Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Национални проекти с участие на преподаватели от ШУ

  ПроектУчастници от ШУ
  1.

  Проект BG16M1OP002-3.003-0001-C02 Анализи и проучвания на видовете и типовете местообитания, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците

  Финансиран по оперативна програма „Околна среда 2014-2020”.

  Управляващ орган: Министерство на околната среда и водите, Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда”.

  Възложител: Изпълнителна агенция по околна среда.

  Период на изпълнение: 2019-2022 г.

  Ръководител на проекта: Валери Серафимов

  Участници от ФПН:

  доц. д-р Жени Димитрова Стоянова

  проф. д-р Николай Добринов Начев

  проф. д-р Димчо Захариев Иванов – ръководител на полеви екип,  

  гл. ас. д-р Виктор Методиев Василев – консултант

  2.

  Проект №BG16M1OP002-3.021-0005-C01 „Подобряване природозащитното състояние на природно местоположение 2130 „Неподвижни крайбрежни дюни с тревна растителност (сиви дюни)“ по параметър „Структура и функции“ и „Бъдещи перспективи“, и природно местоположение 2180 „Облесени дюни“ по параметър „Площ“, Структура и функции“ и „Бъдещи перспективи“

  Продължителност: 2022-2024 г.

  Водеща институция: Планеко ООД

  Участници от ФПН:

  Преподаватели:

  доц. д-р Жени Димитрова Стоянова – ключов експерт,

  проф. д-р Димчо Захариев Иванов – ключов експерт,

  гл. ас. д-р Мария Живкова Касчиева – експерт

  Докторанти: Николай Недялков – докторска програма „Екология и опазване на околната среда“, професионално направление 4.3. Биологически науки, позиция в проекта – ръководител на екип

  3.

  Проект BG16M1OP002-3.005-0001 Натура 2000 в Черно море, Дейност 3: Проучване и картиране на разпространението на типове природни местообитания, местообитания на видове и техните популации, и определяне на природозащитното им състояние в морските пространства на Република България

  Продължителност: 2022-2023 г.

  Финансиране: Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

  Водеща институция: ДЗЗД „Понтус Индаго“

  Участник от ФПН:

  проф. д-р Димчо Захариев Иванов – експерт

  4.

  Проект: ДН 18/10 от 11.12.2017 г. „Избрани активни галактични ядра и звезди от

  Местната група – астрофизика във времевия домейн

  Финансиращ орган: Фонд „Научни изследвания“ към МОН.

  Базова организация: Софийски университет „Св. Климент Охридски“

  Ръководител: доц. д-р Евгени Овчаров (Физически факултет, СУ)

  Период на изпълнение: 2017-2022 г.

  Участник от ШУ: 1 преподавател

  доц. д-р Сунай Ибрямов Ибрямов

  5.

  Консултации и подпомагане на събирането, анализа и интерпретацията на данни за типове природни местообитания и видове за целите на Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие (НСМСБР) и политиката по опазване на биологичното разнообразие

  Договор 44/08.07.2022 г.

  Продължителност: 2022 г.

  Водеща институция: Национален природонаучен музей, БАН, София

  Участник от ФПН:

  гл. ас. д-р Виктор Методиев Василев – експерт

  6.

  Проект № 12578/24.04.2019 г.

  Експериментално-възстановителни процеси на приоритетен хабитат 62С0* Понто-сарматски степи в района на Калиакра

  Продължителност: 2019-2022 г.

  Бюджет: 195 694,00 лв. 

  Водеща институция: Община Каварна и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС)

  Ръководител на проекта: Митко Димитров Недев – заместник-кмет на Община Каварна

  Участник от ФПН:

  гл. ас. д-р Мария Живкова Касчиева – експерт възстановителни дейности

  7.

  Проект BG16M1OP002-3.019-0023-C01 Споделена визия за екологичната мрежа „НАТУРА 2000“ в област Шумен,

  съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по Приоритетна ос 3 „НАТУРА 2000 и биоразнообразие“ на ОП „Околна среда“ (2014-2020).

  Бенефициент: Сдружение с нестопанска цел (СНЦ) „Демократично сдружение „Искам да знам“

  Ръководител: Галина Минчева

  Срок на изпълнение: 21.07.2020 г. – 21.12.2022 г.

  Бюджет: 69 475,93 лв.

  Участници: 11 преподаватели, 1 докторант

  Участник от ШУ: проф. д-р Цветеслава Веселинова Игнатова-Иванова

  проф. д-р Димчо Захариев Иванов

  проф. д-р Николай Добринов Начев

  доц. д-р Росица Димитрова Давидова

  доц. д-р Жени Димитрова Стоянова

  доц. д-р Дарина Христова Бъчварова

  гл. ас. д-р  Виктор Методиев Василев

  гл. ас. д-р Мария Живкова Касчиева

  преп. д-р Теодора Веселинова Койнова

  преп. д-р Севгинар Феимова Ибрямова

  преп. Димитър Дойчев Димитров

  докторант: Николай Недялков – докторска програма „Екология и опазване на околната среда“, професионално направление 4.3. Биологически науки
  8.

  Проект BG16M1OP002-3.031-0007 Споделена визия за опазване на хабитатите на полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик в регион Кърджали

  Продължителност: 2020-2022 г.

  Бюджет: 71 357,00 лв.

  Водеща институция: Община Кирково

  Участник от ФПН:

  гл. ас. д-р Мария Живкова Касчиева – лектор
  9.

  Проект BG16M1OP002-3.031-0009 Споделена визия за екологична мрежа „Натура 2000“ в регион Смолян

  Продължителност: 2020-2022 г.

  Бюджет: 71 400,00 лв.

  Водеща институция: Община Смолян

  Участник от ФПН:

  гл. ас. д-р Мария Живкова Касчиева – лектор
  10.

  Проект № ЗФТК 8 (Заповед РД 05-193/21.07.2020 на Председателя на ССА)

  Селекция на сортове зърнено-бобови култури (обикновен зрял фасул, леща, грах и нахут) с висок продуктивен потенциал, екологична пластичност и устойчивост към абиотични и биотични стресови фактори

  Продължителност: 2020-2023 г.

  Водеща институция: Добруджански земеделски институт, гр. Генерал Тошево

  Ръководител на проекта: проф. д-р Иван Киряков

  Участник от ФПН:

  гл. ас. д-р Магдалена Атанасова Колева – експерт
  11.

  Проект BG16M1OP002-3.031-0007

  Споделена визия за опазване на хабитатите на полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик в регион Кърджали

  Продължителност: 2020-2022 г.

  Бюджет: 71 357,00 лв.

  Водеща институция: Община Кирково

  Участник от ФПН:

  гл. ас. д-р Мария Живкова Касчиева – лектор

  12.

  Проект BG16M1OP002-3.031-0009

  Споделена визия за екологична мрежа Натура 2000 в регион Смолян

  Продължителност: 2020-2022 г.

  Бюджет: 71 400,00 лв.

  Водеща институция: Община Смолян

  Участник от ФПН:

  гл. ас. д-р Мария Живкова Касчиева – лектор

  13.

  Интердисциплинарни научни изследвания. Проектиране и оценка на нови модели и архитектури за невронни мрежи, повлияни от съвременните открития за мозъка, КП-06-ПН52/12,

  по Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2021 г., Фонд „Научни изследвания“,

  базова организация Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”.

  Участник от ШУ: 1 преподавател

  Преподавател: проф. д. н. . Борислав Панайотов Стоянов
  14.

  Проект  BG05M2OP001-3.017-0019-C01, Обогатяване на компетентностите на педагогическите специалисти от образователни институции на град Кърджали чрез участие в обучения за работа в мултикултурна среда

  Период на изпълнение: 2022 г.

  Базова организация: Сдружение „Омега“ – Кърджали

  Ръководител на проекта: Веселина Юрукова

  Участник:

  доц. д-р Николай Станчев Николов- обучител
  15.

  Проект НП11 – Мехатронни системи и анализ на данни за целите на прецизното земеделие, Базова организация: Добруджански Технологичен Колеж – гр. Добрич,

  Период на изпълнение: 2022 г.  

  Бюджет: 10 000 лв.  

  Ръководител: гл. ас. д-р инж. Десислава Палчева Михайлова.

  Участник:

  гл. ас. д-р Ивелин Георгиев Иванов – изследовател
  16.

  Образование за утрешния ден BG05M2OP001-2.012

  Бенефициент: Министерство на образованието и науката

  Наименование на проекта: ,,Образование за утрешния ден“

  Срок на изпълнение на проекта: от 15.10.2019 г. до 15.10.2022 г.

  Общ бюджет на БФП: 104 959 178.01 лв.

  Участници: 1 участник от ШУ

  Преподаватели:

  доц. д-р Ирена Димитрова Петрова – оценител на дигитално съдържание

  17.

  Проект BGLD-2.002-0001-C01 „ Изграждане на капацитет за образователно и социално включване“,

  финансиран по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи” на Финансовия механизъм на ЕИП 2014 – 2021 г.

  Водеща организация: ЦОИДУЕМ в партньорство със СУ „Свети Климент Охридски“

  Участници: 1 участник от ШУ

  доц. д-р Калина Димитрова Йочева– експерт

  18.

  Проект Tid(y)Up Акция за почистване на макроотпадъци от „горещи точки“ по поречието на българската част на река Дунав

  Организатор: Институт по океанология – Варна, 01.04-01.05.2022 г., Тутракан, България

  Преподаватели от ШУ:

  проф. д-р Светла Димитрова Станкова

  преп. Стефка Веселинова Христова

  Студенти:

  Филип Атанасов Трендафилов, фак. № 1920160026, 4 курс, География и регионална политика;

  Ирена Кожухарова, 1 курс, География и регионална политика
  19.

  Проект № BG05M2OP001-3.017-0007-C01 „Eфективни педагогически взаимодействия в мултикултурна среда”,

  финансиран по процедура BG05M2ОP001-3.017 „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“.

  Водеща организация: СУ „Климент Охридски“ СНЦ ”Етнотолеранс”

  Ръководител на проекта: Проф. д-р Янка Тоцева

  Участник като:

  Функционален експерт доц. д-р Керанка Георгиева Велчева
  20.

  „Трансфер на практики за подобряване подкрепата за деца със специални нужди и техните семейства за приобщаващо образование“, .№ ACF/125

  Период на изпълнение: 28 Октомври 2019 – 28 Октомври 2022 г.

  Участник:

  докт. Звезделина Атанасова – докторант програма 1.1.Теория и управление на образованието“, от ПН 1. Педагогика
  21.

  Проект: LI-2022-296/ 15.08.2022 „100 години спомени за теснолинейката“, проект на НЧ „Пробуда 1906“ с. Никола Козлево

  Водеща организация: Национален фонд култура, Министерство на културата

  Ръководител : Иванка Семерджиева

  Участник:

   доц. д-р Светозар Йорданов Чилингиров
  22.

  „Опазване на околната среда и климатичните промени“

  Проект № BGENVIROMENT-3.001-0011-C01

  Период на разработване: 2021-2023 г.

  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ФМ на ЕИП

  Координатор за ПГОХХТ: Веселин Тодоров

  Участници: 1 докторант

  Докторанти:

  Мария Жулиянова Христова – докторска програма Нова и най-нова обща история (Нова обща история)

  23.

  „Емиграция и свобода“

  Период на разработване: 2021-2023 г.

  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ФМ на ЕИП

  Координатор за ПГОХХТ: Веселин Тодоров

  Участници: 1 докторант

  Докторанти:

  Мария Жулиянова Христова – докторска програма Нова и най-нова обща история (Нова обща история)
  24.

  Спасителни археологически проучвания на обект „Обект № 06 – Сливница 2 (между км 25+800 и км 26+100 по ново трасе) в обхвата на проект „ Модернизация на железопътната линия София – Драгоман“, 2022 г.

  Период на разработване: 2022 г.

