Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Проект BG05M2OP001-2.016-0022 „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“, NatuResEdu

   

  Проект BG05M2OP001-2.016-0022 „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“, NatuResEdu

  Финансираща програма: Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

  Период на изпълнение: 21.07.2021 г.- 31.12.2023 г.

  Общ бюджет на проекта: 2 000 000 лв. (100 %)

  • Финансиране от ЕС чрез ЕСИФ: 1 700 000 лв. (85 %)
  • Национално финансиране: 300 000 лв. (15 %)

   Консорциум:

  Лесотехнически университет – гр. София /водеща организация/

  Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ – гр. Шумен

  Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – гр. София

  Тракийски университет – гр. Стара Загора

  Технически университет – гр. Габрово

  Асоциирани партньори:

  • Университет по природни науки и науки за земята Виена, Австрия
  • Университет в Кордоба, Испания
  • Университет в Крайова, Румъния
  • Университет по агрономически науки и ветеринарна медицина в Букурещ, Румъния
  • Земеделски университет в Краков, Полша
  • Технически университет в Клуж-Напока, Румъния
  • Технически университет в Зволен, Словакия

  Основна цел на проекта: Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България

  Специфични цели и дейности:

  1. Модернизиране на осем професионални направления, в отговор на цифровата трансформация на образованието
  • Разработване и въвеждане на съвместни учебни програми и учебни програми с дигитално образователно съдържание в областта на устойчивото управление и използване на природните ресурси;
  • Разработване и внедряване на дигитално образователно съдържание в образователния процес;
  • Закупуване на софтуер и ИКТ оборудване, необходими за разработване и въвеждане на дигитално образователно съдържание;
  1. Повишаване капацитета на целевите групи
  • Обучения на преподаватели в България;
  • Краткосрочни специализации в асоциирани партньори;
  • Изходяща мобилност за обучение за научноизследователска дейност.
  1. Създаване на среда за кариерно развитие на целевите групи
  • Кариерно консултиране и ориентиране и създаване на мрежа от кариерни центрове в областта на устойчивото управление и използване на природните ресурси;
  • Обучение на студенти по предприемачество, презентационни умения и дигитална креативност;
  • Развитие на меки умения в студентите за реализация на пазара на труда.

  Сайт на проекта

   

  Съобщения, обяви и конкурси:

   

  Кариерна борса


  Проектна седмица „Добри практики в аграрния сектор“


  Ден на предприемачеството


  Национално състезание по растениевъдство и растителна защита


  Проблеми и изисквания, пред които са изправени земеделските стопани


  Проектна седмица „Иновативни решения в земеделието“


  Алелопатията в растителната защита


  Ден на предприемачеството


  Списък на класираните участници в целевата група преподаватели за участие в дейност №5 Краткосрочни специализации в асоциирани партньори


  Списък на класираните участници в целевата група преподаватели за участие в дейност №4 Обучения на преподаватели в България, Приложение и работа с Академична ArcGIS програма – създаване на геопространствена база данни

  Списък на класираните участници в целевата група преподаватели за участие в дейност №4 Обучения на преподаватели в България, Приложение и работа с Академична ArcGIS програма – работа с данни и обекти

  Списък на класираните участници в целевата група преподаватели за участие в дейност №4 Обучения на преподаватели в България, Приложение и работа с Академична ArcGIS програма – анализ и работа с карти

  Списък на класираните участници в целевата група преподаватели за участие в дейност №4 Обучения на преподаватели в България, Приложение и работа със специализирани програми за създаване на дигитално образователно съдържание – OBS Studio – разширени умения и добри практики


  Списък на класираните участници в целевата група студенти за участие в дейност №8 Развитие на меки умения в студентите за реализация на пазара на труда, Ден на предприемачеството 1.

  Списък на класираните участници в целевата група студенти за участие в дейност №8 Развитие на меки умения в студентите за реализация на пазара на труда, Ден на предприемачеството 2.

  Списък на класираните участници в целевата група студенти за участие в дейност №8 Развитие на меки умения в студентите за реализация на пазара на труда, Работилница за иновации 1.

  Списък на класираните участници в целевата група студенти за участие в дейност №8 Развитие на меки умения в студентите за реализация на пазара на труда, Работилница за иновации 2.

