Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” – гл. ас. Станимир Кунчев Железов

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в докторска програма Информатика от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика

  Кандидат:  гл. ас. Станимир Кунчев Железов – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема: “Оценка на ефективността на системи за защита на информацията в компютърните системи” ще се проведе на 08.02.2014 г. от 11,00 ч. в 219 зала на Корпус 1 на ШУ.

  Публикувано на 08/01/2014