Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Институционални проекти с участие на преподаватели и докторанти от ШУ

  Проект

  Участници от ШУ

  1.

  Проект №BG16M1OP002-3.021-0005-C01 „Подобряване природозащитното състояние на природно местоположение 2130 „Неподвижни крайбрежни дюни с тревна растителност (сиви дюни)“ по параметър „Структура и функции“ и „Бъдещи перспективи“, и природно местоположение 2180 „Облесени дюни“ по параметър „Площ“, Структура и функции“ и „Бъдещи перспективи“

  Продължителност: 2022-2023 г.

  Водеща институция: Планеко ООД

   Участници от ФПН:

  Преподаватели:

  доц. д-р Жени Димитрова Стоянова – ключов експерт,

  проф. д-р Димчо Захариев Иванов – ключов експерт,

  гл. ас. д-р Мария Живкова Касчиева – експерт

  2.

  Проект BG16M1OP002-3.005-0001 Натура 2000 в Черно море, Дейност 3: Проучване и картиране на разпространението на типове природни местообитания, местообитания на видове и техните популации, и определяне на природозащитното им състояние в морските пространства на Република България

   

  Продължителност: септември 2022 г. – декември 2023 г.  

  Финансиране: Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

  Управляващ орган: ДЗЗД „ПОНТУС ИНДАГО“ – Шуменският университет е партньор и представлява 10% от консорциум „ПОНТУС ИНДАГО“

  Възложител: Министерство на околната среда и водите

   

  Ръководител на проекта:  Ася Донева – държавен експерт

  Бюджет: 11 734 980 лева, от които 9 974 733 лева са предоставени от Европейския фонд за регионална развитие, а 1 760 247 лева са национално съфинансиране.

  Бенефициент: дирекция „Национална служба за защита на природата“ на Министерство на околната среда и водите

  Координатор на ШУ: проф. д-р Николай Начев

  Участници от ШУ: 3 преподаватели, 2 докторанти

  Преподаватели:

  1. проф. д-р Николай Начев

  2. проф. д-р Димчо Захариев

  3. гл. ас д-р Димитър Дойчев

  Докторанти:

  1. Павлина Маринова – докторска програма „Методика на обучението по биология и здравно образование“, ПН 1.3. Педагогика на обучението по …

  2. Николай Колев – докторска програма „Екология и опазване на околната среда“, ПН 4.3. Биологически науки

  3.

   Проект BG16M1OP002-3.005-0001 Натура 2000 в Черно море, Дейност 3: Проучване и картиране на разпространението на типове природни местообитания, местообитания на видове и техните популации, и определяне на природозащитното им състояние в морските пространства на Република България

  Продължителност: 2022-2023 г.

  Финансиране: Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

  Водеща институция: ДЗЗД „Понтус Индаго“

  Участник от ФПН:

  проф. д-р Димчо Захариев Иванов – експерт

  4.

   Проект BG16M1OP002-3.022-0001-C01 „Подобряване на природозащитното състояние на степно природно местообитание 62C0 в защитена зона BG0000573 Комплекс Калиакра чрез закупуване на земи“

  Продължителност: 2023-2024 г.

  Финансиране: ОП „Околна среда“

  Водеща институция: РИОСВ – Варна

   Участник от ФПН: 1 преподавател

  гл. ас. д-р Мария Касчиева – лектор

   

  5.

   Проект № ОЛ-3  Проучване, управление и съхранение на генетични ресурси и създаване на нови сортове и хибриди  овощни  видове подходящи за планински условия“

  Период на разработване: 2020-2023 г.

  Водеща институция: Институт по планинско животновъдство и земеделие (ИЗПЖ) – Троян

  Ръководител: доц. д-р Диян Петков Георгиев

   Участник от ФПН: 1 преподавател

  гл. ас. д-р Мария Касчиева 

  6.

  Проект № ЗФТК 8 (Заповед РД 05-193/21.07.2020 на Председателя на ССА)

  Селекция на сортове зърнено-бобови култури (обикновен зрял фасул, леща, грах и нахут) с висок продуктивен потенциал, екологична пластичност и устойчивост към абиотични и биотични стресови фактори

  Продължителност: 2020-2023 г.

  Водеща институция: Добруджански земеделски институт, гр. Генерал Тошево

  Ръководител на проекта: проф. д-р Иван Киряков

  Участник от ФПН:

  гл. ас. д-р Магдалена Атанасова Колева – експерт

  7.

  Създаване, изучаване и съхранение на генетични ресурси от праскови, нектарини и череши“

  Период на разработване: 2022-2025 г.

  Водеща институция: Институт по овощарство – Пловдив

  Ръководител: гл. ас. д-р С. Малчев

             

  Участник от ФПН: 1 преподавател

  гл. ас. д-р Димитър Димитров

   

  8.

  Проект BG05M2OP001-2.016-0010Обучение по дигитални компетенции. на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

  Продължителност: 2023

  Участници от ШУ: 2 преподаватели

  Участници от ФПН: проф. д-р Димитър Владев

  Лектор от ФТН: доц. д-р инж. Валентин Атанасов

   

  9.

   Проект No КП–06–Н 69/4 „Повърхностно модифицирани наночастици като преносители на проапоптичен протеин и противораков химиотерапевтик за избирателно поглъщане и вътреклетъчно освобождаване в ракови клетки“

  Базова организация: Факултет по химия и фармация на Софийски университет „Св. Климент Охридски“

  Период за изпълнение: 12.2022-12.2025

  Ръководител от СУ:  доц. д-р Александър Живков

  Участник от ФПН: 1 преподавател

  проф. д-р Стоян Иванов Каракашев

  10.

  „Осъществяване на схемата за мониторинг на обикновените видове птици, като част от Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие“ Договор: 68/28.04.2021

  Продължителност: 2021-2023 г.

  Финансиране: Предприятие за Управление на дейности по опазване на околната среда (ПУДООС, МОСВ)

  Водеща институция: БДЗП

   

  Участник от ФПН: 1 преподавател

  гл. ас. д-р Виктор Василев – експерт

   

   

  11.

   Проект LIFE21/NAT/BG/LIFE NE BG Safe Sky 101074284 „Опазване на застрашени видове птици чрез обезопасяване на опасни въздушни електропроводи в зоните от Натура 2000 в Североизточна България“

  Продължителност: 2023 г.

  Финансиране: Програма LIFE на Европейския съюз

  Водеща институция: БДЗП

   Участник от ФПН: 1 преподавател

  гл. ас. д-р Виктор Василев – експерт

  12.

   Проект LIFE20 /NAT/BG/001162 56 97 „Подсигуряване възстановяването на застрашения ловен сокол в България и Южна Румъния“

  Продължителност: 2023 г.

  Финансиране: Програма LIFE на Европейския съюз

  Водеща институция: БДЗП

   Участник от ФПН: 1 преподавател

  гл. ас. д-р Виктор Василев – експерт

  13.

   Проект № BG16M10P002-3.015-0002-C01 „Дейности за подобряване на състоянието на влажни зони Дуранкулашко езеро и Шабленско езеро“

  Управляващ орган: „НЕЙЧЪР ПРОДЖЕКТС“ ЕООД

  Възложител: Регионална инспекция по околна среда и води – Варна

  Ръководител на проекта: Адриана Гавраилова

  Период на изпълнение: 02.11.2023 г. – 22.11.2023 г.

  Бюджет: 8 400 лв.

   Участник от ФПН: 1 преподавател

    гл. ас. д-р Димитър Дойчев Димитров, позиция в проекта – консултант по изготвянето на „Оценка на ефекта от изпълнението на дейностите за подобряване на водния режим и ограничаване на сукцесионните процеси и управлението на масиви от водолюбива растителност“

  14.

   „Опазване на околната среда и климатичните промени“

  Проект № BGENVIROMENT-3.001-0011-C01

  Период на разработване: 2021-2023 г.

  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ФМ на ЕИП

  Координатор за ПГОХХТ: Веселин Тодоров

   Участници: 1 докторант

  Докторанти:

  Мария Жулиянова Христова – докторска програма Нова и най-нова обща история (Нова обща история)

  15.

   „Емиграция и свобода“

  Период на разработване: 2021-2023 г.

  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ФМ на ЕИП

  Координатор за ПГОХХТ: Веселин Тодоров

  Участници: 1 докторант

  Докторанти:

  Мария Жулиянова Христова – докторска програма Нова и най-нова обща история (Нова обща история)

  16.

   Проект №BG05M2OP001-3.017-0007-C01 „Eфективни педагогически взаимодействия в мултикултурна среда”,

  финансиран по процедура BG05M2ОP001-3.017 „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“.

  Водеща организация: СУ „Климент Охридски“ СНЦ ”Етнотолеранс”,

  Продължителност: 2021 – 2023г.

  Ръководител на проекта:проф. д-р Янка Тоцева

  Участник в проекта като:

  Функционален експерт доц. д-р Керанка Георгиева Велчева

  Участник от ФХН:

  доц. д-р Калина Димитрова Йочева – старши експерт образователни дейности

  17.

