЧНО ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЛИ ТВОРЕСКИ ФОРУМИ
  ПроектРъководителСума в лв.
  1

  Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2020 –ФМИ

  РД-08-139/04.02.2020

  Проф. д-р Вежди Хасанов1500,00

  ФАКУЛТЕТ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ

  1. ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ
  ПроектРъководителСума в лв.
  1

  Актуални проблеми в химията

  РД-08-117/03.02.2020 г.

  Доц. д-р Ивайло Иванов2255,22
  2

  Биоразнообразие,   екосистемни   услуги и здраве на човека

  РД-08-104/30.01.2020 г.

  Доц. д-р Ася Драгоева2665,42
  3

  Биологични и растителнозащитни проучвания в Североизточна България –фаза 1

  РД-08-135/04.02.2020 г.

  проф. д-р Димчо Захариев2004,99
  4

  ОТ АТОМА ДО КОСМОСА

  РД-08-116/03.02.2020 г.

  Доц. д-р Нина Архангелова1997,94
  5

  Изследване на различни типове променливи звезди.

  РД-08-122/03.02.2020 г.

  Проф. д-р Драгомир Марчев1931,94
  6

  Разработване и приложение на информационни ресурси по география, регионално развитие и туризъм

  РД-08-118/03.02.2020 г.

  Доц. д-р Милена Стоянова2049,25
  7

  Разработване и окомплектоване на термодинамична база от данни за природни геохимични системи

  РД-08-124/03.02.2020 г.

  Проф. д-р Христомир Христов1347,58
  8

  Изследване на ресурсния потенциал на туристически райони в България

  РД-08-141/05.02.2020 г.

  Доц. д-р Дора Кабакчиева1840,07
  Общо
  16092,41
  2. ПРОЕКТИ ЗА ЧАСТИЧНО ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧЕИ ИЛИ  ТВОРЧЕСКИ ФОРУМИ
  ПроектРъководителСума в лв.
  1

  XVIII Национална конференция с международно участие „Природни науки’2020”

  РД-08-77/24.01.2020г.

  Доц. д-р Петинка Галчева1500
  Общо
  1500

  ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

  1. ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ
  ПроектРъководителСума в лв.
  1

  Предизвикателствата пред съвременното компетентностно ориентирано образование

  РД-08-153/05.02.2020 г.

  доц. д-р Снежанка Добрева6366,33
  2

  Пътят / изкуство

  РД-08-154/05.02.2020 г.

  проф. Валери Чакалов2970,95
  3

  Съвременни тенденции в обучението по физическо възпитание.

  РД-08-155/05.02.2020 г.

  преп. д-р Янко Янков3389,76
  4

  Стимулиране на международна мобилност на студенти и докторанти от специалност „Социални дейности“ –етап втори

  РД-08-156/05.02.2020 г.

  доц. д-р Милослава Янкова3819,80
  5

  Традиции и иновации в предоставянето на социална услуга

  РД-08-157/05.02.2020 г.

  доц. д-р Екатерина Люцканова4244,22
  6

  Образованието и възпитанието в XXI век

  РД-08-158/05.02.2020 г.

  проф. д-р Светлозар Вацов2970,95
  7

  Актуални проблеми при музикално-теоретичната подготовка на студентите

  РД-08-159/05.02.2020 г.

  доц. д-р Тодорка Малчева2122,11
  Общо
  25884,12
  2. ПРОЕКТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ – КОНЦЕРТИ, ИЗЛОЖБИ И ДРУГИ ПРОЯВИ, СВЪРЗАНИ С ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ НА ШУ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“
  ПроектРъководителСума в лв.
  1

  Художественотворческа дейност и професионална компетентност на бъдещите учители по музика

  РД-08-160/05.02.2020 г.

  доц. д-р Янна Рускова3819.80
  Общо
  3819.80

  ФАКУЛТЕТ ПО ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ

  1. ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ
  ПроектРъководителСума в лв.
  1

  Изследване приложението на дистанционните методи и технологии в картографирането на пространствени обекти

  РД-08-82/27.01.2020 г.

  доц. д-р инж. Събин Иванов10556,60
  Общо
  10556,60
  2. ПРОЕКТИ ЗА ЧАСТИЧНО ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЛИ ТВОРЧЕСКИ ФОРУМИ
  ПроектРъководителСума в лв.
  1

  Научна конференция с международно участие „МАТТЕХ 2020” ФТН

  РД-08-107/31.01.2020 г.

  Доц. д-р инж. Цветослав Цанков1500,00
  Общо
  1500,00

  КОЛЕЖ – ДОБРИЧ

  1. ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ
  Тема на проектаРъководител на проекта Сума в лв.
  1

  Съвременни методи и подходи за ефективно обучение на студентите

  РД-08-126/03.02.2020 г.

  доц. д-р Живка Стоянова3740,78
  2

  Съвременни изследвания и приложения на информационното и математическо моделиране

  РД-08-125/03.02.2020 г.

  проф. дмн Николай Янков2080,00
  Общо
  5820,78

  ДИКПО – ВАРНА

  1. ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ
  Тема на проектаРъководител на проекта Сума в лв.
  1

  Експериментиране на иновативни образователни технологии

  РД-08-127/04.02.2020 г.

  Преп. д-р Севдалина Георгиева3340,45

  ОБЩОУНИВЕРСИТЕТСКИ ПРОЕКТИ

  Тема на проектаРъководител на проекта Сума в лв.
  1

  Чуждоезиково и интеркултурно обучение на преподавателите и докторантите в Шуменския университет

  РД-08-113/03.02.2020 г.

  Доц. дфн Снежанка Бойчева5000
  2

  Динамика на конкурентната среда на националния пазар на образователни услуги (2015-2020)

  РД-08-123/03.02.2020 г.

