Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Информационен лист

   Шуменският университет „ Епископ Константин Преславски“, в качеството си на партньор по Проект BG05M2OP001-1.001-0004 УНИТе, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, в рамките на  процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“  успешно приключи реконструкцията на обект: Център за върхови постижения към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ – Научноизследователски лабораторен комплекс.

  Комплексът на територията на Шуменския университет се изгражда във връзка с изпълнението на дейност 4 от проекта –  Изграждане на нови и значително модернизиране на съществуващи специализирани научноизследователски инфраструктури, вкл. подготвителни дейности.  От общата стойност на проекта 29 781 882.42 лв. за Шуменски  университет са предназначени  3 054 364,91 лв.  Строително-монтажните дейности бяха изпълнени  успешно от номинирания  подизпълнител  „ЖСП Стил“ ООД на  стойност 719 814,92 лв. с ДДС. Договорът бе подписан на 03.12.2019 г. с общ срок за изпълнение – до 30.12.2021 г. Строителният надзор  по време на строителството бе упражняван от страна на „СНИК” ЕООД – град Шумен на  стойност 8 280,00  лв. с ДДС

   В изградената специализирана научноизследователска инфраструктура, с  обща РЗП –  305 кв.м. на територията на Шуменския университет ще бъдат разположени  дейта център с терминали за достъп,  три модула – „Математически основи на информационната сигурност“, „Стеганологична защита на информацията в мрежите“, „Криптологична защита на комуникациите“, и една Лаборатория за моделиране и симулация на процеси. За оборудване на комплекса с нова и съвременна апаратура са предвидени 1 470 365,85 лв.  Предстои да бъдат проведени процедури за избор на доставчици на планираното за закупуване оборудване.

  Изпълнението на проект УНИТе се ръководи от СУ “СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”, в качеството му на Водеща организация. Проектът цели създаване на  Център за върхови постижения от разпределен тип – за да се  повиши нивото и пазарната ориентация на научноизследователските дейности на водещите ИКТ научни звена на пет университета,  участващи в неговото изпълнение.

  Партньори на проекта са :

  • ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-София
  • ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”
  • РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “АНГЕЛ КЪНЧЕВ”
  • УНИВЕРСИТЕТ “ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”-БУРГАС

  Тази разпределена инфраструктура ще създаде възможно най-добри условия за привличане на висококвалифицирани изследователи в тази приоритетна област на ИСИС за провеждане на върхови научни изследвания в област Ииформатика и ИКТ според световните стандарти. Научноизследователски лабораторен комплекс УНИТe  на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” е част от този център. В рамките на проекта е предвидено да се извършват върхови научни изследвания  по 9 работни пакета:

  • РП1: Инфраструктурата за Big Data като услуга
  • РП2. Софтуерни услуги за големи обеми от данни;
  • РП3: Иновативни математически методи и модели в дигиталния свят;
  • РП4. Системи за анализ и виртуализация на Big Data в реално време;
  • РП5. Визуализация, дигитализация и прототипиране;
  • РП6. Интелигентни кибер-физични системи;
  • РП7. Интелигентни и устойчиви градове;
  • РП8. Фабрики на бъдещето;
  • РП9. Big Data в естествените науки.

  Тематиките на работните пакети (РП1-РП9) ще имат голям принос към развитието на информатиката, информационните технологии и комуникациите, тъй като се основават на международно разпознатите досегашни научни постижения на изследователите в проекта УНИТе и включват новаторски цели. Научноизследователските области на работните пакети са едновременно взаимнодопълващите се и с достатъчна свързаност, за да осигурят гладко прехвърляне на знания, умения и технологии.

  Шуменският университет е  координатор на изпълнението на Работен пакет 1 –Инфраструктурата за Big Data като услуга.  В научният екип на проекта са включени до момента 10 изследователи.

  ЦВП УНИТе  и в частност Научноизследователски лабораторен комплекс на ШУ ще може вбъдеще да осигурява услуги и решава научноизследователски задачи на бизнеса и обществения сектор от региона и страната.

   

  С уважение,

  проф. д.и.н. Георги Колев

   

  Публикувано на 27/10/2020