Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Национална интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN I DARIAH (КЛаДА-БГ), ДО1-272/16.12.2019

                                      
   Национална интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN I DARIAH – КЛаДА-БГ, ДО1-272/16.12.2019
  Финансираща организация

   

  Програмата се финансира от Министерството на образованието и науката

   Финансираща процедура: Националната пътна карта на научната инфраструктура 2017 

  Цел на проекта  Основна цел на проекта е да се създаде национална технологична инфраструктура за ресурси и технологии за езиковото, културното и историческото наследство. КЛаДА-БГ осигурява публичен достъп до езикови ресурси и дигитални представяния, програмни средства и услуги за посочените области. Инфраструктурата ще поддържа решаването на различни задачи, насочени към специализирана и към широка аудитория.
  Дейности Тази цел ще бъде постигната чрез:

   Адаптиране на българските условия към европейските постижения в областта на езиковите технологии чрез близка интеграция с европейската инфраструктура CLARIN ERIC и в областта на културно-историческите технологии чрез интеграция с европейската инфраструктура DARIAH ERIC.

  Допълване на съществуващите езикови ресурси и технологии, както и създаване на нови като необходим минимум за функционирането на националната инфраструктура за обработка на текстове на български език.

   По-нататъшно развитие на съществуващите технологии при културно-историческото наследство (предимно 3D технологии и семантични технологии) и дигитализацията на база данни за културно-историческото наследство, за да се подпомогне функционирането на националната инфраструктура в изкуствата и хуманитарните науки.

   Компютърна лингвистика: разработка на програмни средства за създаване и управление на двуезични ресурси (двуезични онлайн речници и двуезични подравнени корпуси с български език), на съвместими с TEI морфо-синтактични спецификации за българския език (за кодиране и анотиране на български езикови корпуси и лексикони) и създаване на езикови ресурси.

   Теоретична и съпоставителна лингвистика: оценъчна морфология; семантика (формално моделиране на семантични явления); аспектология; писмени системи, тяхната история и типология.

  Български консорциум

   

  Научен координатор: Институт за информационни и комуникационни технологии към Българска академия на науките (ИИКТ-БАН);

   Консорциум

    Институт за математика и информатика към Българска академия на науките (ИМИ-БАН); Софийски университет “Св. Климент Охридски” (СУ);  Нов български университет (НБУ); Шуменски университет “Константин Преславски” (ШУ, участие чрез Лабораторията по приложна лингвистика, (сайт на лабораторията: http://labling.shu.bg/home.htm); Булгариана – организация с нестопанска цел за опазване на културното наследство (Bulgariana); Югозападен университет “Неофит Рилски” (ЮЗУ); Сирма медия (СМ); Кирило-Методиевски научен център към Българска академия на науките (КМНЦ–БАН)

  Асоциирани партньори

   Институт за Балканистика с Център по тракология към Българска академия на науките (ИБЦТ–БАН); Институт за Етнология и фолклористика с Етнографски музей към Българска академия на науките (ИЕФЕМ–БАН);  Бургаски свободен университет (БСУ); Народна библиотека “Иван Вазов” – Пловдив (НБИВ- Пловдив);  Исторически музей – София; Онтотекст АД (в Сирма Груп – водеща българска софтуерна компания)o Институт за математика и информатика към Българска

  Участие в европейска инфраструктура Националната инфраструктура КЛаДА-БГ (към БАН) е член на CLARIN ERIC Година на включване: 2012 г. Предвижда се членство в DARIAH ERIC
  Финансиране Стойност на проекта: 7 700 000 лева

  Финансиране за ШУ: 34 216 лева

  Период на изпълнение 2017 – 2023 г.
  Ръководител за ШУ проф. д-р Димитър Димитров Попов
  Изследователи Участници от ШУ „Еп. Константин Преславски“

  проф. д-р Велка Александрова Попова

  доц. д-р Ирина Николова Иванова

  доц. д-р Станимир Кунчев Железов

  доц. д-р инж. Красимир Митков Кордов

  Ас. д-р Радостина Владкова Игликова

  Докторанти:

  Жанета Здравкова Андреева – задочен докторант в докторска програма Български език (Съвременен български език – Стилистика) от професионално направление 2.1. Филология

  докт. Ани Георгиева Ангелова – задочен докторант в докторска програма Български език (Съвременен български език – Лексикология) от професионално направление 2.1. Филология

  докт. Даниела Христова Иванова – задочен докторант в докторска програма Български език (Съвременен български език – Морфология) от професионално направление 2.1. Филология

  Студенти:

  Яна Красимирова Доганджийска – студентка, втори ІІ курс, Специална педагогика

  Галатея Димитрова Кралева – студентка, четвърти курс, Логопедия

  Петя Неделчева Пеева – студентка, втори курс, БФ

  Антонина Пламенова Александрова – студентка, втори курс, БФ

  Иванина Иванова Петрова – студентка, втори курс, БФ

  Силвия Стоянова Господинова – студентка, втори курс, БФ

  Марина Милкова Стоянова – студентка, първи курс, БФ

  Лидия Петрова Мянкова– студентка, първи курс, БФ

  Петя Пламенова Иванова – студентка, първи курс, БФ

  Хюлия Ердинч Мустафа – студентка, първи курс, ТФБК

  Диана Любомирова Белинова – студентка, първи курс, ТФБК

  Виктор Феликсов Иванов – студент, първи курс, АФ

  Гизем Бюлент Кърджалъ – студентка, първи курс, АФ

  Хамиде Идриз Мустафа – студентка, първи курс, АФ

  Савина Теодорова Данаилова, студентка първи курс, АЕРЕ

  Мерал Бейханова Ремзиева – студентка, АФ – маг. програма Езиково обслужване на туризма и бизнеса

  Ася Николаева Петрова –  студентка, АФ – маг. програма Лингвистика и масови комуникации

  Анета Тодорова Недялкова ­– Българска филология – маг. програма Лингвистика и библиотечноинформационни дейности

   

  Сайт на проекта https://clada-bg.eu/bg/
  Лаборатория по приложна лингвистика

   

  http://labling.fhn-shu.com/home.htm
  НАЦИД https://cris.nacid.bg/public/project-preview/5078