  Доц. д-р Росица Михайлова2000
  Общо
  7000,00
  2. ПРОЕКТИ ЗА ЧАСТИЧНО ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЛИ ТВОРЧЕСКИ ФОРУМИ
  ПроектРъководител Сума в лв.
  1

  Научни и творчески прояви на студентите и докторантите от Шуменски университет

  РД-08-120/03.02.2020г.

  Доц. д-р Станимир Железов2316.53

  Класирането е прието на заседание на конкурсната комисия за класиране на проектите, кандидатстващи за предоставената от държавния бюджет субсидия за присъща НИХТД на Университета (Протокол No 1/25.02.2020г.). Проектите са утвърдени на АС, Протокол No РД-05-6/28.02.2020г.

  Зам.-Ректор: доц. д-р Р. Давидова

  ФАКУЛТЕТ ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ

  1. ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ
  ПроектРъководителСума в лв.
  1

  Туркологията – мост за научноизследователско сътрудничество в Европа

  РД 08-106/ 1.02.2019 г.

  Преп. д-р Менент Османова Шукриева2660
  2

  Език и комуникация – медиалингвистични измерения

  РД 08-105/ 1.02.2019 г.

  Преп. д-р Гергана Георгиева Герова3040
  3

  Град и градска култура

  РД 08-110/ 1.02.2019 г.

  Проф. д-р Росица Жечкова Ангелова8170
  4

  Актуални проблеми на съвременната русистика

  РД 08-113/ 1.02.2019 г.

  Ас. д-р Татьяна Васильевна Терзиева3610
  5

  Limes slavicus 4 Културни концепти на славянството

  РД 08-112/ 1.02.2019 г.

  Доц. д-р Теменуга Ганчева Тенева5130
  6

  Гледни точки и перспективи в англицистиката

  РД 08-107/ 1.02.2019 г.

  Доц. д-р Ирина Николова Иванова3420
  Общо
  26030
  2. ПРОЕКТИ ЗА ЧАСТИЧНО ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧЕН ФОРУМ
  ПроектРъководителСума в лв.
  1

  Подпомагане на научни и творчески прояви във ФХН за 2019 г.

  РД 08-111/ 1.02.2019 г

  Проф. д-р Веселин Божков Панайотов5205.9
  Общо
  5205.9
  3. ПРОЕКТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА НАУЧНИ ТРУДОВЕ
  ПроектРъководителСума в лв.
  1

  Преславска книжовна школа, Том 20

  РД 08-109/ 1.02.2019 г.

  Гл. ас. д-р Грета Живкова Стоянова1520
  2

  Studia academica Šumenensia 7

  РД 08-108/ 1.02.2019 г.

  Доц. д-р Иво Симеонов Топалилов (3 уч.)1140
  Общо
  2660
    

  ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

  1. ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ
  ПроектРъководителСума в лв.
  1

  Tеория на операторите и аналитични функции, нелинейни уравнения и  хетерогенни среди.

  РД-08-61/25.01.2019

  Доц. д-р Галина Борисова3562,48
  2

  Компютърни алгоритми за защита на мултимедийни файлове.

  РД-08-71/29.01.2019

  Доц. д-р Красимир Кордов1843,91
  3

  Синтез на алгоритми за защита на данни.

  РД-08-74/30.01.2019

  Проф. д.н. Борислав Стоянов2206,28
  4

  Финансирането като фактор на ефективността и растежа.

  РД-08-79/30.01.2019

  Доц. д-р Свилен Тонев2554,83
  5

  Нелинейни скаларни и матрични уравнения. Модели на риск и анализ на тежестта на опашките на вероятностните разпределения.

  РД -08-93/01.02.2019

  Доц. д-р Гюрхан Неджибов1804,63
  6

  Защита и надеждност на данни във виртуални и web среди, графични файлове, 3D моделиране на терени.

  РД-08-96/01.02.2019

  Доц. д-р Христо Параскевов3136,23
  7

  Конструиране на изодуални кодове чрез автоморфизми. Изследване на обобщени фокални криви.

  РД-08-103/01.02.2019

  Доц. д-р Радка Русева1857
  8

  Информационни и комуникационни технологии в съвременното обучение по математика, информатика и информационни технологии.

  РД-08-117/04.02.2019

  Доц. д-р Красимир Харизанов1958,19
  9

  Ньотеровата задача за р-групи. Крайно мерни алгебри и PI-теория. Полета с крайна абсолютна p-размерност на Брауер.

  РД-08-118/04.02.2019

  гл. ас. д-р Иван Славейков1194,16
  Общо
  20 117,70

  ФАКУЛТЕТ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ

  1. ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ
  ПроектРъководителСума в лв.
  1

  Съвременни научни разработки в химията

  РД-08-94/01.02.2019 г.

  Проф. д.х.н. Валерий Христов2676.25
  2

  Биоразнообразие,   екосистемни   услуги и здраве на човека

  РД-08-104/01.02.2019 г.

  Доц. д-р Ася Драгоева3298.25
  3

  Проучване, мониторинг и контрол на различни организми в естествени биоценози и агроценози – фаза 2

  РД-08-73/29.01.2019 г.

  Доц. д-р Росица Давидова2538.65
  4

  От атома до космоса

  РД-08-92/31.01.2019 г

  Доц. д-р Нина Архангелова2780.75
  5

  Изследване на различни типове променливи звезди

  РД-08-37/17.01.2019 г.

  Проф. д-р Драгомир Марчев2517.50
  6

  Ресурсният потенциал като възможност за трансгранично сътрудничество

  РД-08-121/04.02.2019 г.

  Доц. д-р Милена Стоянова2157.70
  7

  Разработване и окомплектоване на термодинамична база от данни за природни геохимични системи

  РД-08-120/04.02.2019 г.

