Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Уебинар на тема транснационален и виртуален достъп до научноизследователски

  Събитието ще се проведе онлайн на 27 април 2023 г., 10:00 – 11:00 CET.

  Уебинар на тема транснационален и виртуален достъп до научноизследователски инфраструктури. Този уебинар е организиран в сътрудничество с мрежите SEREN 5, GREENET, HNN3.

  Събитието ще се проведе онлайн на 27 април 2023 г., 10:00 – 11:00 CET. Участието е безплатно и публично за изследователи и национални контактни лица по РП „Хоризонт Европа“.

  Връзка за присъединяване към срещата(webex): https://bit.ly/3LPnR42

  Ще бъдат обсъдени следните конкурсни сесии:

  ISIDORe – Providing cutting-edge research services and resources to study epidemic-prone pathogens- Life Siences- CL1/ Предоставяне на авангардни изследователски услуги и ресурси за изследване на предразположени към епидемия патогени – Life Siences – CL1;

  GEOLAB – Knowledge Platform – Critical Infrastructure (CI) – Cluster 3/ Платформа за знания – Критична инфраструктура (CI) – Клъстер 3;

  ERIES – Engineering Research Infrastructures for European Synergies – Engineering and Energy – Cluster 5/ Инженерни изследователски инфраструктури за европейски синергии – Инженерство и енергетика – Клъстер 5;

  ChETEC-INFRA – Chemical Elements as Tracers of the Evolution of the Cosmos – Infrastructures for Nuclear Astrophysics – Physics and Astronomy/ Химичните елементи като маркери на еволюцията на Космоса – Инфраструктури за ядрена астрофизика – Физика и астрономия.

  Публикувано на 26/04/2023