Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Покана за кандидатстване за мобилност с цел преподаване, обучение, изследвания по проект МОДЕРН-А

   

  Заявление за участие в мобилност


  ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

  ЗА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ПРЕПОДАВАНЕ, ОБУЧЕНИЕ, ИЗСЛЕДВАНИЯ

  ПО ПРОЕКТ МОДЕРН-A

   

  Настоящата покана е за мобилност с цел преподаване, обучение, изследвания в:

  Професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по…

  Приемаща институция: University of Bucharest, Bucharest, Romania

  Период на мобилността от 11.06.2023 г. до 10.09.2023 г.

   

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНКУРСА

  Мобилностите с цел преподаване, обучение, изследвания по проект „МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната екосистема“ BG05M2OP001-2.016-0018, могат да бъдат осъществени от участници от ШУ „Епископ Константин Преславски“, които отговарят на следните критерии:

  • Да са преподаватели/изследователи в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“;
  • Професионалното направление, в което работи преподавателят или научната област, в която развива дейност, да съответства на професионалното направление в поканата;
  • Да притежават необходимото ниво на владеене на чужд език (минимум B2);
  • Да участват в мобилност по проекта за първи път;
  • Да заявят ангажираност за подготовка и публикуване на поне една публикация в специализирано научно издание, индексирано в Web of Science или SCOPUS, в резултат от работата по време на мобилността, при мобилност с цел изследвания;
  • Да са налични възможности в приемащия университет.

  Селекцията на кандидатурите ще бъде извършена при прилагане на критерии за допустимост.

  Конкурсите за селекция ще се проведат централизирано, при спазване принципите на безпристрастност, прозрачност и справедливост на избора. В комисиите за подбор не могат да участват лица, които са подали кандидатури в рамките на същата селекционна процедура, с което ще се гарантира липсата на конфликт на интереси. 

   

  ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

  1. Заявление за Мобилностите с цел преподаване, обучение, изследвания – по образец (Приложение);
  2. Копие от документ за владеене на езика на преподаване (в случай, че кандидатът не разполага с такъв документ, нивото на владеене на чуждия език се декларира в заявлението за кандидатстване).

   

  ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

  Документите трябва да бъдат сканирани във формат pdf и да бъдат запазени във файл с името на документа и добавено името на кандидата.

  Пример:

  Zayavlenie_IvanIvanov; Ezik_IvanIvanov…

  Всички документи трябва да бъдат подадени в срок до 5.06.2023 г.

  на адрес: https://cloud.modern-a.bg/index.php/s/xsK6QDqxq85ETRL

  Парола: UtbPh1cQ

   

  РЕЗУЛТАТИ

  Списъкът с резултатите от конкурса ще бъде публикуван в облачното пространство на проект МОДЕРН-A и в сайта на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“.

  В списъка ще бъдат посочени входящите номера от Заявленията за кандидатстване, без да се посочват имената на кандидатите.

   

  ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

  Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ обработва предоставените от Вас лични данни за целите на конкурса по проект МОДЕРН-А на основанията, описани в Задължителната информация за правата на лицата по защита на личните данни и в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на данните и на Регламент (ЕС) 2016/679 от Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защита на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и за свободното движение на такива данни (GDPR).

   

  За контакти: r.davidova@shu.bg

  ———————————————- www.eufunds.bg ——————————————————

  Проект BG05M2OP001-2.016-0018 МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната eкосистема, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

  Публикувано на 02/06/2023