Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор” – Теодора Веселинова Койнова

  Процедура за придобиване на образователната и научна степен “доктор” в докторска програма Екология и опазване на околната среда от професионално направление 4.3. Биологически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика

  Кандидат: Теодора Веселинова Койнова – автореферат

  Рецензии:

  Становища:

  Публичната защита на дисертационен труд на тема „Екологичен анализ на почви и води от Природен парк „Шуменско плато”, чрез цитогенетични биомаркери” ще се проведе на 29.03.2019 г. от 11,00 ч. в зала 118, Корпус 1 на ШУ.

  Публикувано на 14/03/2019