Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Проекти по оперативни програми на ЕС с участието на преподаватели от ШУ

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  Проект

  Участници от ШУ

  1.

  Проект №BG16M1OP002-3.021-0005-C01 „Подобряване природозащитното състояние на природно местоположение 2130 „Неподвижни крайбрежни дюни с тревна растителност (сиви дюни)“ по параметър „Структура и функции“ и „Бъдещи перспективи“, и природно местоположение 2180 „Облесени дюни“ по параметър „Площ“, Структура и функции“ и „Бъдещи перспективи“

  Продължителност: 2022-2023 г.

  Водеща институция: Планеко ООД

   Участници от ФПН:

  Преподаватели:

  доц. д-р Жени Димитрова Стоянова – ключов експерт,

  проф. д-р Димчо Захариев Иванов – ключов експерт,

  гл. ас. д-р Мария Живкова Касчиева – експерт

  2.

  Проект BG16M1OP002-3.005-0001 Натура 2000 в Черно море, Дейност 3: Проучване и картиране на разпространението на типове природни местообитания, местообитания на видове и техните популации, и определяне на природозащитното им състояние в морските пространства на Република България

   

  Продължителност: септември 2022 г. – декември 2023 г.  

  Финансиране: Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

  Управляващ орган: ДЗЗД „ПОНТУС ИНДАГО“ – Шуменският университет е партньор и представлява 10% от консорциум „ПОНТУС ИНДАГО“

  Възложител: Министерство на околната среда и водите

  Ръководител на проекта:  Ася Донева – държавен експерт

  Бюджет: 11 734 980 лева, от които 9 974 733 лева са предоставени от Европейския фонд за регионална развитие, а 1 760 247 лева са национално съфинансиране.
  Бенефициент:
  дирекция „Национална служба за защита на природата“ на Министерство на околната среда и водите

   Координатор на ШУ: проф. д-р Николай Начев

  Участници от ШУ: 3 преподаватели, 2 докторанти

  Преподаватели:

  1. проф. д-р Николай Начев

  2. проф. д-р Димчо Захариев

  3. гл. ас д-р Димитър Дойчев

  Докторанти:

  1. Павлина Маринова – докторска програма „Методика на обучението по биология и здравно образование“, ПН 1.3. Педагогика на обучението по …

  2. Николай Колев – докторска програма „Екология и опазване на околната среда“, ПН 4.3. Биологически науки

  3.

   Проект BG16M1OP002-3.005-0001 Натура 2000 в Черно море, Дейност 3: Проучване и картиране на разпространението на типове природни местообитания, местообитания на видове и техните популации, и определяне на природозащитното им състояние в морските пространства на Република България

  Продължителност: 2022-2023 г.

  Финансиране: Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

  Водеща институция: ДЗЗД „Понтус Индаго“

  Участник от ФПН:

  проф. д-р Димчо Захариев Иванов – експерт

  4.

   Проект BG16M1OP002-3.022-0001-C01 „Подобряване на природозащитното състояние на степно природно местообитание 62C0 в защитена зона BG0000573 Комплекс Калиакра чрез закупуване на земи“

  Продължителност: 2023-2024 г.

  Финансиране: ОП „Околна среда“

  Водеща институция: РИОСВ – Варна

   Участник от ФПН: 1 преподавател

  гл. ас. д-р Мария Касчиева – лектор

   

  5.

   Проект № ОЛ-3  Проучване, управление и съхранение на генетични ресурси и създаване на нови сортове и хибриди  овощни  видове подходящи за планински условия“

  Период на разработване: 2020-2023 г.

  Водеща институция: Институт по планинско животновъдство и земеделие (ИЗПЖ) – Троян

  Ръководител: доц. д-р Диян Петков Георгиев

   Участник от ФПН: 1 преподавател

  гл. ас. д-р Мария Касчиева 

  6.

