Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

  финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020

   

  Период на изпълнение: 2018 -2022

  Участници:
  • проф. д-р Дарина Георгиева Василева
  • проф. д.п.н. Николай Колишев
  • проф. д-р Севдалина Димитрова
  • доц. д-р Дориета Чакърова
  • доц. д-р Виолета Кюркчийска
  • гл. ас. д-р Мариана Минчева
  • гл. ас. д-р Илиян Ризов
  • ас. Севдалина Георгиева
  • преп. д-р Иванка Павлова
  Целева група

  В целевата група влизат педагогическите специалисти (учители, директори и др. съгласно Закона за предучилищното и училищно образование, Глава 11, Раздел I, чл. 211), които през периода на проекта работят в системата на образованието. Всички участници в проекта ще имат възможност да заявят желание за обучение по определени програми, които съответстват на нуждите им от допълнителна квалификация.

  Чрез участие в дейности 1 и 2 педагогическите специалисти ще бъдат подпомогнати да придобият по-висока професионално-квалификационна степен, съответстваща на професионалното им израстване. За целите на проекта са планирани разходи за провеждане на квалификационни курсове на целевата група и разходи за придобиване на професионално-квалификационна степен, вкл. провеждане на подготвителен курс за придобиване на пета или четвърта професионално-квалификационна степен.

  Допустими дейности

  Дейност 1 – Подкрепа за професионално израстване и развитие на професионалните умения на педагогически специалисти чрез обучения, които завършват с присъждане на от 1 до 3 квалификационни кредита съгласно Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, и които спомагат:

  1. за усвояване на знания и формиране на умения и компетентности, свързани с използване на иновативни методи в преподаването, съвременни методи в оценяването на учебните резултати, диагностика на личностното развитие и консултирането на учениците с оглед постигане на качествено образование и личностно развитие.
  2. за прилагането на модели за създаване и развитие на позитивна училищна среда, вкл. за подобряване на взаимодействието между семейството и училището, привличане на родителите за по-активно участие в училищната общност и за ефективно управление на класа.
  3. за повишаване на подготовката на педагогическите специалисти с управленски функции за прилагане на съвременни модели за управление на образователните институции, лидерство за ефективна организация на училищните дейности и координация на педагогическите екипи.

  Дейност 2 – Подкрепа на педагогическите специалисти за участие в процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени, включително провеждане на подготвителни курсове за придобиване на пета и четвърта професионално-квалификационна степен.
  Дейност 3 – Разработване на информационна система на педагогическите специалисти с основни функционалности за регистрация на нуждите от обучение; избор на теми за обучение на педагогическите специалисти; форми за планиране на обучения; избор на обучения и обучителни програми; възможности за on-line обучение и тестове; изготвяне на справки и други.

  Дейност 4 – Оценка на качеството на извършените квалификационни дейности по операцията.

  Изпълнението на дейност 1 и 2 се организира на регионален принцип. Обученията са краткосрочни с продължителност, според вида на присъдените квалификационни кредити. Възложители на обученията по дейност 1 са – РУО и по-големите училища и детски градини в региона. Училищата и детските градини в малките или в отдалечените общини са организирани от съответното РУО. Изборът на ДИКПО и Център за продължаващо образование към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ като обучителни организации за изпълнител на дейността за обучения е с директно възлагане – за услуги по Приложение № 2 към ЗОП. Възложителите на обучения по дейност 1 са подпомагани от екипа на проекта в МОН, по-конкретно чрез експерт „Организатор на обучения“ и експерт „Логистика на обученията“.

  По дейност 2 са предвидени разходи за участие на педагогическите специалисти в процедури за присъждане на професионално-квалификационни степени – от 5 до 1 степен. Проектът ще покрива и разходи за подготвителни курсове за придобиване на 5 и 4 степен.