Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Институционални проекти с участие на преподаватели от ШУ

     

  ПроектУчастници от ШУ

  1.

  Проект № 3944-25/09/20 г.     „Мониторинг и оценка на земноводни и влечуги с национална значимост от Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие (НСМСБР)”.

  Участник от ФПН:

  гл. ас. д-р Теодора Койнова

  2.

  Проект: Селекция, генетични ресурси и биотехнологии при череша, праскова и нектарина.

  Проект № Р-183

  Водеща институция: Селскостопанска академия, Институт по овощарство – гр. Пловдив. Ръководител на проекта: проф. д-р Аргир Живондов

  Период на изпълнение: 2018-2021 г.

  Участник от ШУ: 1 преподавател

  гл. ас. д-р Димитър Димитров – експерт

  3.

  Проект: ДН 18/10 от 11.12.2017 г. „Избрани активни галактични ядра и звезди от Местната група – астрофизика във времевия домейн

  Финансиращ орган: Фонд „Научни изследвания“ към МОН.

  Базова организация: Софийски университет „Св. Климент Охридски“

  Ръководител: доц. д-р Евгени Овчаров (Физически факултет, СУ)

  Период на изпълнение: 2017-2021 г.

  Участник от ШУ: 1 преподавател

  доц. д-р Сунай Ибрямов

  4.

  Разработване на специфични и подробни природозащитни цели на ниво защитена зона за 15 зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000 в България

  Договор ПЗЦН – 5/28.01.2021

  Период на изпълнение: 2021 г.

  Възложител: Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда

  Изпълнител: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания на БАН

  Участник от ФПН:

  гл. ас. д-р Виктор Василев – консултант

  5.

  Проект: Експериментално възстановителни процеси на приоритетен хабитат 62С0* Понто-сарматски степи в района на Калиакра

  12578/24.04.2019

  Водеща институция: Община Каварна

  Възложител: ПУДООС

  Ръководител на проекта: Митко Димитров Недев, Заместник-кмет по “Финанси и икономическо развитие” на Община Каварна

  Период на изпълнение: 2019-2021 г.

  Участници: 2-ма преподаватели, 1 студент

  Ръководител:

  проф. д-р Николай Добринов Начев – ръководител на теренните проучвания

  Участник от ШУ:

  гл. ас. д-р Мария Касчиева – експерт

  Студенти:

  Десислава Иванова Танева, специалност ЕООС, ф. №1720040003, позиция в проекта: доброволец

  6.

  Проект: Споделена визия за екологичната мрежа “НАТУРА 2000” в област Шумен

  BG16M1OP002-3.019-0023-C01

  Водеща институция: Демократично сдружение „Искам да знам“

  Ръководител на проекта: Здравка Русева-Пеева

  Период на изпълнение: 2020-2022 г.

  Бюджет: 69 475,93 лв.

   

  Участници: 11 преподаватели, 1 докторант

  Участник от ШУ: проф. д-р Цветеслава Игнатова-Иванова

  проф. д-р Димчо Захариев

  проф. д-р Николай Начев

  доц. д-р Росица Давидова

  доц. д-р Жени Димитрова

  доц. д-р Дарина Бъчварова

  гл. ас. д-р  Виктор Василев

  гл. ас. д-р Мария Касчиева

  преп. д-р Теодора Койнова

  преп. д-р Севгинар Ибрямова

  преп. Димитър Димитров

  докт. Николай Недялков

  7.

  Наука на гражданите в полза на местните общности и природата

  Код ACF/281

  Период на изпълнение: 2019-2021 г.

  Финансиране: Програма „Фонд Активни граждани България“

  Бюджет: 136 819 €

  Изпълнител: Българско дружество за защита на птиците

  Ръководител на проекта: Ирина Матеева

  Участник от ФПН:

  гл. ас. д-р Виктор Василев – консултант

  8.

  Пилотно разработване на четвърто ниво природозащитни (консервационни) цели за

  целевите обекти на защитена зона BG0000366 „Кресна-Илинденци“ за опазване на

  природните местообитания и на дивата флора и фауна и на защитена зона BG0002003

  „Кресна“ за опазване на дивите птици

  Договор №07-039/30.7.2021 г.

  Период на изпълнение: 2021 г.

  Бюджет: 69 875,00 лв.

  Възложител: Министерство на околната среда и водите

  Изпълнител:ДИКОН ГРУП ЕООД

  Участник от ФПН:

  гл. ас. д-р Виктор Василев – консултант

  9.

  Споделена визия за опазване на хабитатите на полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик в регион Кърджали

  Проект BG16M1OP002-3.031-0007

  Продължителност: 2020-2022 г.

  Бюджет: 71 357,00 лв.

  Водеща институция: Община Кирково

  Участник от ФПН:

  гл. ас. д-р Мария Касчиева – лектор

  10.

  Споделена визия за екологична мрежа Натура 2000 в регион Смолян

  Проект BG16M1OP002-3.031-0009

  Продължителност: 2020-2022 г.

  Бюджет: 71 400,00 лв.

  Водеща институция: Община Смолян

  Участник от ФПН:

  гл. ас. д-р Мария Касчиева – лектор

  11.