  Проект № ЗФТК 8 (Заповед РД 05-193/21.07.2020 на Председателя на ССА)

  Селекция на сортове зърнено-бобови култури (обикновен зрял фасул, леща, грах и нахут) с висок продуктивен потенциал, екологична пластичност и устойчивост към абиотични и биотични стресови фактори

  Продължителност: 2020-2023 г.

  Водеща институция: Добруджански земеделски институт, гр. Генерал Тошево

  Ръководител на проекта: проф. д-р Иван Киряков

  Участник от ФПН:

  гл. ас. д-р Магдалена Атанасова Колева – експерт

  7.

  Създаване, изучаване и съхранение на генетични ресурси от праскови, нектарини и череши“

  Период на разработване: 2022-2025 г.

  Водеща институция: Институт по овощарство – Пловдив

  Ръководител: гл. ас. д-р С. Малчев

             

  Участник от ФПН: 1 преподавател

  гл. ас. д-р Димитър Димитров

   

  8.

  Проект BG05M2OP001-2.016-0010Обучение по дигитални компетенции. на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

  Продължителност: 2023

  Участници от ШУ: 2 преподаватели

  Участници от ФПН: проф. д-р Димитър Владев

  Лектор от ФТН: доц. д-р инж. Валентин Атанасов

   

  9.

   Проект No КП–06–Н 69/4 „Повърхностно модифицирани наночастици като преносители на проапоптичен протеин и противораков химиотерапевтик за избирателно поглъщане и вътреклетъчно освобождаване в ракови клетки“

  Базова организация: Факултет по химия и фармация на Софийски университет „Св. Климент Охридски“

  Период за изпълнение: 12.2022-12.2025

  Ръководител от СУ:

  доц. д-р Александър Живков

  Участник от ФПН: 1 преподавател

  проф. д-р Стоян Иванов Каракашев

  10.

  „Осъществяване на схемата за мониторинг на обикновените видове птици, като част от Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие“ Договор: 68/28.04.2021

  Продължителност: 2021-2023 г.

  Финансиране: Предприятие за Управление на дейности по опазване на околната среда (ПУДООС, МОСВ)

  Водеща институция: БДЗП

   

  Участник от ФПН: 1 преподавател

  гл. ас. д-р Виктор Василев – експерт

   

   

  11.

   Проект LIFE21/NAT/BG/LIFE NE BG Safe Sky 101074284 „Опазване на застрашени видове птици чрез обезопасяване на опасни въздушни електропроводи в зоните от Натура 2000 в Североизточна България“

  Продължителност: 2023 г.

  Финансиране: Програма LIFE на Европейския съюз

  Водеща институция: БДЗП

   Участник от ФПН: 1 преподавател

  гл. ас. д-р Виктор Василев – експерт

  12.

   Проект LIFE20 /NAT/BG/001162 56 97 „Подсигуряване възстановяването на застрашения ловен сокол в България и Южна Румъния“

  Продължителност: 2023 г.

  Финансиране: Програма LIFE на Европейския съюз

  Водеща институция: БДЗП

   Участник от ФПН: 1 преподавател

  гл. ас. д-р Виктор Василев – експерт

  13.

   Проект № BG16M10P002-3.015-0002-C01 „Дейности за подобряване на състоянието на влажни зони Дуранкулашко езеро и Шабленско езеро“

  Управляващ орган: „НЕЙЧЪР ПРОДЖЕКТС“ ЕООД

  Възложител: Регионална инспекция по околна среда и води – Варна

  Ръководител на проекта: Адриана Гавраилова

  Период на изпълнение: 02.11.2023 г. – 22.11.2023 г.

  Бюджет: 8 400 лв.

   Участник от ФПН: 1 преподавател

    гл. ас. д-р Димитър Дойчев Димитров, позиция в проекта – консултант по изготвянето на „Оценка на ефекта от изпълнението на дейностите за подобряване на водния режим и ограничаване на сукцесионните процеси и управлението на масиви от водолюбива растителност“

  14.

   „Опазване на околната среда и климатичните промени“

  Проект № BGENVIROMENT-3.001-0011-C01

  Период на разработване: 2021-2023 г.