   Проект № BG05M2OP001-3.017-0019-C01 „Обогатяване на компетентностите на педагогическите специалисти от образователни институции на град Кърджали чрез участие в обучения за работа в мултикултурна среда“,

  финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“2020-2023, съфинансирана от ЕС чрез ЕСИФ,

   

  Водеща организация: Сдружение „Омега“, Кърджали

  Ръководител на проекта: Веселина Юрукова

   Участник от ШУ: 1 преподавател

  доц. д-р Николай Николов – лектор, обучител, Колеж Добрич

  18.

   Проект BG05M2OP001-3.017-0007-С01 „Ефективни педагогически взаимодействия в мултикултурна среда“,

  финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от ЕС чрез ЕСИФ

  Водеща организация: СУ „Св. Климент Охридски“, СНЦ „Етнотолеранс“

  Ръководител на проекта: Янка Тоцева

   

   Участник от ШУ: 1 преподавател

  доц. д-р Николай Николов – лектор, обучител, Колеж Добрич

  19.

   Национален проект „Въвеждане на Национална рамка за качество на образованието и грижите в ранна детска възраст“, (REFORM/SC2020/059),

   

  Финансиран от Европейския съюз чрез Програма за подкрепа на структурните реформи и осъществен с подкрепата на Европейската комисия,(публ. 05.07.2022 г.), 15.06.-12.07.2023г. 

   Участник от ДИКПО: 1 преподавател

   доц. д-р Ирина Стоянова

  20.

   Проект BG05M2OP001-3.019-0002 „Насърчаване на образованието на ученици и младежи като начин за борба с бедността и неравенството” 

  2023

  Участници от ДИКПО: 1 преподавател

  доц. д-р Виктория Ковчазова, ментор

  21.

  Проект: LI-2022-296/ 15.08.2022 „100 години спомени за теснолинейката“, проект на НЧ „Пробуда 1906“ с. Никола Козлево

  Водеща организация: Национален фонд култура, Министерство на културата

   

  Период на изпълнение:  м. август 2022 г. – м. ноември 2023 г.

  Ръководител: Иванка Семерджиева

  Участник от ПФ(ШУ ): 1 преподавател

  доц. д-р Светозар Чилингиров

  22.

  Проект BGLD-2.002-0001-C01 „Изграждане на капацитет за образователно и социално включване“, финансиран по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи” на Финансовия механизъм на ЕИП 2014 – 2021 г. 

   

  Водеща организация: ЦОИДУЕМ в партньорство със СУ „Свети Климент Охридски“

   

  Период на изпълнение:  2023 г.

  Участник от ПФ (ШУ): 1 преподавател

  проф. д-р Керанка Велчева

  23.

  Проект „ Игра на приказки , финансиран от Тръст за социална алтернатива.

  Продължителност: 2022-2023

  Водеща организация: СНЦ „Етнотолеранс“ в партньорство с РУО – Ловеч

  Участници от ШУ:

  Преподаватели:

  доц. д-р Калина Димитрова Йочева – експерт

     

  ПроектУчастници от ШУ

  1.

  Проект BG16M1OP002-3.003-0001-C02 Анализи и проучвания на видовете и типовете местообитания, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците

  Финансиран по оперативна програма „Околна среда 2014-2020”.

  Управляващ орган: Министерство на околната среда и водите, Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда”.

  Възложител: Изпълнителна агенция по околна среда.

  Период на изпълнение: 2019-2022 г.

  Ръководител на проекта: Валери Серафимов

  Участници от ФПН:

  доц. д-р Жени Димитрова Стоянова

  проф. д-р Николай Добринов Начев

  проф. д-р Димчо Захариев Иванов – ръководител на полеви екип,  

  гл. ас. д-р Виктор Методиев Василев – консултант

   

  2.

  Проект № BG16M1OP002-3.021-0005-C01 „ Подобряване природозащитното състояние на природно местоположение 2130 „Неподвижни крайбрежни дюни с тревна растителност (сиви дюни)“ по параметър „Структура и функции“ и „Бъдещи перспективи“, и природно местоположение 2180 „Облесени дюни“ по параметър „Площ“, Структура и функции“ и „Бъдещи перспективи“

  Продължителност: 2022-2024 г.

  Водеща институция: Планеко ООД

  Участници от ФПН:

  Преподаватели:

  доц. д-р Жени Димитрова Стоянова – ключов експерт,

  проф. д-р Димчо Захариев Иванов – ключов експерт,

  гл. ас. д-р Мария Живкова Касчиева – експерт

  Докторанти: Николай Недялков – докторска програма „Екология и опазване на околната среда“, професионално направление 4.3. Биологически науки, позиция в проекта – ръководител на екип

  3.

  Проект BG16M1OP002-3.005-0001 Натура 2000 в Черно море, Дейност 3: Проучване и картиране на разпространението на типове природни местообитания, местообитания на видове и техните популации, и определяне на природозащитното им състояние в морските пространства на Република България

  Продължителност: 2022-2023 г.

  Финансиране: Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

  Водеща институция: ДЗЗД „Понтус Индаго“

  Участник от ФПН:

  проф. д-р Димчо Захариев Иванов – експерт

  4.

  Проект: ДН 18/10 от 11.12.2017 г. „Избрани активни галактични ядра и звезди от

  Местната група – астрофизика във времевия домейн

  Финансиращ орган: Фонд „Научни изследвания“ към МОН.

  Базова организация: Софийски университет „Св. Климент Охридски“

  Ръководител: доц. д-р Евгени Овчаров (Физически факултет, СУ)

  Период на изпълнение: 2017-2022 г.

  Участник от ШУ: 1 преподавател

  доц. д-р Сунай Ибрямов Ибрямов

  5.

  Консултации и подпомагане на събирането, анализа и интерпретацията на данни за типове природни местообитания и видове за целите на Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие (НСМСБР) и политиката по опазване на биологичното разнообразие

  Договор 44/08.07.2022 г.

  Продължителност: 2022 г.

  Водеща институция: Национален природонаучен музей, БАН, София

  Участник от ФПН:

  гл. ас. д-р Виктор Методиев Василев – експерт

  6.

  Проект № 12578/24.04.2019 г.

  Експериментално-възстановителни процеси на приоритетен хабитат 62С0* Понто-сарматски степи в района на Калиакра

  Продължителност: 2019-2022 г.

  Бюджет: 195 694,00 лв. 

  Водеща институция: Община Каварна и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС)

  Ръководител на проекта: Митко Димитров Недев – заместник-кмет на Община Каварна

  Участник от ФПН:

  гл. ас. д-р Мария Живкова Касчиева – експерт възстановителни дейности

  7.

  Проект BG16M1OP002-3.019-0023-C01 Споделена визия за екологичната мрежа „НАТУРА 2000“ в област Шумен, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по Приоритетна ос 3 „НАТУРА 2000 и биоразнообразие“ на ОП „Околна среда“ (2014-2020).

  Бенефициент: Сдружение с нестопанска цел (СНЦ) „Демократично сдружение „Искам да знам“

  Ръководител: Галина Минчева

  Срок на изпълнение: 21.07.2020 г. – 21.12.2022 г.

  Бюджет: 69 475,93 лв.

  Участници: 11 преподаватели, 1 докторант

  Участник от ШУ: проф. д-р Цветеслава Веселинова Игнатова-Иванова

  проф. д-р Димчо Захариев Иванов

  проф. д-р Николай Добринов Начев

  доц. д-р Росица Димитрова Давидова

  доц. д-р Жени Димитрова Стоянова

  доц. д-р Дарина Христова Бъчварова

  гл. ас. д-р  Виктор Методиев Василев

  гл. ас. д-р Мария Живкова Касчиева

  преп. д-р Теодора Веселинова Койнова

  преп. д-р Севгинар Феимова Ибрямова

  преп. Димитър Дойчев Димитров

  докторант: Николай Недялков – докторска програма „Екология и опазване на околната среда“, професионално направление 4.3. Биологически науки

  8.

  Проект BG16M1OP002-3.031-0007 Споделена визия за опазване на хабитатите на полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик в регион Кърджали

  Продължителност: 2020-2022 г.

  Бюджет: 71 357,00 лв.

  Водеща институция: Община Кирково

  Участник от ФПН:

  гл. ас. д-р Мария Живкова Касчиева – лектор

  9.

  Проект BG16M1OP002-3.031-0009 Споделена визия за екологична мрежа „Натура 2000“ в регион Смолян

  Продължителност: 2020-2022 г.

  Бюджет: 71 400,00 лв.

  Водеща институция: Община Смолян

  Участник от ФПН:

  гл. ас. д-р Мария Живкова Касчиева – лектор

  10.

  Проект № ЗФТК 8 (Заповед РД 05-193/21.07.2020 на Председателя на ССА)

  Селекция на сортове зърнено-бобови култури (обикновен зрял фасул, леща, грах и нахут) с висок продуктивен потенциал, екологична пластичност и устойчивост към абиотични и биотични стресови фактори

  Продължителност: 2020-2023 г.