  Интердисциплинарни научни изследвания. Проектиране и оценка на нови модели и архитектури за невронни мрежи, повлияни от съвременните открития за мозъка, КП-06-ПН52/12, по Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания– 2021 г., Фонд „Научни изследвания“, базова организация Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”

  Участник от ФМИ:

  проф. д. н. Борислав Стоянов

  12.

  Проект в Секция – „Хуманитаристика“; две теми: за Петя Дубарова и Павел Вежинов; организатори – МОН и БАН (Д01 -43/ 25. 02. 2021 г.) по реализация на програмата „Образование с наука – 2“, Ученическият институт на БАН (УчИ-БАН) формира и финансира 21 Малки учебно-изследователски общности (МУИО) с цел привличане на ученици към учебно-изследователска дейност, развитие на изследователския подход в образованието и усъвършенстване на уменията на учениците за представяне на резултати пред публика, 22-24.11.2021.

  Брой участници: 90 ученици от цялата страна и всички области

  Преподаватели (от университети и училища): 20.

  Участник от ФХН: 

  гл. ас. д-р Христо Боев консултант на три ученички от ЕГ „Гео Милев“ – Добрич; 2-ра награда за темата “Граматика на фантазията в поезията на Петя Дубарова”, за ученичките Адриана Иванова и Яна Костадинова, 12 г клас

  13.

  Проект на РУ „Ангел Кънчев“ „Изследване релацията между традиционни и иновационни технологии в съвременното обучение по хуманитаристика” вх. № ФНИ 2021 – ФПНО-01

  Участник от ФХН:

  докторант

  Марина Братанова

  14.

  „Издаване на Каталог на иконите от Регионален исторически музей – Бургас“

  Период на разработване: 2021 г.

  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Министерство на културата

  Ръководител: Иванка Делева

   

  Участник:  докторант

  Докторанти:

  Иванка Генова Делева – задочен докторант, докторска програма Нова и най-нова обща история (История на балканските народи)

  15.

  „Редовни археологически проучвания и теренна консервация на археологически обект: „Късноантична и средновековна крепост – Балък дере“ общ. Ивайловград“

  Период на разработване: 2021 г.

  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Министерство на културата

  Договор № РД-11-00-152/29.06.2021 г.,

   

  Ръководител: Ивайло Кънев

  Участници: 2 докторанти

  Докторанти:

  Ивайло Бориславов Кънев – задочен докторант, докторска програма Археология (Средновековна българска археология)

  Християн Стоянов Узунов – редовен докторант, докторска програма Археология (Средновековна българска археология)

  16.

  Археологическо проучване на тракийски град от елинистическата епоха в АР „Сборяново“

  Период на разработване: 2021 г.

  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Министерство на културата

  Договор № РД-11-00-136/18.06.2021 г.

  Ръководител: д-р Даниела Стоянова

   

  Участници: 1 докторант

  Докторанти:

  Християн Стоянов Узунов – редовен докторант, докторска програма Археология (Средновековна българска археология)

  17.

  Почистване, структурно укрепване и защита на каменни квадри от градежа на кулата и крепостната стена III“

  Период на разработване: 2021 г.

  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Министерство на културата

  Договор № РД-11-05-3/18.06.2021 г.

  Ръководител: проф. Валентин Тодоров

  Участници: 1 докторант

  Докторанти:

  Християн Стоянов Узунов – редовен докторант, докторска програма Археология (Средновековна българска археология)

  18.

  „Трансфер на практики за подобряване подкрепата за деца със специални нужди и техните семейства за приобщаващо образование“, .№ ACF/125

  Период на изпълнение: 28 Октомври 2019 – 28 Октомври 2022

  Участник:

  докт. Звезделина Атанасова – докторант програма 1.1.Теория и управление на образованието“, от ПН 1. Педагогика

  19.

  „Толерантни в училище – успели в живота“

  Проект № БС-33.20-2-018

  Период на разработване: 2021 г.

  Координатор за ПГОХХТ: Славянка Русева

  Участници: 1 докторант

  Докторанти:

  Мария Жулиянова Христова – докторска програма Нова и най-нова обща история (Нова обща история)

  20.

  Проект на СМБ – Варна “Математика в електронна среда Geogebra Activity (Mathematics in Electronic environment with Geogebra Activity – MGA)” по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“ в България, раздел “Онлайн учене” финансиран от фондация „Америка за България“.

  Участник:

  преп. д-р С. Георгиева

  21.

  Проект „Как да отглеждаме здрави и умни деца“(Програма на Мрежата за ранно детско развитие в ромска общност в България – РЕЙН България), фондация „Тръст за социална алтернатива“.

  Участник:

  гл. ас. д-р Мариана Ризова

  22.

  Оценка на въздействието на чуждите видове насекоми и риска от тяхното въвеждане в агроценозите на България

  Продължителност: 2020-2021 г.

  Водеща институция: Проект на ЛТУ – София

  Ръководител на проекта:проф. д-р Румен Томов

  Участник от ФПН:

  проф. д-р Веселин Арнаудов – експерт

  23.

