Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Найден Стоянов Косев

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Теория на възпитанието и дидактика (Образователен мениджмънт) от професионално направление 1.2. Педагогика област на висше образование 1. Педагогически науки

  КандидатНайден Стоянов Косев -автореферат

  Рецензенти:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема Модел за управление на образователните услуги на общинско ниво в предучилищното образование  ще се проведе на 24.07.2017 г. от 11:00 ч. в зала 211, Корпус 2 на ШУ.

  Публикувано на 07/07/2017