Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Проекти по оперативни програми на ЕС с участието на преподаватели от ШУ

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
  Проект Участници

  Проект № BG05M9ОP001-2.002-0124-C001: „Нови възможности за независим живот на уязвими групи на територията на община Завет”

  По: процедура „Независим живот” от ОП РЧР 2014-2020

   

  Период на изпълнение: 2016-2017

  Участници от ШУ:

  Доц. д-р К. Тодорова

  Доц. д-р Р. Златева