Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Деяна Вълчева Пенева

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Германски езици (Съвременен английски език) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки

  Кандидат: Деяна Вълчева Пенева – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема „Речевият акт извинение от носители на българския език, изучаващи английски“ ще се проведе на 16.03.2015 г. от 14:00 ч. в зала 211, Корпус 2 на ШУ.

  Публикувано на 16/02/2015