Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Нов Закон за насърчаване на научните изследвания и иновациите

  На 24 април 2024 г. Народното събрание прие нов Закон за насърчаване на научните изследвания и иновациите. Този законодателен акт е част от реформите, които страната се е ангажирала да осъществи във връзка с Плана си за възстановяване и устойчивост.

  Законът подпомага устойчивото планиране на национални инструменти и мерки за подкрепа на върховите постижения в науката и приложните изследвания в полза на икономиката и за изграждане на европейското научноизследователско пространство.

  Основната цел на закона е да регламентира принципите, механизмите и инструментите за разработване и провеждане на държавната политика за насърчаване на научните изследвания и иновациите в страната. Законът благоприятства засилената координация между секторните политики и политическите инструменти, основана на регламентирани функционални отношения между всички участници в националната екосистема за научни изследвания и иновации.

  Законът въвежда правна рамка за политиката в областта на иновациите и за трансфера на технологии, включително правата на интелектуална собственост. Чрез новия закон финансирането на НИИ ще се разпределя по по-ефективен и устойчив начин, което ще увеличи националния научен капацитет и ще стимулира резултатите от научните изследвания. Законът ще осигури съгласуваност и синергия на стратегическите и оперативните документи, като Националната стратегия за развитие на научните изследвания, Националната иновационна стратегия за интелигентна специализация, Националната рамкова програма за НИИ, Националната пътна карта за научноизследователските инфраструктури, програмите за научни изследвания и за иновации, насочени към изпълнението на мисии.

  Публикувано на 07/05/2024