  Проф. д-р Христомир Христов1215.60
  Общо
  17184.70
  2. ПРОЕКТИ ЗА ЧАСТИЧНО ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧЕН ФОРУМ
  ПроектРъководителСума в лв.
  1

  XVII Национална конференция с международно участие „Природни науки ‘2019“

  РД-08-48/21.01.2019 г.

  Доц. д-р Петинка Галчева1500
  Общо
  1500
  ПРОЕКТИ СВЪРЗАНИ С ДОПЪЛНИТЕЛНА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА КЪМ ТЕКУЩ ПРОЕКТ
  ПроектРъководителСума в лв.
  1

  Изследване на екологичния натиск в българската акватория на Черно море чрез интегрирани  микробиологични и биохимични маркери в черноморската мида Mytilus galloprovincialis Lam.

  РД-08-45/18.01.2019 г.

  Проф. д-р Николай Начев2000

  ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

  1. ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ
  ПроектРъководителСума в лв.
  1

  Съвременни аспекти на педагогическата комуникация

  РД-08-81/31.02.2019г.

  Доц. д-р Снежанка Добрева Георгиева5993,52
  2

  Стратегии и технологии за преодоляване на агресията, насилието и девиациите в учебна среда

  РД-08-82/31.02.2019 г.

  Доц. д-р Божена Левон Такворян-Солакян4149,36
  3

  Двигателна активност за справяне с наднормено тегло

  РД-08-83/31.02.2019 г.

  Доц. д-р Теодора Николаева Симеонова3688,56
  4

  Концепции в музикално теоретичната подготовка на студентите

  РД-08-84/31.02.2019 г.

  Доц. д-р Тодорка Малчева Иванова2305,20
  5

  Визуални изследвания, форми на сетивност

  РД-08-85/31.01.2019 г.

  Проф. Валери Христов Чакалов3227,28
  6

  Стимулиране на международна мобилност на студенти и докторанти от специалност „Социални дейности“

  РД-08-86/31.01.2019 г.

  Доц. д-р Милослава Русинова Янкова3918,84
  7

  Актуални проблеми на мениджмънта на класа

  РД-08-87/31.01.2019 г.

  Проф. д-р Светлозар Петков Вацов3227,28
  Общо
  26510,04
  2. ПРОЕКТИ ЗА ПРПВЕЖДАНЕ НА КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ – КОНЦЕРТИ, ИЗЛОЖБИ И ДРУГИ ПРОЯВИ, СВЪРЗАНИ С ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ НА ШУ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“
  ПроектРъководителСума в лв.
  1

  Цикъл художественотворчески дейности на студентите от специалност „Педагогика на обучението по музика“

  РД-08-88/31.02.2019 г.

  Доц. д-р Янна Павлова Рускова4149,36
  Общо
  4149,36

  ФАКУЛТЕТ ПО ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ

  1. ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ
  ПроектРъководителСума в лв.
  1

  Изследване ефективността на ГНСС технологии в режим RTK съвместно с мобилни ГИС, за нуждите на кадастъра

  РД-08-161/09.02.2019

  доц. д-р инж. Пламен Михайлов Михайлов3 656,48
  2

  Инженерно проектиране и моделиране в логистиката

  РД-08-89/31.01.2019

  доц. д-р инж. Антон Янков Антонов3 199,42
  3

  Усъвършенстване на способностите за съхранение на данни в интегрирана среда за информационна сигурност

  РД-08-75/30.01.2019

  гл. ас. д-р инж. Здравко Юриев Кузманов6 855,90
  Общо
  13 711,80

  КОЛЕЖ – ДОБРИЧ

  1. ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ
  Тема на проектаРъководител на проекта Сума в лв.
  1

  Традиционни и иновативни форми на работа със студентите колежани

  РД-08-114/04.02.2019

  доц. д-р Живка Стоянова4072,30
  2

  Компютърни системи и математически модели в обучението и науката

  РД-08-115/04.02.2019

  проф. дмн Николай Янков2500
  Общо
  6572,30

  ДИКПО – ВАРНА

  1. ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ
  Тема на проектаРъководител на проекта Сума в лв.
  1

  Очаквания и удовлетвореност на участниците в образователния процес от обучението – втора част

  РД-08-116/04.02.2019

  гл. ас. д-р Ризов Илиян Стефанов4103,50

  ОБЩОУНИВЕРСИТЕТСКИ ПРОЕКТИ

  Тема на проектаРъководител на проекта Сума в лв.
  1

  Чуждоезиково обучение на преподавателите и докторантите в Шуменския университет

  РД-08-97/01.02.2019 г.

  Доц. дфн Снежанка Бойчева5000
  2

  Мониторинг на информационната среда в Шуменски университет

  РД-08-91/31.01.2019 г.

  Доц. д-р Стефка Калева2000
  3.

  Художественотворческа дейност на студенти и докторанти от Шуменския университет

  РД-08-128/4.02.2019г.

  Проф. д-р Димчо Захариев3361.9
  Общо
  10361.9

  Класирането е прието на заседание на конкурсната комисия за класиране на проектите, кандидатстващи за предоставената от държавния бюджет субсидия, за присъща НИХТД на Университета (Протокол № 1/18.02.2019 г.) Проектите са утвърдени на АС, Протокол № РД- 05-06/22.02.2019 г.

  Зам.-Ректор: доц. д-р Е. Люцканова

  ФАКУЛТЕТ ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ
  1. ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ

  Проект

  Ръководител

  1

  Преславска книжовна школа, Том 19;

  РД 08-147/ 9.02.2018 г.

  Гл. ас. д-р Грета Живкова Стоянова

  2

  Тюркологията в образованието – традиции, иновации, перспективи

  РД 08-148/ 9.02.2018 г.