  Проектът се осъществява по договор между Министерство на културата и НАИМ-БАН

  Ръководител: гл.ас. д-р Яна Мутафчиева

  Участници: 1 докторант

  Докторанти:

  Гергана Георгиева Милошева-Димчева – задочен докторант, докторска програма Археология (Антична археология)
  25.

  „Геофизично изследване и сондажни проучвания на обект в м. Долната чатма, източно от с. Велино, община Шумен, област Шумен“

  Период на разработване: 2022 г.

  Проектът се осъществява по договор между Министерство на културата и НИМ-София

  Договор № РД 11-00-160/08.09.2022 г.

  Ръководители: доц. д-р Константин Трендафилов Константинов и 2.          Ивайло Бориславов Кънев

  Участници: 1 преподавател, 2 докторанти

  Преподаватели:

  1.доц. д-р Константин Трендафилов Константинов

  Докторанти:

  1.Християн Стоянов Узунов – редовен докторант, докторска програма Археология (Средновековна българска археология)

  2.Ивайло Бориславов Кънев – задочен докторант, докторска програма Археология (Средновековна българска археология)
  26.

  Редовни археологически проучвания и теренна консервация на археологически обект  „Скритата могила“, с. Порой, 2022 г.

  Период на разработване: 2022 г.

  Проектът се осъществява по договор между Министерство на културата и НИМ-София

  Ръководител: д-р Маргарита Попова

  Участници: 1 докторант

  Докторанти:

  1.Гергана Георгиева Милошева-Димчева – задочен докторант, докторска програма Археология (Антична археология)
  27.

  Редовни археологически проучвания и теренна консервация на археологически обект „Укрепен обект, м. „Св. Архангел“, с. Дъбница, общ. Гърмен, обл. Благоевград, 2022 г.

  Период на разработване: 2022 г.

  Проектът се осъществява по договор между Министерство на културата и НИМ-София

  Ръководител: Илия Киров

  Участници: 1 докторант

  Докторанти:

  1. Гергана Георгиева Милошева-Димчева – задочен докторант, докторска програма Археология (Антична археология)
  28.

  Редовни археологически проучвания и теренна консервация на обект „Епископска базилика – Северен параклис“, гр. Сандански, 2022 г.

  Период на разработване: 2022 г.

  Проектът се осъществява по договор между Министерство на културата и ИМ-Сандански

  Ръководител: доц. д-р Иво Топалилов, ИБЦТ-БАН

  Участници: 1 докторант

  Докторанти:

  1.Гергана Георгиева Милошева-Димчева – задочен докторант, докторска програма Археология (Антична археология)
  29.

  „Ревитализиране на обекти за представяне на културно-историческото наследство на община Исперих“, договор № BGCULTURE-1.001-0043-C01

  Период на разработване: 2022 г.

  Проектът се осъществява по договор между Министерство на културата и Община Исперих

  Участници: 1 докторант

  Докторанти:

  1.Християн Стоянов Узунов – редовен докторант, докторска програма Археология (Средновековна българска археология)
  30.

  „Археологическо проучване на ранносредновековно селище в м. Петрова нива – АР Сборяново“, № РД-11-122 от 12.08.2022 г.

  Период на разработване: 2022 г.

  Проектът се осъществява по договор между Министерство на културата, СУ „Св. Климент Охридски“, ИМ-Исперих

  Докторанти:

  1.Християн Стоянов Узунов – редовен докторант, докторска програма Археология (Средновековна българска археология)
  31.

  „Археологическо проучване на тракийски укрепен център при водна централа Димитрово – АР Сборяново“, № РД-11-140 от 26.08.2022 г.

  Период на разработване: 2022 г.

  Проектът се осъществява по договор между Министерство на културата, СУ „Св. Климент Охридски“, ИМ-Исперих

  Участници: 1 докторант

  Докторанти:

  1.Християн Стоянов Узунов – редовен докторант, докторска програма Археология (Средновековна българска археология)
  32.

  Работилница по превод от английски на български език, организирана в рамките на Второто издание на фестивала „Писмените съкровища на Долен Дунав“. Фестивалът е част от програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег Румъния – България V-А с проект ROBG-290 „Писмените съкровища на Долен Дунав“.

  Проектът е финансиран по Приоритетна ос 2: „Зелен район“, Специфична цел 2.1: „Подобряване на устойчивото използване на природното наследство и ресурси на културното наследство“;

  Тематична цел 6: „Опазване и защита на околната среда и насърчаване на ефективното използване на ресурси“; IP 6в: Съхраняване, опазване, популяризиране и развитие на природното и културно наследство.

  Участници:

  доц. д-р Христо Тончев Боев (ментор)
  33.

  С изкуството ръка за ръка”, Читалище „Пробуда – 1958“, гр. Шумен;

  Национален фонд „Култура” по програма „ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ЛЮБИТЕЛСКОТО ТВОРЧЕСТВО”, 2022

  Период на реализиране: 2022 г.

  Участници от ШУ (КИА): 1 преподавател

  Преподаватели:

  доц. д-р Ивелина Аврамова Ефтимова
  34.

  Проект „ Игра на приказки , финансиран от Тръст за социална алтернатива.

  Продължителност: 2022-2023

  Водеща организация: СНЦ „Етнотолеранс“ в партньорство с РУО – Ловеч

  Участници от ШУ:

  Преподаватели:

  доц. д-р Калина Димитрова Йочева – експерт
  35.

  Проект №ЗФТК 8 (Заповед РД 05-193/21.07.2020 на Председателя на ССА)

  Селекция на сортове зърнено-бобови култури (обикновен зрял фасул, леща, грах и нахут) с висок продуктивен потенциал, екологична пластичност и устойчивост към абиотични и биотични стресови фактори

  Продължителност: 2020-2023

  Водеща институция: Добруджански земеделски институт, гр. Генерал Тошево

  Ръководител на проекта: проф. д-р Иван Киряков

  Участник от ФПН:

  гл. ас. д-р Магдалена Атанасова Колева – експерт

  36.

  Проект №BG05M2OP001-3.017-0007-C01 „Eфективни педагогически взаимодействия в мултикултурна среда”,

  финансиран по процедура BG05M2ОP001-3.017 „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“.

  Водеща организация: СУ „Климент Охридски“ СНЦ ”Етнотолеранс”,

  Продължителност: 2021 – 2023г.

  Ръководител на проекта:проф. д-р Янка Тоцева

  Участник в проекта като:

  Функционален експерт доц. д-р Керанка Георгиева Велчева

  Участник от ФХН:

  доц. д-р Калина Димитрова Йочева – старши експерт образователни дейности

  37.

  Проект BG 05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“,

  финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансира от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове – Дейност 2 (2021г.) (обучение на педагогически специалисти)

  Водещ експерт от МОН: Грета Ганчева

  Бюджет: 127 759 359,94 лв.

  Участник в проекта като:

  Обучител на педагогически специалисти – доц. д-р Керанка Георгиева Велчева

  Участник:

   преп. д-р Севдалина Маринова Георгиева
  ПроектУчастници от ШУ
  1.

  Проект BG16M1OP002-3.003-0001-C02 Анализи и проучвания на видовете и типовете местообитания, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците

  Финансиран по оперативна програма „Околна среда 2014-2020”.

  Управляващ орган: Министерство на околната среда и водите, Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда”.

  Възложител: Изпълнителна агенция по околна среда.

  Период на изпълнение: 2019-2022 г.

  Ръководител на проекта: Валери Серафимов.

  Участници от ФПН:

  доц. д-р Жени Димитрова

  проф. д-р Николай Начев

  проф. д-р Димчо Захариев – ръководител на полеви екип,  

  гл. ас. д-р Виктор Василев – консултант

  2.

  Проект № 3944-25/09/20 г.

  „Мониторинг и оценка на земноводни и влечуги с национална значимост от Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие (НСМСБР)”.

  Участник от ФПН:

  гл. ас. д-р Теодора Койнова.

  3.

  Проект: Селекция, генетични ресурси и биотехнологии при череша, праскова и нектарина.

  Проект № Р-183

  Водеща институция: Селскостопанска академия, Институт по овощарство – гр. Пловдив. Ръководител на проекта: проф. д-р Аргир Живондов

  Период на изпълнение: 2018-2021 г.

  Участник от ШУ: 1 преподавател

  гл. ас. д-р Димитър Димитров – експерт.

   

  4.

  Проект: ДН 18/10 от 11.12.2017 г. „Избрани активни галактични ядра и звезди от Местната група – астрофизика във времевия домейн

  Финансиращ орган: Фонд „Научни изследвания“ към МОН.

  Базова организация: Софийски университет „Св. Климент Охридски“

  Ръководител: доц. д-р Евгени Овчаров (Физически факултет, СУ)

  Период на изпълнение: 2017-2021 г.

  Участник от ШУ: 1 преподавател

  доц. д-р Сунай Ибрямов
  5.

  Разработване на специфични и подробни природозащитни цели на ниво защитена зона за 15 зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000 в България

  Договор ПЗЦН – 5/28.01.2021

  Период на изпълнение: 2021 г.

  Възложител: Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда

  Изпълнител: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания на БАН

  Участник от ФПН:

  гл. ас. д-р Виктор Василев – консултант

  6.

  Проект: Експериментално възстановителни процеси на приоритетен хабитат 62С0* Понто-сарматски степи в района на Калиакра

  12578/24.04.2019

  Водеща институция: Община Каварна

  Възложител: ПУДООС

  Ръководител на проекта: Митко Димитров Недев, Заместник-кмет по „Финанси и икономическо развитие“ на Община Каварна

  Период на изпълнение: 2019-2021 г.

  Участници: 2-ма преподаватели, 1 студент

  Ръководител:

  проф. д-р Николай Добринов Начев – ръководител на теренните проучвания

  Участник от ШУ:

  гл. ас. д-р Мария Касчиева – експерт

  Студенти:

  Десислава Иванова Танева, специалност ЕООС, ф. №1720040003, позиция в проекта: доброволец
  7.

  Проект: Споделена визия за екологичната мрежа „НАТУРА 2000“ в област Шумен

  BG16M1OP002-3.019-0023-C01

  Водеща институция: Демократично сдружение „Искам да знам“

  Ръководител на проекта: Здравка Русева-Пеева

  Период на изпълнение: 2020-2022 г.

  Бюджет: 69 475,93 лв.

  Участници: 11 преподаватели, 1 докторант

  Участник от ШУ: проф. д-р Цветеслава Игнатова-Иванова

  проф. д-р Димчо Захариев

  проф. д-р Николай Начев

  доц. д-р Росица Давидова

  доц. д-р Жени Димитрова

  доц. д-р Дарина Бъчварова

  гл. ас. д-р  Виктор Василев

  гл. ас. д-р Мария Касчиева

  преп. д-р Теодора Койнова

  преп. д-р Севгинар Ибрямова

  преп. Димитър Димитров

  докт. Николай Недялков

  8.

  Наука на гражданите в полза на местните общности и природата

  Код ACF/281

  Период на изпълнение: 2019-2021 г.

  Финансиране: Програма „Фонд Активни граждани България“

  Бюджет: 136 819 €

  Изпълнител: Българско дружество за защита на птиците

  Ръководител на проекта: Ирина Матеева

  Участник от ФПН:

  гл. ас. д-р Виктор Василев – консултант

  9.

  Проект № BG05SFOP001-2.019-0037-C01 „Компетентни и мотивирани служители на Дирекция „Национален Парк Рила“, Оперативна програма „Добро управление” 2014 – 2020 г.. office@rilanationalpark.bg, www.rilanationalpark.bg.

  Изпълнител: „Българска консултантска организация” ЕООД.

  Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление” 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и от държавния бюджет на Република България.

  Период на изпълнение: 2020 -2021 г.

  Участници от ШУ: 2-ма преподаватели

  Участници: лектори

   доц. д-р Милена Стоянова

  доц. д-р Ивайло Владев

  10.