  Водеща институция: Добруджански земеделски институт, гр. Генерал Тошево

  Ръководител на проекта: проф. д-р Иван Киряков

  Участник от ФПН:

  гл. ас. д-р Магдалена Атанасова Колева – експерт

  11.

  Проект BG16M1OP002-3.031-0007

  Споделена визия за опазване на хабитатите на полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик в регион Кърджали

  Продължителност: 2020-2022 г.

  Бюджет: 71 357,00 лв.

  Водеща институция: Община Кирково

  Участник от ФПН:

  гл. ас. д-р Мария Живкова Касчиева – лектор

   

  12.

  Проект BG16M1OP002-3.031-0009

  Споделена визия за екологична мрежа Натура 2000 в регион Смолян

  Продължителност: 2020-2022 г.

  Бюджет: 71 400,00 лв.

  Водеща институция: Община Смолян

  Участник от ФПН:

  гл. ас. д-р Мария Живкова Касчиева – лектор

   

  13.

  Интердисциплинарни научни изследвания. Проектиране и оценка на нови модели и архитектури за невронни мрежи, повлияни от съвременните открития за мозъка, КП-06-ПН52/12,

  по Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2021 г., Фонд „Научни изследвания“,

  базова организация Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”.

  Участник от ШУ: 1 преподавател

  Преподавател: проф. д. н. . Борислав Панайотов Стоянов

  14.

  Проект  BG05M2OP001-3.017-0019-C01, Обогатяване на компетентностите на педагогическите специалисти от образователни институции на град Кърджали чрез участие в обучения за работа в мултикултурна среда

  Период на изпълнение: 2022 г.

  Базова организация: Сдружение „Омега“ – Кърджали

  Ръководител на проекта: Веселина Юрукова

  Участник:

  доц. д-р Николай Станчев Николов- обучител

  15.

  Проект НП11 – Мехатронни системи и анализ на данни за целите на прецизното земеделие,

  Базова организация: Добруджански Технологичен Колеж – гр. Добрич,

  Период на изпълнение: 2022 г.  

  Бюджет: 10 000 лв.  

  Ръководител: гл. ас. д-р инж. Десислава Палчева Михайлова.

  Участник:

  гл. ас. д-р Ивелин Георгиев Иванов – изследовател

  16.

  Образование за утрешния ден BG05M2OP001-2.012

  Бенефициент: Министерство на образованието и науката

  Наименование на проекта: ,,Образование за утрешния ден“

  Срок на изпълнение на проекта: от 15.10.2019 г. до 15.10.2022 г.

  Общ бюджет на БФП: 104 959 178.01 лв.

  Участници: 1 участник от ШУ

  Преподаватели:

  доц. д-р Ирена Димитрова Петрова – оценител на дигитално съдържание

   

  17.

  Проект BGLD-2.002-0001-C01 „ Изграждане на капацитет за образователно и социално включване“,

  финансиран по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи” на Финансовия механизъм на ЕИП 2014 – 2021 г.

  Водеща организация: ЦОИДУЕМ в партньорство със СУ „Свети Климент Охридски“

  Участници: 1 участник от ШУ

  доц. д-р Калина Димитрова Йочева– експерт

   

  18.

  Проект Tid(y)Up Акция за почистване на макроотпадъци от „горещи точки“ по поречието на българската част на река Дунав

  Организатор: Институт по океанология – Варна, 01.04-01.05.2022 г., Тутракан, България

  Преподаватели от ШУ:

  проф. д-р Светла Димитрова Станкова

  преп. Стефка Веселинова Христова

  Студенти:

  Филип Атанасов Трендафилов, фак. № 1920160026, 4 курс, География и регионална политика;

  Ирена Кожухарова, 1 курс, География и регионална политика

  19.

  Проект № BG05M2OP001-3.017-0007-C01 „Eфективни педагогически взаимодействия в мултикултурна среда”,

  финансиран по процедура BG05M2ОP001-3.017 „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“.

  Водеща организация: СУ „Климент Охридски“ СНЦ ”Етнотолеранс”

  Ръководител на проекта: Проф. д-р Янка Тоцева

  Участник като:

  Функционален експерт доц. д-р Керанка Георгиева Велчева

  20.

  „Трансфер на практики за подобряване подкрепата за деца със специални нужди и техните семейства за приобщаващо образование“, .№ ACF/125

  Период на изпълнение: 28 Октомври 2019 – 28 Октомври 2022 г.

  Участник:

  докт. Звезделина Атанасова – докторант програма 1.1.Теория и управление на образованието“, от ПН 1. Педагогика

  21.

  Проект: LI-2022-296/ 15.08.2022 „100 години спомени за теснолинейката“, проект на НЧ „Пробуда 1906“ с. Никола Козлево

  Водеща организация: Национален фонд култура, Министерство на културата

  Ръководител : Иванка Семерджиева

  Участник:

   доц. д-р Светозар Йорданов Чилингиров

  22.

  „Опазване на околната среда и климатичните промени“

  Проект № BGENVIROMENT-3.001-0011-C01

  Период на разработване: 2021-2023 г.

  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ФМ на ЕИП

  Координатор за ПГОХХТ: Веселин Тодоров

  Участници: 1 докторант

  Докторанти:

  Мария Жулиянова Христова – докторска програма Нова и най-нова обща история (Нова обща история)

   

  23.

  „Емиграция и свобода“

  Период на разработване: 2021-2023 г.

  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ФМ на ЕИП

  Координатор за ПГОХХТ: Веселин Тодоров

  Участници: 1 докторант

  Докторанти:

  Мария Жулиянова Христова – докторска програма Нова и най-нова обща история (Нова обща история

  24.

  Спасителни археологически проучвания на обект „Обект № 06 – Сливница 2 (между км 25+800 и км 26+100 по ново трасе) в обхвата на проект „ Модернизация на железопътната линия София – Драгоман“, 2022 г.

  Период на разработване: 2022 г.

  Проектът се осъществява по договор между Министерство на културата и НАИМ-БАН

  Ръководител: гл.ас. д-р Яна Мутафчиева

  Участници: 1 докторант

  Докторанти:

  1.       Гергана Георгиева Милошева-Димчева – задочен докторант, докторска програма Археология (Антична археология)

  25.

  „Геофизично изследване и сондажни проучвания на обект в м. Долната чатма, източно от с. Велино, община Шумен, област Шумен“

  Период на разработване: 2022 г.

  Проектът се осъществява по договор между Министерство на културата и НИМ-София

  Договор № РД 11-00-160/08.09.2022 г.

  Ръководители: доц. д-р Константин Трендафилов Константинов и 2.          Ивайло Бориславов Кънев

  Участници: 1 преподавател, 2 докторанти

  Преподаватели:

  1.доц. д-р Константин Трендафилов Константинов

  Докторанти:

  1.Християн Стоянов Узунов – редовен докторант, докторска програма Археология (Средновековна българска археология)

  2.Ивайло Бориславов Кънев – задочен докторант, докторска програма Археология (Средновековна българска археология)

  26.

  Редовни археологически проучвания и теренна консервация на археологически обект  „Скритата могила“, с. Порой, 2022 г.

  Период на разработване: 2022 г.

  Проектът се осъществява по договор между Министерство на културата и НИМ-София

  Ръководител: д-р Маргарита Попова

  Участници: 1 докторант

  Докторанти:

  1.Гергана Георгиева Милошева-Димчева – задочен докторант, докторска програма Археология (Антична археология)

  27.

  Редовни археологически проучвания и теренна консервация на археологически обект „Укрепен обект, м. „Св. Архангел“, с. Дъбница, общ. Гърмен, обл. Благоевград, 2022 г.

  Период на разработване: 2022 г.

  Проектът се осъществява по договор между Министерство на културата и НИМ-София

  Ръководител: Илия Киров

  Участници: 1 докторант

  Докторанти:

  1.Гергана Георгиева Милошева-Димчева – задочен докторант, докторска програма Археология (Антична археология)

  28.

  Редовни археологически проучвания и теренна консервация на обект „Епископска базилика – Северен параклис“, гр. Сандански, 2022 г.

  Период на разработване: 2022 г.

  Проектът се осъществява по договор между Министерство на културата и ИМ-Сандански

  Ръководител: доц. д-р Иво Топалилов, ИБЦТ-БАН

  Участници: 1 докторант

  Докторанти:

  1.Гергана Георгиева Милошева-Димчева – задочен докторант, докторска програма Археология (Антична археология)

  29.

  „Ревитализиране на обекти за представяне на културно-историческото наследство на община Исперих“, договор № BGCULTURE-1.001-0043-C01

  Период на разработване: 2022 г.

  Проектът се осъществява по договор между Министерство на културата и Община Исперих

  Участници: 1 докторант

  Докторанти:

  1.Християн Стоянов Узунов – редовен докторант, докторска програма Археология (Средновековна българска археология)

  30.

  „Археологическо проучване на ранносредновековно селище в м. Петрова нива – АР Сборяново“, № РД-11-122 от 12.08.2022 г.

  Период на разработване: 2022 г.