  Гл. ас. д-р Вежди Мехмед Хасан

  3

  Политиката, прогресът и войните (ХVІІІ – ХХІ век)

  РД 08-152/ 9.02.2018 г.

  Доц. д-р Иво Симеонов Топалилов

  4

  Личността в историята

  РД 08-156/ 9.02.2018 г.

  Проф. д-р Росица Жечкова Ангелова

  5

  Технологии за подобряване на качеството на образователната услуга

  РД 08-151/ 9.02.2018 г.

  Доц. д-р Теменужка Ганчева Тенева

  6

  Културни концепти на славянството

  РД 08-149/ 9.02.2018 г.

  Доц. д-р Страшимир Митков Цанов

  7

  Пресечни точки и тенденции в лингвистиката, културата и обучението по чужд език

  РД 08-153/ 9.02.2018 г.

  Гл. ас. д-р Десислава Стоянова Чешмеджиева-Стойчева
  2. ПРОЕКТИ ЗА ЧАСТИЧНО ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧЕН ФОРУМ

  Проект

  Ръководител

  1

  Юбилейна научна конференция на тема:  „Българският език – минало, настояще, бъдеще“ (По случай 40 години от създаването на Катедрата по български език в Шуменския университет)

  РД 08-150/ 9.02.2018 г.

  Проф. д-р Марияна Иванова Стефанова

  2

  Подпомагане на научни и творчески прояви във ФХН за 2018г.

  РД 08-154/ 9.02.2018 г.

  Проф. д-р Веселин Божков Панайотов

  3

  Научен симпозиум „Екология на езика и съвременна комуникация“

  РД 08-155/ 9.02.2018 г.

  Проф. д-р Елена Викторовна Стоянова

  4

  Дни на немския език и култура 5-16 февруари 2018 г.

  РД 08-92/ 31.01.2018 г.

  Гл. ас. д-р Даниела Кирова
  ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
  1. ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ

  Проект

  Ръководител

  1

  Теория на Галоа за р-групи с клас на нилпотентност 2. Полета с крайна абсолютна p-размерност на Брауер
  РД-08-86/30.01.2018

  Проф. д.н. Иво Михайлов

  2

  Приложни модели на изкуствения интелект за анализ на данни и оптимизиране на административни системи
  РД-08-104/02.02.2018

  Проф. д-р Найден Ненков

  3

  Конструиране на оптимални изодуални и самодуални кодове. Специални криви
  РД-08-111/05.02.2018

  Доц. д-р Радка Русева

  4

  Теория на операторите и аналитични функции, нелинейни уравнения и хетерогенни среди
  РД-08-119/06.02.2018

  Доц. д-р Галина Борисова

  5

  Изследване на алгоритми за електронна идентификация РД-08-121/06.02.2018

  Проф. д.н. Борислав Стоянов

  6

  Компютърни алгоритми за защита на цифрова информация
  РД-08-122 / 06.02.2018

  Доц. д-р Красимир Кордов

  7

  Стохастично моделиране в икономиката
  РД-08-125/06.02.2018

  Доц. д-р Павлина Йорданова

  8

  Инвестиционно планиране и инвестиционни рискове в съвременни условия
  РД-08-126/07.02.2018

  Доц. д-р Свилен Тонев

  9

  Нелинейни скаларни и матрични уравнения и модели на риск
  РД -08-145/08.02.2018

  Доц. д-р Вежди Хасанов

  10

  Надеждност и защита на информация в социалните мрежи, графичните и 3D обекти в добавена и виртуална реалност
  РД-08-159/09.02.2018

  Доц. д-р Христо Параскевов

  11

  Образователни технологии за модернизация на обучението по математика, информатика и информационни технологии РД-08-164/09.02.2018

  Доц. д-р Лиляна Каракашева
  2. ПРОЕКТИ ЗА ЧАСТИЧНО ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧЕН ФОРУМ

  Проект

  Ръководител

  1

  Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2018
  РД-08-146/08.02.2018

  Доц. д-р Теодоси Теодосиев
  ФАКУЛТЕТ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ
  1. ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ

  Проект

  Ръководител

  1

  Актуални научниизследвания в химията
  РД-08-158/09.02.2018 г.

  Проф. д.х.н. Валерий Христов

  2

  Аспекти на изследване и опазване на околната среда и здравето на човека
  РД-08-167/09.02.2018 г.

  Доц. д-р Ася Драгоева

  3

  Проучване, мониторинг и контрол на различни организми в естествени биоценози и агроценози – фаза1
  РД-08-120/06.02.2018 г.

  Доц.д-р Росица Давидова

  4

  От атома до космоса
  РД-08-142/08.02.2018 г.

  Доц. д-р Нина Архангелова

  5

  Изследване на променливи звезди и малки тела от Слънчевата система
  РД-08-112/05.02.2018 г.

  Проф. д-р ДрагомирМарчев

  6

  Популяризиране на знанията по география, регионална политика и туризъм
  РД-08-160/09.02.2018 г.

  Доц. д-р Милен Пенерлиев
  2. ПРОЕКТИ ЗА ЧАСТИЧНО ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧЕН ФОРУМ

  Проект

  Ръководител

  1

  XVI Национална конференция с международно участие „Природни науки’ 2018”
  РД-08-116/06.02.2018 г.

  Доц. д-р Петинка Галчева
  ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
  1. ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ

  Проект

  Ръководител

  1

  Предизвикателствата пред съвременното образование
  РД-08-135/07.02.2018 г.

  проф. д-р Светлозар Петков Вацов

  2

  Музикална епоха и музикален стил – музикално-теоретични и образователни аспекти
  РД-08-127/07.02.2018 г.

  доц. д-р Тодорка Малчева Иванова

  3

  Формат А 4 +
  РД-08-132/07.02.2018 г.

