Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Стартира компонентът MAPS

  На 02.04.2024 г. стартира конкурс за проектни предложения по компонент MAPS (Многостранни академични проекти) по Рамковото споразумение между Република България и Конфедерация Швейцария със следните параметри:

  Линк към поканата: MAPS (Multilateral Academic Projects), Call for Proposals 2024, Second Swiss Contribution

  Тази покана за предложения е отворена за всички изследователски области, позволявайки както базови изследвания, така и базови изследвания, вдъхновени от практиката. Във всяка участваща страна, партньор по мерките за подкрепа (SMP) отговаря за изпълнението на MAPS. За България SMP е Министерство на образованието и науката.

  Срок за предварителна регистрация: 01.05.2024 г.

  Срок за кандидатстване: 01.07.2024 г.

  Финансиране: Максималният размер на финансиране за екип и за държава е 350 000 швейцарски франка за четири години. Безвъзмездните средства са съфинансирани: 85% от безвъзмездната помощ се покрива от средства на втория швейцарски принос, докато всеки SMP допринася с 15% към бюджета.

  Партньорство: MAPS ще се изпълнява чрез съвместни изследователски проекти (JRP), които са насочени към насърчаване на съвместни проекти с ясно дефинирани цели, включващи един кандидат, базиран в Швейцария, и два до пет допълнителни кандидати в две до пет различни участващи страни от ЕС-13 (макс. един кандидат на участваща страна, т.е. България, Хърватия, Унгария, Полша или Румъния).

  Предложенията се изготвят съвместно от участващите в консорциума кандидати. Швейцарският кандидат обаче носи отговорността да подаде предложението чрез електронната система за подаване на SNSF mySNF (www.mysnf.ch).

   С цел улеснение при намиране на партньори за многостранните проекти, може да бъде използвана онлайн платформа, разработена от румънска страна на следния линк: https://roch.brokerage.uefiscdi-direct.ro/.

  Във връзка с конкурса, на 11 април 2024 г. от 15:00 ч. SNSF организира уебинар за заинтересовани учени и организации от шестте страни партньори, които участват в компонента MAPS: България, Хърватска, Унгария, Полша, Румъния и Швейцария.

  За включване в уебинара не е необходима предварителна регистрация, използвайте следния линк: 

  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGNkNzg5YzEtMTM3Ny00N2Y4LWEzNzUtNjU3NDUyMzBjNmY1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d3df0f6b-32ad-4977-a262-b7727bdb4257%22%2c%22Oid%22%3a%227f2fdbde-1ace-451e-bf50-9b1385500315%22%7d

  За повече инфорнация се обърнете към „Център за проектна дейност“.

  Публикувано на 09/04/2024