Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” –  Наташа Любомирова Колева

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в докторска програма Теория на възпитанието и дидактика от професионално направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки

  Кандидат:  Наташа Любомирова Колева – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационен труд на тема: „Екипната работа в среда на смесено обучение” ще се проведе на 05.07.2016 г. от 14,00 ч. в зала 211, Корпус 2 на Шуменския университет.

  Публикувано на 03/06/2016