Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Съобщения УНИТе

  Информационен лист

  27/10/2020

   Шуменският университет „ Епископ Константин Преславски“, в качеството си на партньор по Проект BG05M2OP001-1.001-0004 УНИТе, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, в рамките на  процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“  успешно приключи реконструкцията на обект: Център за върхови постижения […]

  Среща на административния екип

  28/08/2019

  Среща на административния екип за управление на Партньор ШУ с представители на УО и МОН – К. Гератлиев, Цв. Спасов, Ив. Иванов, Ст. Малиновска

  Участие в Семинар

  26/06/2019

  Тема: „Комуникация и наука в мрежовото общество“ Лектори: доц. д-р Елисавета Гурова; д-р Калин Калинов; Богомил Калинов Среща с доц. д-р Е. Гурова на тема „Научни комуникации и трансфер на знания в УНИТе“ Програма

  Участие в Семинар

  26/06/2019

  Тема: „Комуникация и наука в мрежовото общество“ Лектори: доц. д-р Елисавета Гурова; д-р Калин Калинов; Богомил Калинов Среща с доц. д-р Е. Гурова на тема „Научни комуникации и трансфер на знания в УНИТе“ Програма