Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Проект BG05М2ОР001-1.001-0004 Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе)

   

  Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

  Бенефициенти:

  • Софийски университет “Св. Климент Охридски”
  • Технически университет – София
  • Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”
  • Русенски университет “Ангел Кънчев”
  • Университет “Проф. д-р Асен Златаров” Бургас

  Основна цел: Изграждане и развитие на център за върхови постижения в област Информатика и ИКТ

  Обща стойност:

  • 29 781 882,42 лв., от които:
  • 25 314 600,06 лв. Европейско съфинансиране
  • 4 467 282,36 лв. Национално съфинансиране

  Начало: 28 февруари 2018 г.

  Край: 31 декември 2023 г.

  Официална страница на проекта: https://unite-bg.eu