  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ФМ на ЕИП

  Координатор за ПГОХХТ: Веселин Тодоров

   Участници: 1 докторант

  Докторанти:

  Мария Жулиянова Христова – докторска програма Нова и най-нова обща история (Нова обща история)

  15.

   „Емиграция и свобода“

  Период на разработване: 2021-2023 г.

  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ФМ на ЕИП

  Координатор за ПГОХХТ: Веселин Тодоров

  Участници: 1 докторант

  Докторанти:

  Мария Жулиянова Христова – докторска програма Нова и най-нова обща история (Нова обща история)

  16.

   Проект №BG05M2OP001-3.017-0007-C01 „Eфективни педагогически взаимодействия в мултикултурна среда”,

  финансиран по процедура BG05M2ОP001-3.017 „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“.

  Водеща организация: СУ „Климент Охридски“ СНЦ ”Етнотолеранс”,

  Продължителност: 2021 – 2023г.

  Ръководител на проекта:проф. д-р Янка Тоцева

  Участник в проекта като:

  Функционален експерт доц. д-р Керанка Георгиева Велчева

  Участник от ФХН:

  доц. д-р Калина Димитрова Йочева – старши експерт образователни дейности

  17.

   Проект № BG05M2OP001-3.017-0019-C01 „Обогатяване на компетентностите на педагогическите специалисти от образователни институции на град Кърджали чрез участие в обучения за работа в мултикултурна среда“,

  финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“2020-2023, съфинансирана от ЕС чрез ЕСИФ,

   

  Водеща организация: Сдружение „Омега“, Кърджали

  Ръководител на проекта: Веселина Юрукова

   Участник от ШУ: 1 преподавател

  доц. д-р Николай Николов – лектор, обучител, Колеж Добрич

  18.

   Проект BG05M2OP001-3.017-0007-С01 „Ефективни педагогически взаимодействия в мултикултурна среда“,

  финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от ЕС чрез ЕСИФ

  Водеща организация: СУ „Св. Климент Охридски“, СНЦ „Етнотолеранс“

  Ръководител на проекта: Янка Тоцева

   

   Участник от ШУ: 1 преподавател

  доц. д-р Николай Николов – лектор, обучител, Колеж Добрич

  19.

   Национален проект „Въвеждане на Национална рамка за качество на образованието и грижите в ранна детска възраст“, (REFORM/SC2020/059),

   

  Финансиран от Европейския съюз чрез Програма за подкрепа на структурните реформи и осъществен с подкрепата на Европейската комисия,(публ. 05.07.2022 г.), 15.06.-12.07.2023г. 

   Участник от ДИКПО: 1 преподавател

   доц. д-р Ирина Стоянова

  20.

   Проект BG05M2OP001-3.019-0002 „Насърчаване на образованието на ученици и младежи като начин за борба с бедността и неравенството” 

  2023

  Участници от ДИКПО: 1 преподавател

  доц. д-р Виктория Ковчазова, ментор

  21.

  Проект: LI-2022-296/ 15.08.2022 „100 години спомени за теснолинейката“, проект на НЧ „Пробуда 1906“ с. Никола Козлево

  Водеща организация: Национален фонд култура, Министерство на културата

   

  Период на изпълнение:  м. август 2022 г. – м. ноември 2023 г.

  Ръководител: Иванка Семерджиева

  Участник от ПФ(ШУ ): 1 преподавател

  доц. д-р Светозар Чилингиров

  22.

  Проект BGLD-2.002-0001-C01 „Изграждане на капацитет за образователно и социално включване“, финансиран по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи” на Финансовия механизъм на ЕИП 2014 – 2021 г. 

   

  Водеща организация: ЦОИДУЕМ в партньорство със СУ „Свети Климент Охридски“

   

  Период на изпълнение:  2023 г.

  Участник от ПФ (ШУ): 1 преподавател

  проф. д-р Керанка Велчева

  23.

  Проект „ Игра на приказки , финансиран от Тръст за социална алтернатива.