  Селекция на сортове зърнено-бобови култури (обикновен зрял фасул, леща, грах и нахут) с висок продуктивен потенциал, екологична пластичност и устойчивост към абиотични и биотични стресови фактори

  Проект №ЗФТК 8 (Заповед РД 05-193/21.07.2020 на Председателя на ССА)

  Продължителност: 2020-2023

  Водеща институция: Добруджански земеделски институт, гр. Генерал Тошево

  Ръководител на проекта:проф. д-р Иван Киряков

  Участник от ФПН:

  гл. ас. д-р Магдалена Колева – експерт

  24.

  Проект № BG05M2OP001-3.017-0007-C01 „Eфективни педагогически взаимодействия в мултикултурна среда”, финансиран по процедура BG05M2ОP001-3.017 „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“.

  Водеща организация: СУ „Климент Охридски“ СНЦ ”Етнотолеранс”, 2021 – 2023г.

  Ръководител на проекта:

  проф. д-р Янка Тоцева

  Участник в проекта като:

  Функционален експерт доц. д-р Керанка Велчева

  Участник от ФХН:

  доц. д-р Калина Йочева – старши експерт образователни дейности

     

  ПроектУчастници от ШУ

  1.

  Проект: Мониторинг на появата и разпространението на нови инвазивни видове в овощните агроценози, Проект на ССА, Номер: ПОЗМ 235/ССА.

  Финансираща институция: Сескостопанска академия

  Период на изпълнение: 2017-2020 г. 

  доц. д-р В. Арнаудов

  2.

  Проект: Селекция и семепроизводство на цвекло, сорго, суданка, соргосуданкови хибриди, захарни форми и стевия за устойчиво производство на качествена суровина. Проект № Р-9, Земеделски Институт, гр. Шумен.

  Финансираща институция: Сескостопанска академия

  Ръководител: проф. д-р Цветан Кикиндонов

  Период на изпълнение: 2017-2020 г.

  гл. ас.. д-р Мария Касчиева

   

  3.

  Проект: Селекция, генетични ресурси и биотехнологии при череша, праскова и нектарина.

  Проект № Р-183

  Водеща институция: Селскостопанска академия, Институт по овощарство – гр. Пловдив. Ръководител на проекта: проф. д-р Аргир Живондов

  Период на изпълнение: 2018-2021 г.

  гл. ас. д-р Димитър Димитров

  4.

  Проект: “Селекция на сортове зърнено-бобови култури (обикновен зрял фасул, леща, грах и нахут) с висок продуктивен потенциал, екологична пластичност и устойчивост към абиотични и биотични стресови фактори”. Срок на изпълнение 01.01.2020 – 01.01.2023 г. Проектът е с №ЗФТК 8 (Заповед РД 05-193/21.07.2020 на Председателя на ССА). Ръководител: проф. д-р Иван Киряков. Водеща организация: Добруджански земеделски институт, гр. Генерал Тошево

  Период на изпълнение: 2020 г.

  гл. ас. д-р Магдалена Колева

     

  ПроектУчастници от ШУ

  1.

  Мониторинг на появата и разпространението на нови инвазивни видове в овощните агроценози, Проект на ССА, Номер: ПОЗМ 235/ССА.

   

  Финансираща институция: Селскостопанска академия

   

  Период на изпълнение: 2017-2020 г.

   

  доц. д-р В. Арнаудов

  2.

  Шумен – зеленият град

  Договор #Лидл България – 2018 – 14, финансиран по Програма “Ти и Лидл за по-добър живот”

   

  Финансираща институция: Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Български дарителски форум

  Ръководител: Силвина Симеонова

   

  Период за изпълнение: 2018 – 2019 г.

   

  проф. д-р Димчо Захариев Иванов – координатор

   

  доц. д-р Жени Димитрова Стоянова

  ас. инж. Златан Милков Димитров

   

   

   

  3.

  Селекция и семепроизводство на цвекло, сорго, суданка, соргосуданкови хибриди, захарни форми и стевия за устойчиво производство на качествена суровина. Проект №Р-9, Земеделски Институт, гр. Шумен.

   

  Финансираща институция: Сескостопанска академия

  Ръководител: проф. д-р Цветан Кикиндонов

   

  Период на изпълнение: 2017-2020 г.

   

  гл. ас.. д-р Мария Касчиева

   

  4.

  Експериментално възстановителни процеси на приоритетен хабитат 62С0* понто-сарматски степи в района на Калиакра

  Проект №12578/24.04.2019 г.

   

  Финансираща институция: ПУДООС

   

  Период на изпълнение: 2019-2022 г.

   

  Ръководител: проф. д-р Николай Добринов Начев – ръководител на теренните проучвания

  гл. ас.. д-р Мария Живкова Касчиева – експерт

   

   

  5.

  Селекция, генетични ресурси и биотехнологии при череша, праскова и нектарина

   

  Финансираща институция: Институт по овощарство, гр. Пловдив към Селскостопанска академия

   

  Период на изпълнение: 2018-2021 г.

   

  гл. ас.. д-р Димитър Василев Димитров – експерт

   

  6.

   „Текстовете от маргиналията: памет и употреби“ (№80–10-9 от 09. 04. 2019г.),

   

  Финансираща институция: СУ „Св. Климент Охридски“

  Наеми Стоичкова – ръководител на проекта

   

  Период на изпълнение: 2014-2019 г.

   

  ас. д-р Надежда Цочева

  7.

