Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Проект № BG05M2OP001-2.016-0018 „МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната екосистема“


  Наименование на проекта „МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната екосистема“
  Наименование на проекта на английски език MODERN- A: Modernization in partnership through digitalization of the Academic ecosystem
  Идентификационен номер BG05M2OP001-2.016-0018
  Финансираща програма

  Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд

   

  Консорциум
  • Софийски университет “Св. Климент Охридски” – водеща организация
  • Технически университет – София
  • Химико-технологичен и металургичен университет – София
  • Югозападен университет “Неофит Рилски” – Благоевград
  • Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”
  • Тракийски университет – Стара Загора
  • Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас
  • Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”
  • Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”
  • Българска Търговско-Промишлена Палата
  • Асоциация на Индустриалния Капитал в България
  • Българска Стопанска Камара
  Чуждестранни асоциирани партньори

   

  • Aristotle University – Thessaloniki
  • Complutense University of Madrid
  • Dublin City University
  • École nationale supérieure d’ingénieurs de Caen
  • H2 Learning
  • Institute for Educational Technology
  • Kaunas Technical University
  • KUL Poland
  • Open Universitet
  • Saarland University
  • Riga Technical University
  • Trnava university
  • TU Darmstadt
  • Universita di Pisa
  • Universita di Trieste
  • Universitat Oberta Catalunya
  • University of Alicante
  • University of Arts Bucharest
  • University of Bucharest
  • University of Kоnstanca
  • University of Lincoln, UK
  • University of Zagreb
  • VDU Kaunas
  Период на изпълнение 22.07.2021 г. – 31.12.2023 г.
  Цели на проекта

   

  Основна цел на проекта е да повиши качеството на висшето образование в рамките на партньорската мрежа като създаде успешен модел за устойчиво сътрудничество, насочено към модернизация на системата за висше образование.

  Проектът си поставя няколко цели, които допълват основната цел и осигуряват устойчивост на резултатите:

  • Да бъдат разширени възможностите за специализирано обучение на преподавателите чрез провеждане на курсове в български висши училища с различен профил и специализации в страните от ЕС.
  • Да бъде изградена среда, насърчаваща развитието на предприемаческа култура и трансверсални гъвкави умения (дигитални и др. компетентности), необходими за реализацията на студентите в динамичния свят на съвременната икономика.
  • Да бъде осигурено по-широко разпространение на успешно апробираните практики по взаимодействие между образование и бизнес.
  • Да бъдат създадени предпоставките за устойчиво надграждане на резултатите, постигнати в проектния цикъл на МОДЕРН-А.
  Основни дейности

  За постигането на набелязаните цели, проектът планира решаването на комплекс от задачи, структурирани както следва:

  1. Създаване на съвместни програми с български висши училища.
  2.  Разработване и въвеждане на съвместни програми за обучение на чужд език с асоциирани партньори.
  3. Разработване и въвеждане на програми с дигитално съдържание.
  4. Създаване на дигитално образователно съдържание.
  5. Внедряване на дигитално образователно съдържание, електронни ресурси и облачни технологии в образователния процес.
  6. Осигуряване на софтуер и ИКТ оборудване за нуждите на образователния процес и академичната екосистема.
  7. Организиране на обучение за преподаватели.
  8. Провеждане на специализации в чуждестранни висши училища.
  9. Споделяне на преподаватели между български висши училища.
  10. Създаване на студентски клубове за развитие на предприемачески умения, презентационни умения и дигитална креативност.
  11. Организиране на мобилност за учени и студенти.

   

  Образователни програми, които ШУ разработва в партньорство:

  ПН 1.3. Педагогика на обучението по…:

  МП „Технологии за обучение в профилирана подготовка по информатика и ИТ“ – съвместно между ШУ, СУ и ЮЗУ

  МП „Педагогика на обучението по история и география“ – съвместно между ШУ, СУ и ЮЗУ

  МП „Визуални изкуства и педагогика“ – съвместно между ШУ, СУ и ВТУ

  МП „Дигитални компетентности в чуждоезиковото обучение” – на английски език, съвместно с Университета в Трнава, Словакия, ШУ, СУ и ЮЗУ

   

  Финансиране Общ бюджет на проекта: 4 997 818.32 лв. 