  Продължителност: 2022-2023

  Водеща организация: СНЦ „Етнотолеранс“ в партньорство с РУО – Ловеч

  Участници от ШУ:

  Преподаватели:

  доц. д-р Калина Димитрова Йочева – експерт

   ПроектУчастници

  1.

  Проект BG16M1OP002-3.003-0001-C02 Анализи и проучвания на видовете и типовете местообитания, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците

  Финансиран по оперативна програма „Околна среда 2014-2020”.

  Управляващ орган: Министерство на околната среда и водите, Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда”.

  Възложител: Изпълнителна агенция по околна среда.

  Период на изпълнение: 2019-2022 г.

  Ръководител на проекта: Валери Серафимов

  Участници от ФПН:

  Преподаватели:

  доц. д-р Жени Димитрова Стоянова

  проф. д-р Николай Добринов Начев

  проф. д-р Димчо Захариев Иванов – ръководител на полеви екип   

  гл. ас. д-р Виктор Методиев Василев – консултант

   

  2.

  Проект № BG16M1OP002-3.021-0005-C01 „ Подобряване природозащитното състояние на природно местоположение 2130 „Неподвижни крайбрежни дюни с тревна растителност (сиви дюни)“ по параметър „Структура и функции“ и „Бъдещи перспективи“, и природно местоположение 2180 „Облесени дюни“ по параметър „Площ“, Структура и функции“ и „Бъдещи перспективи“

  Продължителност: 2022-2024 г.

  Водеща институция: Планеко ООД

  Участници от ФПН:

  Преподаватели:

  доц. д-р Жени Димитрова Стоянова – ключов експерт,

  проф. д-р Димчо Захариев Иванов – ключов експерт,

  гл. ас. д-р Мария Живкова Касчиева – експерт

  Докторанти: Николай Недялков – докторска програма „Екология и опазване на околната среда“, професионално направление 4.3. Биологически науки, позиция в проекта – ръководител на екип

  3.

  Проект BG16M1OP002-3.005-0001 Натура 2000 в Черно море, Дейност 3: Проучване и картиране на разпространението на типове природни местообитания, местообитания на видове и техните популации, и определяне на природозащитното им състояние в морските пространства на Република България

  Продължителност: 2022-2023 г.

  Финансиране: Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

  Водеща институция: ДЗЗД „Понтус Индаго“

  Участник от ФПН:

  проф. д-р Димчо Захариев Иванов – експерт

  4.

  Проект BG16M1OP002-3.019-0023-C01 Споделена визия за екологичната мрежа „НАТУРА 2000“ в област Шумен,

  съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по Приоритетна ос 3 „НАТУРА 2000 и биоразнообразие“ на ОП „Околна среда“ (2014-2020).

  Бенефициент: Сдружение с нестопанска цел (СНЦ) „Демократично сдружение „Искам да знам“

  Ръководител: Галина Минчева

  Срок на изпълнение: 21.07.2020 г. – 21.12.2022 г.

  Бюджет: 69 475,93 лв.

  Участници: 11 преподаватели, 1 докторант

  Участник от ШУ: проф. д-р Цветеслава Веселинова Игнатова-Иванова

  проф. д-р Димчо Захариев Иванов

  проф. д-р Николай Добринов Начев

  доц. д-р Росица Димитрова Давидова

  доц. д-р Жени Димитрова Стоянова

  доц. д-р Дарина Христова Бъчварова

  гл. ас. д-р  Виктор Методиев Василев

  гл. ас. д-р Мария Живкова Касчиева

  преп. д-р Теодора Веселинова Койнова

  преп. д-р Севгинар Феимова Ибрямова

  преп. Димитър Дойчев Димитров

  докторант: Николай Недялков – докторска програма „Екология и опазване на околната среда“, професионално направление 4.3. Биологически науки

  5.

  Проект BG16M1OP002-3.031-0007 Споделена визия за опазване на хабитатите на полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик в регион Кърджали,

  финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за Регионално развитие

  Продължителност: 2020-2022 г.

  Бюджет: 71 357,00 лв.