  проф. Валери Христов Чакалов

  4

  Стимулиране на научното творчество на студенти и докторанти от специалност „Социални дейности“
  РД-08-131/07.02.2018 г.

  проф. д.с.н. Соня Борисова Илиева

  5

  Социално-педагогическа превенция на престъпността
  РД-08-129/07.02.2018 г.

  Проф. д-р Живка Енчева Воекинова

  6

  Специфични и неспецифични нарушения на способността за учене
  РД-08-128/07.02.2018 г.

  доц. д-р Виолета Иванова Кюркчийска

  7

  Съвременни аспекти на образователния дискурс
  РД-08-130/07.02.2018 г.

  доц. д-р Светла Христова Петкова

  8

  Превенция на агресията чрез спорт
  РД-08-134/07.02.2018 г.

  гл. ас. д-р Чавдар Николаев Стойчев
  2. Проект за културни мероприятия – концерти, изложби, и други прояви, свързани с художествено-творческата дейност на ШУ

  Проект

  Ръководител

  1

  Музика и празник – студентски художественотворчески дейности
  РД-08-133/07.02.2018 г.

  доц. д-р Янна Павлова Рускова
  ФАКУЛТЕТ ПО ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ
  1. ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ
   

  Проект

  Ръководител

   

  1

  Мониторинг на мелиоративни и хидротехнически обекти с използване на ГНСС технологии и безпилотни управляеми въздушни и аква технически средства
  РД-08-161/09.02.2018

  доц. д-р инж. Пламен Михайлов 

  2

  Приложение на радиочестотното разпознаване в логистичните системи
  РД-08-117/06.02.2018

  доц. д-р инж. Антон Антонов 

  3

  Интегрирана развойна тестова среда за информационна сигурност
  РД-08-144/08.02.2018

  гл. ас. д-р инж. Здравко Кузманов
  КОЛЕЖ
  1. ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ

  Проект

  Ръководител

  1

  Образователни модели и практики при подготовката на студентите колежани
  РД-08-138/ 08.02.2018

  доц. д-р Живка Стоянова Илиева

  2

  Онлайн информационни системи и приложения в учебния процес
  РД-08-139/ 08.02.2018

  проф. дн Николай Иванов Янков
  ДИКПО
  1. ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ

  Проект

  Ръководител

  1

  Очаквания и удовлетвореност на участниците в образователния процес от обучението

  РД-08-168/09.02.2018

  Гл. ас. д-р Илиян Стефанов Ризов
  ОБЩОУНИВЕРСИТЕТСКИ ПРОЕКТИ

  Проект

  Ръководител

  1

  Монигоринг на образователната и научноизследователската дейност в Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” в контекста на взаимодействието образование-наука-практика”

  РД – 08- 140/08.02.2018

  доц. д-р Стефка Янчева Калева

  2

  Повишаване на чуждоезиковата компетентност на преподавателите и докторантите в Шуменския университет РД – 08-157/09.02.2018

  доц. д.ф.н. Снежана Петрова Бойчева
  ФАКУЛТЕТ ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ
  1. ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ

  Проект

  Ръководител

  1.

  Език – реч – комуникация (втори етап)

  РД-08-110/ 06.02.2017 г.

  доц. д-р Димитър Попов

  2.

  Шумен – център на българската и византийската сфрагистика

  РД-08-111/ 06.02.2017 г.

  доц. д-р Иво Топалилов

  3.

  Език, медии, култура във взаимодействие

  РД-08-112/ 06.02.2017 г.

  доц. д-р Нели Митева

  4.

  Война и общество

  РД-08-113/ 06.02.2017 г.

  проф. д-р Росица Ангелова

  5.

  Изкуството в урока

  РД-08-114/ 06.02.2017 г.

  доц. д-р Калина Йочева

  6.

  Езиковата личност в контекста на националното и универсалното

  РД-08-115/ 06.02.2017 г.

  проф. д-р Елена Стоянова

  7.

  Културни концепти на славянството

  РД-08-116/ 06.02.2017 г.

  проф. д.ф.н. Денка Кръстева-Петрова

  8.

  Градът: памет и медии

  РД-08-117/ 06.02.2017 г.

  проф. д.ф.н. Елка Рачева Добрева

  9.

  Граници и мостове в преподаването и изследванията на английски език

  РД-08-118/ 06.02.2017 г.

  гл. ас. д-р Десислава Чешмеджиева-Стойчева
  2ПРОЕКТИ ЗА ЧАСТИЧНО ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЛИ ТВОРЧЕСКИ ПРОЯВИ

  Проект

  Ръководител

  10.

  Юбилейна научна конференция с международно участие „По пътя на Евлия Челеби”

  РД-08-79/ 03.02.2017 г.

  доц. д-р Венета Янкова

  11.

  Подпомагане на научни и творчески прояви във ФХН за 2017 г.

  РД-08-108/ 06.02.2017 г.

  проф. д-р Веселин Панайотов

  12.

  Международен симпозиум „Константин Преславски и неговата епоха“

  РД-08-109/ 06.02.2017 г.

