Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Проект BG05М2ОР001-1.001-0004 Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе)

  Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

  Бенефициенти:

  • Софийски университет “Св. Климент Охридски”
  • Технически университет – София
  • Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”
  • Русенски университет “Ангел Кънчев”
  • Университет “Проф. д-р Асен Златаров” Бургас

  Основна цел: Изграждане и развитие на център за върхови постижения в област Информатика и ИКТ

  Обща стойност:

  • 29 781 882,42 лв., от които:
  • 25 314 600,06 лв. Европейско съфинансиране
  • 4 467 282,36 лв. Национално съфинансиране

  Начало: 28 февруари 2018 г.

  Край: 31 декември 2023 г.

  Официална страница на проекта: https://unite-bg.eu


  Участници в проекта от страна на Шуменския университет:

   

  Екип за управление

  проф. д.и.н. Георги Колев – член на Управителния съвет 054/830 350 К1-111 rector@shu.bg
  Анка Стоянова – счетоводител 054/830 478

  054/830 495, в.235

  K1-117 a.stoyanova@shu.bg
  Дияна Донева – счетоводител, оперативен 054/830 495, в.202 К1-213б d.doneva@shu.bg
  Радостина Адамидовска – технически сътрудник 054/830 495, в.350 К3-202 r.adamidovska@shu.bg
  Мая Конова – експерт (връзки с обществеността и масови комуникации) 054/830 358 K1-115в m.konova@shu.bg
  Наталия Найденова – технически сътрудник 054/830 309

  054/830 495, в. 215

  К1-115б n.naydenova@shu.bg

   

  Изследователи

  доц. д-р Теодоси Кирилов Теодосиев – Ръководител на Научен екип 054 830495 вътр. 224 К3 К3 t.teodosiev@shu.bg
  гл .ас. д-р Тасин Юкселов Тасинов – Изследовател (R1) 054 830495 / вътр. 238 K2 t.tasinov@shu.bg
  доц. д-р Исмаил Ефраимов Исмаилов – Изследовател (R1) 0897321221 К1 i.ismailov@shu.bg
  Стоян Руменов Стоянов – Изследовател (R1) 054 830 495 / вътр. 212 К3-212 s.stoyanov@shu.bg
  Филип Илиев Любомиров- Изследовател (R1) 054 830 495 / вътр. 311 K1-104 f.lyubomirov@shu.bg
  доц. д-р Здравко Юриев Кузманов – Изследовател (R2) 054 830495 / вътр. 396 К3 К3 z.kuzmanov@shu.bg
  доц. д-р Станимир Кунчев Железов – Изследовател (R2) 054 830495 / вътр. 317 К3 К3
  s.zhelezov@shu.bg
  проф. д-р Христомир Йорданов Христов- Изследовател (R4) 054 830495 / вътр. 256 К1 К1-413 ch.christov@shu.bg
  доц. д-р Красимир Митков Кордов – Изследовател (R3) 054 830495 / вътр. 229 К3 К3
  krasimir.kordov@shu.bg

   

  Съобщения, обяви и конкурси:


  Конкурс за попълване състава на научния екип на проект BG05M2OP001-1.001-0004-C01 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото ( УНИТе)“

  Качен на: 18.11.2022 г.


  Конкурс за попълване състава на научния екип на проект BG05M2OP001-1.001-0004-C01 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото ( УНИТе)“

  Качен на: 17.06.2022 г.


  Конкурс за попълване състава на научния екип на проект BG05M2OP001-1.001-0004-C01 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото ( УНИТе)“

  Качен на: 21.10.2021 г.


  Конкурс за попълване състава на научния екип на проект BG05M2OP001-1.001-0004-C01 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото ( УНИТе)“

  Качен на: 9.08.2021 г.


  Конкурс за попълване състава на научния екип на проект BG05M2OP001-1.001-0004-C01 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе)“

  Качен на: 23.06.2020


  Официален старт на реконструкцията на обект: Център за върхови постижения към Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ – Научно-изследователски комплекс-УНИТе.

  Качен на: 8.05.2020


  Конкурс за попълване състава на научния екип на проект BG05M2OP001-1.001-0004-C01 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото ( УНИТе)“

  Качен на: 23.04.2020


  Комуникация и наука в мрежовото общество


  Конкурс за попълване състава на научния екип на проект BG05M2OP001-1.001-0004-C01 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото ( УНИТе)“

  Качен на: 14.02.2020


  Среща на административния екип за управление на Партньор ШУ с представители на УО и МОН – К. Гератлиев, Цв. Спасов, Ив. Иванов, Ст. Малиновска на 02.08.2019 г.


  Участие в Семинар на тема „Комуникация и наука в мрежовото общество“ с лектори: доц. д-р Елисавета Гурова; д-р Калин Калинов; Богомил Калинов и среща с доц. д-р Е. Гурова на тема „Научни комуникации и трансфер на знания в УНИТе“ на 26.06.2019г.


  Представяне на проект УНИТе пред участниците и гостите по време на церемонията по награждаването на участниците в Турнира за Купата на декана на 14.05.2019 г.


  Интервю в БНР-Радио Шумен със зам.-ректор на ШУ – доц. д-р Стефка Калева за проект УНИТе на 20.02.2019 г.


  Интервю в Радио Шумен с доц. д-р Вежди Хасанов за представяне на проект УНИТе на 7.11.2018 г.


  Презентация за проект УНИТе и мястото на ШУ в него от доц. В. Хасанов на Научна конференция с международно участие МАТТЕХ 2018 и презентация за дейността по РП9 по проект УНИТе от  проф. Хр. Христов – 25-27.10.2018 г.


  Конкурс за попълване състава на екипа за управление на проект BG05M2OP001-1.001- 0004-C01 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото ( УНИТе)“

  Качен на: 28.01.2019


  Конкурс за попълване състава на екипа за управление на проект BG05M2OP001-1.001- 0004-C01 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото ( УНИТе)“