Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

 • en
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – д-р Доротея Любенова Василева

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1. Физически науки (Астрофизика и звездна астрономия)

  Кандидатд-р Доротея Любенова Василева

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 15/05/2017