  доц. д-р Тодор Тодоров
  ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
  1. ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ

  Проект

  Ръководител

  1

  Изследване и конструиране на самодуални кодове

  РД-08-68/02.02.2017

  Доц. д-р РадкаРусева

  2

  Стохастично моделиране в икономиката

  РД-08-96/06.02.2017

  Доц. д-р Павлина Йорданова

  3

  Изследванеповедението на безжичнисензорни мрежи и тяхната сигурност

  РД-08-97/06.02.2017

  Доц. д-р Александър Милев

  4

  Надеждност, ефективност и безопасност на интегрирани в единнаинформационна среда комуникационни и компютърни системи и мрежи

  РД-08-101/06.02.2017

  Гл. ас. д-р Христо Параскевов

  5

  Ньотеровата задача за р-групи с клас на нилпотентност 2. Полета с крайна абсолютна p-размерност на Брауер

  РД-08-104/06.02.2017

  Проф. д.н. Иво Михайлов

  6

  Образователни технологии за модернизация на обучението по математика, информатика и информационни технологии

  РД-08-105/06.02.2017

  Доц. д-р Лиляна Каракашева

  7

  Конкуренция и нововъведения във финансовия сектор

  РД-08-119/06.02.2017

  Доц. д-р СвиленТонев

  8

  Теория на операторите, аналитични функции и хетерогенни среди

  РД-08-120/06.02.2017

  Доц. д-р Галина Борисова

  9

  Генератори на псевдослучайни числа и странниатрактори

  РД-08-121/06.02.2017

  Проф. д.н. Борислав Панайотов

  10

  Модели и приложения на дълбокото машинно обучение  винтелигентни системи

  РД-08-122/06.02.2017

  Проф. д-р Найден Ненков

  11

  Матрични уравнения в теория на управлението

  РД -08-123/06.02.2017

  Доц. д-р Вежди Хасанов

  12

  Компютърнасигурност и защита на информация

  РД-08-124 / 06.02.2017

  Гл. ас. д-р Красимир Кордов
  ФАКУЛТЕТ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ
  1. ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ

  Проект

  Ръководител

  1.

  Теоретични, експериментални и методологични изследвания в химията

  РД-08-98/06.02.2017 г.

  Проф. д.х.н. Валерий Христов

  2.

  Проучвания върху аспекти на биологичната активност на обекти от различни равнища на организация на живата материя

  РД-08-125/06.02.2017 г.

  Доц. д-р Ася Драгоева

  3.

  Опазване на биологичното разнообразие и поддържане устойчиво развитие на биоценозите

  РД-08-93/03.02.2017 г.

  Доц. Д-р Росица Давидова

  4.

  Изследване на физични процеси в микро- и макро- космоса

  РД-08-102/06.02.2017 г.

  Доц. д-р Нина Архангелова

  5.

  Изследване на физични характеристики на кондензираната материя и на космически обекти

  РД-08-80/03.02.2017 г.

  Проф. д-р Валентин Велев

  6.

  Оценка на степента на уязвимост от опасни природни явления на селищата и инфраструктурата в Североизточна България

  РД-08-103/06.02.2017 г.

  Доц. д-р Димитър Владев

  7.

  Комуникацията като фактор за развитието на туризма

  РД-08-92/03.02.2017 г.

  Доц. д-р Тодорка Кабакчиева
  2. ПРОЕКТИ, СВЪРЗАНИ С ЧАСТИЧНО ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЛИ ТВОРЧЕСКИ ПРОЯВИ

  Проект

  Ръководител

  1.

  XV Национална конференция с международно участие „Природни науки’2017”

  РД-08-65/01.02.2017 г.

  Доц. д-р Петинка Галчева
  ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
  1. ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ

  Проект

  Ръководител

  1.

  Българското образование в контекста на новата нормативна уредба

  РД-08-82/03.02.2017 г.

  проф. д-р Светлозар Петков Вацов

  2.

  Иновации при историко-теоретичните изследвания – принос за обогатяване на българската музикална култура.

  РД-08-83/03.02.2017 г.

  доц. д-р Тодорка Малчева Иванова

  3.

  Изкуство – традиции – иновации.

  РД-08-84/03.02.2017 г.

  проф. Валери Христов Чакалов

  4.

  Практико-приложни аспекти на социалната работа с група в обучението на социални работници.

  РД-08-85/03.02.2017 г.

  гл.ас. д-р Росица Петрова Михайлова

  5.

  Иновации в социалната педагогика.

  РД-08-86/03.02.2017 г.

  доц. д-р Зейнур Муталиб Мустафа

  6.

  Ролята на извънучилищните дейности в социализацията на деца със специални образователни потребности.

  РД-08-87/03.02.2017 г.

  доц. д-р Гергана Кирилова Събева

  7.

  Образователни технологии.

  РД-08-88/03.02.2017 г.

  доц. д-р Йорданка Стоянова Пейчева

  8.

  Актуални проблеми на спортно-педагогическия процес в образователната система и спорта

  РД-08-89/03.02.2017 г.

  гл. ас. д-р Теодора Желязкова Игнатова
  2. ПРОЕКТИ, СВЪРЗАНИ С ЧАСТИЧНО ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЛИ ТВОРЧЕСКИ ПРОЯВИ

  Проект

  Ръководител

  1.

  Музикална работилница – студентски художествено-творчески дейности.

  РД-08-81/03.02.2017 г.

  доц. д-р Дарина Георгиева Василева
  ФАКУЛТЕТ ПО ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ 
  1. ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ
   

  Проект

  Ръководител

   

  1.

  Програмиране на микроконтролери в развойна среда Arduino

  РД -08-78/03.02.2017 г.

  доц. д-р Чавдар Николаев Минчев 

  2.

  Оценка на надеждността при радиочестотното разпознаване в логистичните системи

  РД-08-90/03.02.2017 г.

  доц. д-р Антон Янков Антонов 

  3.

  Дистанционни методи за събиране и обработка на оперативна геопространствена информация в кризисни ситуации, базирана на безпилотни управляеми въздушни и аква технически средства

  РД-08-66/01.02.2017 г.

  доц. д-р Пламен Михайлов 

  4.

  Създаване на пространствена база данни на обектите от критичната инфраструктура в сектор енергетика (подсектор електроенергетика)

  РД-08-77/03.02.2017 г.