  Училищният парк – място за среща между науката и литературата, МБ-2019/01.10.2019

   

  Финансираща институция: Младежка банка

   

  Период на изпълнение: 2014-2019 г.

  проф. д-р Димчо Захариев Иванов

   

  Студенти:

  Христо Христов, специалност „Биология и физика“

  Емине Исмаил, специалност „Биология и химия“

  Стефани Тошкова, специалност „Биология и химия“

  Елена Василева, специалност „География и биология“

   

   

   

  ПроектУчастници от ШУ

  1.

  Мониторинг на появата и разпространението на нови инвазивни видове в овощните агроценози, Проект на ССА, Номер: ПОЗМ 235/ССА.

  Финансираща институция: Сескостопанска академия

   

  Основни дейности: Провеждане на мониторинг върху появата и разпространението на два инвазивни вида: Средиземноморската плодова муха (Ceratitis capitata Wied., Diptera: Tephritidae) и Петнистата дрозофила (Drosophila suzukii Matsumura, Diptera: Drosophilidae) в различи естествени и изкуствени биоценози в района на Пловдив.

   

  Очаквани резултати: В резултат на използване на различни биотехнически средства (феромонови и хранителни уловки) и визуални обследвания да се установи появата, разпространението и степента на нападение на изследваните инвазивни видове в различини овощни насаждения: ябълка, праскова и череша за Ceratitis capitata и малини, къпини и ягоди за Drosophila suzukii.

   

  Период на изпълнение: 2017-2020 г.

   

  Доц. д-р В. Арнаудов

  2.

  Шумен – зеленият град, финансиран по Програма

  „Ти и Лидл за по-добър живот“, #Лидл България – 2018 – 14.

   

  Период на изпълнение: 2018 – 2019 г.

  проф. д-р Димчо Захариев

  4.

  Селекция и семепроизводство на цвекло, сорго, суданка, соргосуданкови хибриди, захарни форми и стевия за устойчиво производство на качествена суровина. Проект № Р-9, Земеделски Институт, гр. Шумен.

  Финансираща институция: Сескостопанска академия

  Ръководител: проф. д-р Цветан Кикиндонов

   

  Период на изпълнение: 2017-2020 г.

   

  гл. ас. д-р Мария Касчиева

   

  3.

  № НИХ-394 Естетически и образователни проекции на кинодидактиката. Проект по програма за НХТД, Бургаски университет „Асен Златаров“

  Период на изпълнение: 2018 г.

   

  доц. д-р Пенка Кожухарова

  4.

  Постановка на авторизирана пиеса за деца „Шуменските музиканти и разбойниците“, проект, финансиран от Общински фонд „Култура“ – Шумен

   

  Период на изпълнение: 2018 г.

   

  доц. д-р Евгения Стоичкова Иванова  

  5.

  „Пътуване във времето“

   

  Финансираща институция: Общински фонд „Култура“, Шумен

   

  Период на изпълнение: 2017 – 2018 г.

   

  Ръководител:

  гл.ас. д-р Люба Атанасова Златкова

  6.

   „Работилница за изкуство“, Приказни измишльотини

  Финансираща институция: СНЦ, Шумен

   

  Период на изпълнение: 2018 г.

   

  Ръководител:

  гл.ас. д-р Люба Атанасова Златкова

  7.

   „Работилница за изкуство“ – „Да изградим Заедно бъдещето на децата ни – І“

  Финансираща институция: СНЦ, Шумен

   

  Период на изпълнение: 2018 г.

   

  Ръководител:

  гл.ас. д-р Люба Атанасова Златкова

   

   

  ПроектУчастници от ШУ

  1.

  Разработване на нови технологични решения и оценка на селекционен материал при ябълката

  Ръководител: доц. д-р Стефан Гандев, Институт по овощарство, Пловдив, към ССА

   

  Период на изпълнение: 2014-2017 г.

   

  доц. д-р В. Арнаудов

  2.

  Изследване и усъвършенстване на технологични елементи при биологична и конвенционална система за производство на полски култури, ССА и МЗХ.

  Ръководител: проф. д-р Маргарита Нанкова, Добруджански земеделски институт

   

  Период на изпълнение: 2014-2017 г.

   

  доц. д-р Албена Иванова

  3.

  Проучване на сортове и линии с различен селекционно-географски произход с цел издирване и създаване на изходен селекционен материал и формиране на генофонд по най-ценните качества от зимна пшеница, ССА и МЗХ

   

  Период на изпълнение: 2014-2017 г.

   

  ас. Пламен Чамурлийски

  4.

  Подобряване на сортовия състав при череша, праскова и бадем – селекция, интродукция и биотехнологии

  Ръководител:  проф. д-р Аргир Живондов, Институт по овощарство, Пловдив

  Период на изпълнение: 2014-2017 г.

   

  доц. д-р В. Арнаудов

  5.

  Създаване на нови сортове цвекло и сорго, устойчиви на болести

  Проект на Селскостопанска академия с изпълнител Земеделски институт – Шумен.

  Основни дейности: Проучване на родителски форми цвекло и сорго с цел включването им в селекционни схеми за създаване на устойчиви на болести хибриди и сортове.

  Очаквани резултати: Създаване на устойчиви на болести и други външни въздействия хибриди и сортове.