  Пилотно разработване на четвърто ниво природозащитни (консервационни) цели за

  целевите обекти на защитена зона BG0000366 „Кресна-Илинденци“ за опазване на

  природните местообитания и на дивата флора и фауна и на защитена зона BG0002003

  „Кресна“ за опазване на дивите птици

  Договор №07-039/30.7.2021 г.

  Период на изпълнение: 2021 г.

  Бюджет: 69 875,00 лв.

  Възложител: Министерство на околната среда и водите

  Изпълнител: ДИКОН ГРУП ЕООД

  Участник от ФПН:

  гл. ас. д-р Виктор Василев – консултант

  11.

  Споделена визия за опазване на хабитатите на полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик в регион Кърджали

  Проект BG16M1OP002-3.031-0007

  Продължителност: 2020-2022 г.

  Бюджет: 71 357,00 лв.

  Водеща институция: Община Кирково

  Участник от ФПН:

  гл. ас. д-р Мария Касчиева – лектор

  12.

  Споделена визия за екологична мрежа Натура 2000 в регион Смолян

  Проект BG16M1OP002-3.031-0009

  Продължителност: 2020-2022 г.

  Бюджет: 71 400,00 лв.

  Водеща институция: Община Смолян

  Участник от ФПН:

  гл. ас. д-р Мария Касчиева – лектор

  13.

  Интердисциплинарни научни изследвания. Проектиране и оценка на нови модели и архитектури за невронни мрежи, повлияни от съвременните открития за мозъка, КП-06-ПН52/12, по Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2021 г., Фонд „Научни изследвания“, базова организация Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”;

  Участник от ФМИ:

  проф. д. н. Борислав Стоянов
  14.

  Проект в Секция – „Хуманитаристика“; две теми: за Петя Дубарова и Павел Вежинов; организатори – МОН и БАН (Д01 -43/ 25. 02. 2021 г.) по реализация на програмата „Образование с наука – 2“, Ученическият институт на БАН (УчИ-БАН) формира и финансира 21 Малки учебно-изследователски общности (МУИО) с цел привличане на ученици към учебно-изследователска дейност, развитие на изследователския подход в образованието и усъвършенстване на уменията на учениците за представяне на резултати пред публика, 22-24.11.2021.

  Брой участници: 90 ученици от цялата страна и всички области

  Преподаватели (от университети и училища): 20.

  Участник от ФХН: 

  гл. ас. д-р Христо Боев консултант на три ученички от ЕГ „Гео Милев“ – Добрич; 2-ра награда за темата „Граматика на фантазията в поезията на Петя Дубарова“, за ученичките Адриана Иванова и Яна Костадинова, 12 г клас.

  15.

  Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (четвърта кампания, дейност 1, 10/20 – 10/21) г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове., съфинансиран от ЕС чрез ЕСФ,;

  Водеща организация: Раабе България ЕООД – София;

  Ръководител на проекта: Надежда Цветкова
  доц. д-р Николай Николов – лектор, обучител
  16.

  Проект на РУ „Ангел Кънчев“ „Изследване релацията между традиционни и иновационни технологии в съвременното обучение по хуманитаристика” вх. № ФНИ 2021 – ФПНО-01

  Участник от ФХН:

  докторант

  Марина Братанова
  17.

  „Издаване на Каталог на иконите от Регионален исторически музей – Бургас“

  Период на разработване: 2021 г.

  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Министерство на културата

  Ръководител: Иванка Делева

  Участник:  докторант

  Докторанти:

  Иванка Генова Делева – задочен докторант, докторска програма Нова и най-нова обща история (История на балканските народи)
  18.

  „Редовни археологически проучвания и теренна консервация на археологически обект: „Късноантична и средновековна крепост – Балък дере“ общ. Ивайловград“

  Период на разработване: 2021 г.

  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Министерство на културата

  Договор № РД-11-00-152/29.06.2021 г.,

  Ръководител: Ивайло Кънев

  Участници: 2 докторанти

  Докторанти:

  Ивайло Бориславов Кънев – задочен докторант, докторска програма Археология (Средновековна българска археология)

  Християн Стоянов Узунов – редовен докторант, докторска програма Археология (Средновековна българска археология)

  19.

  Археологическо проучване на тракийски град от елинистическата епоха в АР „Сборяново“

  Период на разработване: 2021 г.

  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Министерство на културата

  Договор № РД-11-00-136/18.06.2021 г.

  Ръководител: д-р Даниела Стоянова

  Участници: 1 докторант

  Докторанти:

  Християн Стоянов Узунов – редовен докторант, докторска програма Археология (Средновековна българска археология)

  20.

  Почистване, структурно укрепване и защита на каменни квадри от градежа на кулата и крепостната стена III“

  Период на разработване: 2021 г.

  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Министерство на културата

  Договор № РД-11-05-3/18.06.2021 г.

  Ръководител: проф. Валентин Тодоров

  Участници: 1 докторант

  Докторанти:

  Християн Стоянов Узунов – редовен докторант, докторска програма Археология (Средновековна българска археология)

  21.

  „Трансфер на практики за подобряване подкрепата за деца със специални нужди и техните семейства за приобщаващо образование“, .№ ACF/125

  Период на изпълнение: 28 Октомври 2019 – 28 Октомври 2022

  Участник:

  докт. Звезделина Атанасова – доктарант програма 1.1.Теория и управление на образованието“, от ПН 1. Педагогика
  22.

  „Обучение за борбата срещу половите неравенства в Европа и света“

  Проект № 2020-1-FR01-KA229-0803368_3

  Период на разработване: 2021 г.

  Координатор за ПГОХХТ: Веселин Тодоров

  Участници: 1 докторант

  Докторанти:

  Мария Жулиянова Христова – докторска програма Нова и най-нова обща история (Нова обща история)
  23.

  „Опазване на околната среда и климатичните промени“

  Проект № BGENVIROMENT-3.001-0011-C01

  Период на разработване: 2021-2023 г.

  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ФМ на ЕИП

  Координатор за ПГОХХТ: Веселин Тодоров

  Участници: 1 докторант

  Докторанти:

  Мария Жулиянова Христова – докторска програма Нова и най-нова обща история (Нова обща история)

   

  24.

  „Емиграция и свобода“

  Период на разработване: 2021-2023 г.

  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ФМ на ЕИП

  Координатор за ПГОХХТ: Веселин Тодоров

  Участници: 1 докторант

  Докторанти:

  Мария Жулиянова Христова – докторска програма Нова и най-нова обща история (Нова обща история
  25.

  „Толерантни в училище – успели в живота“

  Проект № БС-33.20-2-018

  Период на разработване: 2021 г.

  Координатор за ПГОХХТ: Славянка Русева

  Участници: 1 докторант

  Докторанти:

  Мария Жулиянова Христова – докторска програма Нова и най-нова обща история (Нова обща история)
  26.

  Проект на СМБ – Варна “Математика в електронна среда Geogebra Activity (Mathematics in Electronic environment with Geogebra Activity – M૯GA)”  по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“ в България, раздел “Онлайн учене” финансиран от фондация „Америка за България“.

  Участник:

  преп. д-р С. Георгиева
  27.

  Проект „Как да отглеждаме здрави и умни деца“ (Програма на Мрежата за ранно детско развитие в ромска общност в България – РЕЙН България), фондация „Тръст за социална алтернатива“.

  Участник:

  гл. ас. д-р Мариана Ризова
  28.

  Оценка на въздействието на чуждите видове насекоми и риска от тяхното въвеждане в агроценозите на България

  Продължителност: 2020-2021 г.

  Водеща институция: Проект на ЛТУ – София

  Ръководител на проекта: проф. д-р Румен Томов

  Участник от ФПН:

  проф. д-р Веселин Арнаудов – експерт

  29.

  Селекция на сортове зърнено-бобови култури (обикновен зрял фасул, леща, грах и нахут) с висок продуктивен потенциал, екологична пластичност и устойчивост към абиотични и биотични стресови фактори

  Проект №ЗФТК 8 (Заповед РД 05-193/21.07.2020 на Председателя на ССА)

  Продължителност: 2020-2023

  Водеща институция: Добруджански земеделски институт, гр. Генерал Тошево

  Ръководител на проекта: проф. д-р Иван Киряков

  Участник от ФПН:

  гл. ас. д-р Магдалена Колева – експерт

  30.

  Проект № BG05M2OP001-3.017-0007-C01 „Eфективни педагогически взаимодействия в мултикултурна среда”, финансиран по процедура BG05M2ОP001-3.017 „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“. Водеща организация: СУ „Климент Охридски“ СНЦ ”Етнотолеранс”, 2021 – 2023г.

  Ръководител на проекта:

  проф. д-р Янка Тоцева

  Участник в проекта като:

  Функционален експерт доц. д-р Керанка Велчева

  Участник от ФХН:

  доц. д-р Калина Йочева – старши експерт образователни дейности

  31.

  Проект BG 05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансира от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове – Дейност 2 (2021г.) (обучение на педагогически специалисти)

  Водещ експерт от МОН: Грета Ганчева

  Бюджет: 127 759 359,94 лв.

  Участник в проекта като:

  Обучител на педагогически специалисти – доц. д-р Керанка Велчева

  Участник:

   преп. д-р С. Георгиева
  ПроектУчастници от ШУ
  1.

  Проект: ДН 18/10 от 11.12.2017 г. „Избрани активни галактични ядра и звезди от Местната група – астрофизика във времевия домейн

  Финансиращ орган: Фонд „Научни изследвания“ към МОН.

  Базова организация: Софийски университет „Св. Климент Охридски“

  Ръководител: доц. д-р Евгени Овчаров (Физически факултет, СУ)

  Период на изпълнение: 2017-2021 г. 

  доц. д-р Сунай Ибрямов

  2.

  Проект: Експериментално възстановителни процеси на приоритетен хабитат 62С0* Понто-сарматски степи в района на Калиакра

  12578/24.04.2019

  Водеща институция: Община Каварна

  Възложител: ПУДООС

  Ръководител на проекта: Митко Димитров Недев, Заместник-кмет по „Финанси и икономическо развитие“ на Община Каварна

  Период на изпълнение: 2019-2021 г.

  Участници: 3-ма преподаватели, 1 студент

  Ръководител: проф. д-р Николай Добринов Начев – ръководител на теренните проучвания

  Участник от ШУ: гл. ас. д-р Мария Касчиева – експерт

  Студенти: Десислава Иванова Танева, специалност ЕООС, ф. №1720040003, позиция в проекта: доброволец

   

  3.

  Проект: „Възможности за осигуряване временна заетост на лица от целеви групи в Социално предприятие „Социал травел” ЕООД, с предоставяне на специализирани туристически услуги на хора с двигателни увреждания в достъпна туристическа среда на територията на общините Девин, Самоков и Видин“ по Договор РД-04-45/29.07.2020 г.

  Финансиран от ФОНД „СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА“ и съфинансиран от Социално предприятие „Социал травел” ЕООД.

  Период на изпълнение: 2020 г.

  Участници от ШУ: 2-ма преподаватели

  Участници: лектори – доц. д-р Милена Стоянова, доц. д-р Ивайло Владев

  4.

  Проект: Средно-зимно преброяване на водолюбивите птици

  Водеща институция: Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) и Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

  Период на изпълнение: 2020

   

  гл. ас. д-р Виктор Василев – експерт

  5.

  Проект: „Археологическо проучване на тракийски град от елинистическата епоха в АР-„Сборяново“

  Период на изпълнение: 2020-2024 г.

  Договор № РД-11-00-79/17.08.2020

  Ръководител: проф. д-р Тотко Стоянов (СУ)

  Финансиране – Министерство на културата, СУ „Св. Климент Охридски“, ИМ-Исперих

  Период на изпълнение: 2020 г. 

  ас. Християн Узунов

  6.

