Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Национална научна програма „Информационните и комуникационните технологии в науката, образованието и сигурността (ИКТ в НОС)“

                            МОН                                                                                                                 ИКТвНОС                                                                                                
   Национална научна програма „Информационните и комуникационните технологии в науката, образованието и сигурността – ИКТ в НОС“

  Проект № Д01-205/23.11.2018 г.

  Финансираща организация

   

  Програмата се финансира от Министерството на образованието и науката с изпълнение на РЕШЕНИЕ № 577 от 17 август 2018 година на Министерския съвет за одобряване на национални научни програми (ННП).
  Основна цел на програмата

   

  Програмата се създава в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2017-2030 (НСРНИ) за дигитализация на обществото чрез:

  Разширяване на участието на българската научна общност в европейското научноизследователско пространство и разширяване на международното научно сътрудничество;

  Значително интензифициране на връзките на науката с образованието, с бизнеса, с държавните органи и с обществото;

  Избягване на фрагментацията в българската наука чрез насърчаване на интеграцията и взаимодействието между различните публични научноизследователски институти, за да се изгради критична маса и да се избегне припокриване и дублиране на ресурси.

  Специфични цели на програмата

   

  ·         Осигуряване на отворен достъп до електронната инфраструктура за екипи от учени и докторанти от различни научни дисциплини;

  ·         Оказване на компетентна подкрепа за научни приложения в ключови области като медицина и биоинформатика, екология и биоразнообразие, нови материали, транспорт, енергийна ефективност, хуманитарни и социални науки и др.;

  ·         Формиране на интердисциплинарни екипи, използващи най-съвременни постижения в информационните технологии;

  ·         Моделиране на процеси и явления с обработка на големи обеми от данни и сложни математически и компютърни модели;

  ·         Разширяване на участието на български научни екипи в европейски проекти и в научноизследователски програми

  Основни дейности Национална научна програма „Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността“ включва три основни направления, в които са разпределени свързаните с нея дейности. Обхватът ѝ позволява ефективно изпълнение на поставените цели и цялостно подобряване на електронната инфраструктура за отворена наука, приложението на цифрови технологии в обучението и информационната сигурност.
  Консорциум

   

  Софийски университет „Свети Климент Охридски“

  Българска академия на науките

  Технически университет – София

  Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

  Бургаски университет „Професор д-р Асен Златаров“

  Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

  Химикотехнологичен и металургичен университет

  Русенски университет „Ангел Кънчев“

  Университет по библиотекознание и информационни технологии

  Медицински университет – София

  Технически университет – Варна

   Финансиране  Финансиране за целия период на програмата: 3 150 000 лв.

  Финансиране за ШУ: 134 400 лв.

  Период на изпълнение 2018 – 2023 г.
   Координатор  Координатор за ШУ: проф. д.м.н. Николай Иванов Янков
   

  Екип на проекта

   Изследователи от ШУ:

  проф. дмн Иво Михайлов Михайлов

  проф. д.м.н. Иван Ганчев Иванов

  проф дн Наталия Христова Павлова

  проф. дн Борислав Панайотов Стоянов

  проф. д.х.н. Иван Петков Бангов

  проф. д.н. Жанета Николова Савова-Ташева

  проф. д-р Драгомир Вълчев Марчев

  проф. д-р Найден Вълков Ненков

  проф. д.м.н. Севджан Ахмедов Хаккъев

  проф. д-р Вежди Исмаилов Хасанов

  проф. д-р Христомир Йорданов Христов

  доц. д-р Лиляна Методиева Каракашева-Йончева

  доц. д-р Павлина Калчева Йорданова

  доц. д-р Радка Пенева Русева

  доц. д-р Радостина Петрова Енчева

  доц. д-р Нели Стойчева Димитрова

  доц. д-р инж. Александър Петров Милев

  доц. д-р Галина Славчева Борисова

  доц. д-р Христо Иванов Параскевов

  гл. ас. д-р Бисерка Бончева Йовчева

  гл. ас. д-р Делян Христов Сърмов

  гл. ас. д-р Мирослав Колев Христов

  ст. преп. Божидар Стоянов Стоянов

  ст. преп. Емануил Стоянов Стоянов

  ст. преп. Росица Пенчева Христова

  ст. преп. Цветелина Лъчезарова Динкова

  Постдокторанти:

  доц. д-р Красимир Валентинов Харизанов – постдокторант

  доц. д-р Румяна Стойкова Златева – постдокторант

  гл. ас. д-р Ивелин Георгиев Иванов – постдокторант

  гл. ас. д-р Милена Николова Иванова – постдокторант

  гл. ас. д-р Иван Славейков Иванов – постдокторант

  ас. д-р Емине Мехмед Караташ – постдокторант

  Докторанти:

  ас. Михаела Димитрова Тодорова – редовен докторант в ДП Информатика от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки

  ас. Севдалина Маринова Георгиева – редовен докторант в ДП Методика на обучението по математика и информатика от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…

  Ертан Мустафа Гелдиев – ДП Информатика от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки

  преп. Тоня Петрова Матева – ДП Информатика от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, .

  Стефан Валериев Върбанов

  преп. Сунай Акифов Алиев

   

  Млади учени:

  хон. ас. Недялко Румянов Димитров

  ас. Милен Димов Павлов

  преп. Цветелина Росенова Иванова

  Сайт на проекта https://npict.bg/bg
  НАЦИД https://opencris.nacid.bg/project/11272