   

  Финансираща институция: Селскостопанска академия

  Ръководител на проекта: доц. д-р Цветан Тодоров Кикиндонов

   

  Период на изпълнение: 2014-2017 г.

   

  доц. д-р Красимира Танова

  6.

   „Добра глава-сто ръце“, по Програма „Добри европейски практики в областта на културата и образованието“

   

  Финансираща институция: Столична община, Р-н Илинден

   

  Период на изпълнение: 2017 г.

   

  проф. д-р Нели Бояджиева

  7.

  Постановка на авторизирана пиеса за деца „Шуменските музиканти и разбойниците“ от Марияна Венкова,

   

  от Общински фонд „Култура“ – Шумен

   

  Период на изпълнение: 2017 г.

  доц. д-р Евгения Иванова

   

  ПроектУчастници от ШУ

  1.

  Създаване на нови сортове цвекло и сорго, устойчиви на болести

  Проект на Селскостопанска академия с изпълнител Земеделски институт – Шумен.

  Основни дейности: Проучване на родителски форми цвекло и сорго с цел включването им в селекционни схеми за създаване на устойчиви на болести хибриди и сортове.

  Очаквани резултати: Създаване на устойчиви на болести и други външни въздействия хибриди и сортове.

  Финансираща институция: Селскостопанска академия

  Ръководител на проекта: доц. д-р Цветан Тодоров Кикиндонов

   

  Период на изпълнение: 2014 – 2017 г.

   

  доц. д-р Красимира Танова

   

  2.

  Глобални библиотеки, МК, НЧ „Христо Ботев – 1872“, Нови пазар

   

  Период на изпълнение: 2016 г.

   

  доц.д‐р Стефан  Русков

  доц.д‐р Яна  Рускова 

  3.

  Изследване и усъвършенстване на технологични елементи при биологична и конвенционална система за производство на полски култури, ССА и МЗХ.

  Ръководител: проф. д-р Маргарита Нанкова, Добруджански земеделски институт

   

  Период на изпълнение: 2014-2017 г.

   

  Доц. д-р Албена Иванова

  4.

  Проучване на сортове и линии с различен селекционно-географски произход с цел издирване и създаване на изходен селекционен материал и формиране на генофонд по най-ценните качества от зимна пшеница, ССА и МЗХ

   

  Период на изпълнение: 2014-2017 г.

   

  ас. Пламен Чамурлийски

  5.

  Подобряване на сортовия състав при череша, праскова и бадем – селекция, интродукция и биотехнологии

  Ръководител:  проф. д-р Аргир Живондов, Институт по овощарство, Пловдив

   

  Период на изпълнение: 2014-2017 г.

   

  Доц. д-р В. Арнаудов

  6.

  Разработване на нови технологични решения и оценка на селекционен материал при ябълката

  Ръководител: доц. д-р Стефан Гандев, Институт по овощарство, Пловдив, към ССА

   

  Период на изпълнение: 2014-2017 г.

   

  Доц. д-р Веселин Арнаудов

  7.

  Дирекция “Социално включване” на МТСП, финансиран от Международната банка за възстановяване и развитие, Община Шумен, от 15.09.2015-30.04.2016, национален

   

  Период на изпълнение: 2015-2016 г.

  Надя Николаева Николова – редовен докторант в докторска програма Теория на възпитанието и дидкатика  (ПУНУП) от професионално направление 1.2. Педагогика

  8.

  Да бъдеш баща 10.2015-2016, Фондация „За Нашите Деца“, Водеща организация е Асоциация „Родители“

   

   

   

  Период на изпълнение: 2015-2016 г.

   

  Надя Николаева Николова – редовен докторант в докторска програма Теория на възпитанието и дидкатика  (ПУНУП) от професионално направление 1.2. Педагогика

  9.

  Д16000337ВН   “Мултисензорна среда  и новите “тихи” еко книжки – фактори  за преодоляване на деструктивното поведение на децата”, ДГ “Делфинче”, Варна, Партньор Община Варна, Дирекция “Превенции”

   

  Период на изпълнение: 2016 г.

   

  Участник от ШУ

  проф. д-р С. Въчева

  10.

   Агресия, тормоз, насилие – в нашето училище, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от министрество на правосъдието с рег. № 93-00-517/21.12.2016, Център на НПО – Разград

   

  Период на изпълнение: 2016 г.

   

  Проф. д-р Н. Бояджиева –

  11.

  „Пътуване във времето“ – Проект на Обф „Култура“ , Община  Шумен

   

   

  гл.ас. д-р Люба Атанасова Златкова

  12.

  № НИХ-394 Естетически и образователни проекции на кинодидактиката.

  Финансиращи институции: Бургаски университет „Асен Златаров“,

   

  Период на изпълнение: 2016 г.

   

  доц. д-р Пенка Петкова Кожухарова

  13.

  „Добра глава – сто ръце“, Добри европейски практики в областта на културата и образованието

   

  Финансираща институция: Столична община, Р-н Илинден

   

  Период на изпълнение: 2017 г.

   

  проф. д-р Нели Бояджиева

   

  ПроектУчастници от ШУ

  1.

  Създаване на сортове стевия и технологии за отглеждането им в условията на Република  България

  Проект R-125 на СА с изпълнител Земеделски институт – Шумен

   

  Период на изпълнение: 2013-2015 г.