  Списък на класираните участници в целевата група студенти за участие в дейност №8 Развитие на меки умения в студентите за реализация на пазара на труда, Проектна седмица 3.

  Списък на класираните участници в целевата група студенти за участие в дейност №8 Развитие на меки умения в студентите за реализация на пазара на труда, Проектна седмица 4.

  Списък на класираните участници в целевата група студенти за участие в дейност №8 Развитие на меки умения в студентите за реализация на пазара на труда, Национално състезание.


  Списък на класираните участници в целевата група преподаватели за участие в дейност №4 Обучения на преподаватели в България, тема „Внедряване на дигитализирано съдържание в електронна среда – LMS Moodle – разширени функции в обучението“

  График на обучение на преподаватели на тема: „Внедряване на дигитализирано съдържание в електронна среда – LMS Moodle – разширени функции в обучението“


  Кариерна борса с участието на водещи организации в сферата на растителната защита, растениевъдството, биологичното земеделие, предприемачеството и иновациите се проведе в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ (10-11.05.2023)

  Участие в инициативата взеха студенти от специалност „Растителна защита“ при Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ и представители на 15 фирми и организации.


  Проектна седмица “Съвременни подходи в растителната защита” (26.04 – 03.05.2023)

  Проектна седмица “Растителната защита в контекста на устойчивото земеделие” (19.04 – 26.04.2023)

  Кариерна борса с участието на водещи организации в сферата на растителната защита, растениевъдството, биологичното земеделие, предприемачеството и иновациите ще се проведе в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“

  Проектна седмица „Съвременни подходи в растителната защита“

  Проектна седмица „Растителната защита в контекста на устойчивото земеделие“

  Списък на класираните участници в целевата група студенти за участие в дейност №8 Развитие на меки умения в студентите за реализация на пазара на труда, проектна седмица „Растителната защита в контекста на устойчивото земеделие“

  Списък на класираните участници в целевата група студенти за участие в дейност №8 Развитие на меки умения в студентите за реализация на пазара на труда, проектна седмица „Съвременни подходи в растителната защита“


  Списък на класираните участници в целевата група преподаватели за участие в дейност №4 Обучения на преподаватели в България, тема „Приложение и работа със специализирани програми за създаване на дигитално образователно съдържание – OBS Studio – основни умения“

  График на обучение на преподаватели на тема: „Приложение и работа със специализирани програми за създаване на дигитално образователно съдържание – OBS Studio – основни умения“


  Информационен ден по проект BG05M2ОP001-2.016-0022 “Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България”


  График на обучения на студенти на тема Придобиване на граждански и обществени компетентности

  График на обучения на студенти на тема Коучинг-техники за личностно и професионално развитие


  График на обучения на преподаватели на тема Чуждоезиково обучение (английски език – В2)

  График на обучение на студенти на тема Приложение на облачните технологии в бизнеса


  Списък на класираните участници в целевата група студенти за участие в дейност №7 Обучение на студенти по предприемачество, презентационни умения и дигитална креативност – допълнение


  График на обучения на преподаватели на тема Приложение и работа със специализирана програма Виртуално земеделско стопанство


  График на обучения на преподаватели на тема Технологии за внедряване на дигитализирано съдържание в електронна среда за управление на образователно съдържание

  График на обучения на преподаватели на тема Внедряване на дигитализирано съдържание в електронна среда – LMS Moodle – основи на обучението


  Списък на класираните участници в целевата група студенти за участие в дейност №7 Обучение на студенти по предприемачество, презентационни умения и дигитална креативност

  График на обучения за студенти на тема Дигитални технологии и креативност

  График на обучения за студенти на тема Предприемачески умения и устойчивост на резултатите

  График на обучения за студенти на тема Презентационни умения и управление на влиянието


  Списък на класираните участници в целевата група преподаватели за участие в дейност №4 Обучения на преподаватели в България

  График за провеждане на обучение по чужд език – английски език

  Списък на класираните участници в целевата група преподаватели за участие в дейност №5 Краткосрочни специализации в асоциирани партньори


  Процедура за подбор на целева група за изпълнение на дейности по проект BG05M2OP001-2.016-0022 „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“


  Процедура за подбор на преподаватели по проект BG05M2OP001-2.016-0022 „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“