Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор” – Станислава Спасова Теофилова

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Български език (Съвременен български език – Синтаксис) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки

  Кандидат: Станислава Спасова Теофилова – автореферат

  Рецензенти:

  Становища:         

  Публичната защита на дисертационния труд на тема: „Словоред на простото изказване в българската разговорна реч“ ще се проведе на 29 януари 2019 г. от 14:00 ч. в 309 зала на Корпус 1.

  Публикувано на 14/01/2019