  Проект: „Почистване, структурно укрепване и защита на каменни квадри от градежа на кулата и крепостната стена III“ Период на изпълнение: 2020 г.

  Договор № РД-11-05-10/03.09.2020

  Ръководител: проф. Валентин Тодоров

  Финансиране – Министерство на културата, ИМ-Исперих

  Период на изпълнение: 2020 г.

  ас. Християн Узунов

  7.

  Проект: „Разширение на газопреносната структура „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северният газопровод до българо-сръбската граница, етап „Линейна част“, подетап А в землището на Долни Луковит, община Искър, област Плевен“, участие в археологически разкопки на обект 29/3003.

  Период на изпълнение: първи етап: 05.04.2020-30.04.2020 г.; втори етап: 17.06.2020-12.07.2020 г.

  Ръководител: гл. ас. д-р Янко Димитров (НАИМ-БАН, Филиал-Шумен)

  Период на изпълнение: 2020 г.

  ас. Християн Узунов

   

  8.

  Проект: „Разширение на газопреносната структура „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северният газопровод до българо-сръбската граница, етап „Линейна част“, подетап Б в землището на с. Белоградец, община Ветрино, област Варна“, участие в археологически разкопки на обект 83/6011.

  Период на изпълнение: 25.05.2020 – 15.08.2020 г.

  Ръководител: гл. ас. д-р Янко Димитров (НАИМ-БАН, Филиал-Шумен)

  Период на изпълнение: 2020 г.

  Участник от ШУ:

  ас. Християн Узунов

  9.

  Проект: „Редовни археологически проучвания и теренна консервация на археологически обект: „Късноантична и средновековна крепост – Балък дере“ общ. Ивайловград“

  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Министерство на културата

  Договор № РД-33-05/17.08.20 г.

  Период на изпълнение: 2020 г.

  Участници: 2 – ма докторанти, 1 студент

  Докторанти: Ивайло Бориславов Кънев – задочен докторант, докторска програма Археология (Средновековна българска археология); Християн Стоянов Узунов – редовен докторант, докторска програма Археология (Средновековна българска археология)

  Студенти: Диян Георгиев Танев – спец. Археология, ОКС-„бакалавър“

  10.

  Проект „Формиране на езикови и социално-емоционални умения чрез приказки“, финансиран от Тръст за социална алтернатива. Водеща организация: СНЦ „Етнотолеранс“

  Период на изпълнение: 2020 г.

  доц. д-р К. Йочева – експерт

  ПроектУчастници от ШУ
  1.

  BG16M1OP002-3.003-0001-C02- „Анализи и проучвания на видовете и типовете местообитания, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците“, финансиран по оперативна програма „Околна среда 2014-2020”

  Възложител: Изпълнителна агенция по околна среда

   

  Период на изпълнение: 2019-2020 г.

   

  проф. д-р Димчо Захариев Иванов – ръководител на полеви екип,

  доц. д-р Жени Димитрова Стоянова – експерт

  проф. д-р Николай Начев

   

  Докторанти: Теодора Веселинова Койнова – редовен докторант в докторска програма Екология и опазване на околната среда от професионално направление 4.3. Биологически науки,

  Димитър Дойчев Димитров – редовен докторант в докторска програма Екология и опазване на околната среда от професионално направление 4.3. Биологически науки

   

  2.

  BG05M2OP001-2.010-0001 Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, дейност I,

  Период на изпълнение: 2018 – 2020 г.

  проф. д.п.н. Николай Колишев

  проф. д-р Севдалина Димитрова

  проф. д-р Дарина Василева

  доц. д-р Дориета Чакърова

  доц. д-р Виолета Кюркчийска

  гл. ас. д-р Мариана Минчева

  гл. ас. д-р Илиян Стефанов Ризов

  ас. д-р Севдалина Георгиева

  преп.  д-р Иванка Павлова

  преп. д-р Севджан Сабриева

   

  3.

  BG05M2OP001-3.2015-002 Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“. „Приеми ме – интерактивен модел за образователна интеграция на ученици от етнически малцинства“

  Проект по схемата за безвъзмездна финансова помощ на Оперативна програма „Наука образование и интелигентен растеж

  Период за изпълнение: 2014-2020 г.

  проф. д.п.н. Николай Колишев
  4.

  BG05М9ОР001-3.006-0001Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане “, по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансиран от ЕС чрез ЕСФ,;

  Водеща организация: Агенция за социално подпомагане – София;

   

  Ръководител на проекта: Виктория Тахова.

   

  Период за изпълнение: 2019 г.

   

  доц. д-р Николай Николов
  5.

  BG05M2OP001-2.010-0001Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти”, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж “ 2014-2020 г., Водеща организация: Раабе Академия – София;

  Период за изпълнение: 2019 г.

   

  доц. д-р Николай Николов

   

  6.

  BG1DU000L002 „Риборазвъдна дейност язовир „Антимово“ водно тяло от категория „Езеро““

  Период на изпълнение: 09.2019 г., финансиран от „Росатом“ ЕООД, гр. Варна

   

  Период за изпълнение: 2019 г.

   

  Димитър Дойчев Димитров редовен докторант в докторска програма Екология и опазване на околната среда от професионално направление 4.3. Биологически науки

   

  7.

  BG1DJ100L008 Риборазвъдна дейност язовир „Звънарци“ водно тяло от категория „Езеро“ 

  финансиран от „Макдок“ ЕООД, гр. Русе

   

  Период на изпълнение: 2019 г.

  Димитър Дойчев Димитров – редовен докторант в докторска програма Екология и опазване на околната среда от професионално направление 4.3. Биологически науки

   

  8.

  Научноизследователски проект „Избрани активни галактични ядра и звезди от Местната група – астрофизика във времевия домейн“, Финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към МОН.

  № ДН 18/10 от 11.12.2017 г.

  Базова организация: Софийски университет „Св. Климент Охридски“

  Период на изпълнение: 2017-2020 г.

  Ръководител: доц. д-р Е. Овчаров, Физически факултет, СУ

   

  Период за изпълнение: 2019 г.

   

  доц. д-р Сунай Ибрямов
  9.

  Национален конкурс „Помощ за книгата“, Проект №26-00-278/07.05.2019

  Финансираща институция: Министерство на културата

  Ръководител: доц. д-р Йорданка Бибина

   

  Период на изпълнение: 2019 г.

   

  проф. д-р Евдокия Борисова
  10.

  Медиите, образованието и политиката: национални и европейски измерения на езиковата култура в публичната реч, ОПР 05/21

  Базова организация: СУ „Св. Климент Охридски“

  Финансираща институция: Фонд „Научни изследвания“ на МОН

  Ръководител: доц. д-р Владислав Огнянов

   

  Период на изпълнение: 2018-2019 г.

  Бюджет: 120 000 лв.

   

  проф. д-р Надка Николова
  11.

  Възможности за лидерство, образование и успех на ромите

  Организация-изпълнител на проекта – Младежка фондация „Арете-България“

   

  Период на изпълнение: 2014-2019 г.

   

  доц. д-р Константин Константинов, доц. д-р Пенка Кожухарова,

  доц. д-р Труфка Димитрова

  12.

  Национален проект „Заедно за всяко дете“, Модул 2. „Добри практики за взаимодействие с родителите на институциите от предучилищното и училищното образование“, МОН, 2019 г.

  Период за изпълнение: 2019 г.

  гл. ас.. д-р Илиян Ризов
  ПроектУчастници от ШУ
  1.

   BG05M2OPP001-2.09-0013 Докторантски център „Св. Климент Охридски“. Организиране и провеждане на специализирани обучения за докторантите, студентите и преподавателите на СУ.

   

  Програма: ОПНаука и образование за интелигентен растеж“, МОН

   

  Период на изпълнение: 2017-2018 г.

   

  проф. д-р Нели Бояджиева

  2.

  Участие на български литературоведи в XI международен симпозиум, посветен на Иво Андрич (Херцег Нови, Черна гора) и представяне на преведения на български език Андричев роман „На слънчевата страна“ (Белград, Сърбия)

   

  Програма: Национален фонд „Култура“, конкурс „Мобилност”, Министерство на културата

  Договор № 117-2-15/01.06.2018 г.

   

  Партньори: РУ, участници проф. Е. Борисова ШУ, проф. Св. Игов ПУ, доц. Л. Миндова БАН, Кадрие Джесур Истанбулски университет ; Място на реализация на проекта: Херцег Нови (Черна гора) и Белград (Сърбия)

   

  Период на изпълнение: 2017-2018 г.

   

   проф. д-р Е. Борисова

  3.

  „Ваучери за заети лица“ Обучение по професия библиотекар

  Програма: ОП РЧР Схема BG05М90Р001-1.016

   

  Период на изпълнение: 2017-2018 г.

   

  доц. д-р Т. Димитрова

   

  4.

  R.O.L.E.S. Project – Roma Opportunities for Leadership, Education and Success III/ „Възможности за лидерство, образование и успех на ромите III“.

   

  Програма:: РОФ Будапеща, Унгария

  Водещ партньор: Фондация „Арете“

   

  Период на изпълнение: 2018  г.

   

   

  доц. д-р П. Кожухарова

  ПроектУчастници от ШУ

  1.

  Нови възможности за независим живот на уязвими групи на територията на община Завет BG05M9ОP001-2.002-0124-C001

   

  Период на изпълнение: 2016-2017 г.

   

  доц. д-р Корнелия Тодорова

  доц. д-р Румяна Златева

  2.

  Агресия, тормоз, насилие – в нашето училище“,  Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от министерство на правосъдието с рег. № 93-00-517/21.12.2016, Център на НПО – Разград

   

  Период на изпълнение: 2017 г.

   

  проф. д-р Нели Бояджиева

  3.

   „Младежки информационно-консултативен център в Разград”, Министерство на младежта и спорта. Национална програма за младежта (2016-2020), Договор за предоставяне на безвъзмездна помощ, Център НПО Разград, Младежки форум

   

  Период на изпълнение: 2017 г.

   

  проф. д-р Нели Бояджиева

     4.

  BG05M2OPP001-2.09-0013 Докторантски център „Св. Кл. Охридски“, по програма «Наука и образование за интелигентен растеж»

   

  Финансираща институция: Министерство на образованието и науката

   

  Период на изпълнение: 2017-2018 г.

   

  проф. д-р Н. Бояджиева

  5.

   „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза” на Министерство на здравеопазването (координатор за област Варна и област Добрич)

   

  Период на изпълнение: 2016-2018 г.

   

  гл. ас. д-р Илиян Стефанов Ризов

  6.

   BG 051PO001-4.1.07 ,,Включващо обучение” по Оперативна програма ,,Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз; Период на изпълнение 2012-2017 г.

   

  Период на изпълнение: 2017 г.

   

  Ръководител: Грета Ганчева

  Участници: хон. ас. С. Велева, преп. А. Тодоранова

  7.

   №BG05M20P001-3.002-0363 „Приеми ме – интерактивен модел за образователна интеграция на ученици от етнически малцинства“ по схемата за безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.2015-002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила”

  Период на изпълнение: 2017 г.

   

  проф. д.п.н. Н. Колишев

  8.

  «Агресия, тормоз, насилие – в нашето училище», Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от министрество на правосъдието с рег. № 93-00-517/21.12.2016, Център на НПО – Разград

   

  Период на изпълнение: 2017 г.

   

  проф. д.п.н. Н. Колишев

  9.

  Разработване на нови технологични решения и оценка на селекционен материал при ябълката

  Ръководител: доц. д-р Стефан Гандев, Институт по овощарство, Пловдив, към ССА

   

  Период на изпълнение: 2014-2017 г.

   

  Доц. д-р В. Арнаудов

  10.

  Изследване и усъвършенстване на технологични елементи при биологична и конвенционална система за производство на полски култури, ССА и МЗХ.

  Ръководител: проф. д-р Маргарита Нанкова, Добруджански земеделски институт

   

  Период на изпълнение: 2014-2017 г.