  Водеща институция: Община Кирково

  Участник от ФПН:

  гл. ас. д-р Мария Живкова Касчиева – лектор

  6.

  Проект BG16M1OP002-3.031-0009 Споделена визия за екологична мрежа „Натура 2000“ в регион Смолян,

  финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за Регионално развитие

  Продължителност: 2020-2022 г.

  Бюджет: 71 400,00 лв.

  Водеща институция: Община Смолян

  Участник от ФПН:

  гл. ас. д-р Мария Живкова Касчиева – лектор

  7.

  Проект  BG05M2OP001-3.017-0019-C01, Обогатяване на компетентностите на педагогическите специалисти от образователни институции на град Кърджали чрез участие в обучения за работа в мултикултурна среда

  финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.“

  Период на изпълнение: 2022 г.

  Базова организация: Сдружение „Омега“ – Кърджали

  Ръководител на проекта: Веселина Юрукова

  Участник:

  доц. д-р Николай Станчев Николов- обучител

  8.

  Образование за утрешния ден BG05M2OP001-2.012

  финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

  Бенефициент: Министерство на образованието и науката

  Наименование на проекта: ,,Образование за утрешния ден“

  Срок на изпълнение на проекта: от 15.10.2019 г. до 15.10.2022 г.

  Общ бюджет на БФП: 104 959 178.01 лв.

  Участници: 1 участник от ШУ

  Преподаватели:

  доц. д-р Ирена Димитрова Петрова – оценител на дигитално съдържание

   

  9.

  Проект BGLD-2.002-0001-C01 „ Изграждане на капацитет за образователно и социално включване“,

  финансиран по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи” на Финансовия механизъм на ЕИП 2014 – 2021 г.

  Водеща организация: ЦОИДУЕМ в партньорство със СУ „Свети Климент Охридски“

  Участници: 1 участник от ШУ

  доц. д-р Калина Димитрова Йочева– експерт

   

  10.

  Международен проект Tid(y)up „Следвайте пластмасата от източника до морето: Тиса-Дунав, интегриран план за действие за премахване на пластмасовото замърсяване на реките “, в който си партнират участници от България, Румъния, Унгария, Словакия, Украйна, Сърбия и Австрия.

  Акция за почистване на макроотпадъци от „горещи точки“ по поречието на българската част на река Дунав

  Организатор: Институт по океанология – Варна, 01.04-01.05.2022 г., Тутракан, България

  Преподаватели от ШУ:

  проф. д-р Светла Димитрова Станкова

  преп. Стефка Веселинова Христова

  Студенти:

  Филип Атанасов Трендафилов, фак. № 1920160026, 4 курс, География и регионална политика;

  Ирена Кожухарова, 1 курс, География и регионална политика

  11.

  Проект № BG05M2OP001-3.017-0007-C01 „Eфективни педагогически взаимодействия в мултикултурна среда”,

  финансиран по процедура BG05M2ОP001-3.017 „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

  Водеща организация: СУ „Климент Охридски“ СНЦ ”Етнотолеранс”

  Ръководител на проекта: Проф. д-р Янка Тоцева

  Участник като:

  Функционален експерт доц. д-р Керанка Георгиева Велчева

  12.

  Проект „Трансфер на практики за подобряване подкрепата за деца със специални нужди и техните семейства за приобщаващо образование“,

  финансиран от Фонд Активни граждани България по Финансов механизъм на ЕИП 2014-2021 Партньор по проекта е State Diagnostic and Counseling Center (SDCC), Исландия, № ACF/125, Дейност 2

  Период на изпълнение: ноември 2019 – октомври 2020

  Базова организация: Карин дом

  Участник:

  докт. Звезделина Атанасова – докторант програма 1.1.Теория и управление на образованието“, от ПН 1. Педагогика

  13.

  „Опазване на околната среда и климатичните промени“

  Проект № BGENVIROMENT-3.001-0011-C01

  Период на разработване: 2021-2023 г.