  Проектът се осъществява по договор между Министерство на културата, СУ „Св. Климент Охридски“, ИМ-Исперих

  Участници: 1 докторант

  Докторанти:

  1.Християн Стоянов Узунов – редовен докторант, докторска програма Археология (Средновековна българска археология)

  31.

  „Археологическо проучване на тракийски укрепен център при водна централа Димитрово – АР Сборяново“, № РД-11-140 от 26.08.2022 г.

  Период на разработване: 2022 г.

  Проектът се осъществява по договор между Министерство на културата, СУ „Св. Климент Охридски“, ИМ-Исперих

  Участници: 1 докторант

  Докторанти:

  Християн Стоянов Узунов – редовен докторант, докторска програма Археология (Средновековна българска археология)

  32.

  Работилница по превод от английски на български език, организирана в рамките на Второто издание на фестивала „Писмените съкровища на Долен Дунав“. Фестивалът е част от програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег Румъния – България V-А с проект ROBG-290 „Писмените съкровища на Долен Дунав“.

  Проектът е финансиран по Приоритетна ос 2: „Зелен район“, Специфична цел 2.1: „Подобряване на устойчивото използване на природното наследство и ресурси на културното наследство“;

  Тематична цел 6: „Опазване и защита на околната среда и насърчаване на ефективното използване на ресурси“; IP 6в: Съхраняване, опазване, популяризиране и развитие на природното и културно наследство.

  Участници:

  доц. д-р Христо Тончев Боев (ментор)

  33.

  С изкуството ръка за ръка”, Читалище „Пробуда – 1958“, гр. Шумен;

  Национален фонд „Култура” по програма „ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ЛЮБИТЕЛСКОТО ТВОРЧЕСТВО”, 2022

  Период на реализиране: 2022 г.

  Участници от ШУ (КИА): 1 преподавател

  Преподаватели:

  доц. д-р Ивелина Аврамова Ефтимова

  34.

   Проект „ Игра на приказки , финансиран от Тръст за социална алтернатива.

  Продължителност: 2022-2023

  Водеща организация: СНЦ „Етнотолеранс“ в партньорство с РУО – Ловеч

  Участници от ШУ:

  Преподаватели:

  доц. д-р Калина Димитрова Йочева – експерт

  35.

  Проект №ЗФТК 8 (Заповед РД 05-193/21.07.2020 на Председателя на ССА)

  Селекция на сортове зърнено-бобови култури (обикновен зрял фасул, леща, грах и нахут) с висок продуктивен потенциал, екологична пластичност и устойчивост към абиотични и биотични стресови фактори

  Продължителност: 2020-2023

  Водеща институция: Добруджански земеделски институт, гр. Генерал Тошево

  Ръководител на проекта: проф. д-р Иван Киряков

  Участник от ФПН:

  гл. ас. д-р Магдалена Атанасова Колева – експерт

   

  36.

  Проект № BG05M2OP001-3.017-0007-C01 „Eфективни педагогически взаимодействия в мултикултурна среда”,

  финансиран по процедура BG05M2ОP001-3.017 „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“.

  Водеща организация: СУ „Климент Охридски“ СНЦ ”Етнотолеранс”,

  Продължителност: 2021 – 2023г.

  Ръководител на проекта:проф. д-р Янка Тоцева

  Участник в проекта като:

  Функционален експерт доц. д-р Керанка Георгиева Велчева

  Участник от ФХН:

  доц. д-р Калина Димитрова Йочева – старши експерт образователни дейности

   

  37.

  Проект BG 05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“,

  финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансира от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове – Дейност 2 (2021г.) (обучение на педагогически специалисти)

  Водещ експерт от МОН: Грета Ганчева

  Бюджет: 127 759 359,94 лв.

  Участник в проекта като:

  Обучител на педагогически специалисти – доц. д-р Керанка Георгиева Велчева

  Участник:

  преп. д-р Севдалина Маринова Георгиева

   

     

  ПроектУчастници от ШУ

  1.

  Проект № 3944-25/09/20 г.     „Мониторинг и оценка на земноводни и влечуги с национална значимост от Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие (НСМСБР)”.

  Участник от ФПН:

  гл. ас. д-р Теодора Койнова

  2.

  Проект: Селекция, генетични ресурси и биотехнологии при череша, праскова и нектарина.

  Проект № Р-183

  Водеща институция: Селскостопанска академия, Институт по овощарство – гр. Пловдив. Ръководител на проекта: проф. д-р Аргир Живондов

  Период на изпълнение: 2018-2021 г.

  Участник от ШУ: 1 преподавател

  гл. ас. д-р Димитър Димитров – експерт

  3.

  Проект: ДН 18/10 от 11.12.2017 г. „Избрани активни галактични ядра и звезди от Местната група – астрофизика във времевия домейн

  Финансиращ орган: Фонд „Научни изследвания“ към МОН.

  Базова организация: Софийски университет „Св. Климент Охридски“

  Ръководител: доц. д-р Евгени Овчаров (Физически факултет, СУ)

  Период на изпълнение: 2017-2021 г.

  Участник от ШУ: 1 преподавател

  доц. д-р Сунай Ибрямов

  4.

  Разработване на специфични и подробни природозащитни цели на ниво защитена зона за 15 зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000 в България

  Договор ПЗЦН – 5/28.01.2021

  Период на изпълнение: 2021 г.

  Възложител: Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда

  Изпълнител: Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания на БАН

  Участник от ФПН:

  гл. ас. д-р Виктор Василев – консултант

  5.

  Проект: Експериментално възстановителни процеси на приоритетен хабитат 62С0* Понто-сарматски степи в района на Калиакра

  12578/24.04.2019

  Водеща институция: Община Каварна

  Възложител: ПУДООС

  Ръководител на проекта: Митко Димитров Недев, Заместник-кмет по „Финанси и икономическо развитие“ на Община Каварна

  Период на изпълнение: 2019-2021 г.

  Участници: 2-ма преподаватели, 1 студент

  Ръководител:

  проф. д-р Николай Добринов Начев – ръководител на теренните проучвания

  Участник от ШУ:

  гл. ас. д-р Мария Касчиева – експерт

  Студенти:

  Десислава Иванова Танева, специалност ЕООС, ф. №1720040003, позиция в проекта: доброволец

  6.

  Проект: Споделена визия за екологичната мрежа „НАТУРА 2000“ в област Шумен

  BG16M1OP002-3.019-0023-C01

  Водеща институция: Демократично сдружение „Искам да знам“

  Ръководител на проекта: Здравка Русева-Пеева

  Период на изпълнение: 2020-2022 г.

  Бюджет: 69 475,93 лв.

   

  Участници: 11 преподаватели, 1 докторант

  Участник от ШУ: проф. д-р Цветеслава Игнатова-Иванова

  проф. д-р Димчо Захариев

  проф. д-р Николай Начев

  доц. д-р Росица Давидова

  доц. д-р Жени Димитрова

  доц. д-р Дарина Бъчварова

  гл. ас. д-р  Виктор Василев

  гл. ас. д-р Мария Касчиева

  преп. д-р Теодора Койнова

  преп. д-р Севгинар Ибрямова

  преп. Димитър Димитров

  докт. Николай Недялков

  7.

  Наука на гражданите в полза на местните общности и природата

  Код ACF/281

  Период на изпълнение: 2019-2021 г.

  Финансиране: Програма „Фонд Активни граждани България“

  Бюджет: 136 819 €

  Изпълнител: Българско дружество за защита на птиците

  Ръководител на проекта: Ирина Матеева

  Участник от ФПН:

  гл. ас. д-р Виктор Василев – консултант

  8.

  Пилотно разработване на четвърто ниво природозащитни (консервационни) цели за

  целевите обекти на защитена зона BG0000366 „Кресна-Илинденци“ за опазване на

  природните местообитания и на дивата флора и фауна и на защитена зона BG0002003

  „Кресна“ за опазване на дивите птици

  Договор №07-039/30.7.2021 г.

  Период на изпълнение: 2021 г.

  Бюджет: 69 875,00 лв.

  Възложител: Министерство на околната среда и водите

  Изпълнител:ДИКОН ГРУП ЕООД

  Участник от ФПН:

  гл. ас. д-р Виктор Василев – консултант

  9.

  Споделена визия за опазване на хабитатите на полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик в регион Кърджали

  Проект BG16M1OP002-3.031-0007

  Продължителност: 2020-2022 г.

  Бюджет: 71 357,00 лв.

  Водеща институция: Община Кирково

  Участник от ФПН:

  гл. ас. д-р Мария Касчиева – лектор

  10.

  Споделена визия за екологична мрежа Натура 2000 в регион Смолян

  Проект BG16M1OP002-3.031-0009

  Продължителност: 2020-2022 г.

  Бюджет: 71 400,00 лв.

  Водеща институция: Община Смолян

  Участник от ФПН:

  гл. ас. д-р Мария Касчиева – лектор

  11.