   

  Доц. д-р Албена Иванова

  11.

  Проучване на сортове и линии с различен селекционно-географски произход с цел издирване и създаване на изходен селекционен материал и формиране на генофонд по най-ценните качества от зимна пшеница, ССА и МЗХ

   

  Период на изпълнение: 2014-2017 г.

   

  ас. Пламен Чамурлийски

  12.

  Подобряване на сортовия състав при череша, праскова и бадем – селекция, интродукция и биотехнологии

  Ръководител:  проф. д-р Аргир Живондов, Институт по овощарство, Пловдив

   

  Период на изпълнение: 2014-2017 г.

   

  доц. д-р В. Арнаудов

  13.

  Създаване на нови сортове цвекло и сорго, устойчиви на болести

  Проект на Селскостопанска академия с изпълнител Земеделски институт – Шумен.

  Основни дейности: Проучване на родителски форми цвекло и сорго с цел включването им в селекционни схеми за създаване на устойчиви на болести хибриди и сортове.

  Очаквани резултати: Създаване на устойчиви на болести и други външни въздействия хибриди и сортове.

  Финансираща институция: Селскостопанска академия

  Ръководител на проекта: доц. д-р Цветан Тодоров Кикиндонов

   

  Период на изпълнение: 2014-2017 г.

   

  доц. д-р Красимира Танова

  14.

  «Добра глава-сто ръце»,   по Програма  «Добри европейски практики в областта на културата и образованието», Столична община, Р-н Илинден

   

  Период на изпълнение: 2014-2017 г.

   

   

   проф. д-р Нели Бояджиева

   

   

  15.

  Постановка на авторизирана пиеса за деца „Шуменските музиканти и разбойниците“ от Марияна Венкова,

  проект, финансиран от Общински фонд „Култура“ – Шумен

   

  Период на изпълнение: 2014-2017 г.

   

   

  Ръководител: М. Венкова, Участник: доц. д-р Евгения Иванова

  16.

  „Подкрепа за изграждане на капацитет за подобряване качеството на ранното детско развитие и образованието в началното училище в рамките на Програмата ЗОВ“,

  Българо-Швейцарска програма за сътрудничество – ЦОИДУЕМ, 2017

   

  Период на изпълнение: 2017 г.

   

  Обучител – доц. д-р Калина Йочева

  17.

   BG05M2OPP001-2.09-0013 по програма «Наука и образование за интелигентен растеж» Проект Докторантски център „Св. Кл. Охридски“. 2017-2018 г.

   

  Период на изпълнение: 2017 – 2018г.

   

   

  Лектор, академичен наставник, обучител:  проф. д-р Н. Бояджиева

  18.

   „Изграждане на център за взаимопомощ на приемни родители;  Водеща организация: СА „Св.Андрей“; Финансиране: „Акцион Менш” (Германия); 2015-2017г.

   

  Период на изпълнение: 2017 г.

   

  гл. ас. д-р Илиан Ризов – координатор

  19.

  2016-2018 Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза” на Министерство на здравеопазването (координатор за област Варна и област Добрич);

   

  Период на изпълнение: 2017 г.

   

   

  гл. ас. д-р Илиян Стефанов Ризов

  20.

  Проект BG 051PO001-4.1.07 ,,Включващо обучение” по Оперативна програма ,,Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз; Период на изпълнение 2012-2017 г.

   

  Период на изпълнение: 2017 г.

   

  Ръководител Грета Ганчева

  Участници: хон. ас. С. Велева, преп. А. Тодоранова

  27.

  Проект “ΒRYGOS: Promotion of traditional crafts and cultural heritage” Learning Mobility of Individuals – Youth Mobility (2016-2-EL02-KA105-00248) in the framework of the Programme Erasmus+ Youth, проведен в Месиния- Корони, Гърция  2017 г.

   

  Период на изпълнение: 2017 г.

   

  Участник доц. д-р Св. Чилингиров

  ПроектУчастници от ШУ

  1.

  LIFE12 INF BG 000105. Популяризиране на устойчиво ползване на билките в България, Съфинансиран от Европейската комисия чрез програма Life+,

  Координатор:  Information and Nature Conservation Foundation

  Основни дейности: образователна и информационна кампания с помощта на Българското национално радио, която цели да подобри информираността относно устойчивите и доходоносни начини на събиране, култивиране и обработване на лечебните растения. Дейностите са насочени към местите общности, които живеят в районите близки до местообитания на лечебни растения, експерти от местните власти, областанта управа и регионалните органи на МЗХ и МОСВ, неправителствени организации, образователни и научни институции, журналисти от местните и национални медии, широката общественост.

  Период на изпълнение: 2014-2016 г.

  доц. д-р Димчо Захариев

  2.

  Тайнствените съседи  по МЯРКА BG MIRG SH-K-B/2-2.2 Защита на околната среда в рибарските области, с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните рибарски селища и съхранение и развитие на природното и архитектурно наследство. с цел опазване на влечугите и земноводните, разпространени на територията на рибарската област Шабла-Каварна-Балчик. Проектно име

  Автор на проекта Николай Начев

  Ръководител: Георги Георгиев

  Период на изпълнение: 2015-2016 г.

   

  доц. д-р Николай Начев

   

  3.

  Линейно-квадратични диференциални игри и приложения, Договор Д03-91/27.05.2015 по финансовия механизъм на ЕИП BG09 Фонд за отпускане на стипендии

   

  Период на изпълнение: 2015-2016 г.

   

  проф. дмн Иван Ганчев 

   

  Литературни маршрути места на паметта. Образование и туризъм, Проект № 60/16.06.2015 г. по програма „Публики” на Национален фонд „Култура” – текуща реализация 2015/2016

  Водеща организация: Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“ – Шумен

  Ръководител на проекта: д‐р Росица Добрева 

  Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ е партньор на проекта, заедно с Фондация „Чудомир“, Литературно-художествен музей „Чудомир“ в Казанлък

  Период на изпълнение: 2015-2016 г.

  доц. д-р Йорданка  Бибина – научен консултант

  доц. д-р Евдокия Борисова

  доц. д-р Пламен Шуликов

  преп. Менент Шукриева

   

   

  4.

   Повишаване на капацитета на академичния състав от педагогическите специалности на СУ в проектиране, провеждане и осигуряване на качествено електронно дистанционно обучение,

  BG051PO001 – 4.3.04/0011

  Период на изпълнение: 2015-2016 г.

   

  проф. д-р Н. Бояджиева

  5.

  Нови възможности за независим живот на уязвими групи на територията на община Завет (финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”) – консултантски услуги, свързани с разработването на методология за дейността на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда,

  BG05M9OP001-2.002-0124-C001

  Период на изпълнение: 2016-2017 г.

   

  Доц. д-р К. Тодорова

  Доц. д-р Р. Златева

  6.

  „ЗАЕДНО РАСТЕМ“ № BG05M2OP001-3.001-0027, финансиран от оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансиран от Европейския съюз чрез  Европейските структурни и инвестиционни фондове, ръководител: Надка Симеонова секретар в Община Аксаково, водеща организация: Община Аксаково, стартирал на 01.09.2016, национален

  Период на изпълнение: 2016 -2017 г.

  Снежа Неделчева Рачева – редовен докторант в докторска програма Теория на възпитанието и дидкатика  (ПУНУП) от професионално направление 1.2. Педагогика

  7.

  Европейски Атлас на гнездящите птици. БДЗП (Българско дружество за защита на птиците).

   

  Координатор на картирането за България: БДЗП

  Финансиращи институции: Швейцарски орнитологичен институт, Фондация „МАВА“

  Сайт на проекта: http://bspb.org/bg/completedprojects/preview/260.html  

  Период на изпълнение: 2016 – 2017 г.

  гл. ас. д-р Виктор Василев

  8.

  BG 051PO001-4.1.07 ,,Включващо обучение” по Оперативна програма ,,Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

  Период на изпълнение: 2012-2017 г.

  Ръководител:

  Грета Ганчева

  Участници:

  хон. ас. С. Велева,

  преп. А. Тодоранова

  9.

  „Подкрепа за приобщаващо образование на деца със специфични потребности в детските градини – Заедно от детската градина” на УНИЦЕФ – БЪЛГАРИЯ, 2016

  Период на изпълнение: 2016 г.

  преп. А. Тодоранова

  10.

  BG 051PO001-4.1.07 ,,Включващо обучение” по Оперативна програма ,,Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

  Период на изпълнение: 2012-2017 г.

  Ръководител Грета Ганчева

  Участници: хон. ас. С. Велева, преп. А. Тодоранова

  11.

  Подкрепа за изграждане на капацитет за подобряване качеството на ранното детско развитие и образованието в началното училище в рамките на Програмата ЗОВ“, Българо-Швейцарска програма за сътрудничество – ЦОИДУЕМ, 2016

   

  Период на изпълнение: 2016 г.

  гл. ас. д-р Калина Йочева

  12.

  «Младежки информационно-консултативен център в Разград, Министерство на младежта и спорта. Национална программа за младежта (2016-2020), Договор за предоставяне на безвъзмездна помощ, Център НПО Разград, Младежки форум

  Период на изпълнение: 2016 г.

  Супервизор по дейност Управление и мониторинг: проф. д-р Н. Бояджиева

  13.

  «Агресия, тормоз, насилие – в нашето училище», Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от министрество на правосъдието с рег. № 93-00-517/21.12.2016,

  Финансираща институция: Община Разград

  Изпълнител: Център на НПО – Разград

  Период на изпълнение: 2016 г.

  проф. д.п.н. Николай Колишев

  14.

  Създаване на нови сортове цвекло и сорго, устойчиви на болести

  Проект на Селскостопанска академия с изпълнител Земеделски институт – Шумен.

  Основни дейности: Проучване на родителски форми цвекло и сорго с цел включването им в селекционни схеми за създаване на устойчиви на болести хибриди и сортове.

  Очаквани резултати: Създаване на устойчиви на болести и други външни въздействия хибриди и сортове.

  Финансираща институция: Селскостопанска академия

  Ръководител на проекта: доц. д-р Цветан Тодоров Кикиндонов

  Период на изпълнение: 2014 – 2017 г.

   

  доц. д-р Красимира Танова

   

  ПроектУчастници от ШУ

  1.

  BG05/878 „Сухоземните костенурки – осигуряване на устойчиво развитие“. Реставрационни дейности по възстановяване на популациите на сухоземни костенурки в България. Проект по ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА НПО В БЪЛГАРИЯ ПО ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕИП 2009 – 2014 г. Дата на доклад: Април, 2016. Ръководител Константин Андонов.

   

  Период за изпълнение: 2015-2016 г.

  Бюджет 30 000 лв.

   

  доц. д-р Николай Начев

  Юрий Корнилев (студент)

  2.

  По МЯРКА BG MIRG SH-K-B/2-2.2 Защита на околната среда в рибарските области, с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните рибарски селища и съхранение и развитие на природното и архитектурно наследство.

  Проектно име „Тайнствените съседи“ с цел опазване на влечугите и земноводните, разпространени на територията на рибарската област Шабла-Каварна-Балчик. Автор на проекта Николай Начев. Ръководител: Георги Георгиев.

   

  Период на изпълнение: 2015-2016 г.

  Бюджет 39 000 лв.

   

  доц. д-р Николай Начев

   

  3.

  BG051PO002-13/2.2-14 „Повишаване на квалификацията и компетентността на служители от общинска администрация Пловдив – Район „Централен“. Период на изпълнение – 2015 г.; Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

   

  Период за изпълнение: 2015 г.

   

  доц. д-р Константин Константинов

  4.

  Договор, Фонд „Научни изследвания“, ДФНИ-Т02/19, „Теоретично изследване на съвременни наблюдавани явления в атомните ядра при различни енергии за обяснение на фундаментални свойства на материята на фемто-ниво“

   

  Период за изпълнение: 2014-2016 г.

   

  доц. д-р Корнелия Спасова

  5.

