Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” – Люба Атанасова Златкова

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в докторска програма Методика на обучението по музика от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование 1. Педагогически науки

  Кандидат:  Люба Атанасова Златкова – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема „Танцувалните жанрове и мястото им в урока по музика“ ще се проведе на 18.09.2015 г. от 11,00 ч. в 211 зала, Корпус 2 на Шуменския университет.

  Публикувано на 18/08/2015