Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

 • en
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” – гл. ас. д-р Ростислава Георгиева Тодорова

  Конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика – Теоретични аспекти на изобразителното изкуство)

  Кандидат: гл. ас. д-р Ростислава Георгиева Тодорова

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 13/05/2013