  BG051PO 001-3.3.06-47, 2012–2015 г., Повишаване на професионалните умения в теорията и практиката на астрономията чрез многопрофилно и интерактивно обучение

  Ръководител: проф. д-р Таню Бонев, ОП „Развитие на човешките ресурси“, ЕСФ

   

  Период за изпълнение: 2015 г.

   

  ас. Сунай Ибрямов

  6.

  Възможности за лидерство, образование и успех на ромите , BGN 524 126

  Организация-изпълнител на проекта – Младежка фондация „Арете-България“

   

  Период на изпълнение: 2014-2019 г.

   

  доц. д-р Константин Константинов, проф. дтн Б. Беджев, доц. д-р Пенка Кожухарова, доц. д-р Труфка Димитрова,

  7.

  Литературни маршрути – места на паметта. Образование и туризъм „Пътешествието на Чудомир в Турция”. № 60/8 01.09.2015-16.06. 2015 г. Координатор и изпълнител: Регионална библиотека „Ст. Чилингиров“ – Шумен; финансиран по програма „Публики“ към НФК, Министерство на културата.

   

  Период на изпълнение: 2015-2016 г.

   

  доц. д-р Йорданка Бибина – научен консултант

  доц. д-р Евдокия Борисова, доц. д-р Пламен Шуликов, преп. Менент Шукриева

  8.

  BG051P0001-4.1.05-0144 „Добро образование сега – добри възможности в бъдеще”  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2014” на Община Казанлък

   

  Период на изпълнение:  2014 2015 г.

   

  Координатор за ШУ:

  Доц. Д-р Живко Жеков, Доц. Д-р С. Николова, Проф.д-р Наталия Витанова

  9.

  BG051PO001-4.1.05-0238 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,  „Заедно към знанието” (общ. Дългопол)

   

  Период на изпълнение:  2014 2015 г.

   

  Координатор за ШУ:

  Доц. Д-р Живко Жеков, Проф.д-р Наталия Витанова

  11.

  М.Е.Н.Т.О.Р.И. – Менторството като Ефективен Нов Тренинг за Образование на Ромите и Интеграция, Проектът се финансира в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Водещ партньор: Фондация „Арете“. Партньори: Фондация „Америка за България“,  ШУ „Еп. К. Преславски“  и др.,  дог. № 277/21.01.2015

   

  Период на изпълнение: 2014-2015 г.

   

  доц. д-р Пенка Кожухарова

  12.

  Повишаване на капацитета на академичния състав от педагогическите специалности на СУ в проектиране, провеждане и осигуряване на качествено електронно дистанционно обучение, №BG051PO001 – 4.3.04/0011: Norway Grants 2015-2016

   

   Период за изпълнение: 2015 г.

   

  проф. д-р Н. Бояджиева

  13.

  Линейно-квадратични диференциални игри и приложения, Договор Д03-91/27.05.2015 по финансовия механизъм на ЕИП BG09 Фонд за отпускане на стипендии

   

  Период на изпълнение: 2015-2016 г.

   

  проф. дмн Иван Ганчев

  14.

  „За силата на закона и гласа на жертвите на домашно насилие”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от министрество на правосъдието, Център на НПО Разград, 2015

   

  Период за изпълнение: 2015 г.

   

  Проф. д-р Н. Бояджиева – ключов експерт, обучител

  15.

  BG 051PO001-4.1.07 ,,Включващо обучение” по Оперативна програма ,,Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз;

   

  Период на изпълнение 2012-2017 г.

   

  Ръководител: Грета Ганчева

  : хон. ас. Сн. Велева, преп. А. Тодоранова

  16.

  BG051P0001-4.1.05-0144 „Добро образование сега – добри възможности в бъдеще”  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2014” на Община Казанлък

   

  Период на изпълнение:  2014 2015 г.

   

  Координатор за ШУ:

  Доц. Д-р Живко Жеков, Доц. Д-р С. Николова, Проф.д-р Наталия Витанова

  17.

  BG051PO001-4.1.05-0238 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,  „Заедно към знанието” (общ. Дългопол)

   

  Период на изпълнение:  2014 2015 г.

   

  Координатор за ШУ:

  Доц. Д-р Живко Жеков, доц. .д-р Наталия Витанова

  18.

  Към Министерството на околната среда и водите /МОСВ/  – ПУДОС „За чиста околна среда ” на тема: „Обичам природата – и аз участвам”, 2015 национален

   

  Яна Благоева Жечева (докторант)

  19.

  Обучение на пенитенциарни служители по Програма BG  15 „Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане” Norway Grants-  Проект „Свобода зад решетките”, с финансовата подкрепа на Кралство Норвегия, чрез норвежки финансов механизъм 2009-2014,  93-00-142/12.03. 2015

   

  Период за изпълнение: 2015 г.

   

  Проф. д-р Н. Бояджиева – автор,лектор, анализатор, член на разработващ екип, ключов експерт, супервизор

  20.

  „Изграждане на център за взаимопомощ на приемни родители;  Водеща организация: СА „Св.Андрей“; Финансиране: „Акцион Менш” (Германия); 2015-2017 г.

   

  Период за изпълнение: 2015 г.

   

  Гл. ас. д-р Илиан Ризов – координатор

  21.

  Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза” на Министерство на здравеопазването (координатор за област Варна и област Добрич)

   

  Гл. ас. д-р Илиян Стефанов Ризов

  22.

  BG05M20P001-3.002-0363 „Приеми ме – интерактивен модел за образователна интеграция на ученици от етнически малцинства“ по схемата за безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.2015-002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила”

   

  Период за изпълнение: 2015 г.

   

  Старши експерт: проф. д.п.н. Н. Колишев

  23.

  BG51РО001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти” ОП „Развитие на човешките ресурси“ Обучение на изявени педагогически специалисти за насърчаване и подкрепа на професионалното им развитие

   

  Период за изпълнение: 2015 г.

   

  Ръководител – проф. д-р Иван Иванов

  доц. д-р Г. Янкова

  24.

  BG051PO001-4.1.05 ОП „Развитие на човешките ресурси” „Пътуване” към знанието” Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

   

  Период на изпълнение: 2015 г.

   

  Ръководител – проф. д-р Иван Петков Иванов

   

  ПроектУчастници от ШУ

  1.        

  Устройство и управление на ПП „Странджа, финансиран по ОПОС, договор reg. DIR- 5113326-5-99, договор reg. N DIR-5113326-С-004, по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27

  Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа”, по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“, ДПП „Странджа

   

  Период на изпълнение: 2013-2014 г.

  Проф. д-р Н. Чипев, доц. д-р Н. Начев, доц. д-р Д. Захариев

   

  2.        

  Глобализация и култура: Образователин и културни политики на Балканите, Национален научен проект, ИБЦТ, БАН

   

  Период на изпълнение: 2011-2014 г.

   

  доц. д-р Йорданка Бибина

  3.        

  Балканите между Изтока и Запада – Културни и цивилизационни взаимодействия, Национален проект 2011-2014 с научен ръководител доц. д-р Антоанета Балчева, ИБЦТ, БАН

   

  Период на изпълнение: 2011-2014 г.

   

  доц. д-р Йорданка Бибина

  4.        

  №112/15.05.2014-15 Публики към Национален фонд Култура, „Творци без граници”: нови практики за съвременен маркетинг на библиотеката,  Програма Литература и кино. Проект на НФК и РБ „Ст. Чилингиров” – Шумен

  Регионална библиотека „Ст. Чилингиров”- Шумен

   

  Период на изпълнение: 2014-2015 г., 2014-2015 г.

   

  Ръководител Дарина Стоянова

  ФХН –

  гл. ас. д-р Б. Стоименова

  доц. д-р П. Панайотов

  доц. д-р М. Енчев

  доц. Е. Борисова

  5.        

  Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенции на работната сила по браншове и региони, BG051PO001-2.1.06 ОП „Развитие на човешките ресурси“ – проектът се осъществява от Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес,по мярка BG 051PO001-2.1.06 “Повишаване гъвкавостта и ефективността на пазара на труда чрез активни действия на социалните партньори”

   

  Период на изпълнение: 2014 г.

   

  гл. ас. д-р Славена Стоянова

  6.        

  Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове. Фаза I (2011-2014); BG161PO005-3.0.02-0001-C0001 DIR-59318-1-2 ОП „Околна среда”,  Бенефициент: МОСВ

   

  Период на изпълнение: 2011-2014 г.

   

  Ръководител: Николай Недялков;

  доц. д-р Н. Начев – ръководител на полева група и полеви експерт

  7.        

  Разработване на система за оценка на качеството на средното образование, Дейност 1: Разработване на стандарти за вътрешно оценяване по учебни предмети и по етапи Дейност 4: Обучение на съставители на тестови задачи, BG051PO001/3.2-01 ОП „Развитие на човешките ресурси“, Ръководител: доц. д-р Неда Оскар Кристанова – Директор на ЦКОКУО

   

  Период на изпълнение: 2012-2014 г.

  ФМИ:

  доц. д-р Йордан Николов Иванов,

  доц. д-р Иван Стефанов Иванов

  доц. д-р Антон Иванов Моллов

  8.        

  Договор № ДО 10-КПС-03 по проект BG51РО001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти” ОП „Развитие на човешките ресурси“ Обучение на педагогически специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за оценяването на учениците.

  Бенефициент: ДЗЗД Дружество за оценяване на учениците ЕИК:176469706 – Нов Български университет, СУ „Св. Климент Охридски“

   

  Период на изпълнение: 2013-2014 г.

   

  Проф. д-р Антон Моллов

  Доц. д-р Пенка Кожухарова

  Доц. д-р Милен Бойчев,

  Доц. д-р Мария Бойчева

   

  9.        

  Добро образование сега – добри възможности в бъдеще, BG051PO001-4.1.05-0144 ОП „Развитие на човешките ресурси“, Бенефициент: Община Казанлък

   

  Период на изпълнение: 2013-2014 г.

   

  доц. д-р Живко Жеков,  доц. Н. Витанова

   

  10.    

  Научно приложна разработка за моделиране на геоида за територията на България, методика и софтуер за прилагането му при мониторинг на геодинамични процеси, BG161PO003-1.1.06-0077-C0001 ОП „Развитие на човешките ресурси“,  Гео плюс ЕООД

   

  Период на изпълнение: 2014 г.

   

  проф. д.ик.н. Андрей Иванов Андреев

  11.    

  Етноакадемия за образователна интеграция, BG051PO001-4.1.05-0163 ОП „Развитие на човешките ресурси“,  Бенефициент: ЧПГ „Джон Атанасов” – Русе

   

  Период на изпълнение: 2014 г.

   

  доц. д-р Николай Станчев Николов

  12.    

  LMI solvers for the maximal solution to a set of generalized discrete-time algebraic Riccati equations, BG051PO001-3.3-05/0001 ОП „Развитие на човешките ресурси” Схема „Наука и бизнес”

   

  Период на изпълнение: 2014 г.

   

  Ръководител: проф. д.м.н. Иван Ганчев

  13.    

  Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система, BG051PO001-4.1.06-0022 ОП „Развитие на човешките ресурси”,  Бенефициент: Сдружение „Асоциация ИНТЕГРО“ гр. Разград

   

  Период на изпълнение:. 2014 г.

   

  проф. д-р Иван Петков Иванов

  14.    

  Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България, BG161PO003 – 1.2.04 ОП „Развитие на човешките ресурси”

   

  Период на изпълнение: 2014 г.

   

  доц. д-р Пламен Михайлов Михайлов

  15.    

  Дейности по проучване на земноводни и влечуги в СИ България – Природен парк „Златни пясъци“, BG161PO005/11/3/3.2/06/27, Договор № DIR-5113326-C-008 ОП „Околна среда”

   

  Бюджет: 290 027.99 лв.

   

  Период на изпълнение: 2014 г.

   

  Виктор Методиев Василев

  16.    