  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ФМ на ЕИП

  Координатор за ПГОХХТ: Веселин Тодоров 

  Участници: 1 докторант

  Докторант:

  Мария Жулиянова Христова – докторска програма Нова и най-нова обща история (Нова обща история)

   

  14.

  „Емиграция и свобода“

  Период на разработване: 2021-2023 г.

  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ФМ на ЕИП

  Координатор за ПГОХХТ: Веселин Тодоров

  Участници: 1 докторант

  Докторант:

  Мария Жулиянова Христова – докторска програма Нова и най-нова обща история (Нова обща история

  15.

  Спасителни археологически проучвания на обект „Обект № 06 – Сливница 2 (между км 25+800 и км 26+100 по ново трасе) в обхвата на Проект BG16M1OP001-1.001-0006-C01, „ Модернизация на железопътната линия София – Драгоман“, 2022 г.

  ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 – 2020 г. 

  Период на разработване: 2022 г.

  Проектът се осъществява по договор между Министерство на културата и НАИМ-БАН

  Ръководител: гл.ас. д-р Яна Мутафчиева

  Участници: 1 докторант

  Докторанти:

  1.Гергана Георгиева Милошева-Димчева – задочен докторант, докторска програма Археология (Антична археология)

  16.

  Работилница по превод от английски на български език,

  организирана в рамките на Второто издание на фестивала „Писмените съкровища на Долен Дунав“. Фестивалът е част от програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег Румъния – България V-А с проект ROBG-290 „Писмените съкровища на Долен Дунав“.

  Проектът е финансиран по Приоритетна ос 2: „Зелен район“, Специфична цел 2.1: „Подобряване на устойчивото използване на природното наследство и ресурси на културното наследство“;

  Тематична цел 6: „Опазване и защита на околната среда и насърчаване на ефективното използване на ресурси“; IP 6в: Съхраняване, опазване, популяризиране и развитие на природното и културно наследство.

  Участници:

  доц. д-р Христо Тончев Боев (ментор)

  17.

  Проект BG 05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“,

  финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансира от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове – Дейност 2 (2021г.) (обучение на педагогически специалисти)

  Водещ експерт от МОН: Грета Ганчева

  Бюджет: 127 759 359,94 лв.

  Участник в проекта като:

  Обучител на педагогически специалисти – доц. д-р Керанка Георгиева Велчева

  Участник:

   преп. д-р Севдалина Маринова Георгиева

   

   ПроектУчастници

  1.

  Проект BG16M1OP002-3.003-0001-C02 Анализи и проучвания на видовете и типовете местообитания, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците

  Финансиран по оперативна програма „Околна среда 2014-2020”.

  Управляващ орган: Министерство на околната среда и водите, Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда”.

  Възложител: Изпълнителна агенция по околна среда.

  Период на изпълнение: 2019-2022 г.

  Ръководител на проекта: Валери Серафимов.

  Участници от ФПН:

  доц. д-р Жени Димитрова

  проф. д-р Николай Начев

  проф. д-р Димчо Захариев – ръководител на полеви екип,  

  гл. ас. д-р Виктор Василев – консултант

  2.

  Проект № BG16M1OP002-3.019-0023-C01 „Споделена визия за екологичната мрежа “НАТУРА 2000” в област Шумен“

  Водеща институция: Демократично сдружение „Искам да знам“

  Ръководител на проекта: Здравка Русева-Пеева

  Период на изпълнение: 2020-2022 г.

  Участници: 11 преподаватели, 1 докторант

  Участник от ШУ: проф. д-р Цветеслава Игнатова-Иванова, проф. д-р Димчо Захариев, проф. д-р Николай Начев, доц. д-р Росица Давидова, доц. д-р Жени Димитрова, доц. д-р Дарина Бъчварова, гл. ас. д-р  Виктор Василев, гл. ас. д-р Мария Касчиева, преп. д-р Теодора Койнова, преп. д-р Севгинар Ибрямова, преп. Димитър Димитров, докт. Николай Недялков

   

  3.

