Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Севгинар Феимова Ибрямова

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма „Екология и опазване на околната среда” от професионално направление 4.3. Биологически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика

  Кандидат: Севгинар Феимова Ибрямова – автореферат

  Рецензии:

   Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема „Екзополизахариди от Lactobacillus sp.: биотехнологична характеристика и приложение като инхибитори на корозия”  ще се проведе на 26 ноември 2019 г. от 14 часа в зала 309, Корпус 1 на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”.

  Публикувано на 11/11/2019