  Интердисциплинарни научни изследвания. Проектиране и оценка на нови модели и архитектури за невронни мрежи, повлияни от съвременните открития за мозъка, КП-06-ПН52/12, по Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания– 2021 г., Фонд „Научни изследвания“, базова организация Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”

  Участник от ФМИ:

  проф. д. н. Борислав Стоянов

  12.

  Проект в Секция – „Хуманитаристика“; две теми: за Петя Дубарова и Павел Вежинов; организатори – МОН и БАН (Д01 -43/ 25. 02. 2021 г.) по реализация на програмата „Образование с наука – 2“, Ученическият институт на БАН (УчИ-БАН) формира и финансира 21 Малки учебно-изследователски общности (МУИО) с цел привличане на ученици към учебно-изследователска дейност, развитие на изследователския подход в образованието и усъвършенстване на уменията на учениците за представяне на резултати пред публика, 22-24.11.2021.

  Брой участници: 90 ученици от цялата страна и всички области

  Преподаватели (от университети и училища): 20.

  Участник от ФХН: 

  гл. ас. д-р Христо Боев консултант на три ученички от ЕГ „Гео Милев“ – Добрич; 2-ра награда за темата „Граматика на фантазията в поезията на Петя Дубарова“, за ученичките Адриана Иванова и Яна Костадинова, 12 г клас

  13.

  Проект на РУ „Ангел Кънчев“ „Изследване релацията между традиционни и иновационни технологии в съвременното обучение по хуманитаристика” вх. № ФНИ 2021 – ФПНО-01

  Участник от ФХН:

  докторант

  Марина Братанова

  14.

  „Издаване на Каталог на иконите от Регионален исторически музей – Бургас“

  Период на разработване: 2021 г.

  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Министерство на културата

  Ръководител: Иванка Делева

   

  Участник:  докторант

  Докторанти:

  Иванка Генова Делева – задочен докторант, докторска програма Нова и най-нова обща история (История на балканските народи)

  15.

  „Редовни археологически проучвания и теренна консервация на археологически обект: „Късноантична и средновековна крепост – Балък дере“ общ. Ивайловград“

  Период на разработване: 2021 г.

  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Министерство на културата

  Договор № РД-11-00-152/29.06.2021 г.,

   

  Ръководител: Ивайло Кънев

  Участници: 2 докторанти

  Докторанти:

  Ивайло Бориславов Кънев – задочен докторант, докторска програма Археология (Средновековна българска археология)

  Християн Стоянов Узунов – редовен докторант, докторска програма Археология (Средновековна българска археология)

  16.

  Археологическо проучване на тракийски град от елинистическата епоха в АР „Сборяново“

  Период на разработване: 2021 г.

  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Министерство на културата

  Договор № РД-11-00-136/18.06.2021 г.

  Ръководител: д-р Даниела Стоянова

   

  Участници: 1 докторант

  Докторанти:

  Християн Стоянов Узунов – редовен докторант, докторска програма Археология (Средновековна българска археология)

  17.

  Почистване, структурно укрепване и защита на каменни квадри от градежа на кулата и крепостната стена III“

  Период на разработване: 2021 г.

  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Министерство на културата

  Договор № РД-11-05-3/18.06.2021 г.

  Ръководител: проф. Валентин Тодоров

  Участници: 1 докторант

  Докторанти:

  Християн Стоянов Узунов – редовен докторант, докторска програма Археология (Средновековна българска археология)

  18.

  „Трансфер на практики за подобряване подкрепата за деца със специални нужди и техните семейства за приобщаващо образование“, .№ ACF/125

  Период на изпълнение: 28 Октомври 2019 – 28 Октомври 2022

  Участник:

  докт. Звезделина Атанасова – докторант програма 1.1.Теория и управление на образованието“, от ПН 1. Педагогика

  19.

  „Толерантни в училище – успели в живота“

  Проект № БС-33.20-2-018

  Период на разработване: 2021 г.

  Координатор за ПГОХХТ: Славянка Русева

  Участници: 1 докторант

  Докторанти:

  Мария Жулиянова Христова – докторска програма Нова и най-нова обща история (Нова обща история)

  20.

  Проект на СМБ – Варна “Математика в електронна среда Geogebra Activity (Mathematics in Electronic environment with Geogebra Activity – MGA)” по програма „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“ в България, раздел “Онлайн учене” финансиран от фондация „Америка за България“.

  Участник:

  преп. д-р С. Георгиева

  21.

  Проект „Как да отглеждаме здрави и умни деца“(Програма на Мрежата за ранно детско развитие в ромска общност в България – РЕЙН България), фондация „Тръст за социална алтернатива“.

  Участник:

  гл. ас. д-р Мариана Ризова

  22.

  Оценка на въздействието на чуждите видове насекоми и риска от тяхното въвеждане в агроценозите на България

  Продължителност: 2020-2021 г.

  Водеща институция: Проект на ЛТУ – София

  Ръководител на проекта:проф. д-р Румен Томов

  Участник от ФПН:

  проф. д-р Веселин Арнаудов – експерт

  23.

  Селекция на сортове зърнено-бобови култури (обикновен зрял фасул, леща, грах и нахут) с висок продуктивен потенциал, екологична пластичност и устойчивост към абиотични и биотични стресови фактори

  Проект №ЗФТК 8 (Заповед РД 05-193/21.07.2020 на Председателя на ССА)

  Продължителност: 2020-2023

  Водеща институция: Добруджански земеделски институт, гр. Генерал Тошево

  Ръководител на проекта:проф. д-р Иван Киряков

  Участник от ФПН:

  гл. ас. д-р Магдалена Колева – експерт

  24.

  Проект № BG05M2OP001-3.017-0007-C01 „Eфективни педагогически взаимодействия в мултикултурна среда”, финансиран по процедура BG05M2ОP001-3.017 „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“.

  Водеща организация: СУ „Климент Охридски“ СНЦ ”Етнотолеранс”, 2021 – 2023г.

  Ръководител на проекта:

  проф. д-р Янка Тоцева

  Участник в проекта като:

  Функционален експерт доц. д-р Керанка Велчева

  Участник от ФХН:

  доц. д-р Калина Йочева – старши експерт образователни дейности

     

  ПроектУчастници от ШУ

  1.

  Проект: Мониторинг на появата и разпространението на нови инвазивни видове в овощните агроценози, Проект на ССА, Номер: ПОЗМ 235/ССА.

  Финансираща институция: Сескостопанска академия

  Период на изпълнение: 2017-2020 г. 

  доц. д-р В. Арнаудов

  2.

  Проект: Селекция и семепроизводство на цвекло, сорго, суданка, соргосуданкови хибриди, захарни форми и стевия за устойчиво производство на качествена суровина. Проект № Р-9, Земеделски Институт, гр. Шумен.

  Финансираща институция: Сескостопанска академия

  Ръководител: проф. д-р Цветан Кикиндонов

  Период на изпълнение: 2017-2020 г.

  гл. ас.. д-р Мария Касчиева

   

  3.

  Проект: Селекция, генетични ресурси и биотехнологии при череша, праскова и нектарина.

  Проект № Р-183

  Водеща институция: Селскостопанска академия, Институт по овощарство – гр. Пловдив. Ръководител на проекта: проф. д-р Аргир Живондов

  Период на изпълнение: 2018-2021 г.

  гл. ас. д-р Димитър Димитров

  4.

  Проект: “Селекция на сортове зърнено-бобови култури (обикновен зрял фасул, леща, грах и нахут) с висок продуктивен потенциал, екологична пластичност и устойчивост към абиотични и биотични стресови фактори”. Срок на изпълнение 01.01.2020 – 01.01.2023 г. Проектът е с №ЗФТК 8 (Заповед РД 05-193/21.07.2020 на Председателя на ССА). Ръководител: проф. д-р Иван Киряков. Водеща организация: Добруджански земеделски институт, гр. Генерал Тошево

  Период на изпълнение: 2020 г.

  гл. ас. д-р Магдалена Колева

     

  ПроектУчастници от ШУ

  1.

  Мониторинг на появата и разпространението на нови инвазивни видове в овощните агроценози, Проект на ССА, Номер: ПОЗМ 235/ССА.

   

  Финансираща институция: Селскостопанска академия

   

  Период на изпълнение: 2017-2020 г.

   

  доц. д-р В. Арнаудов

  2.

  Шумен – зеленият град

  Договор #Лидл България – 2018 – 14, финансиран по Програма „Ти и Лидл за по-добър живот“

   

  Финансираща институция: Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Български дарителски форум

  Ръководител: Силвина Симеонова

   

  Период за изпълнение: 2018 – 2019 г.

   

  проф. д-р Димчо Захариев Иванов – координатор

   

  доц. д-р Жени Димитрова Стоянова

  ас. инж. Златан Милков Димитров

   

   

   

  3.

  Селекция и семепроизводство на цвекло, сорго, суданка, соргосуданкови хибриди, захарни форми и стевия за устойчиво производство на качествена суровина. Проект №Р-9, Земеделски Институт, гр. Шумен.

   

  Финансираща институция: Сескостопанска академия

  Ръководител: проф. д-р Цветан Кикиндонов

   

  Период на изпълнение: 2017-2020 г.

