Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Национална научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие (КИННПОР)“

                                                                                                                                                                                                  
  Национална научна програма: „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“  – КИННПОР
  Финансираща организация Програмата се финансира от Министерството на образованието и науката в изпълнение на Постановление № 577 от 17 август 2018 г. и  Постановление № 271 от 24 октомври  2019 г. на Министерския съвет за одобряване на национални научни програми (ННП).
  Основна цел на програмата

   

  Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ се създава в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Р България 2017-2030, в перспективата на визията България да разполага с модерна и устойчиво поддържана научноизследователска инфраструктура – чрез създаване на съдържание за тази инфраструктура и неговото организиране във високоефективни и широко достъпни онлайн платформи. От друга страна, програмата е необходима за осъществяване на връзката между научните изследвания в областта на хуманитаристиката и други социални сфери – бизнес, образование, неправителствени организации и др.
  Специфични цели на програмата

   

  Разработване на дигитални инструменти за изследване, представяне и популяризиране на българското културноисторическо наследство, в това число и създаване на информационни системи и платформи с включена геолокация на културноисторическото наследство в България, с цел неговото изучаване, опазване и популяризиране и превръщането му в общественополезен ресурс.

  Създаване и поддържане на онлайн Енциклопедия на културно-историческото наследство в Югоизточна Европа от праисторията до днес

  Създаване на научноизследователски и образователни програми в областта на българското културно наследство.

  Очаквани резултати

   

  Концепция за нови съвременни и общодостъпни форми на представяне на научните постижения на хуманитаристиката пред българското общество в областта на културноисторическото наследство, вкл. с използването на „свързани отворени данни“ (Linked Open Data).

  Научно-приложни продукти за повишаване на информираността на широките обществени кръгове по отношение на културноисторическото наследство и националната идентичност в целия хронологичен обхват на изследванията на хуманитарните факултети на висшите училища и на институтите от направление „Културноисторическо наследство и национална идентичност“ на БАН. Министерство на образованието и науката

  Консорциум

   

  Софийски унивреситет „Св. Климент Охридски“ – водещ партньор,

  Българска академия на науките,

  Югозападен унивреситет „Неофит Рилски“,

  Пловдивски унивреситет „Паисий Хилендарски“,

  Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, 

  Технически унивреситет – София

   Период на изпълнение

   

  2018 – 2023 г.
  Бюджет Общ бюджет на програмата: 1 600 000 лв.

  Бюджет за ШУ: 104 860 лв.

   Координатор  Координатор за ШУ: проф. д-р Веселин Панайотов
   

  Екип на проекта

   Изследователи от Шуменския университет „Еп. Константин Преславски“

  проф. д-р Евдокия Борисова

  проф. д-р Пламен Шуликов

  доц. д-р Десислава Чанкова Иванова,

  доц. д-р Стефан Маринов Минков

  доц. д-р Иво Симеонов Топалилов,

  доц. д-р Тодор Райчев Тодоров

  доц. д-р Константин Трендафилов Константинов    

  доц. д-р Теодор Божидаров Стойчев,

  гл. ас. д-р Николай Кънчев Николов

  гл. ас. д-р Грета Живкова Стоянова

  гл. ас.. д-р Анета Маринова Тихова

  гл. ас.. д-р Ивелина Аврамова Ефтимова

  д-р Йорданка Николова Москова

  д-р Даниел Руменов Пенерлиев – директор на Регионалния исторически музей – Шумен

  ст. преп. Емануил Стоянов Стоянов

  ст. преп. Божидар Стоянов Стоянов

  Докторанти:

  Радостина Николаева Ташева – редовен докторант в докторска програма Журналистика (Журналистика и Връзки с обществеността) от професионално направление 3.5. Обществени науки и информационни технологии

  Невена Иванова Георгиева – редовен докторант в докторска програма Българска литература (Стара българска литература), ШУ        

  Радостина  Георгиева Благоева – Археология (Средновековна българска археология), ШУ — Археологически  музей – Велики Преслав

  Тихомир Иванов Тихов – Археология (Средновековна българска археология), ШУ

  Христо  Стефанов Христов – История на България (История на Българското възраждане), ШУ

  Станислава Цанкова Цанева – История на България (Средновековна българска история), ШУ

  Докторант Станислава Иванова Попова – (Теория и история на литературата), ШУ

  Йордан Свиленов Арнаудов – Археология (Тракийска археология), ШУ

   

  Студенти:     

  Ирена Оник Каспарян, МП Семиотика на културата

  Диан Георгиев Тодоров, МП Семиотика на културата

  протодякон Александър Василев Нешев – Археология

  Мария Стаматова, MП Редакторство и коректорство

  Стела Генчева, МП Фотография и реклама

  Снежана Генчева, МП Фотография и реклама

  Мая Цанева, МП Археология

  Мая Георгиева Господинова, МП Културноисторическо наследство и туризъм.

  Пламен Димитров Пеев – II Археология

  Вергил Димитров Вергилов, – II БФ

  Силвия Георгиева Петрова – II БФ

  Мустафа Мустафов – III БФ

  Галина Кирчева Гурбанова – II БФ

  Мариела Атанасова Данчева – II БФ

  Валентина Кулева – II БФ

  Сайт

   

  https://kinnpor.uni-sofia.bg/
  НАЦИД https://opencris.nacid.bg/project/11912