  Проект № BG05SFOP001-2.019-0037-C01 „Компетентни и мотивирани служители на Дирекция „Национален Парк Рила“, Оперативна програма „Добро управление” 2014 – 2020 г.. office@rilanationalpark.bg, www.rilanationalpark.bg.

  Изпълнител: „Българска консултантска организация” ЕООД.

  Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление” 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и от държавния бюджет на Република България.

  Период на изпълнение: 2020 -2021 г.

   

  Участници от ШУ: 2-ма преподаватели

  Участници: лектори – доц. д-р Милена Стоянова, доц. д-р Ивайло Владев

  4.

  Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (четвърта кампания, дейност 1, 10/20 – 10/21) г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове., съфинансиран от ЕС чрез ЕСФ,;

  Водеща организация: Раабе България ЕООД – София;

  Ръководител на проекта: Надежда Цветкова

  Период на изпълнение: 2020 -2021 г.

  Участници от ШУ: 

  доц. д-р Николай Николов – лектор, обучител

  5.

  „Обучение за борбата срещу половите неравенства в Европа и света“

  Проект № 2020-1-FR01-KA229-0803368_3  

  Период на разработване: 2021 г.  

  Координатор за ПГОХХТ: Веселин Тодоров

  Участници: 1 докторант

  Докторанти: Мария Жулиянова Христова – докторска програма Нова и най-нова обща история (Нова обща история)

  6.

  „Опазване на околната среда и климатичните промени“

  Проект № BGENVIROMENT-3.001-0011-C01

  Период на разработване: 2021-2023 г.

  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ФМ на ЕИП

  Координатор за ПГОХХТ: Веселин Тодоров

  Участници: 1 докторант

  Докторанти:

  Мария Жулиянова Христова – докторска програма Нова и най-нова обща история (Нова обща история)

   

  7.

  „Емиграция и свобода“

  Период на разработване: 2021-2023 г.

  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ФМ на ЕИП

  Координатор за ПГОХХТ: Веселин Тодоров

  Участници: 1 докторант

  Докторанти:

  Мария Жулиянова Христова – докторска програма Нова и най-нова обща история (Нова обща история

  8.

  Проект BG 05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“,

  финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансира от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове – Дейност 2 (2021г.) (обучение на педагогически специалисти)

  Водещ експерт от МОН: Грета Ганчева

  Бюджет: 127 759 359,94 лв.

  Участник в проекта като:

  Обучител на педагогически специалисти – доц. д-р Керанка Велчева

  Участник:

   преп. д-р С. Георгиева

   ПроектУчастници

  1.

  Проект № BG16M1OP002-3.003-0001-C02 „Анализи и проучвания на видовете и типовете местообитания, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците“ , финансиран по оперативна програма „Околна среда 2014-2020”

  Възложител: Изпълнителна агенция по околна среда

  Бюджет: 18 122 412,00 лв.

  Ръководител: Атанас Каймакчиев

  Период на изпълнение: 2019-2020 г.

  Участници: 3-ма преподаватели, 2 – ма докторанти

  проф. д-р Димчо Захариев Иванов – ръководител на полеви екип,

  доц. д-р Жени Димитрова Стоянова – експерт

  проф. д-р Николай Начев

  Докторанти: Теодора Веселинова Койнова – редовен докторант в докторска програма Екология и опазване на околната среда от професионално направление 4.3. Биологически науки, Димитър Дойчев Димитров – редовен докторант в докторска програма Екология и опазване на околната среда от професионално направление 4.3. Биологически науки

  2.

  Проект № BG16M1OP002-3.019-0023-C01 „Споделена визия за екологичната мрежа „НАТУРА 2000“ в област Шумен“

  Водеща институция: Демократично сдружение „Искам да знам“

  Ръководител на проекта: Здравка Русева-Пеева

  Период на изпълнение: 2020-2022 г.

