Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Антон Неделчев Рачев

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Управление на образованието от професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието, област на висше образование 1. Педагогически науки

  Кандидат: Антон Неделчев Рачев – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема “Управление на административните правоотношения в държавни и общински училища” ще се проведе на 30.03.2018 г. от 10.00 ч. в зала 211 на Педагогическия факултет, ШУ „Епископ Константин Преславски“

  Публикувано на 15/03/2018