Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” – Иван Славейков Иванов

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в докторска програма Алгебра и теория на числата от професионално направление 4.5. Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика.

  Кандидат:   Иван Славейков Иванов – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема: „Ньотеровата задача в теорията на Галоа ” ще се проведе на 29.08.2016 г. (понеделник) от 1400 ч. в зала 219, Корпус 1 на ШУ.

   

  Публикувано на 29/07/2016