Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Ивайло Стефанов Трайков

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Методика на обучението по химия и опазване на околната среда, от  професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки

  Кандидат:

  Рецензии:

   Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема: „Интерактивните методи в обучението по химия и опазване на околната среда в 8 и 9 клас” ще се проведе на 20.09.2021 г. от 14.00 ч. чрез електронната платформа Google meet.

  Линк: meet.google.com/uxu-jmpy-enw

  Публикувано на 03/09/2021