   

  доц. д-р Красимира Танова

   

  2.

  Създаване на нови сортове цвекло и сорго, устойчиви на болести

  Проект на Селскостопанска академия с изпълнител Земеделски институт – Шумен.

  Основни дейности: Проучване на родителски форми цвекло и сорго с цел включването им в селекционни схеми за създаване на устойчиви на болести хибриди и сортове.

  Очаквани резултати: Създаване на устойчиви на болести и други външни въздействия хибриди и сортове.

  Финансираща институция: Селскостопанска академия

  Ръководител на проекта: доц. д-р Цветан Тодоров Кикиндонов

   

  Период на изпълнение: 2014-2017 г.

   

  доц. д-р Красимира Танова

   

  3.

  Променливи звезди и суб-звездни системи

  Ръководител: проф. д-р Е. Семков, Институт по астрономия с НАО, БАН

   

  Период за изпълнение: 2015 г.

   

  ас. Сунай Ибрямов

  4.

  Комплексно изследване на активни галактични ядра

  Ръководител: проф. д-р Р. Бачев, Институт по астрономия с НАО, БАН

   

  Период за изпълнение: 2015 г.

   

  ас. Сунай Ибрямов

  5.

  Оттука започва България, Документалната драма – журналистиката среща театъра, Шумен – София. май – септември 2015; Координатор на проекта: Драматичен театър “Васил Друмев” – Шумен, Община Шумен – фонд Култура; Ръководител на проекта – Неда Соколовска. Основател и режисьор в Студио за документален театър VOX POPULI

   

  Период за изпълнение: 2015 г.

   

  доц. д-р Евдокия Борисова

  Студенти: Александър Караджов – сп. ВО, Георги Гаджев – сп. Ж

  6.

  Библиография на контрастивни лингвистични изследвания немски – български (съвременни езици) I част

  Научен ръководител доц. д-р Емилия Здравкова Башева-Монова, СУ „Св. Климент Охридски“

   

  Период за изпълнение: 2015 г.

   

  доц. д-р Антоанета Димитрова

  7.

  Тезаурус на богословието на св. Йоан Дамаскин,  СУ „Св. Климент Охридски“, НИС-136/2015 г.

  Научен Ръководител: доц. д-р Иван Христов

   

  Период на изпълнение: 2015 г.

   

  доц. д-р Светослав Риболов

  8.

  Глобализация и култура: образователни и културни политики в Югоизточна Европа, Институт за балканистика с Център по тракология, БАН

   

  Период на изпълнение: 2015 г.

   

  доц. д-р Й. Бибина – научен ръководител

  9.

  Изготвяне на ОС на ПУ на ЗЗ от НАТУРА 2000 “Калиакра” и “Белите скали”, БАН – ИБЕИ – Ръководител: проф. д-р Павел Зехтинджиев, ИБЕИ – БАН

   

  Период на изпълнение: 2015 г.

   

  гл. ас. д-р Виктор Василев

  10.

  Подобряване на сортовия състав при череша, праскова и бадем – селекция, интродукция и биотехнологии

  Основни дейности: При полски условия в младо черешово насаждение да се проведе скрининг на 11 черешови генотипа за чувствителност към нападение от черната черешова листна въшка Myzus cerasi Fab. (Homptera: Aphididae).

   

  Очаквани резултати: Да се добие информация за чувствителността на изследваните черешови генотипи към нападение от черната черешова листна въшка Myzus cerasi Fab. (Homptera: Aphididae), с оглед установява на донори на устойчивост към този неприятел.

  Финансираща институция: Сескостопанска Академия (ССА).

  Ръководител: проф. д-р Аргир Живондов, Институт по овощарство, Пловдив

   

  Период на изпълнение: 2014-2017 г.

   

  доц. д-р Веселин Арнаудов

  11.

  Разработване на нови технологични решения и оценка на селекционен материал при ябълката

  Основни дейности: Проучване чувствителността към болести и неприятели на различни ябълкови сортове, различаващи се по своя хабитус на растеж и плододаване, с оглед оптимизиране на резитбите за формиране и плододаване.

  Очаквани резултати: Оптимизиране на резитбите за формиране и плододаване в зависимост от хабитуса на растеж и плододаване на различните ябълкови сортове.

  Ръководител: доц. д-р Стефан Гандев, Институт по овощарство, Пловдив, към ССА

   

  Период на изпълнение: 2014-2017 г.

   

  доц. д-р Веселин Арнаудов

  12.

  Социално-икономически проучвания при конвенционални и биологични производствени системи в овощарството

  Ръководител: доц. д-р Ваня Манолова, Институт по овощарство, Пловдив, към ССА

   

  Период на изпълнение: 2013-2016 г.

   

  доц. д-р Веселин Арнаудов

  13.

  Изследване и усъвършенстване на технологични елементи при биологична и конвенционална система за производство на полски култури, ССА и МЗХ.

  Ръководител: проф. д-р Маргарита Нанкова, Добруджански земеделски институт

   

  Период на изпълнение: 2014-2017 г.

   

  доц. д-р Албена Иванова

  14.

