Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Проект BG05M2OP001-2.016-0022 „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“, NatuResEdu

   

  Проект BG05M2OP001-2.016-0022 „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“, NatuResEdu

  Финансираща програма: Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

  Период на изпълнение: 21.07.2021 г.- 31.12.2023 г.

  Общ бюджет на проекта: 2 000 000 лв. (100 %)

  • Финансиране от ЕС чрез ЕСИФ: 1 700 000 лв. (85 %)
  • Национално финансиране: 300 000 лв. (15 %)

   Консорциум:

  Лесотехнически университет – гр. София /водеща организация/

  Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ – гр. Шумен

  Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – гр. София

  Тракийски университет – гр. Стара Загора

  Технически университет – гр. Габрово

  Асоциирани партньори:

  • Университет по природни науки и науки за земята Виена, Австрия
  • Университет в Кордоба, Испания
  • Университет в Крайова, Румъния
  • Университет по агрономически науки и ветеринарна медицина в Букурещ, Румъния
  • Земеделски университет в Краков, Полша
  • Технически университет в Клуж-Напока, Румъния
  • Технически университет в Зволен, Словакия

  Основна цел на проекта: Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България

  Специфични цели и дейности:

  1. Модернизиране на осем професионални направления, в отговор на цифровата трансформация на образованието
  • Разработване и въвеждане на съвместни учебни програми и учебни програми с дигитално образователно съдържание в областта на устойчивото управление и използване на природните ресурси;
  • Разработване и внедряване на дигитално образователно съдържание в образователния процес;
  • Закупуване на софтуер и ИКТ оборудване, необходими за разработване и въвеждане на дигитално образователно съдържание;
  1. Повишаване капацитета на целевите групи
  • Обучения на преподаватели в България;
  • Краткосрочни специализации в асоциирани партньори;
  • Изходяща мобилност за обучение за научноизследователска дейност.
  1. Създаване на среда за кариерно развитие на целевите групи
  • Кариерно консултиране и ориентиране и създаване на мрежа от кариерни центрове в областта на устойчивото управление и използване на природните ресурси;
  • Обучение на студенти по предприемачество, презентационни умения и дигитална креативност;
  • Развитие на меки умения в студентите за реализация на пазара на труда.

  Сайт на проекта

   

  Съобщения, обяви и конкурси:

  График на обучения на преподаватели на тема Технологии за внедряване на дигитализирано съдържание в електронна среда за управление на образователно съдържание

  График на обучения на преподаватели на тема Внедряване на дигитализирано съдържание в електронна среда – LMS Moodle – основи на обучението


  Списък на класираните участници в целевата група студенти за участие в дейност №7 Обучение на студенти по предприемачество, презентационни умения и дигитална креативност

  График на обучения за студенти на тема Дигитални технологии и креативност

  График на обучения за студенти на тема Предприемачески умения и устойчивост на резултатите

  График на обучения за студенти на тема Презентационни умения и управление на влиянието


  Списък на класираните участници в целевата група преподаватели за участие в дейност №4 Обучения на преподаватели в България

  График за провеждане на обучение по чужд език – английски език

  Списък на класираните участници в целевата група преподаватели за участие в дейност №5 Краткосрочни специализации в асоциирани партньори


  Процедура за подбор на целева група за изпълнение на дейности по проект BG05M2OP001-2.016-0022 „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“


  Процедура за подбор на преподаватели по проект BG05M2OP001-2.016-0022 „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“