  Нелинейни уравнения и спектрална теория на операторите, по Фонд „Научни изследвания“ към МОМН, DDVU 02/91 – проф. д-р К. Кирчев, БАН

   

  Период на разработване: 2010-2014 г.

   

  Доц. д-р Г. Борисова

  17.    

  BG161PO005/11/3/3.2/06/27 Опазване на птиците в ПП Русенски Лом по проект: “Дейности по устойчиво управление на Природен парк „Русенски Лом” № на проекта DIR-5113326-6-100  

   

  Период на изпълнение: 2013-2014 г .

   

   

  Виктор Методиев Василев

  18.    

  Дейности по проучване на земноводни и влечуги в СИ България – Природен парк „Златни пясъци“, Проект договор № DIR-5113326-C-008 ОП „Околна среда

   

  Период на изпълнение: 2013-2014 г.

   

  Виктор Методиев Василев

  19.    

  Изготвяне на ОС на ПУ на ЗЗ от НАТУРА 2000 „Калиакра“ и „Белите скали“, БАН – ИБЕИ – Ръководител: проф. д-р Павел Зехтинджиев, ИБЕИ – БАН

   

  Виктор Методиев Василев

  20.    

  Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент 3 BG051PO001 – 1.2.02

   

  Период на изпълнение: 2012-2014 г.

   

  Гл.ас. д-р С. Салтирова

  21.    

  BG051PO001-4.1.05 ОП „Развитие на човешките ресурси” „Пътуване” към знанието” Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

   

  Период на изпълнение: 2014 г.

   

  Ръководител: проф. д-р Иван Петков Иванов

                                                            

  22.    

  BG51РО001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти” ОП „Развитие на човешките ресурси“ Обучение на изявени педагогически специалисти за насърчаване и подкрепа на професионалното им развитие

   

  Период на изпълнение: 2014 г.

   

  Ръководител: проф. д-р Иван Иванов

  доц. д-р Г. Янкова

  23.    

  Заедно към знанието, Проект по ОП РЧР № BG051PO001-4.1.05-0238 (общ. Дългопол)

   

  Период на изпълнение: 2014 г.

   

  проф.д-р Наталия Витанова

  24.    

  „М.Е.Н.Т.О.Р.И. – Менторството като Ефективен Нов Тренинг за Образование на Ромите и Интеграция“, Проектът се финансира в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Водещ партньор: Фондация „Арете“. Партньори: Фондация „Америка за България“,  ШУ „Еп. К. Преславски“  и др. ,  дог. № 277/21.01.2015,

   

  Период на изпълнение: 2014-2015 г.

   

  доц.д-р Пенка Кожухарова, доц. д-р Константин Константинов, проф. дтн Б. Беджев, доц. д-р Труфка Димитрова, доц. д-р Калина Йочева

  25.    

  Устройство и управление на ПП „Странджа, финансиран по ОПОС, договор reg. DIR- 5113326-5-99, договор reg. N DIR-5113326-С-004, по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27

  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: Изготвяне доклад за състоянието на популациите на целевите видове хищници: вълк (Canis lupus), дива котка (Felis silvestris), видра (Lutra lutra), пъстър пор (Vormela peregusna) и златка (Martes martes). полеви експерт.

   

  Начало 10.02.2014, край 10.10.2014 г.

   

  Катедра „Биология“: проф. д-р Нешо Чипев, проф. д-р Николай Начев

   

  26.    

  Шанс за социално включване на децата от общините Смядово и Ветрино, Проект BG 06-210 по Програма BG 06-210 „деца и младежи в риск”, национален

   

  Период на изпълнение: 2014 г.

   

  Нели Илиева (докторант на сам. подготовка по докторска програма Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика) от професионално направление 1.2. Педагогика)

  27.    

  Да направим училището привлекателно за младите хора  „Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти”, УСПЕХ Студио „Малките блъсковчета“, национален, Проект BG051PO001-4.2.05

   

  Период на изпълнение: 2014 г.

   

   

  Владимир Лечев – редовен докторант по докторска програма Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика) от професионално направление 1.2. Педагогика

  28.    

  “BulgariaCap Project”-09.2014-05.2015, национален

   

  Период на изпълнение: 2014 г.

  Надя Николаева Николова (редовен докторант по докторска програма Теория на възпитанието и дидактика (ПУНУП) от професионално направление 1.2. Педагогика)

   

  29.    

  „Резилианс” на ИСДП – София, реализиращ се от КСУДСКП – Шумен – 09.2014, национален

   

  Период на изпълнение: 2014 г.

  Надя Николаева Николова (редовен докторант по докторска програма Теория на възпитанието и дидактика (ПУНУП) от професионално направление 1.2. Педагогика)

   

  Проекти Участници от ШУ

  1.

  BG51РО001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти”

  ОП „Развитие на човешките ресурси“

  Обучение на педагогически специалисти за работа с деца и ученици със СОП, ,Договор № ДО 08-КПС-03

   

  В състава на ДЗЗД „Дружество за обучение на педагогически специалисти за работа с деца и ученици със СОП”

   

  Бенефициент: ШУ с други университети

   

  Период на изпълнение: 2013 г.

   

  проф. д.и.н. Георги Колев

  2.

  BG51РО001-3.1.03-0001

  „Квалификация на педагогическите специалисти”, Договор № ДО 20-КПС-03

   

  Период на изпълнение: 2013 г.

   

  проф. д.п.н. Маргарита Георгиева

  3.

  BG51РО001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти” ОП „Развитие на човешките ресурси“ Обучение на педагогически специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за оценяването на учениците., Договор № ДО 10-КПС-03

  Бенефициент: ДЗЗД Дружество за оценяване на учениците ЕИК:176469706 – Нов Български университет, СУ „Св. Климент Охридски“

   

  Период на изпълнение: 2013-2014 г.

   

  проф. д-р Антон Моллов

  доц. д-р Пенка Кожухарова

  доц. д-р Милен Бойчев,

  доц. д-р Мария Бойчева

   

  4.

  BG51РО001-3.1.03-0001

  „Квалификация на педагогическите специалисти”

  ОП „Развитие на човешките ресурси“

  „Обучение на учители за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда”

  Бенефициент: ШУ с други университети

   

  Период на изпълнение: 2013 г.

   

  проф. д.и.н. Георги Колев

  5.

  BG51РО001-3.1.03-0001

  „Квалификация на педагогическите специалисти”

  ОП „Развитие на човешките ресурси“

  Кариерно развитие на учителите

   

  Период на изпълнение: 2013 г.

   

  Иван Петков Иванов

  6.

  BG51РО001-3.1.03-0001

  „Квалификация на педагогическите специалисти”

  ОП „Развитие на човешките ресурси“

  Обучение на изявени педагогически специалисти за

  насърчаване и подкрепа на професионалното им развитие

   

  Период на изпълнение: 2013 г.

   

  Иван Петков Иванов

  7.

  BG051PO001-4.1.05-0188

  ОП „Развитие на човешките ресурси“

  „ДЕЦАТА БИЛИНГВИ” на Община Никола Козлево

   

  Иван Петков Иванов

  8.

  BG051PO001-2.1.06  ОП „Развитие на човешките ресурси“

  „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенции на работната сила по браншове и региони” – проектът се осъществява от Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес,по мярка BG 051PO001-2.1.06 “Повишаване гъвкавостта и ефективността на пазара на труда чрез активни действия на социалните

  партньори”

   

  Период на изпълнение: 2013 г.

   

  гл. ас. д-р Сл. Стоянова

  9.

  BG161PO005-3.0.02-0001-C0001 DIR-59318-1-2  ОП „Околна среда”

  Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове. Фаза I (2011-2014);

   

  Бенефициент: МОСВ

   

  Период на изпълнение: 2013 г.

   

  Ръководител: Николай Недялков; Участник: доц. д-р Н. Начев – ръководител на полева група и полеви експерт

  10.

  BG051PO001/3.2-01

  ОП „Развитие на човешките ресурси“ Разработване на система за оценка на качеството на средното образование

  Ръководител: доц. д-р Неда Оскар Кристанова –

  Директор на ЦКОКУО

   

  Период на изпълнение: 2013 г.

   

  ФМИ:

  доц. д-р Йордан Николов Иванов

  доц. д-р Иван Стефанов Иванов

  доц. д-р Антон Иванов Моллов

  11.

  BG 161PO005/11/3/3.2/06/27

  Договор № DIR– 5113326-С-004

  ОП „Околна среда 2007-2013 г.”,

  Устойчиво управление и устройство на Природен

  парк „Странджа”

   

  Период на изпълнение: 2013 г.

   

  доц. д-р Димчо Захариев

  12

  BG051PO001-4.1.03- 0047

  ОП „Развитие на човешките ресурси“

  „Цветята и децата са различни – слънцето едно за всички”

   

  Бенефициент: Община Главиница

   

  Период на изпълнение: 2013 г.

   

  проф. д-р Драгомир Марчев –

  координатор за ШУ

  13.

  BG051PO001-4.1.05-0144

  ОП „Развитие на човешките ресурси“

  „Добро образование сега – добри възможности в бъдеще”

   

  Бенефициент: Община Казанлък

   

  Период на изпълнение: 2013 г.

   

  доц. д-р Живко Жеков

  14.

  BG051PO001-3.1.07 – 0011

  ОП „Развитие на човешките ресурси“

  Актуализиране на учебните програми в НВУ „Васил Левски“ гр. Велико Търново в съответствие с изискванията на пазара на труда”

   

  Бенефициент: НВУ „Васил Левски“

   

  Период на изпълнение: 2013 г.

   

  Жанета Николова Савова

  15.

  BG161PO003-1.1.06-0077-C0001

  ОП „Развитие на човешките ресурси“

  „Научно приложна разработка за моделиране на геоида за територията на България, методика и

  софтуер за прилагането му при мониторинг на геодинамични процеси”

   

  Период на изпълнение: 2013 г.

   

  Андрей Иванов Андреев

  16.

  BG051PO001-3.1.03-0001

  ОП „Развитие на човешките ресурси“

  Квалификация на педагогическите специалисти“- Обучение на педагогически специалисти, заемащи нова за системата на народната просвета длъжност, както и връщащи се след продължителен отпуск или

  след прекъсване на учителския стаж по специалността повече от две учебни години”

   

  Период на изпълнение: 2013 г.

   

  Нели Стойчева Димитрова

  17.

  BG051PO001-4.1.05-0163

  ОП „Развитие на човешките ресурси“

  „Етноакадемия за образователна интеграция”

  Бенефициент: ЧПГ „Джон Атанасов” – Русе

   

  Период на изпълнение: 2013 г.

   

  Николай Станчев Николов

  18.

  BG051PO001-3.3-05/0001

  ОП „Развитие на човешките ресурси”

  Схема „Наука и бизнес”

  LMI solvers for the maximal solution to a set of generalized discrete-time algebraic Riccati equations.

   

  Период на изпълнение: 2013 г.

   

  проф. д.м.н. Ив. Ганчев Ръководител

  19.

  BG051PO001-3.3-05/0001

  ОП „Развитие на човешките ресурси”

  Схема „Наука и бизнес”

  A New Iteration to Discrete-time Coupled Generalized Riccati Equations.

   

  проф. дмн Ив. Ганчев Ръководител

  20.

  BG051PO001-4.1.05

  ОП „Развитие на човешките ресурси”

  „Пътуване” към     знанието”      Образователна

  интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

   

  Период на изпълнение: 2013 г.

   

  Иван Петков Иванов

  21.

  BG051PO001-4.1.06-0022

  ОП „Развитие на човешките ресурси”

  „Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система” Бенефициент: Сдружение „Асоциация

  ИНТЕГРО“ гр. Разград

   

  Период на изпълнение: 2013 г.

   

  Иван Петков Иванов

  22.