  Проучване на сортове и линии с различен селекционно-географски произход с цел издирване и създаване на изходен селекционен материал и формиране на генофонд по най-ценните качества от зимна пшеница, ССА и МЗХ

   

  Период на изпълнение: 2014-2017 г.

   

  ас. Пламен Чамурлийски

  15.

  Картиране и оценка на екосистемните услуги във влажните зони на България (WEMA), Д-33-86/27.08.2015

  Ръководител: гл. ас. д-р Невена Камбурова-Иванова, ИБЕИ – БАН

   

  Период на изпълнение: 2015-2016 г.

   

  гл. ас. д-р Виктор Василев

  16.

  Изследване замърсяването на атмосферния въздух с парниковия газ диазотен оксид в промишлени, градски и селскостопански райони, Технически университет – Варна

   

  Период на изпълнение: 2015 г.

   

  доц. д-р Драгомир Пламенов

  17.

  Проучване влиянието на ветрогенераторите върху почвеното плодородие

  Технически университет – Варна

   

  Период на изпълнение: 2015 г.

   

  доц. д-р Драгомир Пламенов

  18.

   

  Проект ВО 06-210 „Шанс за социално включване на децата от общините Смядово и Ветрино” по Програма „Деца и младежи в риск”

   

  Период на изпълнение:  2015 г.

   

  Координатор за ШУ: Мариана Златанова

  Участник: гл. ас. д-р С. Петкова

   

  19.

  Училищно-базирана превенция на употребата на психоактивни вещества при ученици V –VII клас, по програма на Община Варна, Дирекция „Превенция” – Д 15000473ВН  

   

  Период на изпълнение: 2015 г.

   

  доц. д-р Пенка Кожухарова

  20.

  Библиография  на контрастивни лингвистични изследвания немски – български (съвременни езици) I част

  Научен ръководител:  доц. д-р Емилия Здравкова Башева-Монова, СУ „Св. Климент Охридски“

   

  Период на изпълнение: 2015 г.

   

  доц. д-р А. Димитрова

  21.

  Проект към Министерството на околната среда и водите /МОСВ/  – ПУДОС „За чиста околна среда ” на тема: „Обичам природата – и аз участвам”, 2015 национален

   

  Период на изпълнение:  2015 г.

  Яна Благоева Жечева редовен докторант по докторска програма Теория на възпитанието и дидактика (ПУНУП) от професионално направление 1.2. Педагогика

   

  22.

  “BulgariaCap Project”-09.2014-05.2015

   

  Период на изпълнение:  2015 г.

  Надя Николаева Николова редовен докторант по докторска програма Теория на възпитанието и дидактика (ПУНУП) от професионално направление 1.2. Педагогика

   

  23.

  Дирекция “Социално включване” на МТСП, финансиран от Международната банка за възстановяване и развитие, Община Шумен, от 15.09.2015-30.04.2016, национален

   

  Период на изпълнение:  2015 г.

  Надя Николаева Николова редовен докторант по докторска програма Теория на възпитанието и дидактика (ПУНУП) от професионално направление 1.2. Педагогика

   

  24.

  Проект и Национална кампания „Да бъдеш баща”-10.2015-2016, Фондация „За Нашите Деца“, Водеща организация е Асоциация „Родители“, национален

   

  Период на изпълнение:  2015 г.

  Надя Николаева Николова редовен докторант по докторска програма Теория на възпитанието и дидактика (ПУНУП) от професионално направление 1.2. Педагогика

   

  25.

  ВО 06-210 „Шанс за социално включване на децата от общините Смядово и Ветрино” по Програма „Деца и младежи в риск”

   

  Период на изпълнение:  2015 г.

   

  Координатор за ШУ: Мариана Златанова

  гл. ас. д-р С. Петкова

  44.

  ВО 06-210 „Шанс за социално включване на децата от общините Смядово и Ветрино” по Програма „Деца и младежи в риск”

   

  Период на изпълнение:  2015 г.

  Координатор за ШУ: Мариана Златанова
  Участник: гл. ас. д-р С. Петкова

  26.

   «Добра глава-сто ръце»,  по Програма «Добри европейски практики в областта на културата и образованието», Столична община, Р-н Илинден

   

  Период на изпълнение:  2015 г.

   

  Супервизор по дейност „Управление и мониторинг: проф. д-р Н. Бояджиева

   

  27.

  Иновативни техники и технологии с възможност за прилагане по всички учебни предмети”, проект на Второ СОУ, Търговище

   

  Период на изпълнение:  2015 г.

   

  ас.Наташа Колева

   

  ПроектУчастници от ШУ

  1.        

  Изследване и усъвършенстване на технологични елементи при биологична и конвенционална система за производство на полски култури, ССА и МЗХ. Ръководител: проф. д-р Маргарита Нанкова, Добруджански земеделски институт

   

  Период на изпълнение: 2014-2017 г.

   

  Доц. д-р Албена Иванова

  2.        

  Проучване на сортове и линии с различен селекционно-географски произход с цел издирване и създаване на изходен селекционен материал и формиране на генофонд по най-ценните качества от зимна пшеница, ССА и МЗХ

   

  Период на изпълнение: 2014-2017 г.

   

  Ас. Пламен Чамурлийски

  3.        

  Агробиологични, технологични и икономически проучвания при ореховото производство – доц. д-р Стефан Гандев, Институт по овощарство, Пловдив

   

  Период на изпълнение: 2012-2014 г.