  • Европейско финансиране: 4 248 145.57 лв. 
  • Национално финансиране: 749 672.75 лв.

  Бюджет за ШУ: 439 746.00 лв.

   

  Сайт на проекта modern-a.bg

   

   

  Съобщения, обяви и конкурси:

   
  ПОКАНА ЗА ПОДБОР НА ОБУЧИТЕЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ на тема: „Чуждоезиково обучение (немски език)“ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО ПРОЕКТ МОДЕРН-А


  ПОКАНА ЗА ПОДБОР НА ОБУЧАЕМИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ на тема: „Чуждоезиково обучение (немски език)“ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО ПРОЕКТ МОДЕРН-А


  ПОКАНА ЗА ПОДБОР НА ОБУЧАЕМИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ на тема: „Чуждоезиково обучение (английски език)“ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО ПРОЕКТ МОДЕРН-А


  ПОКАНА ЗА ПОДБОР НА ОБУЧИТЕЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ на тема: Чуждоезиково обучение (английски език) НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО ПРОЕКТ МОДЕРН-А


  ПОКАНА ЗА ПОДБОР НА ОБУЧАЕМИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ на тема: „Дизайн и провеждане на електронно дистанционно обучение и проектиране на електронни учебни ресурси“ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО ПРОЕКТ МОДЕРН-А


  ПОКАНА ЗА ПОДБОР НА ОБУЧИТЕЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ на тема:  „Дизайн и провеждане на електронно дистанционно обучение и проектиране на електронни учебни ресурси“ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО ПРОЕКТ МОДЕРН-А


  ПОКАНА ЗА ПОДБОР НА ОБУЧАЕМИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ в курс: Работа в електронна образователна платформа MOODLE и виртуални класни стаи“ за ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО ПРОЕКТ МОДЕРН-А


  ПОКАНА ЗА ПОДБОР НА ОБУЧИТЕЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ на тема: „Работа в електронна образователна платформа MOODLE и виртуални класни стаи НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО ПРОЕКТ МОДЕРН-А


  ПОКАНА ЗА ПОДБОР НА ОБУЧАЕМИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ в курс: Реализация на компетентностни модели в системи за електронно обучение“ за ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО ПРОЕКТ МОДЕРН-А


  ПОКАНА ЗА ПОДБОР НА ОБУЧИТЕЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ на тема: „Реализация на компетентностни модели в системи за електронно обучение НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО ПРОЕКТ МОДЕРН-А


  ПОКАНА ЗА ПОДБОР НА ОБУЧИТЕЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ЧУЖД ЕЗИК /РУСКИ ЕЗИК/ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО ПРОЕКТ МОДЕРН-А


  ПОКАНА ЗА ПОДБОР НА ОБУЧАЕМИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ /РУСКИ ЕЗИК/ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО ПРОЕКТ МОДЕРН-А


  ПОКАНА ЗА ПОДБОР НА ОБУЧАЕМИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ОБУЧЕНИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО ПРОЕКТ МОДЕРН-А


  ПОКАНА ЗА ПОДБОР НА ОБУЧИТЕЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО ПРОЕКТ МОДЕРН-А


  ПОКАНА ЗА ПОДБОР НА ОБУЧИТЕЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ на тема: „Проектиране на компетентностни модели в системи за електронно обучение“ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО ПРОЕКТ МОДЕРН-А


  ПОКАНА ЗА ПОДБОР НА ОБУЧАЕМИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ в курс: „Проектиране на компетентностни модели в системи за електронно обучение“ за ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО ПРОЕКТ МОДЕРН-А