  BG161PO003 – 1.2.04

  ОП „Развитие на човешките ресурси”

  „Развитие      на      приложните     изследвания      в изследователските организации в България”

   

  Пламен Михайлов Михайлов

  23.

  BG051РО001-3.1.06.

  ОП „Развитие на човешките ресурси” „Подобряване на качеството на образованието в средищните                         училища     чрез      въвеждане     на

  целодневната организация на учебния процес“

   

  Период на изпълнение: 2013 г.

   

  Пламен Михайлов Михайлов

  24.

  BG051РО001-3.1.03-0001

  „Квалификация на педагогическите специалисти”

  ОП „Развитие на човешките ресурси”

  Обучения на педагогически специалисти, заемащи нова за системата на народната просвета длъжност, както и връщащи се след продължителен отпуск (повече от две години) или след прекъсване на учителския стаж по специалността повече от две учебни години

  В състава на ДЗЗД „Кариери 2020”

   

  Период на изпълнение: 2013 г.

   

   

  проф. д.п.н. Маргарита Георгиева

  25.

  BG051PO001-4.3.04

  ОП „Развитие на човешките ресурси”

  Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование

   

  Период на изпълнение: 2013 г.

   

  Наталия Иванова Витанова

  26.

  BG161PO005/11/3/3.2/06/27

  Договор № DIR-5113326-6-100

  ОП „Околна среда”

  “Дейности по устойчиво управление на Природен парк „Русенски Лом”

   

  Период на изпълнение: 2013 г.

   

  Виктор Методиев Василев

  27.

  BG161PO005/11/3/3.2/06/27,

  Договор № DIR5113326C008

  ОП „Околна среда”

  Дейности по проучване на земноводни и влечуги в СИ България – Природен парк „Златни пясъци“

   

  Период на изпълнение: 2013 г.

   

  Виктор Методиев Василев

  ПроектУчастници от ШУ
  1.

  BG051PO001-4.1.03- 0047

  ОП „Развитие на човешките ресурси“

  „Цветята и децата са различни – слънцето едно за всички”

  Бенефициент: Община Главиница

   

  Период на изпълнение: 2012 г.

   

  проф. д-р Драгомир Марчев – координатор за ШУ
  2.

  BG051PO001-4.1.03-0193

  ОП „Развитие на човешките ресурси“

  „Образованието на нашите деца –

  предизвикателство за всички”

  Бенефициент: Община Венец

   

  Период на изпълнение: 2012 г.

   

   

  проф. д.и.н. Георги Колев
  3.

  BG051PO001-4.1.04-0027

  ОП „Развитие на човешките ресурси“

  „Подпомагане на образователния процес на деца със специални образователни потребности в Община Казанлък”

  Бенефициент: Община Казанлък

   

   

  Период на изпълнение: 2012 г.

   

   

  доц. д-р Живко Жеков–

  координатор за ШУ

  4.

  BG051PO001-4.1.04 – 0131

  ОП „Развитие на човешките ресурси“

  „Интеграция без граници”

  Бенефициент: Сдружение

  „Надежда – ЦРД“ с партньор ШУ

   

   

  Период на изпълнение: 2012 г.

   

   

  доц. д-р Живко Жеков–

  координатор за ШУ

  5.

  BG051PO001-4.1.04-0019

  „Ела в моя свят”

   

  Бенефициент: ОУ “Ст. Караджа”- гр. Добрич

   

   

  Период на изпълнение: 2012 г.

   

   

  доц. д-р Живко Жеков–

  координатор за ШУ

   

  доц. д-р Пенка Кожухарова

   

  6.

  BG051PO001-2.1.06

  ОП „Развитие на човешките ресурси“

  „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенции на работната сила по браншове и региони” – проектът се осъществява от Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес,по мярка BG 051PO001-2.1.06 “Повишаване гъвкавостта и ефективността на пазара на труда чрез активни действия на социалните

  партньори”

   

  Период на изпълнение: 2012 г.

  гл. ас. д-р Славена Стоянова
  Проект Участници от ШУ

  1.

  BG 051PO001-2.1.07-0001-C0001

  ОП „Развитие на човешките ресурси“

  „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовите и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването ѝ“

   

  Бенефициент: Българска търговско-промишлена палата

   

     Период на изпълнение: 2011 г.

   

   

  гл. ас. д-р Корнелия Цонева

  3.

  BG051PO001-2.1.11

  ОП „Развитие на човешките ресурси”

  “Аз мога”

  Обучения по условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение на безработни и заети лица

   

  Бенефициент: Фондация за социални инвестиции

  и ресурси

   

  Период на изпълнение: 2011г.

   

  гл. ас. д-р  Славена Господинова

  4.

  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

  Схема „Наука и бизнес”

  A New Iteration to Discrete-time Coupled Generalized Riccati Equations.

   

  Период на изпълнение: 2011 г.

   

  Ръководител: проф. д.м.н. Ив. Ганчев

  5.

  BG051PO001-2.1.11

  ОП „Развитие на човешките ресурси”

  “Аз мога”

  Обучение по професия „Хотелиер“ и „Ресторантьор“, III-та квалификационна степен

   

  Бенефициент: Фондация за социални инвестиции и ресурси

   

  Период на изпълнение: 2011 г.

   

  гл. ас. д-р Корнелия Тодорова Цонева

  6.

  BG161PO001/1.1-10/2010/037

  ОП „Развитие на човешките ресурси”

  “Шумен – живия град”

   

  Бенефициент: Община Шумен

   

  Период на изпълнение: 2011 г.

   

  гл. ас. д-р Юлиана Георгиева Панова

    Проект Участници от ШУ

  1.

  BG051PO001-4.2.04

  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, втора фаза, 2010-2012

  Студентски стипендии и награди

   

  Бенефициент: МОМН

   

  Период на изпълнение: 2010 г.

   

   

  проф. д-р Драгомир Марчев –

  координатор за ШУ

  2.

  BG051PO001-2.1.11

  Европейски Социален Фонд

  “Аз мога”

  Обучение с ваучери – 960 часа

   

  Бенефициент: Фондация за социални инвестиции и ресурси

   

  Период на изпълнение: 2010 г.

   

   

  Славена Господинова

  3.

  BG 051PO001-5.2.03-0065-С0001

  ОП „Развитие на човешките ресурси” “Алтернативни услуги за успешно и устойчиво социално включване на децата и юношите от ДДЛРГ “Детелина” – гр. Шумен”

   

  В партньорство с Община Шумен

   

  Период на изпълнение: 2010 г.

   

  Маргарита Кирова Бонева

  4.

  BG051PO001-4.2.05

  ОП „Развитие на човешките ресурси”

  „Да направим училището привлекателно за младите хора“

   

  Бенефициент: училища в Община Шумен

   

  Период на изпълнение: 2010 г.

   

  Милена Петрова Стоянова

  5.

  BG051PO001-3.1.03-0001

  “Квалификация на педагогическите специалисти”

  „Училища без дискриминация“

   

  Бенефициент: Комисия за защита от дискриминация

   

  Период на изпълнение: 2010 г.

   

  Йорданка Стоянова Пейчева

   ПроектУчастници от ШУ

  1.

  Изследване на възможностите на M – Learning във Висшите училища за разширяване обхвата на учене без граници.

  Фонд „Научни изследвания“ към МОН

   

  Конкурс: „Насърчаване на научните изследвания в приоритетни области” („тематичен конкурс”) – 2009 г.

   

  Период на изпълнение: 2009 г.

   

  доц. д-р Константин Цветков

  2.

  TK-X-1704

  Израстване и изследване на кристали от магнезиев сулфит – хексахидрат (чист и дотиран с никел и кобалт)

  Фонд „Научни изследвания“ към МОН

   

  Конкурс: „Насърчаване на научните изследвания в приоритетни области” („тематичен конкурс”) – 2009 г.

   

  Период на изпълнение: 2009 г.

   

  доц. д-р Илия Илиев

  3.

    BG051PO001/07/3.3-01

  Разработване на механизъм за студентска практика по оценка на екологичното състояние на повърхностни течащи води

   

  Фонд „Научни изследвания“ към МОН

   

  Период на изпълнение: 2009 г.

   

   

  доц. д-р Нешо Чипев

  4.

  D002-191/17.12.2008

  Чуждоземни сухоземни членестоноги и тяхното значение за биоразнообразието в България

   

  Фонд „Научни изследвания“ към МОН

   

  Период на изпълнение: 2009 г.

   

   

  доц. д-р Иванка Атанасова,

  5.

  ДО-02-285

  Анализ на съвременни и бъдещи експерименти по взаимодействия на лептони и нуклони със стабилни и екзотични атомни ядра: переспективи и предизвикателства за теорията на ядрената материя

   

  Фонд „Научни изследвания“ към МОН

   

   

  Период на изпълнение: 2009 г.

   

  проф. д-р Николай Узунов

  6.

  ВУ-ОХН – 305/ 2007 г.

  “Житийният корпус на Стишния пролог – текст, изследване и превод на проложните стихове”

   

  Фонд „Научни изследвания“ към МОН

   

  Научен ръководител проф. дфн Георги Петков

  (ПУ)

   

  Период на изпълнение: 2009 г.

   

   

  Анета Маринова Тихова

  7.

  BG 051PO001-5.2.03-0065-С0001

  Европейски Социален Фонд

  За по-добро бъдеще на децата

  Професионална подкрепа на ДДЛРГ „Детелина” в процеса на деинституционализация и децентрализация на институцията

   

  В партньорство с Община Шумен

   

  Период на изпълнение: 2009 г.

   

   

  доц. д-р Богдана Георгиева

  8.

  BG051PO001/3.2-01

  Разработване на система за оценка на качеството на средното образование”, дейност 3 “Обучение на оценители на тестови задачи със свободен отговор

   

  Бенефициент: Център за контрол и оценка на качеството на образованието към МОМН

   

  Период на изпълнение: 2009 г.

   

   

  гл. ас. Росица Владева

  9.

  ДО1- 219/ 10.03. 2009 г.

  ОП „Развитие на човешките ресурси”, Училище на две скорости, Компонент 1 – „Без звънец” – ръководител на обучението (на 1350

  Учители

   

  Период на изпълнение: 2009 г.

   

   

  проф. д.п.н. М. Георгиева

  10.

  ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013

  „Обучение на начални учители по чужд език” по обществена поръчка на оперативна програма

   

  Период на изпълнение: 2009 г.

   

   

  гл. ас. Иванка Камбурова

  11.

  Рег. № 93 /19.06.2008 г.

  „Професионална квалификация по интеркултурно образование на университетски преподаватели, експерти от РИО на МОН, директори на училища и учители”. Проект на Европейски Социален Фонд, Република България, Министерство на образованието и науката, Структурни фондове и

  международни образователни програми.

   

  Период на изпълнение: 2009 г.

   

   

  Десислава Стоянова

  12.

  BG 051PO001/07/3.3-01/0088

  ОП „Развитие на човешките ресурси”

  Студентски практики по астрономия

   

  Период на изпълнение: 2009 г.

   

   

  проф. д.ф.н. Диана Кюркчиева

  13.

  BG051PO002-2.3.02-C0001

  ОПАК

  „Ефективно партньорство и диалог на НПО с държавната и местна власт”

   

  Бенефициент: Шуменска търговско-промишлена палата

   

  Период на изпълнение: 2009 г.

   

   

  гл. ас. д-р Пенка Кожухарова

  гл. ас. Калина Йовчева

   

  14.

  BG051PO001- 4.2-03-1010

  ОП „Развитие на човешките ресурси”

  Ние инвестираме в своето бъдеще” 2007 – 2013

  год.

   

  Бенефициент: Фондация за социални инвестиции и ресурси – град София

   

  Период на изпълнение: 2009 г.

   

   

  гл. ас. д-р Стефан Христев Базелков

  15.

  BG EIF 2007/01-01

  „Състояние и тенденции на миграцията и политики

  за интегриране на имигранти в България» по

  доц. д-р Димитър Салтиров