   

  Доц. д-р Веселин Арнаудов

  4.        

  Подобряване на сортовия състав при череша, праскова и бадем – селекция, интродукция и биотехнологии – проф. д-р Аргир Живондов, Институт по овощарство, Пловдив

   

  Период на изпълнение: 2014-2017 г.

   

  Доц. д-р Веселин Арнаудов

  5.        

  Разработване на нови технологични решения и оценка на селекционен материал при ябълката

   

  Период на изпълнение: 2013-2016 г.

  доц. д-р Стефан Гандев, Институт по овощарство, Пловдив

   

  Доц. д-р Веселин Арнаудов

  6.        

  Социално-икономически проучвания при конвенционални и  биологични производствени системи в овощарството – доц. д-р Ваня Манолова, Институт по овощарство, Пловдив

   

  Период на изпълнение: 2013 – 2016г.

   

  Доц. д-р Веселин Арнаудов

  7.        

  Биологични, технологични и икономически аспекти на микронапояването и химизацията в овощарството – проф. д-р Куман Куманов, Институт по овощарство, Пловдив

   

  Период на изпълнение: 2013 – 2016 г.

   

  : Доц. д-р Веселин Арнаудов

  8.        

  Развитие на микронапояването като интегратор на културни практики за подобряване на растителното производство и икономия на вода и опазване на околната среда – проф. д-р Куман Куманов, Институт по овощарство, Пловдив

   

  Период на изпълнение: 2013 – 2016 г.

   

  Доц. д-р Веселин Арнаудов

  9.        

  Адаптирани към тенденцията за екстремни отклонения от агроклиматичните норми на методите за селекция и технологичните решения за семепроизводство и устойчиво производство на качествена суровина от цвекло, сорго и суданка – Доц. д-р Цветан Кикиндонов, Земеделски институт – Шумен

   

  Период на изпълнение: 2014 – 2016 г.

   

  Доц. д-р Веселин Арнаудов

  10.    

  Агроекологични изследвания на различни форми пшеница при метеорологични и почвени условия на ТУ – Варна

   

  Период на изпълнение: 2014 г.

   

  доц. д-р Др. Пламенов

  11.    

  Създаване на сортове стевия и технологии за отглеждането им в условията на Република  България

  Проект R-125 на СА с изпълнител Земеделски институт – Шумен

   

  Период на изпълнение: 2013-2015 г.

   

  доц. д-р Красимира Танова

   

  12.    

   

  Създаване на нови сортове цвекло и сорго, устойчиви на болести

  Проект на Селскостопанска академия с изпълнител Земеделски институт – Шумен.

  Основни дейности: Проучване на родителски форми цвекло и сорго с цел включването им в селекционни схеми за създаване на устойчиви на болести хибриди и сортове.

  Очаквани резултати: Създаване на устойчиви на болести и други външни въздействия хибриди и сортове.

  Финансираща институция: Селскостопанска академия

  Ръководител на проекта: доц. д-р Цветан Тодоров Кикиндонов

   

  Период на изпълнение: 2014-2017 г.

   

  доц. д-р Красимира Танова

   

  13.    

  Нелинейни уравнения и спектрална теория на операторите DDVU 02/91/

   

  Период на изпълнение: 2010-2014 г.

   

  доц. д-р Г. Славчева

  14.    

  Договор, Фонд “Научни изследвания”, ДФНИ-Т02/19, “Теоретично изследване на съвременни наблюдавани явления в атомните ядра при различни енергии за обяснение на фундаментални свойства на материята на фемто-ниво”.

   

  Период за изпълнение: 2014-2016 г.

   

  доц. д-р Корнелия Спасова

  15.    

  Училищно-базирана превенция на употребата на психоактивни вещества при ученици V – VII клас, по програма на Община Варна, Дирекция „Превенции” – Д1400085584

   

  Ръководител програма: доц.д-р Пенка Кожухарова

  16.    

  Мой приятел – книгата, 09.2013-2014, национален

   

  Период за изпълнение: 2014 г.

  Надя Николаева Николова –  (редовен докторант по докторска програма Теория на възпитанието и дидактика (ПУНУП) от професионално направление 1.2. Педагогика)

  17.    

  Изграждане на устойчива система за повишаване компетенциите и кариерно израстване на академичния състав на ИУ, гр. Варна, Участие като водещ на Курс по английски език за преподаватели в Икономически университет, Варна

   

  Период за изпълнение: 2014 г.

   

  Светла Недева (задочен докторант по докторска програма Теория на възпитанието и дидактика (ПУНУП) от професионално направление 1.2. Педагогика

  18.    

   „Готови за училище” на Тръст за социална алтернатива – София – 05.2014 -0 9.2014, национален

   

  Период за изпълнение: 2014 г.

  Надя Николаева Николова –  (редовен докторант по докторска програма Теория на възпитанието и дидактика (ПУНУП) от професионално направление 1.2. Педагогика)

   

  19.    

  Приказкотерапията за превенция на психоемоционални и поведенчески дефицити, ОДЗ “Делфинче”, по програма на Община  Варна.

   

  Период за изпълнение: 2014 г.

   

   проф. д-р Снежана Въчева