  гл. ас. д-р Здравко Юриев Кузманов 
  КОЛЕЖ
  1. ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ

  Проект

  Ръководител

  1

  Актуални проблеми в подготовката на студентите за бъдещата им професио­нална реализация

  РД-08-106/ 06.02.2017

  доц. д-р Живка Стоянова Илиева

  2

  Информационни системи и математи­чески модели – възможност за повиша­ване качеството на преподаване

  РД-08-107/ 06.02.2017

  проф. д.м.н. Николай Иванов Янков
  ДИКПО
  1. ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ

  Проект

  Ръководител

  1.

  Интегративността в обучението

  РД-08-126/06.02.2017

  Гл. ас. д-р Марияна Минчева-Ризова
  ОБЩОУНИВЕРСИТЕТСКИ ПРОЕКТИ

  Проект

  Ръководител

  1.

  Чуждоезиковата подготовка на кадрите в Шуменския университет – практикоприложни аспекти

  РД-08-94/06.02.2017

  доц. д-р Снежана Бойчева

  2.

  Мониторинг на реализацията на възпитаниците на Шуменския университет (2014-2016 г.)

  РД-08- 95/06.02.2017

   
  ФАКУЛТЕТ ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ
  1. ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ

  Проект

  Ръководител

  1.

  Език –литература – меди

  РД-08-120/08.02.2016 г.

  доц. д-р Нели Митева

  2.

  Литература и общество. Опасни връзки.

  РД-08-121/08.02.2016 г.

  доц. д-р Младен Енчев

  3.

  Непознати приятели, познати неприятели

  РД-08-122/08.02.2016 г.

  проф. д-р Росица Ангелова

  4.

  Иновативни практики в урока като основна форма на съвременния педагогически дискурс

  РД-08-123/08.02.2016 г.

  доц. д-р Цветана Иванова

  5.

  Теоретични и практико-приложни изследвания като база за създаване на учебници по туркологични дисциплини

  РД-08-125/08.02.2016 г.

  проф. д-р Татяна Чалъкова

  6.

  Проблеми на прехода от късно езичество към ранно християнство на Балканите (по данни на мозаечното изкуство)

  РД-08-127/08.02.2016 г.

  доц. д-р Иво Топалилов

  7.

  Език. Култура. Комуникация

  РД-08-128/08.02.2016 г.

  проф. д-р Елена Стоянова

  8.

  Предизвикателства в обучението и изследванията на английски език

  РД-08-129/08.02.2016 г.

  доц. д-р Светлана Неделчева

  9.

  ЕЗИК – РЕЧ – КОМУНИКАЦИЯ

  РД-08-126/08.02.2016 г.

  доц. д-р Добрина Даскалова
  2. ПРОЕКТИ ЗА ЧАСТИЧНО ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЛИ ТВОРЧЕСКИ ПРОЯВИ

  Проект

  Ръководител

  1.

  Подпомагане на научни и творчески прояви във ФХН за 2016 г.

  РД-08-130/08.02.2016 г.

  проф. д.ф.н. Ивелина Савова

  2.

  Международен симпозиум “КИРИЛО-МЕТОДИЕВИТЕ УЧЕНИЦИ В ПЛИСКА”

  РД-08-124/08.02.2016 г.

  проф. д-р Веселин Панайотов
     
  ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
  1. ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ

  Проект

  Ръководител

  1.

  Компютърна сигурност и нелинейни системи

  РД-08-68/02.02.2016

  доц. д.н. Борислав Панайотов

  2.

  Математически методи за анализ на многомерни данни

  РД-08-69/02.02.2016

  доц. д-р Павлина Йорданова

  3.

  Теория на операторите и аналитични функции, устойчивост на периодични вълни и хетерогенни среди

  РД-08-75/03.02.2016

  проф. д-р Димчо Станков

  4.

  Ньотеровата задача и множители на Богомоловза групи с клас на нилпотентност 2. Полета с крайна абсолютна p-размерност на Брауер

  РД-08-82/03.02.2016

  проф. д.м.н. Иво Михайлов

  5.

  Технологии за личностно-ориентирано обучение по математика, информатика и информационни технологии

  РД-08-98/05.02.2016

  доц. д-р Лиляна Каракашева

  6.

  Специални криви и централни проекции

  РД-08-102/05.02.2016

  доц. д-р Радостина Енчева

  7.

  Изследване на оптимални самодуални кодове чрез автоморфизми

  РД-08-103/05.02.2016

  доц. д-р Радка Русева

  8.

  Влияние на промените във финансовия сектор върху решенията на икономическите единици

  РД-08-107/05.02.2016

  доц. д-р Свилен Тонев

  9.

  Корпоративна социална отговорност и стратегии в бизнеса

  РД-08-108/08.02.2016

  доц. д-р Труфка Димитрова

  10.

  Модели и алгоритми за извличане на знания от големи данни, симулиране на невронни мрежи и оптимални учебни процедури

  РД-08-113/08.02.2016

  доц. д-р Найден Ненков

  11.

  Стеганография в мобилните устройства и триизмерното моделиране

  РД-08-119/08.02.2016

  гл. ас. д-р Станимир Железов
  ФАКУЛТЕТ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ
  1. ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ

  Проект

  Ръководител

  1.

  Иновационни практики в научно-екперименталната и образователна дейност по ХООС

  РД-08-65/01.02.2016 г.

  Доц. д-р Петинка Галчева

  2.

  Изследване еколого-биологичния статус на различни биологични обекти

  РД-08-66/02.02.2016

  Проф. д-р Цветеслава Иванова

  3.

  Биоценотични проучвания в естествени иизкуствени екосистеми. Мониторингови стратегии за управление и опазване на екосистемите

  РД-08-70/02.02.2016 г.

  Проф. д-р Свилен Райков

  4.

  Изследване на физични процеси в Микро- и Макро- Космоса

  РД-08-81/03.02.2016 г.

  Доц. д-р Нина Архангелова

  5.