   

  гл. ас.. д-р Мария Касчиева

   

  4.

  Експериментално възстановителни процеси на приоритетен хабитат 62С0* понто-сарматски степи в района на Калиакра

  Проект №12578/24.04.2019 г.

   

  Финансираща институция: ПУДООС

   

  Период на изпълнение: 2019-2022 г.

   

  Ръководител: проф. д-р Николай Добринов Начев – ръководител на теренните проучвания

  гл. ас.. д-р Мария Живкова Касчиева – експерт

   

   

  5.

  Селекция, генетични ресурси и биотехнологии при череша, праскова и нектарина

   

  Финансираща институция: Институт по овощарство, гр. Пловдив към Селскостопанска академия

   

  Период на изпълнение: 2018-2021 г.

   

  гл. ас.. д-р Димитър Василев Димитров – експерт

   

  6.

   „Текстовете от маргиналията: памет и употреби“ (№80–10-9 от 09. 04. 2019г.),

   

  Финансираща институция: СУ „Св. Климент Охридски“

  Наеми Стоичкова – ръководител на проекта

   

  Период на изпълнение: 2014-2019 г.

   

  ас. д-р Надежда Цочева

  7.

  Училищният парк – място за среща между науката и литературата, МБ-2019/01.10.2019

   

  Финансираща институция: Младежка банка

   

  Период на изпълнение: 2014-2019 г.

  проф. д-р Димчо Захариев Иванов

   

  Студенти:

  Христо Христов, специалност „Биология и физика“

  Емине Исмаил, специалност „Биология и химия“

  Стефани Тошкова, специалност „Биология и химия“

  Елена Василева, специалност „География и биология“

   

   

   

  ПроектУчастници от ШУ

  1.

  Мониторинг на появата и разпространението на нови инвазивни видове в овощните агроценози, Проект на ССА, Номер: ПОЗМ 235/ССА.

  Финансираща институция: Сескостопанска академия

   

  Основни дейности: Провеждане на мониторинг върху появата и разпространението на два инвазивни вида: Средиземноморската плодова муха (Ceratitis capitata Wied., Diptera: Tephritidae) и Петнистата дрозофила (Drosophila suzukii Matsumura, Diptera: Drosophilidae) в различи естествени и изкуствени биоценози в района на Пловдив.

   

  Очаквани резултати: В резултат на използване на различни биотехнически средства (феромонови и хранителни уловки) и визуални обследвания да се установи появата, разпространението и степента на нападение на изследваните инвазивни видове в различини овощни насаждения: ябълка, праскова и череша за Ceratitis capitata и малини, къпини и ягоди за Drosophila suzukii.

   

  Период на изпълнение: 2017-2020 г.

   

  Доц. д-р В. Арнаудов

  2.

  Шумен – зеленият град, финансиран по Програма

  „Ти и Лидл за по-добър живот“, #Лидл България – 2018 – 14.

   

  Период на изпълнение: 2018 – 2019 г.

  проф. д-р Димчо Захариев

  4.

  Селекция и семепроизводство на цвекло, сорго, суданка, соргосуданкови хибриди, захарни форми и стевия за устойчиво производство на качествена суровина. Проект № Р-9, Земеделски Институт, гр. Шумен.

  Финансираща институция: Сескостопанска академия

  Ръководител: проф. д-р Цветан Кикиндонов

   

  Период на изпълнение: 2017-2020 г.

   

  гл. ас. д-р Мария Касчиева

   

  3.

  № НИХ-394 Естетически и образователни проекции на кинодидактиката. Проект по програма за НХТД, Бургаски университет „Асен Златаров“

  Период на изпълнение: 2018 г.

   

  доц. д-р Пенка Кожухарова

  4.

  Постановка на авторизирана пиеса за деца „Шуменските музиканти и разбойниците“, проект, финансиран от Общински фонд „Култура“ – Шумен

   

  Период на изпълнение: 2018 г.

   

  доц. д-р Евгения Стоичкова Иванова  

  5.

  „Пътуване във времето“

   

  Финансираща институция: Общински фонд „Култура“, Шумен

   

  Период на изпълнение: 2017 – 2018 г.

   

  Ръководител:

  гл.ас. д-р Люба Атанасова Златкова

  6.

   „Работилница за изкуство“, Приказни измишльотини

  Финансираща институция: СНЦ, Шумен

   

  Период на изпълнение: 2018 г.

   

  Ръководител:

  гл.ас. д-р Люба Атанасова Златкова

  7.

   „Работилница за изкуство“ – „Да изградим Заедно бъдещето на децата ни – І“

  Финансираща институция: СНЦ, Шумен

   

  Период на изпълнение: 2018 г.

   

  Ръководител:

  гл.ас. д-р Люба Атанасова Златкова

   

   

  ПроектУчастници от ШУ

  1.

  Разработване на нови технологични решения и оценка на селекционен материал при ябълката

  Ръководител: доц. д-р Стефан Гандев, Институт по овощарство, Пловдив, към ССА

   

  Период на изпълнение: 2014-2017 г.

   

  доц. д-р В. Арнаудов

  2.

  Изследване и усъвършенстване на технологични елементи при биологична и конвенционална система за производство на полски култури, ССА и МЗХ.

  Ръководител: проф. д-р Маргарита Нанкова, Добруджански земеделски институт

   

  Период на изпълнение: 2014-2017 г.

   

  доц. д-р Албена Иванова

  3.

  Проучване на сортове и линии с различен селекционно-географски произход с цел издирване и създаване на изходен селекционен материал и формиране на генофонд по най-ценните качества от зимна пшеница, ССА и МЗХ

   

  Период на изпълнение: 2014-2017 г.

   

  ас. Пламен Чамурлийски

  4.

  Подобряване на сортовия състав при череша, праскова и бадем – селекция, интродукция и биотехнологии

  Ръководител:  проф. д-р Аргир Живондов, Институт по овощарство, Пловдив

  Период на изпълнение: 2014-2017 г.

   

  доц. д-р В. Арнаудов

  5.

  Създаване на нови сортове цвекло и сорго, устойчиви на болести

  Проект на Селскостопанска академия с изпълнител Земеделски институт – Шумен.

  Основни дейности: Проучване на родителски форми цвекло и сорго с цел включването им в селекционни схеми за създаване на устойчиви на болести хибриди и сортове.

  Очаквани резултати: Създаване на устойчиви на болести и други външни въздействия хибриди и сортове.

   

  Финансираща институция: Селскостопанска академия

  Ръководител на проекта: доц. д-р Цветан Тодоров Кикиндонов

   

  Период на изпълнение: 2014-2017 г.

   

  доц. д-р Красимира Танова

  6.

   „Добра глава-сто ръце“, по Програма „Добри европейски практики в областта на културата и образованието“

   

  Финансираща институция: Столична община, Р-н Илинден

   

  Период на изпълнение: 2017 г.

   

  проф. д-р Нели Бояджиева

  7.

  Постановка на авторизирана пиеса за деца „Шуменските музиканти и разбойниците“ от Марияна Венкова,

   

  от Общински фонд „Култура“ – Шумен

   

  Период на изпълнение: 2017 г.

  доц. д-р Евгения Иванова

   

  ПроектУчастници от ШУ

  1.

  Създаване на нови сортове цвекло и сорго, устойчиви на болести

  Проект на Селскостопанска академия с изпълнител Земеделски институт – Шумен.

  Основни дейности: Проучване на родителски форми цвекло и сорго с цел включването им в селекционни схеми за създаване на устойчиви на болести хибриди и сортове.

  Очаквани резултати: Създаване на устойчиви на болести и други външни въздействия хибриди и сортове.

  Финансираща институция: Селскостопанска академия

  Ръководител на проекта: доц. д-р Цветан Тодоров Кикиндонов

   

  Период на изпълнение: 2014 – 2017 г.

   

  доц. д-р Красимира Танова

   

  2.

  Глобални библиотеки, МК, НЧ „Христо Ботев – 1872“, Нови пазар

   

  Период на изпълнение: 2016 г.

   

  доц.д‐р Стефан  Русков

  доц.д‐р Яна  Рускова 

  3.

  Изследване и усъвършенстване на технологични елементи при биологична и конвенционална система за производство на полски култури, ССА и МЗХ.

  Ръководител: проф. д-р Маргарита Нанкова, Добруджански земеделски институт

   

  Период на изпълнение: 2014-2017 г.

   

  Доц. д-р Албена Иванова

  4.

  Проучване на сортове и линии с различен селекционно-географски произход с цел издирване и създаване на изходен селекционен материал и формиране на генофонд по най-ценните качества от зимна пшеница, ССА и МЗХ

   

  Период на изпълнение: 2014-2017 г.

   

  ас. Пламен Чамурлийски

  5.

  Подобряване на сортовия състав при череша, праскова и бадем – селекция, интродукция и биотехнологии

  Ръководител:  проф. д-р Аргир Живондов, Институт по овощарство, Пловдив

   

  Период на изпълнение: 2014-2017 г.

   

  Доц. д-р В. Арнаудов

  6.

