Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ – Тереза Иванова Герчева

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в докторска програма Българска литература (Стара българска литература) от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки

  Кандидат: Тереза Иванова Герчева – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационния труд на тема: Химнографското наследство на св. Климент Охридски ще се проведе на 23.02.2018 г. от 13,30 ч. в 309 зала, Корпус 1 на Шуменския университет

  Публикувано на 08/02/2018