Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Проекти по оперативни програми на ЕС с участието на преподаватели от ШУ

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
   ПроектУчастници

  1.

  Проект № BG16M1OP002-3.003-0001-C02 „Анализи и проучвания на видовете и типовете местообитания, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците“ , финансиран по оперативна програма „Околна среда 2014-2020”

  Възложител: Изпълнителна агенция по околна среда

  Бюджет: 18 122 412,00 лв.

  Ръководител: Атанас Каймакчиев

  Период на изпълнение: 2019-2020 г.

  Участници: 3-ма преподаватели, 2 – ма докторанти

  проф. д-р Димчо Захариев Иванов – ръководител на полеви екип,

  доц. д-р Жени Димитрова Стоянова – експерт

  проф. д-р Николай Начев

  Докторанти: Теодора Веселинова Койнова – редовен докторант в докторска програма Екология и опазване на околната среда от професионално направление 4.3. Биологически науки, Димитър Дойчев Димитров – редовен докторант в докторска програма Екология и опазване на околната среда от професионално направление 4.3. Биологически науки

  2.

  Проект № BG16M1OP002-3.019-0023-C01 „Споделена визия за екологичната мрежа “НАТУРА 2000” в област Шумен“

  Водеща институция: Демократично сдружение „Искам да знам“

  Ръководител на проекта: Здравка Русева-Пеева

  Период на изпълнение: 2020-2022 г.

  Участници: 11 преподаватели, 1 докторант

  Участник от ШУ: проф. д-р Цветеслава Игнатова-Иванова, проф. д-р Димчо Захариев, проф. д-р Николай Начев, доц. д-р Росица Давидова, доц. д-р Жени Димитрова, доц. д-р Дарина Бъчварова, гл. ас. д-р  Виктор Василев, гл. ас. д-р Мария Касчиева, преп. д-р Теодора Койнова, преп. д-р Севгинар Ибрямова, преп. Димитър Димитров, докт. Николай Недялков

   

  3.

  Проект № BG05SFOP001-2.019-0037-C01 „Компетентни и мотивирани служители на Дирекция „Национален Парк Рила“, Оперативна програма „Добро управление” 2014 – 2020 г.. office@rilanationalpark.bg, www.rilanationalpark.bg.

  Изпълнител: „Българска консултантска организация” ЕООД.

  Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление” 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и от държавния бюджет на Република България.

  Период на изпълнение: 2020 -2021 г.

  Участници от ШУ: 2-ма преподаватели

  Участници: лектори – доц. д-р Милена Стоянова, доц. д-р Ивайло Владев

   

  4.

  Проект № BG05M9OP001-2.032-0052-C01 “Овластяване на семейства на деца с увреждания за справяне с предизвикателствата, свързани със социално включване и равноправен достъп до пазара на труда чрез обучения и мотивационна и психологическа подкрепа”

  Финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси

  Водеща организация: Карин дом, Варна

  Период на изпълнение: Август 2019 г. – Септември 2020 г.

  Звезделина Атанасова – доктарант програма 1.1.Теория и управление на образованието“, от ПН 1. Педагогика

  5.

  Проект № BG05M2OP001-2.011-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогически специалисти.  Дейност 7“ финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”, 2014-2020  – МОН

  Период на изпълнение: 2020 г.

  доц. д-р К. Йочева

  6.

  Проект № BG05М20Р001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“,  финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Пловдивски университет, ръководител на проекта : проф. д-р Румен Младенов

  Период на изпълнение: 2020 г.

  доц. Керанка Велчева

   

  7.

  Проект № 30-CE-0904374/00-35 Кауза ”Природа”,  Проект на СНЦ “АлДоРа”: Информационен център “Европа директно” – Шумен, към Европейската комисия с Рамково споразумение Ръководител: Росица Василева

  Период на изпълнение: 2020 г.

  Участник от ШУ: 9 преподаватели

  проф. Валери Чакалов; проф. д-р Д. Балкански; проф. Д. Чолаков; Доц. д-р Ростислава  Тодорова-Енчева; доц. д-р Св. Чилингиров, преп. д-р К. Теофилов, преп. д-р Анна Ласкарова-Иванова, преп. Румен Богданов, преп. Любен Генов

   

  8.

  Проект: BG05M2OP001-3.2015-002 „Приеми ме – интерактивен модел за образователна интеграция на ученици от етнически малцинства“. Проект по схемата за безвъзмездна финансова помощ на Оперативна програма „Наука образование и интелигентен растеж“, Мярка:  „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“.

  Период за изпълнение: 2014-2020 г.

  проф. д.п.н. Николай Колишев

  9.

  Проект: № BG05М9ОР001-3.006-0001 „Повишаване на капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане“, по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансиран от ЕС чрез ЕСФ,

  Водеща организация: Агенция за социално подпомагане – София;

  Ръководител на проекта: Виктория Тахова

  Период на изпълнение: 2020 г.

  доц. д-р Николай Николов – лектор, обучител

   

  10.

  Проект: № BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти”, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.,

  Водеща организация: Раабе Академия – София

  Ръководител на проекта: Надежда Цветанова

  Период на изпълнение: 2020 г.

  доц. д-р Николай Николов – лектор, обучител

   

   

  Проект Участници

  Проект № BG05M9ОP001-2.002-0124-C001: „Нови възможности за независим живот на уязвими групи на територията на община Завет”

  По: процедура „Независим живот” от ОП РЧР 2014-2020

   

  Период на изпълнение: 2016-2017

  Участници от ШУ:

  Доц. д-р К. Тодорова

  Доц. д-р Р. Златева