  Разработване на нови технологични решения и оценка на селекционен материал при ябълката

  Ръководител: доц. д-р Стефан Гандев, Институт по овощарство, Пловдив, към ССА

   

  Период на изпълнение: 2014-2017 г.

   

  Доц. д-р Веселин Арнаудов

  7.

  Дирекция “Социално включване” на МТСП, финансиран от Международната банка за възстановяване и развитие, Община Шумен, от 15.09.2015-30.04.2016, национален

   

  Период на изпълнение: 2015-2016 г.

  Надя Николаева Николова – редовен докторант в докторска програма Теория на възпитанието и дидкатика  (ПУНУП) от професионално направление 1.2. Педагогика

  8.

  Да бъдеш баща 10.2015-2016, Фондация „За Нашите Деца“, Водеща организация е Асоциация „Родители“

   

   

   

  Период на изпълнение: 2015-2016 г.

   

  Надя Николаева Николова – редовен докторант в докторска програма Теория на възпитанието и дидкатика  (ПУНУП) от професионално направление 1.2. Педагогика

  9.

  Д16000337ВН   „Мултисензорна среда  и новите „тихи“ еко книжки – фактори  за преодоляване на деструктивното поведение на децата“, ДГ „Делфинче“, Варна, Партньор Община Варна, Дирекция „Превенции“

   

  Период на изпълнение: 2016 г.

   

  Участник от ШУ

  проф. д-р С. Въчева

  10.

   Агресия, тормоз, насилие – в нашето училище, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от министрество на правосъдието с рег. № 93-00-517/21.12.2016, Център на НПО – Разград

   

  Период на изпълнение: 2016 г.

   

  Проф. д-р Н. Бояджиева –

  11.

  „Пътуване във времето“ – Проект на Обф „Култура“ , Община  Шумен

   

   

  гл.ас. д-р Люба Атанасова Златкова

  12.

  № НИХ-394 Естетически и образователни проекции на кинодидактиката.

  Финансиращи институции: Бургаски университет „Асен Златаров“,

   

  Период на изпълнение: 2016 г.

   

  доц. д-р Пенка Петкова Кожухарова

  13.

  „Добра глава – сто ръце“, Добри европейски практики в областта на културата и образованието

   

  Финансираща институция: Столична община, Р-н Илинден

   

  Период на изпълнение: 2017 г.

   

  проф. д-р Нели Бояджиева

   

  ПроектУчастници от ШУ

  1.

  Създаване на сортове стевия и технологии за отглеждането им в условията на Република  България

  Проект R-125 на СА с изпълнител Земеделски институт – Шумен

   

  Период на изпълнение: 2013-2015 г.

   

  доц. д-р Красимира Танова

   

  2.

  Създаване на нови сортове цвекло и сорго, устойчиви на болести

  Проект на Селскостопанска академия с изпълнител Земеделски институт – Шумен.

  Основни дейности: Проучване на родителски форми цвекло и сорго с цел включването им в селекционни схеми за създаване на устойчиви на болести хибриди и сортове.

  Очаквани резултати: Създаване на устойчиви на болести и други външни въздействия хибриди и сортове.

  Финансираща институция: Селскостопанска академия

  Ръководител на проекта: доц. д-р Цветан Тодоров Кикиндонов

   

  Период на изпълнение: 2014-2017 г.

   

  доц. д-р Красимира Танова

   

  3.

  Променливи звезди и суб-звездни системи

  Ръководител: проф. д-р Е. Семков, Институт по астрономия с НАО, БАН

   

  Период за изпълнение: 2015 г.

   

  ас. Сунай Ибрямов

  4.

  Комплексно изследване на активни галактични ядра

  Ръководител: проф. д-р Р. Бачев, Институт по астрономия с НАО, БАН

   

  Период за изпълнение: 2015 г.

   

  ас. Сунай Ибрямов

  5.

  Оттука започва България, Документалната драма – журналистиката среща театъра, Шумен – София. май – септември 2015; Координатор на проекта: Драматичен театър „Васил Друмев“ – Шумен, Община Шумен – фонд Култура; Ръководител на проекта – Неда Соколовска. Основател и режисьор в Студио за документален театър VOX POPULI

   

  Период за изпълнение: 2015 г.

   

  доц. д-р Евдокия Борисова

  Студенти: Александър Караджов – сп. ВО, Георги Гаджев – сп. Ж

  6.

  Библиография на контрастивни лингвистични изследвания немски – български (съвременни езици) I част

  Научен ръководител доц. д-р Емилия Здравкова Башева-Монова, СУ „Св. Климент Охридски“

   

  Период за изпълнение: 2015 г.

   

  доц. д-р Антоанета Димитрова

  7.

  Тезаурус на богословието на св. Йоан Дамаскин,  СУ „Св. Климент Охридски“, НИС-136/2015 г.

  Научен Ръководител: доц. д-р Иван Христов

   

  Период на изпълнение: 2015 г.

   

  доц. д-р Светослав Риболов

  8.

  Глобализация и култура: образователни и културни политики в Югоизточна Европа, Институт за балканистика с Център по тракология, БАН

   

  Период на изпълнение: 2015 г.

   

  доц. д-р Й. Бибина – научен ръководител

  9.

  Изготвяне на ОС на ПУ на ЗЗ от НАТУРА 2000 „Калиакра“ и „Белите скали“, БАН – ИБЕИ – Ръководител: проф. д-р Павел Зехтинджиев, ИБЕИ – БАН

   

  Период на изпълнение: 2015 г.

   

  гл. ас. д-р Виктор Василев

  10.

  Подобряване на сортовия състав при череша, праскова и бадем – селекция, интродукция и биотехнологии

  Основни дейности: При полски условия в младо черешово насаждение да се проведе скрининг на 11 черешови генотипа за чувствителност към нападение от черната черешова листна въшка Myzus cerasi Fab. (Homptera: Aphididae).

   

  Очаквани резултати: Да се добие информация за чувствителността на изследваните черешови генотипи към нападение от черната черешова листна въшка Myzus cerasi Fab. (Homptera: Aphididae), с оглед установява на донори на устойчивост към този неприятел.

  Финансираща институция: Сескостопанска Академия (ССА).

  Ръководител: проф. д-р Аргир Живондов, Институт по овощарство, Пловдив

   

  Период на изпълнение: 2014-2017 г.

   

  доц. д-р Веселин Арнаудов

  11.

  Разработване на нови технологични решения и оценка на селекционен материал при ябълката

  Основни дейности: Проучване чувствителността към болести и неприятели на различни ябълкови сортове, различаващи се по своя хабитус на растеж и плододаване, с оглед оптимизиране на резитбите за формиране и плододаване.

  Очаквани резултати: Оптимизиране на резитбите за формиране и плододаване в зависимост от хабитуса на растеж и плододаване на различните ябълкови сортове.

  Ръководител: доц. д-р Стефан Гандев, Институт по овощарство, Пловдив, към ССА

   

  Период на изпълнение: 2014-2017 г.

   

  доц. д-р Веселин Арнаудов

  12.

  Социално-икономически проучвания при конвенционални и биологични производствени системи в овощарството

  Ръководител: доц. д-р Ваня Манолова, Институт по овощарство, Пловдив, към ССА

   

  Период на изпълнение: 2013-2016 г.

   

  доц. д-р Веселин Арнаудов

  13.

  Изследване и усъвършенстване на технологични елементи при биологична и конвенционална система за производство на полски култури, ССА и МЗХ.

  Ръководител: проф. д-р Маргарита Нанкова, Добруджански земеделски институт

   

  Период на изпълнение: 2014-2017 г.

   

  доц. д-р Албена Иванова

  14.

  Проучване на сортове и линии с различен селекционно-географски произход с цел издирване и създаване на изходен селекционен материал и формиране на генофонд по най-ценните качества от зимна пшеница, ССА и МЗХ

   

  Период на изпълнение: 2014-2017 г.

   

  ас. Пламен Чамурлийски

  15.

  Картиране и оценка на екосистемните услуги във влажните зони на България (WEMA), Д-33-86/27.08.2015

  Ръководител: гл. ас. д-р Невена Камбурова-Иванова, ИБЕИ – БАН

   

  Период на изпълнение: 2015-2016 г.

   

  гл. ас. д-р Виктор Василев

  16.

  Изследване замърсяването на атмосферния въздух с парниковия газ диазотен оксид в промишлени, градски и селскостопански райони, Технически университет – Варна

   

  Период на изпълнение: 2015 г.

   

  доц. д-р Драгомир Пламенов

  17.

  Проучване влиянието на ветрогенераторите върху почвеното плодородие

  Технически университет – Варна

   

  Период на изпълнение: 2015 г.

   

  доц. д-р Драгомир Пламенов

  18.

   

  Проект ВО 06-210 „Шанс за социално включване на децата от общините Смядово и Ветрино” по Програма „Деца и младежи в риск”

   

  Период на изпълнение:  2015 г.

   

  Координатор за ШУ: Мариана Златанова

  Участник: гл. ас. д-р С. Петкова

   

  19.