  Участници: 11 преподаватели, 1 докторант

  Участник от ШУ: проф. д-р Цветеслава Игнатова-Иванова, проф. д-р Димчо Захариев, проф. д-р Николай Начев, доц. д-р Росица Давидова, доц. д-р Жени Димитрова, доц. д-р Дарина Бъчварова, гл. ас. д-р  Виктор Василев, гл. ас. д-р Мария Касчиева, преп. д-р Теодора Койнова, преп. д-р Севгинар Ибрямова, преп. Димитър Димитров, докт. Николай Недялков

   

  3.

  Проект № BG05SFOP001-2.019-0037-C01 „Компетентни и мотивирани служители на Дирекция „Национален Парк Рила“, Оперативна програма „Добро управление” 2014 – 2020 г.. office@rilanationalpark.bg, www.rilanationalpark.bg.

  Изпълнител: „Българска консултантска организация” ЕООД.

  Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление” 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и от държавния бюджет на Република България.

  Период на изпълнение: 2020 -2021 г.

  Участници от ШУ: 2-ма преподаватели

  Участници: лектори – доц. д-р Милена Стоянова, доц. д-р Ивайло Владев

   

  4.

  Проект № BG05M9OP001-2.032-0052-C01 “Овластяване на семейства на деца с увреждания за справяне с предизвикателствата, свързани със социално включване и равноправен достъп до пазара на труда чрез обучения и мотивационна и психологическа подкрепа”

  Финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси

  Водеща организация: Карин дом, Варна

  Период на изпълнение: Август 2019 г. – Септември 2020 г.

  Звезделина Атанасова – доктарант програма 1.1.Теория и управление на образованието“, от ПН 1. Педагогика

  5.

  Проект № BG05M2OP001-2.011-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогически специалисти.  Дейност 7“ финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, 2014-2020  – МОН

  Период на изпълнение: 2020 г.

  доц. д-р К. Йочева

  6.

  Проект № BG05М20Р001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“,  финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Пловдивски университет, ръководител на проекта : проф. д-р Румен Младенов

  Период на изпълнение: 2020 г.

  доц. Керанка Велчева

   

  7.

  Проект № 30-CE-0904374/00-35 Кауза “Природа“,  Проект на СНЦ „АлДоРа“: Информационен център „Европа директно“ – Шумен, към Европейската комисия с Рамково споразумение Ръководител: Росица Василева

  Период на изпълнение: 2020 г.

  Участник от ШУ: 9 преподаватели

  проф. Валери Чакалов; проф. д-р Д. Балкански; проф. Д. Чолаков; Доц. д-р Ростислава  Тодорова-Енчева; доц. д-р Св. Чилингиров, преп. д-р К. Теофилов, преп. д-р Анна Ласкарова-Иванова, преп. Румен Богданов, преп. Любен Генов

   

  8.

  Проект: BG05M2OP001-3.2015-002 „Приеми ме – интерактивен модел за образователна интеграция на ученици от етнически малцинства“. Проект по схемата за безвъзмездна финансова помощ на Оперативна програма „Наука образование и интелигентен растеж“, Мярка:  „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“.

  Период за изпълнение: 2014-2020 г.

  проф. д.п.н. Николай Колишев

  9.

  Проект: № BG05М9ОР001-3.006-0001 „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“, по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансиран от ЕС чрез ЕСФ,

  Водеща организация: Агенция за социално подпомагане – София;

  Ръководител на проекта: Виктория Тахова

  Период на изпълнение: 2020 г.

  доц. д-р Николай Николов – лектор, обучител

   

  10.

  Проект: № BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти”, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.,

  Водеща организация: Раабе Академия – София

  Ръководител на проекта: Надежда Цветанова

  Период на изпълнение: 2020 г.

  доц. д-р Николай Николов – лектор, обучител

   

   

  Проект Участници

  Проект № BG05M9ОP001-2.002-0124-C001: „Нови възможности за независим живот на уязвими групи на територията на община Завет”

  По: процедура „Независим живот” от ОП РЧР 2014-2020

   

  Период на изпълнение: 2016-2017

  Участници от ШУ:

  Доц. д-р К. Тодорова

  Доц. д-р Р. Златева