Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • ru
  • Встъпителна пресконференция за проект № BG05M2OP001-2.016-0002 “Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация”

    На 11 октомври 2021 г. от 10.00 ч. в ЗАЛА 1 на академичната сграда на Икономически университет гр. Варна ще се състои встъпителна пресконференция за проект № BG05M2OP001-2.016-0002 “Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация”, финансиран от Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

    Поради необходимостта от спазване на противоепидемичните мерки е осигурена възможност за участие онлайн на следния линк: http://meet.google.com/sxb-vece-bxz

    Публикувано на 08/10/2021