Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Национална научна програма „Млади учени и постдокторанти“

                                                                                                        
   Национална научна програма „Млади учени и постдокторанти“
  Финансираща организация

   

  Програмата се финансира от Министерството на образованието и науката в изпълнение на Постановление № 577 от 17 август 2018 г. и    Постановление № 271 от 24 октомври  2019 г. на Министерския съвет за одобряване на национални научни програми (ННП).
  Основна цел на програмата

   

  Целта на програмата е да се привлекат, задържат и развият висококвалифицирани млади учени и постдокторанти като по този начин да се осигури качествено възпроизводство на човешкия потенциал за научноизследователска работа в България.
  Специфични цели на програмата

   

  Младите учени и постдокторантите трябва да работят в: приоритетните области на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 г.; тематичните направления на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.; научна инфраструктура от Националната пътна карта за научна инфраструктура на Република България; в проекти, финансирани от Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации; в проекти, финансирани от Фонд „Научни изследвания“ или Национални научни програми.
  Очаквани резултати

   

  Увеличаване броя на младите хора, избиращи кариера в ДВУ, акредитирани по чл. 85, ал. 1, т. 7 на ЗВО и НО по чл. 47, ал.1 на ЗВО и техни съвместни звена, а също и стимулирането им да провеждат висококачествени фундаментални и иновационни научни изследвания по актуални теми и да развиват сътрудничество с учени от други сектори и страни.
  Консорциум Химикотехнологичен и металургичен университет – София

  Българска академия на науките

  Софийски университет „Св. Климент Охридски“

  Медицински университет – София

  Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

  Технически университет – София

  Лесотехнически университет – София

  Университет по хранителни технологии – Пловдив

  Медицински университет – Пловдив

  Технически университет – Варна

  Селскостопанска академия

  Аграрен университет – Пловдив

  Тракийски университет – Стара Загора

  Бургаски университет „Проф. Асен Златаров”

  Медицински университет – Варна

  Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

  Период на изпълнение

   

  2018 – 2020 г.

  I етап – 2018 – 2019 г.

  II етап – 2018 – 2020 г.

  Бюджет Общ бюджет на програмата: 15 млн. лв. разпределени по 5 млн. лв. на година

   Бюджет за ШУ за 2018 г.: 61 768 лв.

  Бюджет за ШУ за 2019 г.: 61 768 лв

  Координатори Координатор за ШУ  – I етап:

  доц. д-р Екатерина Люцканова

   Координатор за ШУ  – II етап:

  доц. д-р Росица Давидова

  Изследователи Участници от Шуменския унивреситет „Епископ Константин Преславски“

   Участници – I етап (2018 – 2019 г.):

   ФПН

  Севгинар Феимова Ибрямова –

  Теодора Веселинова Койнова-

  Димитър Дойчев Димитров – ДП Екология и опазване на околната среда от професионално направление 4.3. Биологически науки;

  ас Веселин Петков – катедра ГРРТ;

  ас. Стефка Христова – катедра ГРРТ;

  д-р Исмаил Исмаилов – катедра Химия;

  д-р Ивайло Парушев – катедра Химия;

  доц. д-р Сунай Ибрямов – катедра ФА;

  доц. д-р Милена Стоянова – катедра ГРРТ;

  доц. д-р Диляна Станчева – катедра Химия

  ФМИ

  доц. д-р Красимир Кордов – постдокторант,

  гл. ас. д-р Мирослав Христов – постдокторант,

  гл. ас. д-р Красимира Костадинова – постдокторант,

  ас. докт. Михаела Тодорова – млад учен 

   ФХН

  преп. Наталия Недялкова – постдокторант

   

  Участници – II етап (2019 -2020 г.):

   ФХН

  Ани Георгиева Ангелова – млад учен

  Мария Дианова Йорданова – млад учен

  Цветалина Георгиева Анева – млад учен

  Християн Стоянов Узунов – млад учен

  Деница Веселинова Люцканова – млад учен

   ФМИ

  Михаела Димитрова Тодорова – млад учен

  Цветелина Росенова Иванова – млад учен

  Красимира Янкова Костадинова – постдокторант

   ФПН

  Веселин Пенчев Петков – постдокторант

  Сунай Ибрямов Ибрямов – постдокторант

  Хасан Хасанов Хасанов – постдокторант

  Милена Петрова Стоянова – постдокторант

  Севгинар Феимова Ибрямова – постдокторант

  Сениха Исмаил Селим – млад учен

  Ирина Руменова Йотова – млад учен

  Димитър Дойчев Димитров – млад учен

   ПФ

  Янко Василев Янков – млад учен

  Росина Даниелова Минчева – млад учен

   Колеж-Добрич

  Красимир Енев – млад учен

  НАЦИД https://opencris.nacid.bg/project/12503