  Училищно-базирана превенция на употребата на психоактивни вещества при ученици V –VII клас, по програма на Община Варна, Дирекция „Превенция” – Д 15000473ВН  

   

  Период на изпълнение: 2015 г.

   

  доц. д-р Пенка Кожухарова

  20.

  Библиография  на контрастивни лингвистични изследвания немски – български (съвременни езици) I част

  Научен ръководител:  доц. д-р Емилия Здравкова Башева-Монова, СУ „Св. Климент Охридски“

   

  Период на изпълнение: 2015 г.

   

  доц. д-р А. Димитрова

  21.

  Проект към Министерството на околната среда и водите /МОСВ/  – ПУДОС „За чиста околна среда ” на тема: „Обичам природата – и аз участвам”, 2015 национален

   

  Период на изпълнение:  2015 г.

  Яна Благоева Жечева редовен докторант по докторска програма Теория на възпитанието и дидактика (ПУНУП) от професионално направление 1.2. Педагогика

   

  22.

  “BulgariaCap Project”-09.2014-05.2015

   

  Период на изпълнение:  2015 г.

  Надя Николаева Николова редовен докторант по докторска програма Теория на възпитанието и дидактика (ПУНУП) от професионално направление 1.2. Педагогика

   

  23.

  Дирекция “Социално включване” на МТСП, финансиран от Международната банка за възстановяване и развитие, Община Шумен, от 15.09.2015-30.04.2016, национален

   

  Период на изпълнение:  2015 г.

  Надя Николаева Николова редовен докторант по докторска програма Теория на възпитанието и дидактика (ПУНУП) от професионално направление 1.2. Педагогика

   

  24.

  Проект и Национална кампания „Да бъдеш баща”-10.2015-2016, Фондация „За Нашите Деца“, Водеща организация е Асоциация „Родители“, национален

   

  Период на изпълнение:  2015 г.

  Надя Николаева Николова редовен докторант по докторска програма Теория на възпитанието и дидактика (ПУНУП) от професионално направление 1.2. Педагогика

   

  25.

  ВО 06-210 „Шанс за социално включване на децата от общините Смядово и Ветрино” по Програма „Деца и младежи в риск”

   

  Период на изпълнение:  2015 г.

   

  Координатор за ШУ: Мариана Златанова

  гл. ас. д-р С. Петкова

  44.

  ВО 06-210 „Шанс за социално включване на децата от общините Смядово и Ветрино” по Програма „Деца и младежи в риск”

   

  Период на изпълнение:  2015 г.

  Координатор за ШУ: Мариана Златанова
  Участник: гл. ас. д-р С. Петкова

  26.

   «Добра глава-сто ръце»,  по Програма «Добри европейски практики в областта на културата и образованието», Столична община, Р-н Илинден

   

  Период на изпълнение:  2015 г.

   

  Супервизор по дейност „Управление и мониторинг: проф. д-р Н. Бояджиева

   

  27.

  Иновативни техники и технологии с възможност за прилагане по всички учебни предмети“, проект на Второ СОУ, Търговище

   

  Период на изпълнение:  2015 г.

   

  ас.Наташа Колева

   

  ПроектУчастници от ШУ

  1.        

  Изследване и усъвършенстване на технологични елементи при биологична и конвенционална система за производство на полски култури, ССА и МЗХ. Ръководител: проф. д-р Маргарита Нанкова, Добруджански земеделски институт

   

  Период на изпълнение: 2014-2017 г.

   

  Доц. д-р Албена Иванова

  2.        

  Проучване на сортове и линии с различен селекционно-географски произход с цел издирване и създаване на изходен селекционен материал и формиране на генофонд по най-ценните качества от зимна пшеница, ССА и МЗХ

   

  Период на изпълнение: 2014-2017 г.

   

  Ас. Пламен Чамурлийски

  3.        

  Агробиологични, технологични и икономически проучвания при ореховото производство – доц. д-р Стефан Гандев, Институт по овощарство, Пловдив

   

  Период на изпълнение: 2012-2014 г.

   

  Доц. д-р Веселин Арнаудов

  4.        

  Подобряване на сортовия състав при череша, праскова и бадем – селекция, интродукция и биотехнологии – проф. д-р Аргир Живондов, Институт по овощарство, Пловдив

   

  Период на изпълнение: 2014-2017 г.

   

  Доц. д-р Веселин Арнаудов

  5.        

  Разработване на нови технологични решения и оценка на селекционен материал при ябълката

   

  Период на изпълнение: 2013-2016 г.

  доц. д-р Стефан Гандев, Институт по овощарство, Пловдив

   

  Доц. д-р Веселин Арнаудов

  6.        

  Социално-икономически проучвания при конвенционални и  биологични производствени системи в овощарството – доц. д-р Ваня Манолова, Институт по овощарство, Пловдив

   

  Период на изпълнение: 2013 – 2016г.

   

  Доц. д-р Веселин Арнаудов

  7.        

  Биологични, технологични и икономически аспекти на микронапояването и химизацията в овощарството – проф. д-р Куман Куманов, Институт по овощарство, Пловдив

   

  Период на изпълнение: 2013 – 2016 г.

   

  : Доц. д-р Веселин Арнаудов

  8.        

  Развитие на микронапояването като интегратор на културни практики за подобряване на растителното производство и икономия на вода и опазване на околната среда – проф. д-р Куман Куманов, Институт по овощарство, Пловдив

   

  Период на изпълнение: 2013 – 2016 г.

   

  Доц. д-р Веселин Арнаудов

  9.        

  Адаптирани към тенденцията за екстремни отклонения от агроклиматичните норми на методите за селекция и технологичните решения за семепроизводство и устойчиво производство на качествена суровина от цвекло, сорго и суданка – Доц. д-р Цветан Кикиндонов, Земеделски институт – Шумен

   

  Период на изпълнение: 2014 – 2016 г.

   

  Доц. д-р Веселин Арнаудов

  10.    

  Агроекологични изследвания на различни форми пшеница при метеорологични и почвени условия на ТУ – Варна

   

  Период на изпълнение: 2014 г.

   

  доц. д-р Др. Пламенов

  11.    

  Създаване на сортове стевия и технологии за отглеждането им в условията на Република  България

  Проект R-125 на СА с изпълнител Земеделски институт – Шумен

   

  Период на изпълнение: 2013-2015 г.

   

  доц. д-р Красимира Танова

   

  12.    

   

  Създаване на нови сортове цвекло и сорго, устойчиви на болести

  Проект на Селскостопанска академия с изпълнител Земеделски институт – Шумен.

  Основни дейности: Проучване на родителски форми цвекло и сорго с цел включването им в селекционни схеми за създаване на устойчиви на болести хибриди и сортове.

  Очаквани резултати: Създаване на устойчиви на болести и други външни въздействия хибриди и сортове.

  Финансираща институция: Селскостопанска академия

  Ръководител на проекта: доц. д-р Цветан Тодоров Кикиндонов

   

  Период на изпълнение: 2014-2017 г.

   

  доц. д-р Красимира Танова

   

  13.    

  Нелинейни уравнения и спектрална теория на операторите DDVU 02/91/

   

  Период на изпълнение: 2010-2014 г.

   

  доц. д-р Г. Славчева

  14.    

  Договор, Фонд „Научни изследвания“, ДФНИ-Т02/19, „Теоретично изследване на съвременни наблюдавани явления в атомните ядра при различни енергии за обяснение на фундаментални свойства на материята на фемто-ниво“.

   

  Период за изпълнение: 2014-2016 г.

   

  доц. д-р Корнелия Спасова

  15.    

  Училищно-базирана превенция на употребата на психоактивни вещества при ученици V – VII клас, по програма на Община Варна, Дирекция „Превенции” – Д1400085584

   

  Ръководител програма: доц.д-р Пенка Кожухарова

  16.    

  Мой приятел – книгата, 09.2013-2014, национален

   

  Период за изпълнение: 2014 г.

  Надя Николаева Николова –  (редовен докторант по докторска програма Теория на възпитанието и дидактика (ПУНУП) от професионално направление 1.2. Педагогика)

  17.    

  Изграждане на устойчива система за повишаване компетенциите и кариерно израстване на академичния състав на ИУ, гр. Варна, Участие като водещ на Курс по английски език за преподаватели в Икономически университет, Варна

   

  Период за изпълнение: 2014 г.

   

  Светла Недева (задочен докторант по докторска програма Теория на възпитанието и дидактика (ПУНУП) от професионално направление 1.2. Педагогика

  18.    

   „Готови за училище” на Тръст за социална алтернатива – София – 05.2014 -0 9.2014, национален

   

  Период за изпълнение: 2014 г.

  Надя Николаева Николова –  (редовен докторант по докторска програма Теория на възпитанието и дидактика (ПУНУП) от професионално направление 1.2. Педагогика)

   

  19.    

  Приказкотерапията за превенция на психоемоционални и поведенчески дефицити, ОДЗ „Делфинче“, по програма на Община  Варна.

   

  Период за изпълнение: 2014 г.

   

   проф. д-р Снежана Въчева