  Изследване на физични характеристики на кондензираната материя и на астероиди

  РД-08-86/04.02.2016

  Проф. д-р Валентин Велев

  6.

  Дизайн на 1,1- и 1,3-бифункционализирани алени и изследване на реакциите им на електрофилна циклизация и циклоизомеризация

  РД-08-109/08.02.2016 г.

  Проф. д.х.н. Валерий Христов

  7.

  Оценка на природния и антропогенен риск в района на Шуменското плато

  РД-08-117/08.02.2016 г.

  Доц. д-р Димитър Владев

  8.

  Алтернативният туризъм като фактор за повишаване на конкурентоспособността на туризма в Североизточния регион за планиране

  РД-08-142/08.02.2016 г.

  Доц. д-р Ваня Василева
  2. ПРОЕКТИ, СВЪРЗАНИ С ЧАСТИЧНО ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЛИ ТВОРЧЕСКИ ПРОЯВИ
   

  Проект

  Ръководител

  1.

  XIV Национална конференция с международно участие за докторанти и студенти „Природни науки’2016”

  РД-08-101/05.02.2016 г.

  Проф. д-р Добромир Енчев
  ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
  1. ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ

  Проект

  Ръководител

  1.

  Интегративни тенденции при музикално- теоретичните дисциплини в образователния процес по музика.

  РД-08-137/08.02.2016 г.

  доц. д-р Тодорка Иванова Малчева

  2.

  Спортно педагогически аспекти на обучението по физическо възпитание.

  РД-08- 136/08.02.2016 г.

  гл. ас. д-р Чавдар Николаев Стойчев

  3.

  Иновации в образователните технологии.

  РД-08-131/08.02.2016 г.

  доц. д-р Йорданка Стоянова Пейчева

  4.

  Изследователска дейност свързана с приложната социална работа.

  РД-08-135/08.02.2016 г.

  проф. д.с.н.Соня Борисова Илиева

  5.

  „Арт“ ателие.

  РД-08-139/08.02.2016 г.

  проф.д-р Благомир Кирилов Папазов

  6.

  Обект – субект – комуникация.

  РД-08-140/08.02.2016 г.

  проф. Валери Христов Чакалов

  7.

  Социално-педагогически практики при деца със специални образователни потребности.

  РД-08-132/08.02.2016 г.

  доц. д-р Екатерина Любомирова Люцканова

  8.

  Студентско иконографско ателие: „Никола Василев и Шуменската иконописна школа”.

  РД-08-133/08.02.2016 г.

  доц. д-р Ростислава Георгиева Тодорова

  9.

  Възгледи за дисциплината в Европейската и Българската педагогика“.

  РД-08-141/08.02.2016 г.

  доц.д-р ВиолетаКириловаАтанасова

  10.

  Мениджмънт на качеството на образованието.

  РД-08-138/08.02.2016 г.

  доц.д-р Пенка Петкова Кожухарова
  2. ПРОЕКТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ – КОНЦЕРТИ, ИЗЛОЖБИ, ПОСТАНОВКИ И ДРУГИ ПРОЯВИ, СВЪРЗАНИ С ХУДОЖЕСТВЕНО- ТВОРЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ

  Проект

  Ръководител

  1.

  VIVA LA MUSICA! VIVA ACADEMIA! – цикъл студентски музикално творчески дейности посветени на 45 години на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

  РД-08-134/08.02.2016 г.

  доц. д-р Дарина Василева
  ФАКУЛТЕТ ПО ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ 
  1. ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ
   

  Проект

  Ръководител

   

  1.

  Програмиране и приложение на PLC

  РД -08-87/04.02.2016 г.

  проф. д.т.н. Христо Лалев 

  2.

  Изследване възможностите за прилагане на логистични методи при логистичното осигуряване

  РД-08-99/05.02.2016 г.

  доц. д-р Красимир Стоянов Давидов 

  3.

  Изследване на съвременни геоинформационни моделирания на базата на фотограметрични и дистанционни методи

  РД-08-97/05.02.2016 г.

  доц. д-р Пламен Михайлов 

  4.

  Ситуационен център за управление на кризи и реагиране при бедствия – наводнения

  РД-08-111/08.02.2016 г.

  доц. д-р Христо Атанасов Христов 
  КОЛЕЖ
  1. ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ

  Проект

  Ръководител

  1.

  Иновативни и интегративни технологии иподходи в обучението на студентите педагози

  РД-08-143/ 08.02.2016

  доц. д-р Живка Стоянова Илиева

  2.

  Информационни технологии за изграждане наконкурентни умения у колежаните

  РД-08-144/ 08.02.2016

  доц. д.м.н. Николай Иванов Янков

  3.

  Системи и фактори за производство на екологична земеделска продукция

  РД-08-145/ 08.02.2016

  проф. д.с.н. Илия Иванов Учкунов
  ДИКПО
  1. ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ

  Проект

  Ръководител

  1.

  Облак технологиите в работата на учителя

  РД-08-84/04.02.2016

  гл. ас. д-р Елена Колева
  ОБЩОУНИВЕРСИТЕТСКИ ПРОЕКТИ

  Проект

  Ръководител

  1.

  Интердициплинарно изследване на мегалити вБългария

  РД-08-100/05.02.2016 г.

  проф. д.ф.н. Диана Кюркчиева

  2.

  Мониторинг на дейностите за оценка и управление на качеството на образованието в ШУ в контекста на новите образователни политики и динамиката на пазара на образователни услуги

  РД-08-85/04.02.2016 г.

  доц. д-р Стефка Петкова-Калева

  3.

  Повишаване на чуждоезиковата квалификацияна преподавателите в ШУ с цел участие в международни проекти и научни прояви в чужбина

  РД-08- 065/01.02.2016

  доц. д-р Снежана Бойчева