Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ –  Александър Димитров Иванов

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Теория на възпитанието и дидактика (Социална екология) от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки

  Кандидат: Александър Димитров Иванов – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема „Отпадъците – социално-екологичен проблем на националната сигурност“ ще се проведе на 30.05.2015 г. от 11:00 ч. в зала 211, Корпус 2 на ШУ.

  Публикувано на 30/04/2015